منابع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی کیفی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

kari
responsibility
N
63
63
63
Normal Parametersa,b
Mean
2.84
2.57
1.94

Std. Deviation
.937
1.563
1.061
Most Extreme Differences
Absolute
.361
.208
.319

Positive
.226
.208
.319

Negative
-.361
-.162
-.207
Kolmogorov-Smirnov Z
2.865
1.649
2.534
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000
.009
.000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
جدول 4 – 17 : مقدار آماره آزمون کواموگراف اسمیرنف
4-1-7-2- بررسی نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : ( متغیرهای ارزیابی کیفی )
همچنین جهت آزمون نرمال بودن عامل های قیمت و هزینه، کیفیت و تکنولوژی، خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان و ویژگی های تامین کنندگان از آزمون کای – دو استفاده نموده ایم و با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از 0.05 کمتر می باشد، نتیجه می گیریم توزیع جامعه از توزیع یکنواخت تبعیت نمی نماید . بنابراین فرض H0 رد و ادعای عدم یکنواختی عامل های قیمت و هزینه ، کیفیت و تکنولوژی ، خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان و ویژگی های تامین کنندگان پذیرفته می شود .

H0 =توزیع عامل های قیمت و هزینه ، کیفیت و تکنولوژی ، خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان و ویژگی های تامین کنندگان یکنواخت است .
H1 = توزیع عامل های قیمت و هزینه ، کیفیت و تکنولوژی ، خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان و ویژگی های تامین کنندگان یکنواخت نیست .

price and cost criteria

Observed N
Expected N
Residual
2.40
1
4.5
-3.5
2.60
1
4.5
-3.5
3.20
2
4.5
-2.5
3.40
2
4.5
-2.5
3.60
5
4.5
.5
3.75
1
4.5
-3.5
3.80
7
4.5
2.5
4.00
13
4.5
8.5
4.20
10
4.5
5.5
4.40
8
4.5
3.5
4.60
6
4.5
1.5
4.67
1
4.5
-3.5
4.80
3
4.5
-1.5
5.00
3
4.5
-1.5
Total
63

quality and technology criteria

Observed N
Expected N
Residual
2.80
2
6.3
-4.3
3.40
3
6.3
-3.3
3.60
3
6.3
-3.3
3.80
7
6.3
.7
4.00
6
6.3
-.3
4.20
6
6.3
-.3
4.40
9
6.3
2.7
4.60
15
6.3
8.7
4.80
5
6.3
-1.3
5.00
7
6.3
.7
Total
63

charecteristic of supplier criteria

Observed N
Expected N
Residual
2.67
2
4.2
-2.2
3.17
1
4.2
-3.2
3.33
3
4.2
-1.2
3.50
5
4.2
.8
3.67
11
4.2
6.8
3.83
8
4.2
3.8
4.00
5
4.2
.8
4.17
8
4.2
3.8
4.33
8
4.2
3.8
4.40
1
4.2
-3.2
4.50
3
4.2
-1.2
4.60
1
4.2
-3.2
4.67
3
4.2
-1.2
4.83
1
4.2
-3.2
5.00
3
4.2
-1.2
Total
63

service of supplier criteria

Observed N
Expected N
Residual
2.60
1
5.3
-4.3
2.80
1
5.3
-4.3
3.20
2
5.3
-3.3
3.40
1
5.3
-4.3
3.60
2
5.3
-3.3
3.80
1
5.3
-4.3
4.00
12
5.3
6.8
4.20
12
5.3
6.8
4.40
13
5.3
7.8
4.60
6
5.3
.8
4.80
6
5.3
.8
5.00
6
5.3
.8
Total
63

جدول 4 – 18 : بررسی نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده

Test Statistics

price and cost criteria
quality and technology criteria
charecteristic of supplier criteria
service of supplier criteria
Chi-square
42.111a
20.016b
33.905c
46.905d
df
13
9
14
11
Asymp. Sig.
.000
.018
.002
.000
a. 14 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4.5.
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 6.3.
c. 15 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4.2.
d. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 5.3.
جدول 4 – 19 : آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده – آزمون کای – دو
H0 = توزیع عامل های بدست آمده نرمال می باشد.
H1=توزیع عامل های بدست آمده نرمال نمی باشد .
همچنین جهت بررسی نرمال بودن عامل ها با استفاده از آزمون کولموگراف – اسمیرنف فرضیه مورد نظر را آزمون نموده ایم، که با توجه به اینکه مقدار sig. بیشتر از 0.05 است فرض نرمال بودن عامل ها پذیرفته می شود .

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

price and cost criteria
quality and technology criteria
charecteristic of supplier criteria
service of supplier criteria
N
63
63
63
63
Normal Parametersa,b
Mean
4.0860
4.2857
3.9894
4.2571

Std. Deviation
.51433
.52143
.50289
.50472
Most Extreme Differences
Absolute
.132
.158
.098
.178

Positive
.079
.085
.098
.103

Negative
-.132
-.158
-.086
-.178
Kolmogorov-Smirnov Z
1.048
1.255
.778
1.415
Asymp. Sig. (2-tailed)
.222
.085
.580
.037
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
جدول 4 – 20 : آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده – آزمون کولموگراف اسمیرنف
4-1-8- آزمون تصادفی بودن نمونه ها :
جهت بررسی تصادفی بودن نمونه های اخذ شده از جامعه آماری و چهار عامل شناسایی شده ، آزمون تصادفی بودن را برای 63 نمونه اجرا نموده ایم که مقادیر sig. از مقدار 0.05 بیشتر می باشد . این نشان می دهد فرضیه صفر که تصادفی بودن نمونه ها را بیان می نماید ( P>0.05 ) پذیرفته
می شود .

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار Next Entries منابع و ماخذ مقاله سود حسابداری، کیفیت سود، آزمون فرضیه، صورت های مالی