منابع پایان نامه ارشد درباره استان گیلان، وظیفه گرایی، ضریب تعیین، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد

جدول 4-19) جدول همبستگی فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.260a
.068
.065
7.02118
a. Predictors: (Constant), منفعت گرایی

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1208.198
1
1208.198
24.509
.000b

Residual
16613.082
337
49.297

Total
17821.280
338

a. Dependent Variable: رفتار فرانقش
b. Predictors: (Constant), منفعت گرایی

بر اساس جداول همبستگی(4-19) ، میزان F در جدول در سطح 99 درصد معنی دار شده که حاکی از معنی دار بودن واریانس ناشی از گروهبندی محقق است . جدول همبستگی نشان می دهد که متغیرهای منفعت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان دارای رابطه معنی دار می باشند.ضریب همبستگی یا شدت رابطه 260/0 و مقدار ضریب تعیین برابر 068/0 است بدین معنی که 8/6 درصد از تغییرات رفتار فرانقش کارکنان را بوسیله فلسفه منفعت گرایی کارکنان می توان تبیین نمود.

4-3-3) آزمون فرضيه فرعی دوم :
بين فلسفه وظیفه گرایی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معني داري وجود دارد .

جدول 4-20) جدول همبستگی وظیفه گرایی و رفتار فرانقش کارکنان
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.177a
.031
.028
7.15756
a. Predictors: (Constant), وظیفه گرایی

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
556.560
1
556.560
10.864
.001b

Residual
17264.720
337
51.231

Total
17821.280
338

a. Dependent Variable: رفتار فرانقش
b. Predictors: (Constant), وظیفه گرایی

بر اساس جداول همبستگی(4-20) میزان در جدول آنوا در سطح 95 درصد معنی دار شده که حاکی از معنی دار بودن واریانس ناشی از گروهبندی محقق است. جدول همبستگی نشان می دهد که متغیرهای وظیفه گرایی و رفتار فرانقش کارکنان دارای رابطه معنی دار می باشند . ضریب همبستگی یا شدت رابطه 177/0 و مقدار ضریب تعیین برابر 031/0 است بدین معنی که 1/3 درصد از تغییرات رفتار فرانقش کارکنان را بوسیله فلسفه وظیفه گرایی کارکنان می توان تبیین نمود.

4-3-4) آزمون فرضيه فرعی سوم
بين فلسفه قانون طلايي و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معني داري وجود دارد.

جدول 4-21) جدول همبستگی قانون طلايي و رفتار فرانقش
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.209a
.044
.041
7.11166
a. Predictors: (Constant), قانون طلايي

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
777.245
1
777.245
15.368
.000b

Residual
17044.035
337
50.576

Total
17821.280
338

a. Dependent Variable: رفتار فرانقش
b. Predictors: (Constant), قانون طلايي

طبق جداول همبستگی (4-21) میزان F در جدول در سطح 99 درصد معنی دار شده که حاکی از معنی دار بودن واریانس ناشی از گروهبندی محقق است. جدول همبستگی نشان می دهد که متغیرهای قانون طلایی و رفتار فرانقش کارکنان دارای رابطه معنی دار می باشند. ضریب همبستگی یا شدت رابطه 209/0 و مقدار ضریب تعیین برابر 044/0 است بدین معنی که 4/4 درصد از تغییرات رفتار فرانقش کارکنان را بوسیله فلسفه قانون طلایی کارکنان می توان تبیین نمود.

4-3-5) آزمون فرضيه فرعی چهارم
بين فلسفه عدالت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معني داري وجود دارد.

