منابع پایان نامه ارشد درباره استان اصفهان، منابع طبیعی، منشا اصلی

دانلود پایان نامه ارشد

شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی

3-2- هواشناسی و اقلیم شناسی منطقه
نزدیکترین ایستگاه به منطقه مطالعاتی، ایستگاه هواشناسی سینوپتیک واقع در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی است که فاصله آن تا غرب محدوده مورد مطالعه کمتر از یککیلومتر میباشد. ایستگاه مورد نظر با ارتفاع 1552 متر بالاتر از سطح دریای آزاد، در طول شرقی́51 ̊51 و عرض شمالی́44 ̊32 واقع شده است . اطلاعات بارش ، تبخیر ، دما و باد از آمار موجود این ایستگاه استخراج شده است.
3-2-1- بارش
قرارگیری بخش اعظیمی از استان اصفهان در داخل فلات مرکزی ایران سبب گردیده تا این مناطق بدلیل فرونشست هوا از بارندگیهای کم و دما و تبخیر زیاد برخوردار گردند. آمار و بررسیها حاکی از این می باشد که از غرب به شرق استان اصفهان از میزان بارندگی کاسته شده و گرایش اقلیمی به سمت خشک و فراخشک میل مینماید [54]. منشا اصلی بارش در منطقه جریانهای مرطوب و باران زایی هستند که اساسا منشا مدیترانهای داشته و مسیر حرکت آنها عموما از غرب به شرق است. در جدول شماره 3-1 آمار بارندگی منطقه در یک دوره آماری 30 ساله نشان داده شده است.
براساس این جدول میانگین بارندگی منطقه در این دوره 30 ساله برابر107 میلیمتر بوده است. در این دوره 30 ساله بیشترین بارش در سال آبی 71-70 ( 1993 میلادی) برابر 8/190میلی متر و کمترین آن در سال آبی 64-63 (1985 میلادی) برابر 1/55 میلی متر نازل شده است.

جدول شماره 3-1- آمار ماهیانه و سالیانه بارش بر حسب میلی متر در ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
ANNAUL
DEC
NOV
OCT
SEP
AUG
JUL
JUN
MAY
APR
MAR
FEB
JAN
year
128.4
10.8
12.1
0
0
0
0
0.8
16.2
1.7
56.7
5.1
25
1984
55.1
3.6
