منابع پایان نامه ارشد با موضوع 0.025، 0.024، 0.022

دانلود پایان نامه ارشد

ساده
0.452
49.830
0.188
104.8
0.017
0.731
0.934
نمونه مسئله 14 سخت
0.277
2.267
0.092
91.8
0.010
0.354
0.358
نمونه مسئله 15 ساده
0.433
44.853
0.160
116.2
0.015
0.692
0.868
نمونه مسئله 15 سخت
0.251
2.902
0.086
139.4
0.014
0.412
0.481
محاسبه معیار مختلف برای الگوریتم NSGA-II

فاصله نسلی
درجه توازن در رسیدن همزمان به اهداف
مساحت زیر خط رگرسیون
تعداد جواب های غیرمغلوب
فاصله گذاری
گسترش
سرعت همگرائی
نمونه مسئله 1 ساده
0.415
7.900
0.188
134.4
0.045
1.065
0.951
نمونه مسئله 1 سخت
0.440
5.792
0.173
105.8
0.021
0.592
0.732
نمونه مسئله 2 ساده
0.475
16.486
0.233
105.8
0.024
0.782
1.000
نمونه مسئله 2 سخت
0.397
2.947
0.191
92.2
0.036
0.760
1.000
نمونه مسئله 3 ساده
0.450
11.196
0.204
100.6
0.025
0.739
1.000
نمونه مسئله 3 سخت
0.389
1.563
0.194
86
0.019
0.472
1.000
نمونه مسئله 4 ساده
0.457
13.879
0.217
119.6
0.026
0.815
1.000
نمونه مسئله 4 سخت
0.355
1.880
0.158
106.6
0.024
0.639
1.000
نمونه مسئله 5 ساده
0.503
11.358
0.274
109.4
0.031
0.949
1.000
نمونه مسئله 5 سخت
0.425
2.614
0.212
88.2
0.025
0.739
1.000
نمونه مسئله 6 ساده
0.514
14.116
0.276
132.2
0.023
0.815
0.924
نمونه مسئله 6 سخت
0.456
2.598
0.236
94.4
0.029
0.729
1.000
نمونه مسئله 7 ساده
0.474
11.408
0.259
208.4
0.019
0.866
1.000
نمونه مسئله 7 سخت
0.461
2.713
-0.550
144.2
0.023
0.825
1.000
نمونه مسئله 8 ساده
0.526
5.133
0.366
229
0.015
0.788
1.000
نمونه مسئله 8 سخت
0.716
3.590
0.680
103.6
0.008
0.326
1.000
نمونه مسئله 9 ساده
0.603
12.872
0.375
162.2
0.019
0.836
0.890
نمونه مسئله 9 سخت
0.538
3.439
0.248
118.2
0.021
0.640
1.000
نمونه مسئله 10 ساده
0.509
26.679
0.303
185.6
0.038
0.868
0.977
نمونه مسئله 10 سخت
0.380
2.632
0.160
103.6
0.022
0.532
1.000
نمونه مسئله 11 ساده
0.560
30.927
0.329
168.2
0.025
0.878
0.896
نمونه مسئله 11 سخت
0.422
3.084
0.187
101.8
0.024
0.558
1.000
نمونه مسئله 12 ساده
0.472
16.759
0.245
143
0.029
1.082
0.786
نمونه مسئله 12 سخت
0.377
1.995
0.166
102.2
0.022
0.552
0.621
نمونه مسئله 13 ساده
0.484
27.570
0.254
118.4
0.037
1.034
1.000
نمونه مسئله 13 سخت
0.330
1.463
0.129
72.4
0.023
0.483
0.345
نمونه مسئله 14 ساده
0.453
47.400
0.214
135.8
0.022
0.885
1.000
نمونه مسئله 14 سخت
0.279
2.375
0.093
88
0.011
0.390
0.594
نمونه مسئله 15 ساده
0.426
41.440
0.156
123.4
0.011
0.711
1.000
نمونه مسئله 15 سخت
0.253
2.981
0.081
123.4
0.010
0.384
0.893
محاسبه معیارهای مختلف برای الگوریتم CNSGA-II