جدول 4-22) جدول همبستگی عدالت گرایی و رفتار فرانقش
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.161a
.026
.023
7.17746
a. Predictors: (Constant), عدالت گرایی

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
460.431
1
460.431
8.938
.003b

Residual
17360.850
337
51.516

Total
17821.280
338

a. Dependent Variable: رفتار فرانقش
b. Predictors: (Constant), عدالت گرایی

طبق جداول همبستگی (4-22) مشاهده می گردد میزان F در جدول در سطح 95 درصد معنی دار شده که حاکی از معنی دار بودن همبستگی است. جدول همبستگی نشان می دهد که متغیرهای عدالت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان دارای رابطه معنی دار می باشند. ضریب همبستگی یا شدت رابطه 161/0 و مقدار ضریب تعیین برابر 026/0 است بدین معنی که 6/2 درصد از تغییرات رفتار فرانقش کارکنان را بوسیله فلسفه عدالت گرایی کارکنان می توان تبیین نمود.

4-3-6) آزمون فرضيه فرعی پنجم
بين فلسفه آزادي فردي و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معني داري وجود دارد.

جدول 4-23) جدول همبستگی آزادي فردي و رفتار فرانقش کارکنان
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.209a
.044
.041
7.11161
a. Predictors: (Constant), آزادي فردي

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
777.519
1
777.519
15.374
.000b

Residual
17043.761
337
50.575

Total
17821.280
338

a. Dependent Variable: رفتار فرانقش
b. Predictors: (Constant), آزادي فردي

طبق جداول همبستگی (4-23) میزان F در جدول در سطح 99 درصد معنی دار شده که حاکی از معنی دار بودن همبستگی است. جدول همبستگی نشان می دهد که متغیرهای آزادي فردي و رفتار فرانقش کارکنان دارای رابطه معنی دار می باشند. ضریب همبستگی یا شدت رابطه 209/0 و مقدار ضریب تعیین برابر 044/0 است بدین معنی که 4/4 درصد از تغییرات رفتار فرانقش کارکنان را بوسیله فلسفه آزادي فردي کارکنان می توان تبیین نمود.

فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات

5- 1 ) مقدمه
بعد از تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها و تحليل يافتههاي تحقيق در فصل چهارم ، در اين فصل بر مبناي نتايج حاصل شده، محقق به ارائه پيشنهادها و راهکارها ميپردازد. هدف تمامي پژوهشها و تحقيقات ، تهيه وكسب نتايجي درخور اهميت براي ذينفعان است . مهمترين بخش در تحقيق ارائه راهكار و پيشنهادات مناسب و كارآمد توسط پژوهشگر و به كمك اطلاعات بدست آمده طی روند اجرای تحقیق است.

5- 2 ) نتايج آمار توصيفی

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان
خلاصه نتايج آمار توصيفي پاسخ دهندگان بر اساس جدول (5-1) بدست آمده است :

جدول 5-1) توصیف عوامل جمعیت شناختی
جنسیت
سن
ارتباط رشته و شغل
سابقه کار
رابطه استخدامی
مدرک تحصیلی
16.8%زن
2.4%دزیر25سال
65.5% مرتبط
5%1 تا2سال
48.17% رسمی
1.8%زیر دیپلم
83.2%مرد
46.3%25تا35سال
34.5% غیر مرتبط
10.6%2 تا5سال
29.2% قراردادی
27.1% دیپلم

33.3 % بین 35تا45سال

33.3% 5تا10سال
22.1%پیمانکاری
21.2% فوق دیپلم

18.0% بالای 45سال

51%بالای10سال

42.8% لیسانس

7.1%فوق لیسانس و بالاتر

5-2-2) توصيف متغير های تحقیق
جدول (5-2) حاوی اطلاعات توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق است :

جدول 5-2) توصیف متغیر های تحقیق
متغیر
تعداد سوالات
میانگین مورد انتظار
میانگین محاسبه شده
مینیمم
ماکزیمم
انحراف معیار
واریانس
قانون طلایی
4
10
12.89
4
20
2.84
8.08
منفعت گرایی
4
10
12.69
4
20
3.10
9.62
وظیفه گرایی
4
10
11.34
6
17
1.87
3.50
عدالت گرایی
2
5
7.46
2
10
1.86
3.46
آزادی فردی
3
7.5
8.45
3
14
1.89
3.57
نوع دوستی
3
7.5
6.32
3
12
2
3.99
فضیلت مدنی
4
10
9.92
4
20
2.72
7.40
وجدان کاری
4
10
7.75
4
17
2.10

