منابع پایان نامه ارشد درباره آنسیترال، سلسله مراتب، ایالات متحده، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیکی180
آخرین دسته و گروه در میان مراکز ذی صلاح و ذی مدخل در سلسله مراتب قانونی که به امر صدور گواهی و امضای الکترونیکی اشتغال خواهند داشت، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی هستند که مستقیما با مراجعین و متقاضیان صدور گواهی امضای الکترونیکی در ارتباط خواهند بود.
در مورد تشکیلات و مقررات مربوط به نحوه راه اندازی این دفاتر مواد 12 و 14 آیین نامه مقررات مفصلی را در مقایسه با مراکز دیگر تعیین گرده است. ماده 12 آیین نامه می گوید: «دفاتر ثبت نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از
دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی
دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.
پ ـ نداشتن پیشینه کیفری.
ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه.
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.
چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ح ـ ارایه ضمانت معتبر.
خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات.
تبصره1ـ نوع و میزان ضمانت معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میانی پیش بینی می‌شود.
تبصره2ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (14) مستثنی هستند.
تبصره3ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت نام با ملاحظه شرایط این ماده می‌نمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد.
تبصره4ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد.»
در تکمیل ماده فوق، ماده 14 آیین نامه بیان میدارد:
«مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود».
وظایف این دفتر طی مواد 13 و 15 آیین نامه بیان شده است. لازم به ذکر است که از این دفاتر در سند سیاست های گواهی نامی برده نشده است و این درحالی است که این سند، دفتر ثبت نام ریشه و کمیته نظارتی شورا را که در آیین نامه موجودیت آنها پیش بینی نشده است را مورد بررسی قرار داده است. براساس ماده 13 وظایف دفتر ثبت نام عبارت است از :
«الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.
ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی.
پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط.
ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی»
از بررسی مجموع وظایف این دفاتر می توان استنباط کرد، وظیفه این دفاتر این است که در کنار مراکز میانی فعالیت کرده تقاضاهای افراد را در خصوص صدور گواهی دریافت و پس از احراز هویت ایشان و تکمیل پرونده مربوطه، تقاضا را به مراکز میانی ارسال کنند. سپس گواهی صادر شده را از مرکز میانی دریافت نموده و به متقاضی تحویل دهد.
مهمترین وظیفه این مرکز مساله احراز هویت و تصدیق مدارک ارائه شده است که به نظر می رسد لازمه آن، حضور یک فرد با تجربه و آشنا با قوانین و مقررات است، اما سرپرستی این دفاتر بر عهده یک متخصص رایانه با مدرک کاردانی است که خود جای نقد و بررسی دارد.

3-2-2 آنسیترال
در مقررات آنسیترال، ماده 9 مقررات قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) 181 صرفا به بیان یک قاعده کلی در مورد این دفاتر پرداخته و بیان جزئیات مربوط به تشکیلات و نحوه اداره مراکز را به قوانین کشورها واگذار کرده است. این ماده در تبیین عملکرد ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی مقرر می دارد:
«1- وقتی مرجع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی را در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضاء و به منظور داشتن آثار حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه می دهد مرجع ارائه دهنده خدمات باید:
الف- مطابق با اظهاراتی که درباره سیاست ها و خط مشی های انجام کارش بیان نموده است عمل کند.
ب- احتیاط متعارفی را در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مرتبط با گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرج است اعمال کند.
ج – وسایل در دسترس و منقولی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده را قادر سازد تا موارد زیر را از گواهی احراز کند:
الف- هویت ارائه دهنده خدمات صدور گواهی
ب- امضا کننده ای که در گواهی تعیین هویت شده است بر داده تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده کنترل داشته است.
ج- داده های تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده یا پیش از آن، معتبر بوده است
د- وسایل در دسترس و متعارفی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده، عندالاقتضاء بتواند از گواهی یا به طرق دیگر احراز و تعیین کند:
1. شیوه ای را که برای امضا کننده به کار می رود.
