منابع پایان نامه ارشد درباره ادای شهادت، دادگاه های ملی، زمان استناد، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

فوق احکام دادگاه های کشور پذیرنده درباره مامور دیپلماتیک قابل اجرا هستند مشروط به اینکه در احکام به مصونیت شخص دیپلمات و خانه او لطمه وارد نشود.

بند دوم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت
– مامور دیپلماتیک موظف به ادای شهادت در دادگاه های دولت پذیرنده نیست.هرچند این قاعده استثنا بردارنیست مع الوصف خوب است درجرایمی که ادای شهادت مامور دیپلماتیک قاطع وموثر در دعوی است (برای مثال تنها شاهد صحنه قتلی است که در حضور او روی داده است) در این وضعیت مامور می تواند شهادت خود را به هر شکلی که می خواهد ادا کند؛ مثلا طی یادداشت کتبی شهادت خود را برای دادگاه ارسال کند یا یکی از کارمندان دستگاه قضایی برای ثبت مشاهدات وی به سفارتخانه رود یا خود مامور دیپلماتیک در دادگاه حضور یابد و گواهی دهد… شایان ذکر است شهادت مامور دیپلماتیک در دادگاه دولت مقر هرگز به منزله انصراف از مصونیت نیست درنتیجه محاکمه و یا اتخاذ هرگونه اقدام قانونی یا قضایی علیه وی جایز نیست، زیرا این موارد به سلب مصونیت صریح نیاز دارد.
– مامور دیپلماتیک از تعقیب کیفری دولت پذیرنده مصون است، بنابراین محاکمه او به علت ارتکاب جرم به هر درجه و شدت ممنوع است. به عنوان یک قاعده دیپلمات را نمی توان در برابر اعمال ارتکاب یافته پس از قبول استوارنامه نزد دولت میزبان محاکمه کرد189.
– همچنین مامور دیپلماتیک از مصونیت دعاوی اداری و مدنی برخوردار است، مگر در این موارد:
الف) دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مال متعلق به دولت فرستنده بوده، برای مقاصد ماموریت درتصرف وی باشد.
ب) دعوی مربوط به ماترکی که در آن مامور دیپلماتیک به طورخصوصی و نه به نام کشور فرستنده وی و امین و وارث یا موصی له باشد.
ج) دعوی مربوط به فعالیت تجاری و حرفه ای آزاد باشد که مامور دیپلماتیک درخاک دولت پذیرنده خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد190.
آنچه در فوق گفتیم منوط به چندچیز است:
– مصونیت قضایی مامور دیپلماتیک نزد دولت پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد، زیرا می توان در دادگاه های ملی علیه وی اقامه دعوی کرد191.
– دولت فرستنده می تواند ازمصونیت قضایی مامور دیپلماتیک خود صرف نظر کند. در این صورت مقامات قضایی دولت پذیرنده صالح برای محاکمه خواهند بود. البته انصراف از مصونیت باید صریح باشد و ازسوی دولت فرستنده صادر شود؛ زیرا مصونیت به نفع دولت فرستنده مقرر می شود در نتیجه سلب مصونیت شخص مامور از خود اعتبار ندارد.

بند سوم: طریقه استناد به مصونیت
در رویه بین المللی و همچنین در عهدنامه های مربوط به این موضوع قاعده ای برای نشان دادن طریقه و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد. ممکن است در دادگاهی شخصی علیه یک دیپلمات طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان را به دیپلمات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره دولت اسلامی، حقوق دیپلماتیک، کاپیتولاسیون، غیرمسلمانان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، فضای سایبر، مخاصمات مسلحانه، توسل به زور