فاصله نسلی
درجه توازن در رسیدن همزمان به اهداف
مساحت زیر خط رگرسیون
تعداد جواب های غیرمغلوب
فاصله گذاری
گسترش
سرعت همگرائی
نمونه مسئله 1 ساده
0.486
9.513
0.257
84
0.044
1.045
1.000
نمونه مسئله 1 سخت
0.479
5.052
0.211
62.2
0.037
0.685
1.000
نمونه مسئله 2 ساده
0.543
16.882
0.298
70.4
0.038
0.916
1.000
نمونه مسئله 2 سخت
0.446
3.338
0.228
49
0.050
0.735
1.000
نمونه مسئله 3 ساده
0.504
10.934
0.268
64.6
0.034
0.919
1.000
نمونه مسئله 3 سخت
0.450
2.085
0.240
55
0.033
0.662
1.000
نمونه مسئله 4 ساده
0.525
14.699
0.281
54.8
0.046
0.933
1.000
نمونه مسئله 4 سخت
0.427
3.566
0.210
55.8
0.044
0.872
1.000
نمونه مسئله 5 ساده
0.591
13.761
0.368
61.2
0.054
1.085
1.000
نمونه مسئله 5 سخت
0.465
2.502
0.238
53.8
0.029
0.710
1.000
نمونه مسئله 6 ساده
0.605
16.331
0.368
73.2
0.042
0.956
1.000
نمونه مسئله 6 سخت
0.529
3.298
0.288
62
0.031
0.761
1.000
نمونه مسئله 7 ساده
0.536
11.337
0.315
95.8
0.036
0.936
1.000
نمونه مسئله 7 سخت
0.506
2.870
1.735
83
0.031
0.774
1.000
نمونه مسئله 8 ساده
0.553
5.300
0.377
100.8
0.028
0.794
1.000
نمونه مسئله 8 سخت
0.731
3.377
0.576
55.8
0.033
0.494
1.000
نمونه مسئله 9 ساده
0.673
12.537
0.414
55
0.040
0.867
1.000
نمونه مسئله 9 سخت
0.574
3.579
0.296
49.4
0.047
0.687
1.000
نمونه مسئله 10 ساده
0.563
25.512
0.320
67.2
0.050
0.956
1.000
نمونه مسئله 10 سخت
0.421
2.809
0.201
56.2
0.049
0.553
1.000
نمونه مسئله 11 ساده
0.623
30.453
0.366
86.4
0.047
1.153
1.000
نمونه مسئله 11 سخت
0.429
3.084
0.199
92.2
0.020
0.482
1.000
نمونه مسئله 12 ساده
0.515
17.233
0.281
81.4
0.042
1.010
1.000
نمونه مسئله 12 سخت
0.399
2.532
0.179
83.4
0.023
0.659
1.000
نمونه مسئله 13 ساده
0.519
31.611
0.286
84
0.059
1.154
1.000
نمونه مسئله 13 سخت
0.376
2.877
0.151
60.2
0.033
0.679
1.000
نمونه مسئله 14 ساده
0.488
50.823
0.228
81.6
0.032
0.916
0.956
نمونه مسئله 14 سخت
0.290
2.789
0.099
58.4
0.018
0.466
1.000
نمونه مسئله 15 ساده
0.468
44.312
0.208
83.4
0.036
0.851
1.000
نمونه مسئله 15 سخت
0.272
3.455
0.096
80.6
0.027
0.569
1.000
محاسبه معیارهای مختلف برای الگوریتم NRGA