2. هر نوع محدودیت در خصوص هدف یا ارزشی که برای آن، داده های تولید امضاء یا گواهی، مورد استفاده قرار می گیرد.
3. داده های تولید امضاء معتبر است و فاقد اعتبار نشده است.
4. هر نوع محدودیت در خصوص قلمرو یا میزان مسئولیت که به وسیله ارائه دهنده خدمات صدور گواهی مقرر شده است.
5. آیا وسایلی برای امضا کننده وجود دارد تا مطابق بند (ب) ماده 8 این قانون اعلام اخطار کند.
6. آیا خدمات ابطال (گواهی) به موقع ارائه شده است.
ه- در جایی که خدماتی به موجب بند فرعی (د) (5) ارائه می گردد، طرق یا وسایلی برای امضا کننده فراهم آورد تا مطابق ماده 8 بند 1 (ب) این قانون، اعلام اخطار نماید و وقتی خدماتی به موجب بند (د) (6) ارائه می شود، قابل دسترس بودن خدمات ابطال به موقع گواهی را تضمین نماید.
ی- از سامانه، رویه و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
2- ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل عواقب حقوقی مسئولیت ناشی از خودداری از تحقق الزامات بند 1 خواهد شد».

3-2-3 ایالات متحده آمریکا
در آمریکا، مرجع صدور گواهی نهادی است که گواهی های الکترونیکی را برای متقاضیان آنها صادر می کند. این گواهی ها شامل کلید عمومی متقاض و مشخصات متقاضی و مرکز صادر کننده گواهی است. در واقع این گواهی هویت دارنده آن را با کلید عمومی مزبور پیوند می زند. این مرکز به صورت مستمر بر گواهی های صادر شده نظارت دارد و به محض خدشه دار شدن هویت دارنده آنها با انقضای مدت گواهی مزبور، برای لغو اعتبار آنها اقدام کرده و آنها را در فهرست گواهی های باطل182 شده قرار می دهد.183
مراجع گواهی دارای سلسله مراتبی هستند که در راس آن مرکز گواهی ریشه قرار دارد. این مرکز وظیفه تصدیق مراجع گواهی فرعی تر و پایین تر از خود و صدور گواهی برای مراکز صدور گواهی میانی را بر عهده دارد.
در آمریکا هر ایالت دارای یک مرکز ریشه فعال است. با وجود این، به دلیل ایجاد اعتماد ملی، این مراکز به یکدیگر مرتبط و با یک قانون و نظارت ملی رهبری می شوند. پس از مراکز گواهی ریشه، مراکز صدور گواهی میانی قرار دارند، وظیفه این مراکز، صدور گواهی برای متقاضیانی است که هویت آنها مورد تایید دفاتر ثبت نام قرار گرفته است. به عبارت دیگر آنها به تایید این می پردازند که دارنده کلید عمومی همان دارنده کلید خصوصی است و تحریف یا تغییری در آن رخ نداده است.
این سلسله مراتب به طرف های اعتماد کننده، این اطمینان را می دهد که تصدیق گواهی توسط مرحع معتبری صورت گرفته و به این ترتیب مانع از تشکیل مراجعی می شود که به راحتی و به نحو غیر قانونی خود را به عنوان مراجع مجاز معرفی کرده و اعتماد میان طرفین را مخدوش می کنند.184
مراجع گواهی که با درخواست مشتریان مواجه می شوند، از هویت آنها آگاه نیستند و نیازمند شخص مطمئنی هستند که هویت آنها را تایید کند و به عنوان رابطی میان مرجع گواهی و مشتریان عمل کند. این وظیفه ای که دفتر ثبت نام برعهده دارد. به این ترتیب، دفتر ثبت نام، اطلاعات لازم را در اختیار مرجع گواهی قرار می دهد تا آن مرجع بتواند خدمات خود را به مشتریان ارائه دهد.