10.6
0
0
0
0
0
0.1
3.1
11.6
24
2.1
1985
170.2
21.8
17.5
0
0
3.2
0
0
8.5
58.5
40.9
13.4
6.4
1986
59
3.4
0.8
9.8
0
0
18.2
0
5
4.2
17.4
0.2
0
1987
75.3
0.4
0.5
0
0
0.8
0.6
0
0
14
35.5
18.7
4.8
1988
109.1
47
16.5
0
0
0
0
0
2.4
9.4
16.6
7.1
10.1
1989
62.9
7.5
0
0
0
0
2.6
0
0
4.4
5.4
17.4
25.6
1990
121.9
27.2
7.3
14.8
0
0
0
0
4.5
2.6
39.6
5.7
20.2
1991
103.2
10.5
0
0
0
1
0
12.4
21.1
10.4
19.8
11.5
16.5
1992
190.8
0.3
29.8
0.2
0
0
14
0
5.6
23.4
29
36.4
52.1
1993
112
1.2
33.9
16.7
0.2
0
0
0
2
8.3
35.1
3.6
11
1994
112.2
29.7
0
0.9
0
0
0
2.6
36.6
23.4
5.3
9.5
4.2
1995
120.1
3.4
0.3
0.2
0
0
0
1.4
15.6
16.2
34.4
26.6
22
1996
87.1
28.3
1.9
0.9
0
0
0
1.4
5.9
33.1
14.6
0
1
1997
136.6
7.2
0
16.9
1.4
3
0
0
17
1.6
30.4
40
19.1
1998
123.2
4.4
4
0.8
0
0
2
0
0
4.4
67.9
13.8
25.9
1999
79.6
35
22.6
2.5
0.6
0
0.5
0
0
1.4
0.4
4.2
12.4
2000
82.2
38.9
0.4
0
0
0.2
0
4
9.5
0
21.5
1.5
6.2
2001
121.3
19.3
7.9
0
0
7
1.3
0
0
39.5
22
5.4
18.9
2002
92.2
11
1.2
0
0
0
0
0
0.2
25.5
17.8
8.1
28.4
2003
126.9
26
6.6
0.2
0.6
0
0
0
1.7
27.9
5.7
4.2
54
2004
61.3
18.1
11.1
0
0
0.3
0
0.2
0
2.9
3.7
1
24
2005
162.9
28.5
34.2
1.1
0
0
0
0
0
32.2
10.1
21.3
35.5
2006
109.7
7.6
2.6
0
0
0
1.2
0.3
9.7
25.7
28.4
18.2
16
2007
60.7
3.5
11.3
6.5
0
0
0
0
0
0
21.3
10.7
7.4
2008
143.7
0
31.7
0.1
1.8
0
0
0.2
6
29.6
21.8
44.7
7.8
2009
71.3
14.4
13
5
0
0.2
1
0
5
6
10.2
10.4
6.1
2010
81.5
12.4
10
6
0
0
1.1
2
10.6
16
9.3
9.1
5
2011
162
0
0.02
0.2
9.3
1.5
1.2
3.2
14.6
1.2
36.5
49.5
5.3
2012
88.6
13.5
19.2
0
0
0.01
0
1
1
2
28.8
24
40.7
2013
106.95
14.49
10.23
2.76
0.46
0.57
1.42
0.98
6.6
14.28
23.2
14.82
17.14
Mean

