منابع پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت صنايع رفاهي عمومي داوجونز کامل نمي باشند . شاخص مذکور از سال 1896 محاسبه شده است در ابتدا شاخص داوجونز با منظور نمودن مجموع قيمت 20 سهام محاسبه مي گرديد (با اين فرض که سرمايه گذار يک سهم را از سهام هر شرکت خريداري مي نمايد ) اما همچنان که بيان شد اکنون آن شاخص شامل 30 سهام است . شاخص داوجونز تنها نرخ تغييرات قيمتي را ارايه مي نمايد و به دليل عدم در نظر گرفتن سود تقسيمي در محاسبه شاخص نشان دهنده نرخ بازده نمي باشد (شارپ، 1999) . شاخص هاي داوجونز به جاي ارزش بازار از متوسط قيمت استفاده مي نمايند، وزن هر شرکت در شاخص تنها بستگي به قيمت سهام آن شرکت در بازار دارد و تحت تاثير تعداد سهام شرکت نخواهد بود .

شاخص هاي S&P
شاخص هاي S&P ، عمدتا بر مبناي روش وزني ارزش جاري بازار محاسبه مي شود . در بين شاخص هاي موجود S&P ، شاخص 500S&P به عنوان معتبرترين و مشهورترين شاخص مجموعه S&P مطرح مي باشد . اين شاخص بيانگر قيمت بازار 500 شرکت برتر از لحاظ ارزش جاري سهام در بورس نيويورک مي باشد . ارزش بازار يک شرکت در اين شاخص، همانند ساير شاخص هاي ارزش بازار از طريق حاصل ضرب قيمت در تعداد سهام شرکت به دست مي آيد . دوره مبناي شاخص 1941-1943 مي باشد و ارزش پايه در دوره مبنا معادل 10 در نظر گرفته شده است . فرمول محاسباتي اين شاخص همانند ساير شاخص هاي ارزش بازار مي باشد و به اين صورت محاسبه مي شود :

معادله 12

شاخص هاي FTSE
شاخص هاي FTSE عمده ترين شاخص هاي رايج در بورس لندن مي باشند . کل شاخص هاي محاسبه شده تحت عنوان FTSE در بورس لندن به شرح جدول 2-2 مي باشند.

شاخص
شرکتهاي واجد شرايط
FTSE100
100 شرکت بزرگ از نظر ارزش بازار
FTSE250
250 شرکت بزرگ بعدي از نظر ارزش بازار
FTSE350
شامل شرکتهاي حاضر در FTSE100 و FTSE250
FTSE Small cap
شرکتهاي که در FTSE350 قرار نمي گيرند.
FTSEALL-share
تمامي شرکت هاي حاضر در بورس که 98 الي 99 درصد ارزش بازار را تشکيل مي دهند.
FTSE Fledling
شرکتهاي در FTSEALL-Share قرار نمي گيرند.
FTSELL-small
شرکت هاي حاضر ftseall-share وftse fledling
FTSELL- small Sector
تمامي شرکتهاي حاضر در بخشهاي کوچک اقتصادي
FTSE Higher Yield
شرکتهاي حاضردرFTSE350 که سودنقدي آنها بالاتر از متوسط FTSE350 است.
FTSE Lower Yield
شرکتهاي حاضر در FTSE350که سود نقدي آنها پايين تر از متوسط FTSE350 مي باشد .

جدول 2-2- شاخص هاي منتشره در بورس لندن

فرمول محاسبه شاخص براي تمامي شاخص ها ( حتي شاخص کل ) به صورت زير مي باشد .
معادله 13

I=1,2,…..,n
در معادله13 :

Pi آخرين قيمت مبادلاتي سهام i ام
si تعدادسهام منتشره شرکت i ام
Fi نرخ شناوري سهام شرکت i ام ( عددي بين 0و 1)
وd تعديل گر ميباشد که به منظور کنترل اقدامات خاص شرکتها ( همانند افزايش سرمايه ) بر شاخص در مواقع خاص اصلاح ميگردد .

ساير شاخص هاي رايج جهان
علاوه بر شاخص هاي رايج فوق شاخص هاي ديگري نيز در بورس اوراق بهادار محاسبه مي گردند که اهميت آنها به اندازه شاخص هاي مذکور نمي باشد . براي مثال شاخص بازار بورس نيويورک ، شاخص تفصيلي تمامي سهام موجود در آن بورس و همچنين چهار شاخص فرعي ( صنعتي ، خدمات عام المنفعه ، مالی ،و حمل ونقل) را در بر مي گيرد .
بازار بورس آمريکا نيز شاخص سهام موجود در فهرست خود را محاسبه مي نمايد . موسسه ملي معامله گران اوراق بهادار شاخص هايي را بر اساس ارزش بازار در حدود 5000 سهام خارج از بورس را محاسبه مي نمايد . علاوه براين شاخص تفصيلي NASDAQ در شش زمينه صنايع ، بانکها، بيمه و ساير موسسات مالي ، حمل و نقل و صنايع رفاه عمومي ، نیز محاسبه مي گردد .