دفتر ثبت نام که مسئول شناسایی و تصدیق شخص پیش از صدور گواهی است. وظایف اداری مربوط به ثبت نام، مشخصات و اظهارات متقاضیان را برعهده دارد و تایید می کند که شخص متقاضی شرایط لازم را برای دریافت گواهی دارد.
مراجعه متقاضی به دفتر ثبت نام، جنبه فیزیکی و مادی دارد، زیرا دفتر ثبت نام برای احراز مواردی چون اهلیت و هویت شخص، باید از نزدیک وضعیت او را مورد بررسی قرار دهد.185
در ایالات متحده، مراجع صدور گواهی الکترونیکی باید مسایل مسایل زیر را برای ایجاد اطمینان برای دایره صدور مجوز رعایت کنند:
– کارکنانی را استخدام کنند که سوءسابقه کیفری در رابطه با جنایات، کلاهبرداری، شهادت دروغ و تدلیس نداشته باشند.
– کارکنانی را استخدام کنند که تجربه و اطلاعات کافی در زمینه های مرتبط با کا این دفاتر داشته باشند.
– باید یک وثیقه مناسب بسپارند، مگر اینکه یک مرجع دولتی باشند.
– باید دارای یک سیستم امن شامل رویه های مطمئن برای کنترل استفاده از کلیدهای خصوصی آن مرکز باشند.
– باید دلایل کافی که نشان دهنده وجود سرمایه کافی نزد آنها برای انجام کسب و کار به عنوان مرجع گواهی است را اداره نمایند.
– باید یک دفتر یا نمایندگی در ایالتی که می خواهند در آن به انجام فعالیت بپردازند، تاسیس کرده باشند.
– باید کلیه مقرراتی را که از جانب مقامات صالح ایالتی مقرر می گردد را رعایت کنند.
– باید از سیستم های امن برای صدور، تعلیق یا ابطال گواهی های صادره توسط خود و همچنین اطلاع رسانی این مسایل در اختیار داشته باشند.
– باید کلیه دستورالعمل های خود و همچنین کلیه مسایل و اطلاعات مربوط به گواهی ها را به اطلاع عموم برسانند.
مشابه همین استانداردها در مواد 9 و 10 قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال186 نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورهای نیز اعمال می شود.
در مورد محوه صدور گواهی های الکترونیکی در آمریکا، باید گفت که به طور معمول مراجع صدور گواهی، ساز و کاری برای احراز هویت اشخاص ندارند. به این ترتیب آنها باید به اطلاعاتی که دفاتر ثبت نام در اختیار آنها می گذارند، اکتفا کنند. بنابراین نقش دفاتر ثبت نام برای صدور گواهی ها بررسی هویت اشخاص و صلاحیت آنهاست. در واقع آنها با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند بررسی می کنند چه کسی می تواند گواهی دریافت کند و چه کسی نمی تواند.
احراز هویت اشخاص از طریق اسنادی انجام می گیرد که از جانب متقاضی صدور گواهی الکترونیکی در اختیار دفاتر ثبت نام قرار گرفته است. منتها نوع مدرکی که برای شناسایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باید ارائه گردد، بسته به سطح گواهی صادر متفاوت خواهد بود. برای گواهی های سطح پایین مدارک شناسایی ساده ای مورد پذیرش قرار می گیرد نظیر کارت اعتباری و … ولی برای گواهی های با سطح امنیت بالاتر، مدارک محکم تری باید ارائه گردد.
مرجع صدور گواهی، پس از دریافت تقاضا از جانب صاحب امضای آینده و دریافت گزارش دفاتر ثبت نام، نسبت به صدور گواهی دیجیتالی اقدام می کند. مرجع گواهی با صدور این گواهی تایید می کند که صاحب امضا همان شخصی است که در گواهی نامه آمده است و کلید عمومی متعلق به اوست. همچنین تصدیق می کند که کلیه اطلاعات مندرج در گواهی نامه، صحیح است و تمام شرایط قانونی در صدور آن گواهی رعایت گردیده و مرجع مزبور در حدود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص حقوقی، کسب و کار، اعتیاد به مواد مخدر، سازمان های دولتی