فاصله نسلی
درجه توازن در رسیدن همزمان به اهداف
مساحت زیر خط رگرسیون
تعداد جواب های غیرمغلوب
فاصله گذاری
گسترش
سرعت همگرائی
نمونه مسئله 1 ساده
0.461
9.590
0.205
100
0.028
0.976
0.136
نمونه مسئله 1 سخت
0.459
6.858
0.199
100
0.020
0.620
0.211
نمونه مسئله 2 ساده
0.518
23.246
0.259
99.6
0.027
0.946
0.477
نمونه مسئله 2 سخت
0.413
3.366
0.207
100
0.035
0.802
0.507
نمونه مسئله 3 ساده
0.484
13.419
0.221
100
0.029
0.824
0.928
نمونه مسئله 3 سخت
0.417
1.887
0.224
100
0.024
0.631
0.641
نمونه مسئله 4 ساده
0.465
14.738
0.227
100
0.035
0.977
0.129
نمونه مسئله 4 سخت
0.360
1.823
0.163
100
0.026
0.706
0.210
نمونه مسئله 5 ساده
0.559
14.318
0.309
100
0.027
1.094
0.206
نمونه مسئله 5 سخت
0.438
2.369
0.243
100
0.037
0.922
0.283
نمونه مسئله 6 ساده
0.579
19.258
0.326
100
0.030
0.962
0.188
نمونه مسئله 6 سخت
0.490
3.008
0.273
100
0.031
0.939
0.127
نمونه مسئله 7 ساده
0.541
14.122
0.308
100
0.031
1.068
0.243
نمونه مسئله 7 سخت
0.488
3.070
0.085
100
0.027
0.881
0.172
نمونه مسئله 8 ساده
0.569
5.774
0.418
100
0.025
0.936
0.032
نمونه مسئله 8 سخت
0.719
3.076
0.776
100
0.009
0.443
0.092
نمونه مسئله 9 ساده
0.660
16.317
0.463
100
0.049
1.134
0.021
نمونه مسئله 9 سخت
0.551
3.743
0.351
100
0.027
0.700
0.101
نمونه مسئله 10 ساده
0.614
48.017
0.336
100
0.033
1.008
0.149
نمونه مسئله 10 سخت
0.408
3.383
0.202
100
0.022
0.664
0.092
نمونه مسئله 11 ساده
0.610
39.071
0.364
100
0.027
0.976
0.061
نمونه مسئله 11 سخت
0.428
3.298
0.215
100
0.022
0.613
0.041
نمونه مسئله 12 ساده
0.535
25.008
0.257
100
0.035
1.013
0.073
نمونه مسئله 12 سخت
0.386
2.356
0.184
100
0.026
0.702
0.029
نمونه مسئله 13 ساده
0.554
46.051
0.271
100
0.033
1.162
0.048
نمونه مسئله 13 سخت
0.344
1.997
0.150
100
0.023
0.574
0.303
نمونه مسئله 14 ساده
0.515
76.217
0.232
100
0.029
1.045
0.021
نمونه مسئله 14 سخت
0.292
2.995
0.103
97.8
0.011
0.488
0.393
نمونه مسئله 15 ساده
0.487
32.919
0.196
100
0.033
0.949
0.024
نمونه مسئله 15 سخت
0.275
3.603
0.095
100
0.019
0.518
0.025
محاسبه معیارهای مختلف برای الگوریتم MISA