3-2-2- دما
دما از مهمترین عوامل هواشناسی است که در زمینه طبقهبندیهای اقلیمی ، تشخیص دورههای خشک و مرطوب و همچنین برآورد آب مورد نیاز گیاهان از جمله عوامل اصلی محسوب شده و توجه به آن ، از اصول پایه مطالعات منابع طبیعی است. میانگین درجه حرارت ماهانه در ایستگاه سینوبتیک شرق اصفهان در یک دوره آماری 30 ساله ( 2013 _ 1984 )، در دامنه بین 1/29 درجه سانتیگراد درتیرماه تا 8/1 درجه سانتیگراد در دی ماه متغیر است. میانگین درجه حرارت سالانه نیز در این دوره آماری برابر 4/15 درجه سانتیگراد است. در جدول شماره 3-2 آمار دما منطقه در یک دوره آماری 30 ساله نشان داده شده است.

جدول شماره 3-2- آمار ماهیانه و سالیانه دما برحسب سانتیگراد در ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
ANNAUL
DEC
NOV
OCT
SEP
AUG
JUL
JUN
MAY
APR
MAR
FEB
JAN
year
14.3
22.1
28.7
15.3
26
17.6
27.1
9.3
2.4
13.3
0.6
8.9
1
1984
15.2
21.9
25
15.7
27.3
20.7
29.2
8
4.7
14.5
2.7
9.1
4.2
1985
14.2
20.4
25.5
14.2
25.2
19.5
27.6
7.2
3.9
17
1.6
7.3
1.7
1986
15.2
22.9
27
15
26.3
21.9
27.2
8.3
5.7
13.3
3.5
8.9
2.7
1987
15.3
22.6
27.1
14.8
25.4
21.4
29.4
9.7
3.8
15.9
4.1
8.5
1.3
1988
14.6
22.1
26.9
14.7
26.6
20
28.7
8.6
0.8
16
3.9
8.2
1-
1989
15.4
23.5
28.6
14.7
26.8
21.9
28.4
8.6
3.9
15.7
3.5
9.7
0.3
1990
15
22.1
26.8
15.9
25.9
20.1
28.6
8.8
14.6
2.6
3.3
8.5
2.9
1991
13.6
20.4
25.7
13.4
24.7
17.8
28.8
5.4
1.9
14.5
3.5
9.3
1.9 –
1992
14.7
22.5
27.1
14.6
25.6
19.5
27.8
7.4
4.7
14.5
4.6
8.4
0.1 –
1993
15.4
20.1
29
15.8
26.4
20.4
30.3
9.6
4.1
14.9
1.3
9.6
3.3
1994
15.2
22.6
28
14.6
25
19.2
30.1
9.5
5.2
14.8
1
8.8
3.7
1995
14.8
23.7
27.1
14.8
26.3
20.7
27.1
7.9
5.7
15.2
4.6
8
-2.7
1996
15.2
22.7
28.2
13.6
25.6
19.9
31.3
7.2
3.3
17.4
3
8.2
2.8
1997
16
23.6
27.7
16.1
26.5
20.7
29.3
9.5
4.9
15.8
6.5
10.1
1.7
1998
16
23.6
27.4
15.5
27.3
22
28.4
8.8
6.8
17
4
9.1
2.6
1999
15.8
24
27.1
18.5
26.7
23.5
28.2
9.2
4
15.3
3.9
7.4
2
2000
16.3
23.2
27.6
17.9
26.8
22.1
29.8
11.5
4.5
17.7
5.5
8.5
1.5
2001
16.1
24.6
28.4
15.1
26.4
21.2
28.7
10.5
6
18
3.3
8.6
2.8
2002
16
23
27.9
16
26.8
19.9
31.7
9.4
5.8
17.6
3.8
8
2.2
2003
15.9
22.7
28.7
13.9
27.4
20.3
28.1
12
6.4
16.5
1.9
9.5
3.8
2004
16
24.1
28
16.6
26.7
19.9
30.5
10.7
3.9
16.7
5.6
8.5
1
2005
15.9
22.4
27.3
15.7
27.1
22.8
29.8
11.1
7.3
17.8
0.9
8.1
1.3
2006
15.7
22.2
27.7
15
27.9
21.5
29.9
8.7
5.6
16.2
3.4
10.4
0.5
2007
16
23.7
26.8
17.5
28.2
22.2
30
14
4
17.4
3.1
7.9
2.1-
2008
15.8
22.6
29.5
13.5
24.8
21.5
30.1
11.3
6.5
16.1
3.6
9.2
1.3
2009
16.7
23
26
16.5
27.8
21.6
30.2
13.5
7.5
18.5
3.6
7.5
5.5.
2010
15.5
22.6
28.2
15.8
28.1
22
29.2
9.3
4.7
15.8
2.1
6.9
1.9
2011
15.1
22.9
26.9
14.9
25.7
21.5
28.5
8.3
3
15.8
3.1
8.9
2
2012
15.9
23.1
28.2
14.5
27
19.5
30.7
11.4
6.2
15.5
3.1
9
1.8
2013
15.4
22.6
27.4
15.3
26.4
20.7
29.1
9.4
4.6
15.9
3.2
8.6
1.8
Mean