شاخص ها قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
در اين قسمت به طور مختصر انواع شاخص هاي محاسبه شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي شود ( سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،1376)

شاخص کل
شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران شاخصي از نوع ميانگين حسابي با وزنهايي برابر ارزش بازار سهام شرکتهاست و با عنوان بين المللي تپيکس (TEPIX) شناخته مي شود . زمان پايه اين شاخص 1/1/1369 و عدد مبناي آن برابر 100 در نظر گرفته شده است . در بازار بورس اوراق بهادار تهران همانند ساير بازارهاي ديگر تغييرات حجم معاملات ، تعداد سهام معامله شده تعداد دفعات معامله و… شاخص شده، هر کدام مي تواند بر حسب شرکت ، صنعت وکل مورد محاسبه و تجزيه وتحليل قرار گيرد .

ويژگيهاي TEPIX
1ـ جامعيت . مهمترين ويژگي شاخص قيمت سهام بورس تهران در جامع بودن آن مي باشد . نظر به اينکه شاخص فوق براساس تمامي سهام پذيرفته شده در بورس تهران محاسبه مي شود لذا از جامعيت بالایي برخوردار مي باشد .
2ـ موزون بودن ، به اين ترتيب که قيمت هر يک از سهام در تعداد سهام منتشره آن شرکت ضرب و در محاسبات شاخص منظور مي گردد. بنابراين تغييرات قيمت سهام براساس تعداد سهام منتشره آنها در شاخص قيمت تاثير مثبت يا منفي خواهد داشت . هر قدر تعداد سهام بيشتر باشد تاثير قيمت روي شاخص بيشتر خواهد بود و بالعکس .
3ـ در دسترس بودن : سومين ويژگي شاخص قيمت سهام در بورس تهران در دسترس بودن آن مي باشد . با استقرار سخت افزار و به تبع آن نرم افزارهاي مناسب امکان محاسبه شاخص به صورت لحظه اي فراهم و از طريق شبکه کامپيوتري در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد .
اندازه عدد شاخص در زمان t از رابطه زير بدست مي آيد.
معادله 14

نمادهاي به کار رفته در معادله به شرح زير است :
λ ضريب تعديل يا تعديل گر، براي آنکه مقدار عددي شاخص در زمان پايه ( عدد مبنا ) برابر 100 به دست آيد . از سوي ديگر، تعديل شاخص نسبت به برخي تغييرات شرکتها و تغييرات ماهوي سهام آنها نيز در اين ضريب ديده مي شود .
Ci تعداد سهام منتشره توسط شرکت i ام
Pit قيمت سهام شرکت i ام در زمان t
B زمان پايه که برابر 1/1/1369 مي باشد
N تعداد شرکتهاي موجود در شاخص

لذا شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران همواره پس از:

الف ) افزايش سرمايه شرکت ها براثر عرضه حق تقدم از محل آورده هاي نقدي يا مطالبات سهامداران و
ب ) افزايش يا کاهش شرکت هاي پذيرفته در بورس تعديل مي شود .

ليکن رويدادهاي پرداخت سود نقدي ، افزايش سرمايه شرکت ها از محل اندوخته ها عرضه سهام جايزه و تغيير ارزش اسمي سهام در بورس تهران شامل تمامي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مي باشد اين شاخص به طور روزانه محاسبه واعلام مي شود . همچنين بر پايه گروه بندي شرکتها در چارچوب صنايع بیست و یک گانه تعريف شده در بورس تهران ، شاخص هاي فرعي ديگري نيز محاسبه مي شوند که در جدول 2-3 همراه با نحوه تجديد محاسبه آورده شده اند .

جدول 2-3- شاخصهاي 21 گانه بورس اوراق بهادار تهران

شاخص پنجاه شرکت فعالتر بورس تهران
نگاهي به تجربه بورس هاي اوراق بهادار در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که شناسايي شرکت هاي ممتاز يا داراي موقعيت برتر اغلب بر پايه يک يا چند معيار زير انجام مي شوند :

قدرت نقد شوندگي به معناي پر معامله بودن آن.
ميزان تاثير گذاري شرکت بر بازار يا سهام آن در ارزش جاري بازار .
وضعيت شرکت از نظر برتري نسبتهاي مالي به ويژه ميزان سود آوري به ازاي هر سهم.

در اکثر بورسهاي جهان قدرت نقد شوندگي و ارزش جاري سهام به عنوان مهمترين معيارهاي سنجش برتري شرکتها مورد استفاده قرار مي گيرد ( بت شکن ،1383)

در بورس تهران شناسايي شرکت هاي برتر بر پايه ترکيبي از قدرت نقد شوندگي سهام وميزان تاثير گذاري شرکت ها بر بازار و در چارچوب معيارهاي سه گانه زير انجام شده است :
الف ـ ميزان داد وستد در تالار معاملات شامل :
تعداد سهام داد وستد شده
ارزش سهام داد وستد شده

ب ـ تناوب داد وستد سهام در تالار معاملات شامل :
تعداد روزهاي داد وستد شده
دفعات داد وستد

ج ـ متغيرهاي ميزان تاثير گذاري بر بازار شامل :
ميانگين تعداد سهام منتشر شده
ميانگين ارزش جاري سهام شرکت در دوره بررسي