فاصله نسلی
درجه توازن در رسیدن همزمان به اهداف
مساحت زیر خط رگرسیون
تعداد جواب های غیرمغلوب
فاصله گذاری
گسترش
سرعت همگرائی
نمونه مسئله 1 ساده
0.422
8.127
0.187
167
0.030
0.986
0.366
نمونه مسئله 1 سخت
0.440
5.707
0.179
119.6
0.019
0.612
0.719
نمونه مسئله 2 ساده
0.473
17.526
0.235
140.4
0.019
0.794
0.419
نمونه مسئله 2 سخت
0.404
3.183
0.195
115.2
0.029
0.705
0.547
نمونه مسئله 3 ساده
0.478
13.617
0.212
161.8
0.018
0.719
0.085
نمونه مسئله 3 سخت
0.395
1.593
0.207
116.8
0.026
0.641
0.318
نمونه مسئله 4 ساده
0.455
15.218
0.223
184.6
0.020
0.868
0.855
نمونه مسئله 4 سخت
0.352
1.761
0.159
156.6
0.018
0.637
1.000
نمونه مسئله 5 ساده
0.503
12.189
0.276
141.2
0.025
0.963
0.860
نمونه مسئله 5 سخت
0.415
2.278
0.214
114
0.033
0.869
0.688
نمونه مسئله 6 ساده
0.544
18.392
0.305
239.2
0.013
0.923
1.000
نمونه مسئله 6 سخت
0.479
3.118
0.263
180.6
0.025
0.902
0.861
نمونه مسئله 7 ساده
0.467
11.174
0.255
312.8
0.017
0.899
1.000
نمونه مسئله 7 سخت
0.468
2.983
-1.574
196.4
0.028
0.887
0.645
نمونه مسئله 8 ساده
0.543
5.674
0.323
291.4
0.013
0.791
1.000
نمونه مسئله 8 سخت
0.717
3.863
0.628
129.4
0.011
0.370
1.000
نمونه مسئله 9 ساده
0.601
13.661
0.382
224
0.030
0.885
1.000
نمونه مسئله 9 سخت
0.535
3.429
0.261
179.4
0.022
0.720
0.693
نمونه مسئله 10 ساده
0.514
30.139
0.311
237.2
0.030
0.805
1.000
نمونه مسئله 10 سخت
0.385
2.919
0.165
144.6
0.024
0.615
0.838
نمونه مسئله 11 ساده
0.562
34.808
0.330
220.2
0.017
0.793
1.000
نمونه مسئله 11 سخت
0.412
2.773
0.192
158.6
0.022
0.549
1.000
نمونه مسئله 12 ساده
0.468
16.975
0.250
163.6
0.039
1.059
0.874
نمونه مسئله 12 سخت
0.378
1.956
0.170
121
0.022
0.597
0.353
نمونه مسئله 13 ساده
0.483
30.037
0.243
152.2
0.032
1.018
1.000
نمونه مسئله 13 سخت
0.335
1.777
0.131
82.4
0.024
0.560
0.471
نمونه مسئله 14 ساده
0.449
49.302
0.202
158.4
0.022
0.838
0.855
نمونه مسئله 14 سخت
0.280
2.317
0.092
92
0.008
0.371
0.123
نمونه مسئله 15 ساده
0.442
47.017
0.170
159.8
0.017
0.762
1.000
نمونه مسئله 15 سخت
0.254
2.993
0.088
133.4
0.015
0.495
0.612
محاسبه معیارهای مختلف برای الگوریتم VIS

فاصله نسلی
درجه توازن در رسیدن همزمان به اهداف
مساحت زیر خط رگرسیون
تعداد جواب های غیرمغلوب
فاصله گذاری
گسترش
سرعت همگرائی
نمونه مسئله 1 ساده
0.409
6.837
0.179
100.8
0.019
0.844
1.000
نمونه مسئله 1 سخت
0.445
5.642
0.174
87.4
0.024
0.592
1.000
نمونه مسئله 2 ساده
0.483
16.200
0.240
95.4
0.025
0.766
1.000
نمونه مسئله 2 سخت
0.422
3.488
0.199
75
0.034
0.687
1.000
نمونه مسئله 3 ساده
0.459
11.747
0.227
99.6
0.031
0.914
1.000
نمونه مسئله 3 سخت
0.401
1.897
0.201
75.8
0.024
0.594
1.000
نمونه مسئله 4 ساده
0.461
11.934
0.215
100.6
0.017
0.811
1.000
نمونه مسئله 4 سخت
0.377
2.488
0.163
84.8
0.025
0.659
1.000
نمونه مسئله 5 ساده
0.508
10.427
0.271
101.2
0.020
0.901
1.000
نمونه مسئله 5

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مکانیابی، الگوریتم ژنتیک، و رتبه بندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع 0.01، 0.02، 0.90