3-2-3- تبخیر
اندازهگیری تبخیر معمولا توسط ایستگاههای تبخیر سنجی وزارت نیرو به وسیله تشتک تبخیر کلاس A انجام میشود. در مناطق خشک میزان تبخیر بسیار بالا بوده و اغلب موارد از چند برابر بارش نیز بیشتر است. درجه حرارت و وزش باد در یک منطقه به شدت میزان تبخیر را تحت تاثیر قرار میدهند و این فاکتور به نوبه خود از مهمترین عوامل در بررسی هوا و اقلیم یک منطقه به شمار می رود.
آمار موجود از تبخیر در منطقه ، مربوط به سالهای 2013 تا 2009 می باشد. تبخیر سالانه تشتک از 5/2645 میلی متر در سال 2009 تا 7/2920 میلی متر در سال 2013 متغیر است. میانگین تبخیر سالیانه در طول دوره آماری 2765 میلی متر است که تقریبا 25 برابر میانگین بارش (107 میلی متر) در این دوره زمانی است.
3-2-4- باد
باد عامل اصلي تخريب و فرسايش در مناطق بياباني ميباشد؛ بنابراين براي جلوگيري از اثرات تخريبي آن بايد شناخت کافي از آن داشت. به طور کلي قسمت مرکزي ايران در مقياس سينوپتيک، تحت تأثير جريانهايي قرار دارد که تودههاي هوا را از مبدأهاي مختلف جغرافيايي به آنها هدايت ميکند [ 35].
جهت بررسی خصوصیات باد منطقه مورد مطالعه، از آمار ایستگاه هواشناسی فرودگاه اصفهان که نزدیکترین ایستگاه به منطقه میباشد ، استفاده شده است. براساس آمار این ایستگاه که طی یک دوره آماری 30 ساله ( 2013 _ 1984 ) بررسی شد ، کمینه سرعت ماهیانه باد غالب در شهریور ماه و برابر 6/7 گره (91/3) و بیشینه سرعت ماهانه این باد در فروردین ماه و برابر 8/10 گره ( 56/5 متر بر ثانیه ) محاسبه شده است.
شدیدترین بادها در این دوره آماری سرعتی برابر 21/25 متر بر ثانیه ( 49 گره ) داشتهاند که در 29 اردیبهشت سال 1376 از غرب، در 2 فروردین سال 1372 از شمال غرب و 14 فروردین سال 1369 از جنوب غرب وزیدهاند. جهت بادهای شدید فرساینده در 9 ماه سال غالبا غربی ، جنوب غربی و شمال غربی بوده و در 3 ماه تیر ، مرداد و شهریور شرقی و جنوب شرقی است[ 14].
3-2- 5- تعیین اقلیم منطقه
طبقه بندي اقليمي، مجموعه قواعد عددي و رياضي است که براساس آن ميتوان مناطق مختلف اقليمي را که از ديد شاخصهاي آب و هوايي مشابه هستند در يک گروه قرار داد [ 57].
به منظور بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه از دو روش ضریب خشکی دومارتن و ضریب اقلیمی و اقلیم نمای آمبرژه استفاده شده است.
براي تعيين وضعيت اقليمي منطقه مورد مطالعه با استانداردهاي علمي از فرمول تجربي دومارتن كه عوامل حرارت و ميزان بارندگي را ملاك طبقه‌بندي قرار داده استفاده شد. در فرمول دومارتن ضريب خشكي نسبت مستقيم با بارندگي و نسبت عكس با درجه حرارت ساليانه دارد، كاهش ضريب خشكي دليل بر خشكي منطقه و افزايش آن مويد مرطوب بودن آن است. رابطه 3-1 توسط دومارتن جهت تعیین اقلیم یک منطقه پیشنهاد شده است:
رابطه 3-1 I=P/(T+10)

که در آن P میانگین بارندگی سالیانه (میلی متر) و T متوسط دمای سالیانه ( درجه سانتیگراد) است[41].
ضریب خشکی دومارتن براساس آمار ایستگاه موجود در منطقه 5.2 محاسبه شده است، لذا اقلیم منطقه با توجه به جدول اقلیمی دومارتن ( جدول3-3 )، اقلیم خشک تعیین شد.

جدول3-3- جدول اقلیمی دومارتن
محدوده ضریب خشکی دومارتن ( I )
اقلیم
کمتر از 10
خشک
10 تا 19.9
نیمه خشک
20 تا 23.9
مدیترانه ای
24 تا 27.9
نیمه مرطوب
28 تا 34.9
مرطوب
بزرگتر از 35
بسار مرطوب

آمبرژه برای محاسبه ضریب اقلیمی یک منطقه رابطه زیر را ارائه نمود [ 41].:
رابطه 3-2:

در این رابطه Q2 ضریب اقلیمی آمبرژه ، P بارندگی سالانه ( میلی متر) ، M متوسط حداکثرهای دما در گرمترین ماه سال ( درجه کلوین ) و m متوسط حداقلهای دما در سردترین ماه سال ( درجه کلوین ) است. پس از محاسبه این ضریب با استفاده از نمودار اقلیم نمای آمبرژه، اقلیم منطقه تعیین میگردد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عدم قطعیت، مدل سازی، زیست محیطی، عدم اطمینان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فرسایش بادی، مورفولوژی، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی