منابع پایان نامه ارشد با موضوع (01/0P، (05/0)، ،

دانلود پایان نامه ارشد

ز مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (01/0P<). بنابراین بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. فرضیه جزئی سوم: سبک های تصمیم گیری قادر به پیش بینی بهره وری می باشد. برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است. جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری به روش همزمان R
² R
F
› P
β
T
› p
متغيرهای پيش بين
عقلانی
658/0
43/0
2/22
0001/0
381/0
2/5
0001/0

شهودی

247/0
9/2
003/0

وابستگی

047/0
54/0
5/0

آنی

198/0-
05/2-
04/0

اجتنابی

138/0-
41/1-
1/0

همانگونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با (2/22) معنادار گردیده (01/0P< ) است. و با توجه به سطوح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای سبک های عقلانی، شهودی و آنی معنادار شده اند (05/0P< ). یعنی اینکه سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و آنی می توانند بهره وری کارکنان را پیشبینی نمایند. و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این سبک ها (43/0) است، یعنی این سبک ها می توانند (43) درصد واریانس متغیر بهره وری کارکنان را پیش بینی کنند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، موفقیت شغلی، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، اخلاق کار، آزمون فرضیه، اصول اخلاقی