مقايسه و رتبه بندي فعاليت شرکتهاي پذيرفته شده در بورس بر پايه متغيرهاي فوق و به کمک ميانگين هارمونيک به صورت زير انجام مي شود :
معادله 15

که در آن :
Mj رتبه شرکت j ام
N تعداد متغيرهاي ششگانه
I متغير iام از مجموعه متغيرهاي ششگانه مي باشند.
شاخص پنجاه شرکت فعالتر بورس به دو روش ميانگين حسابي وزني و ميانگين حسابي ساده و بر پايه ارزش جاري سهام پنجاه شرکت انتخاب شده ، محاسبه مي شود . شاخص ميانگين وزني از 01/01/1377 و شاخص ميانگين ساده از 01/08/1379 محاسبه وعدد مبناي آنها 100 در نظر گرفته شده است .

شبکه هاي عصبي مصنوعي
يک شبکه عصبي مصنوعي مدلي از شبکه عصبي بيولوژيک است . امروزه هوش محاسباتي يک مجموعه محدود از مفاهيم را مورد استفاده قرار مي دهد که مبتني بر دانش ما از سيستم هاي عصبي بيولوژیک مي باشد . اين مفاهیم به منظور پياده سازي وشبيه سازي هاي نرم افزاري فرايند هاي موازي شامل عناصر پردازشي ( نرون هاي مصنوعي ) متصل به هم در معماري شبکه را مورد استفاده قرار مي گيرند. عليرغم تحقيقات گسترده در زمينه هوش محاسباتي بيولوژيک ، هنوز سوالات مهمي در خصوص نحوه کار مغز وحافظه مطرح مي باشد شبکه هاي عصبي مصنوعي مدل هاي غير خطي ناپارامتري هستند که با قابليت يادگيري اي که دارند مي توان آنها را به منظور اهداف طبقه بندي پيش بيني وکنترل به کار برد . در اين بخش مفاهيم شبکه هاي عصبي را به طور خلاصه توضيح مي دهيم ابتدا اشاره اي به شبکه هاي عصبي بيولوژيک کرده ودر ادامه شبکه هاي مصنوعي تشريح مي گردد .

شبکه هاي عصبي بيولوژيک
مغز انسان ( وحيوان ) متشکل از يک سري سلول به نام نرون مي باشد که ويژگي بي نظير آنها اين است که اين نرونها از بين نمي روند و احتمالا این پديده علت آن است که ما قادر به حفظ اطلاعات هستيم . نرون هاي موجود در مغز انسان تا 100 ميليارد تخمين زده مي شود و صدها نوع نرون تاکنون شناخته شده است . مجموعه نرون ها در يک گروه و ارتباطات آنها را شبکه مي نامند ( تريپي وتوربان ، 1996). لذا مغز انسان را مي توان يک مجموعه از شبکه هاي عصبي ناميد .تفکر هوشمند توسط مغز و سيستم عصبي مرکزي کنترل مي گردد و توان يادگيري وعکس العمل در مقابل تغييرات محيط ، مستلزم وجود هوش مي باشد .

يادگيري در سيستم هاي بيولوژيک
تصور مي شود يادگيري هنگامي صورت مي گيرد که شدت اتصال يک سلول و سلول ديگر در محل سياپس ها اصلاح مي گردد .شکل (2-3) ويژگي هاي مهم سيناپس را با جزييات بيشتر نشان مي دهد به نظر مي رسد که اين مقصود از طريق ايجاد سهولت بيشتر در ميزان آزاد شدن ناقل شيميايي حاصل مي گردد. اين حالت باعث مي شود که دروازه هاي بيشتري روي دندريت هاي سمت مقابل باز شود و به اين صورت باعث افزايش ميزان اتصال دو سلول شود . تغيير ميزان اتصال نرون ها به صورتي که باعث تقويت تماس هاي مطلوب شود از مشخصه هاي مهم در مدل هاي شبکه هاي عصبي است .

شكل 2-3- یک نرون بیولوژیکی ساده

مدل سازي نرون تنها
ابتدا مشخصات يک نرون و نحوه مدلسازي آن را بررسي مي کنيم. نقش اصلي يک نرون بيولوژيکي عمل جمع آوری وروديهاي خود تا جايي است که مجموع ورودهاي از حدي که به آن استانه مي گوييم تجاوز نکند و آنگاه توليد يک خروجي است .ورودي هاي نرون از طريق دندريت ها که به خروجي هاي نرونهاي ديگر توسط نقاط اتصال ( سيناپسها ) متصل است وارد مي شوند . سيناپس ها کارايي سيگنال هاي دريافتي را تغيير مي دهند . بدنه سلول کليه ورودي ها را دريافت مي کند . یک نرون بيولوژيکي ساده در شکل 2-3 نشان داده شده است . مدلي که از نرون مي سازيم بايد مشخصه هاي زير را داشته باشد به طور خلاصه :
خروجي يک نرون يا فعال است ( يک ) ويا غيرفعال است ( صفر ).
خروجي تنها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس تهران، مدل ARIMA، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مقدار خطا، شبکه عصبی