منابع پایان نامه ارشد درباره ادبیات عرفانی، فکر و اندیشه، عرفان و تصوف، هویت فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………. 336
احوال ……………………………………………………………………………………………………………………… 336
اخلاص ……………………………………………………………………………………………………………………. 336
ارادت ……………………………………………………………………………………………………………………… 337
اربعین …………………………………………………………………………………………………………………….. 337
استدراج ………………………………………………………………………………………………………………….. 337
استعداد ………………………………………………………………………………………………………………….. 337
الهام ……………………………………………………………………………………………………………………….. 337
امر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 338
انبیا ………………………………………………………………………………………………………………………… 338
انس ………………………………………………………………………………………………………………………… 338
ایمان ………………………………………………………………………………………………………………………. 338
بخل ………………………………………………………………………………………………………………………… 338
بذل ………………………………………………………………………………………………………………………… 339
بسط ……………………………………………………………………………………………………………………….. 339
بقا …………………………………………………………………………………………………………………………… 339
تجرید …………………………………………………………………………………………………………………….. 339
تجلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 339
تزکیۀ نفس …………………………………………………………………………………………………………….. 340
تفرقه ………………………………………………………………………………………………………………………. 340
تفرید ………………………………………………………………………………………………………………………. 340
تلوین ……………………………………………………………………………………………………………………… 340
تواجد ……………………………………………………………………………………………………………………… 340
توبت ………………………………………………………………………………………………………………………. 340
توحید …………………………………………………………………………………………………………………….. 341
توکّل …………………………………………………………………………………………………………………….. 341
جبرئیل …………………………………………………………………………………………………………………… 341
جذبه ………………………………………………………………………………………………………………………. 341
خاطر ………………………………………………………………………………………………………………………. 342
خلق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 342
خلوت ……………………………………………………………………………………………………………………… 342
دل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 342
ذکر …………………………………………………………………………………………………………………………. 343
رؤیت ………………………………………………………………………………………………………………………. 343
زکات ………………………………………………………………………………………………………………………. 343
زهد ………………………………………………………………………………………………………………………… 343
شوق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 343
شهود ……………………………………………………………………………………………………………………… 343
صحبت …………………………………………………………………………………………………………………… 344
صحو ………………………………………………………………………………………………………………………. 344
صفات …………………………………………………………………………………………………………………….. 344
صوفی …………………………………………………………………………………………………………………. 344
عفو …………………………………………………………………………………………………………………………. 344
علم …………………………………………………………………………………………………………………………. 345
فقر…………………………………………………………………………………………………………………………… 345
قلم ………………………………………………………………………………………………………………………… 345
کرامت …………………………………………………………………………………………………………………….. 345
کشف ……………………………………………………………………………………………………………………… 345
لامح و لوایع …………………………………………………………………………………………………………… 346
محو ………………………………………………………………………………………………………………………… 346
مرید ……………………………………………………………………………………………………………………….. 346
مشاهده …………………………………………………………………………………………………………………… 346
معرفت ……………………………………………………………………………………………………………………. 346
مکاشفه …………………………………………………………………………………………………………………… 346
نفس ……………………………………………………………………………………………………………………… 346
وصول ……………………………………………………………………………………………………………………… 347
یقین ………………………………………………………………………………………………………………………. 348
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 348
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………. 350

چکیده
از جمله عوامل مؤثر در تکوین هویت فرهنگی یک ملت آثار ادبی و عرفانی است که پژوهندگان عرصۀ تفکر و اندیشه برای شناخت و کشف رمز و راز متون عرفانی و کیفیت تأثیر آن بر روند تحول اندیشه، ناگزیرند که مبانی عرفان و تصوف را بشناسند که خود مشتمل بر مجموعهای بزرگ از کتابها و رسالهها میباشد. نویسندگان این مجموعه ادبیات عرفانی، برای ابراز و تفهیم هدف و مقصود والای خود، عناصر و اصطلاحات و تعبیرات را به شیوۀ خاصی به کار میبرند، که بیان آنها را نسبت به سایر نویسندگان متفاوت میکند.
یکی از منابع مهم صوفیه، مرصادالعباد نجمالدین رازی است که گنجینۀ عظیمی از مفاهیم و تعابیر عرفانی است، که در این پژوهش بیش از سیصد اصطلاح بررسی میشود و میتواند یک فرهنگ تخصصی عرفانی به شمار آید. از دیگر کتابهای تعلیمی صوفیه، مصباحالهدایه عزّالدین محمود کاشانی است که بیش از صد اصطلاح را برای مخاطبان خاص با شواهد و مثال توضیح داده است. در این پژوهش تلاش شده است ابتدا زندگینامه، مکتبها و سبکهای هر دو عارف معرفی شود و سپس سعی در بررسی اصطلاحات عرفانی موجود در هر دو کتاب با توجّه به نظرات بزرگان صوفیه و کتابهای ارزنده ایشان شرح داده شود. در فصلی دیگر نیز اصطلاحات مهم و مشترک بین مرصادالعباد و مصباحالهدایه مقایسه میشود.

کلید واژه ها
عرفان، اصطلاحات عرفانی، مرصادالعباد، مصباحالهدایه

فصل اول
مقدمه

1-1- مقدمه:
شناخت و بررسی اصطلاحات و تعابیر عرفانی با توجه به پیچیده و دشواربودن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره .............................................................................................................................، ..............................................................................................................................، ............................................................................................................................، ............................................................................................................................... Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سیر و سلوک، تاریخ تصوف، زبان عرفان، عرفان و تصوف