4.39
جوانمردی
3
7.5
6.72
3
13
1.92
3.67
ادب و نزاکت
2
5
8.92
2
10
1.24
1.54
رفتار فرانقش
16
40
39.63
24
66
6.01
36.09

نتایج جدول فوق نشان می دهد:
– میانگین بدست آمده در متغیر قانون طلایی بیشتر از میانگین مورد انتظار 10 است . بنابراین می توان استنباط کرد که میزان پایبندی کارکنان در شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه قانون طلایی در حد متوسط می باشد .
– میانگین 69/12 بدست آمده در مورد متغیر منفعت گرایی بیشتر از میانگین مورد انتظار 10 بوده است و می توان استنباط کرد که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه منفعت گرایی در حد متوسط می باشد .
– متغیر وظیفه گرایی دارای میانگین آن 34/11 می باشد که بیشتر از میانگین مورد انتظار 10 است و می توان استنباط کرد که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه وظیفه گرایی در حد متوسط می باشد .
– متغیر عدالت گرایی دارای میانگین 46/7 و با توجه به میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار 5 است بنابراین می توان گفت که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه عدالت گرایی در حد بالایی می باشد .
– میانگین بدست آمده متغیر آزادی بیشتر از میانگین مورد انتظار 5/7 است بنابراین می توان گفت که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه عدالت گرایی در حد متوسط می باشد.
– متغیر نوع دوستی دارای میانگین 32/6 و با توجه به اینکه میانگین بدست آمده نزدیک به میانگین مورد انتظار 5/7 است یعنی می توان گفت که حس همکاری و کمک بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .
– میانگین بدست آمده متغیر فضلیت مدنی 92/9 می باشد ، میانگین بدست آمده نزدیک به میانگین مورد انتظار 10 است یعنی می توان گفت مشارکت مسئولانه کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .
– متغیر وجدان کاری دارای میانگین 75/7 بوده و با توجه به میانگین بدست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار 10 است یعنی می توان استنباط کرد رفتار های دواطلبانه برای کمک به سازمان در بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .
– متغیر جوانمردی دارای میانگین 72/6 می باشد و با توجه به میانگین بدست آمده نزدیک به میانگین مورد انتظار 5/7 است یعنی می توان نتیجه گرفت که تمايل به تحمل شرايط سخت بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .
– متغیر ادب و نزاکت دارای میانگین 92/8 و با توجه به اینکه میانگین بدست آمده این متغیر بیشتر از میانگین مورد انتظار 5 است پس میتوان نتیجه گرفت که تلاش کارکنان برای رفتار خوب با یکدیگر و ارباب رجوع در شرکت گاز استان گیلان در سطح بالایی می باشد .
– متغیر رفتار فرانقش دارای میانگین 63/39 می باشد میانگین بدست آمده این متغیر نزدیک به میانگین مورد انتظار 40 است یعنی می توان نتیجه گرفت که تمايل به انجام رفتار خارج از وظیفه و نقش بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .

5– 3) نتايج آمار استنباطی

5-3-1) نتيجه آزمون فرضيه اصلي تحقيق :
با توجه به ضريب همبستگی به دست آمده ( r = 0.303 ) از آزمون همبستگی پیرسون و اين که مقدار p محاسبه شده کمتر از (0.05) است ، فرضيه اصلی این تحقيق تایید می شود و نتيجه می گيريم که بين فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد .
این نتیجه مطابق با نتایج تحقیقات مشابهی است که توسط سلیمانی (1390) تحت عنوان “ بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار “ انجام شد و وجود رابطه معنادار بین مولفه های رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی را مورد تایید قرار داد .
همچنین در تحقیقات طاهری دمنه و همکاران (1388) و بیکر و همکاران (2006) نشان داده شد که بین اخلاقیات و رفتار شهروندی همبستگی و ارتباط وجود داشته و اخلاق فردی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقی، استان گیلان