منابع پایان نامه ارشد با موضوع 0.01، 0.02، 0.90

دانلود پایان نامه ارشد

سخت
0.432
2.656
0.215
84.8
0.032
0.821
1.000
نمونه مسئله 6 ساده
0.545
14.731
0.299
100.4
0.024
0.866
1.000
نمونه مسئله 6 سخت
0.487
3.123
0.230
88
0.026
0.704
1.000
نمونه مسئله 7 ساده
0.495
10.292
0.261
102.8
0.024
0.869
1.000
نمونه مسئله 7 سخت
0.493
3.842
0.030
100.4
0.023
0.835
1.000
نمونه مسئله 8 ساده
0.543
5.314
0.340
103.6
0.020
0.743
1.000
نمونه مسئله 8 سخت
0.722
4.153
0.625
97.4
0.014
0.380
1.000
نمونه مسئله 9 ساده
0.628
11.757
0.368
100.4
0.024
0.818
1.000
نمونه مسئله 9 سخت
0.546
3.758
0.256
96
0.019
0.603
1.000
نمونه مسئله 10 ساده
0.512
22.000
0.281
101.6
0.035
0.851
1.000
نمونه مسئله 10 سخت
0.399
3.025
0.167
95
0.029
0.642
1.000
نمونه مسئله 11 ساده
0.587
23.980
0.315
101
0.040
1.087
1.000
نمونه مسئله 11 سخت
0.419
2.843
0.188
101
0.016
0.466
1.000
نمونه مسئله 12 ساده
0.479
14.566
0.237
100.4
0.039
0.970
1.000
نمونه مسئله 12 سخت
0.384
2.177
0.167
97.2
0.019
0.538
1.000
نمونه مسئله 13 ساده
0.500
25.906
0.243
99.8
0.025
0.940
1.000
نمونه مسئله 13 سخت
0.349
2.164
0.138
79.8
0.033
0.646
0.956
نمونه مسئله 14 ساده
0.459
44.568
0.211
96.8
0.027
0.821
1.000
نمونه مسئله 14 سخت
0.282
2.469
0.093
77.2
0.013
0.390
1.000
نمونه مسئله 15 ساده
0.420
34.520
0.158
100.4
0.010
0.726
1.000
نمونه مسئله 15 سخت
0.261
3.181
0.084
98.8
0.014
0.400
0.943
محاسبه معیارهای مختلف برای الگوریتم VIS

همچنین برای معیار منطقه زیر پوشش دو مجموعه، دو جدول زیر بدست آمده است:

NSGAII&CNSGAII
NSGAII&NRGA
NSGAII&NNIA
NSGAII&VIS
NSGAII&MISA
CNSGA-II&NRGA
CNSGA-II&NNIA
CNSGA-II&VIS
CNSGA-II&MISA
NRGA&NNIA
NRGA&VIS
NRGA&MISA
NNIA&VIS
NNIA&MISA
VIS&MISA
نمونه مسئله 1 ساده
0.73
0.89
0.72
0.68
0.71
0.92
0.84
0.76
0.76
0.08
0.06
0.07
0.50
0.55
0.82
نمونه مسئله 1 سخت
0.61
0.91
0.53
0.50
0.51
0.96
0.66
0.58
0.60
0.01
0.01
0.01
0.55
0.55
0.84
نمونه مسئله 2 ساده
0.66
0.90
0.67
0.50
0.57
0.98
0.80
0.63
0.71
0.02
0.02
0.02
0.61
0.65
0.87
نمونه مسئله 2 سخت
0.58
0.94
0.59
0.58
0.64
0.99
0.76
0.61
0.69
0.00
0.00
0.00
0.47
0.54
0.89
نمونه مسئله 3 ساده
0.47
0.85
0.45
0.46
0.44
0.97
0.59
0.55
0.56
0.00
0.00
0.02
0.44
0.49
0.75
نمونه مسئله 3 سخت
0.37
0.84
0.48
0.21
0.26
0.96
0.66
0.39
0.54
0.01
0.00
0.01
0.14
0.26
0.82
نمونه مسئله 4 ساده
0.36
0.86
0.47
0.27
0.43
1.00
0.78
0.56
0.58
0.00
0.01
0.03
0.21
0.38
0.68
نمونه مسئله 4 سخت
0.45
0.88
0.61
0.36
0.36
0.94
0.75
0.46
0.50
0.12
0.01
0.00
0.11
0.23
0.61
نمونه مسئله 5 ساده
0.35
0.80
0.50
0.30
0.40
0.98
0.83
0.74
0.63
0.01
0.01
0.02
0.28
0.37
0.68
نمونه مسئله 5 سخت
0.41
0.88
0.50
0.39
0.43
0.99
0.73
0.72
0.66
0.02
0.00
0.00
0.24
0.30
0.70
نمونه مسئله 6 ساده
0.72
0.77
0.58
0.67
0.64
0.88
0.77
0.74
0.70
0.10
0.07
0.08
0.38
0.49
0.74
نمونه مسئله 6 سخت
0.55
0.83
0.53
0.49
0.48
0.92
0.83
0.81
0.68
0.09
0.07
0.06
0.59
0.50
0.71
نمونه مسئله 7 ساده
0.63
0.82
0.59
0.55
0.51
0.96
0.80
0.65
0.62
0.13
0.08
0.09
0.42
0.45
0.68
نمونه مسئله 7 سخت
0.56
0.68
0.56
0.47
0.55
0.86
0.65
0.58
0.67
0.15
0.11
0.15
0.47
0.47
0.75
نمونه مسئله 8 ساده
0.65
0.80
0.61
0.52
0.52
0.90
0.65
0.60
0.54
0.18
0.15
0.13
0.46
0.46
0.60
نمونه مسئله 8 سخت
0.43
0.86
0.52
0.39
0.35
0.98
0.86
0.79
0.72
0.01
0.00
0.02
0.33
0.34
0.77
نمونه مسئله 9 ساده
0.54
0.78
0.53
0.39
0.39
0.90
0.80
0.60
0.60
0.04
0.02
0.03
0.27
0.31
0.82
نمونه مسئله 9 سخت
0.74
0.95
0.77
0.68
0.63
0.90
0.95
0.71
0.66
0.08
0.04
0.04
0.49
0.43
0.84
نمونه مسئله 10 ساده
0.62
0.96
0.61
0.50
0.52
0.97
0.81
0.65
0.66
0.02
0.02
0.01
0.48
0.49
0.86
نمونه مسئله 10 سخت
0.61
0.80
0.52
0.48
0.44
0.95
0.66
0.56
0.51
0.02
0.01
0.01
0.36
0.36
0.67
نمونه مسئله 11 ساده
0.46
0.94
0.54
0.26
0.38
0.98
0.83
0.41
0.60
0.01
0.00
0.02
0.20
0.32
0.75
نمونه مسئله 11 سخت
0.45
0.91
0.56
0.52
0.33
0.96
0.72
0.59
0.43
0.01
0.01
0.01
0.31
0.19
0.43
نمونه مسئله 12 ساده
0.55
0.89
0.55
0.49
0.48
0.94
0.74
0.68
0.62
0.05
0.05
0.08
0.56
0.53
0.75
نمونه مسئله 12 سخت
0.38
0.91
0.54
0.34
0.29
0.97
0.73
0.52
0.46
0.01
0.00
0.00
0.35
0.36
0.63
نمونه مسئله 13 ساده
0.67
0.87
0.64
0.57
0.52
0.97
0.71
0.66
0.64
0.01
0.01
0.02
0.56
0.48
0.69
نمونه مسئله 13 سخت
0.88
0.89
0.85
0.81
0.70
0.76
0.62
0.55
0.57
0.19
0.17
0.22
0.58
0.57
0.75
نمونه مسئله 14 ساده
0.77
0.83
0.71
0.73
0.62
0.90
0.87
0.83
0.66
0.48
0.45
0.43
0.80
0.63
0.70
نمونه مسئله 14 سخت
0.89
0.80
0.81
0.81
0.61
0.89
0.84
0.82
0.61
0.45
0.44
0.34
0.77
0.56
0.67
نمونه مسئله 15 ساده
0.88
0.93
0.91
0.86
0.73
0.95
0.89
0.88
0.72
0.36
0.29
0.25
0.70
0.58
0.72
نمونه مسئله 15 سخت
0.78
0.95
0.79
0.80
0.60
0.96
0.85
0.76
0.56
0.16
0.15
0.14
0.55
0.47
0.63
منطقه زیر پوشش الگوریتم اول به الگوریتم دوم

NSGAII&CNSGAII
NSGAII&NRGA
NSGAII&NNIA
NSGAII&VIS
NSGAII&MISA
CNSGA-II&NRGA
CNSGA-II&NNIA
CNSGA-II&VIS
CNSGA-II&MISA
NRGA&NNIA
NRGA&VIS
NRGA&MISA
NNIA&VIS
NNIA&MISA
VIS&MISA
نمونه مسئله 1 ساده
0.86
0.05
0.54
0.89
0.55
0.06
0.55
0.88
0.54
0.92
0.95
0.90
0.89
0.61
0.52
نمونه مسئله 1 سخت
0.83
0.01
0.70
0.98
0.73
0.01
0.66
0.89
0.66
0.96
0.98
0.98
0.87
0.63
0.50
نمونه مسئله 2 ساده
0.87
0.02
0.78
0.98
0.84
0.02
0.76
0.94
0.76
0.99
0.99
0.98
0.96
0.75
0.67
نمونه مسئله 2 سخت
0.69
0.01
0.49
0.90
0.65
0.00
0.53
0.85
0.60
1.00
1.00
0.97
0.88
0.65
0.57
نمونه مسئله 3 ساده
0.70
0.01
0.56
0.95
0.63
0.00
0.59
0.88
0.46
0.99
0.92
0.94
0.79
0.45
0.39
نمونه مسئله 3 سخت
0.72
0.03
0.40
0.97
0.63
0.02
0.27
0.90
0.52
0.97
0.98
0.96
0.90
0.62
0.29
نمونه مسئله 4 ساده
0.78
0.02
0.33
0.93
0.20
0.00
0.26
0.90
0.14
0.92
0.99
0.89
0.89
0.32
0.15
نمونه مسئله 4 سخت
0.67
0.03
0.14
0.64
0.26
0.00
0.14
0.67
0.15
0.76
0.97
0.93
0.88
0.46
0.14
نمونه مسئله 5 ساده
0.92
0.03
0.50
0.97
0.38
0.00
0.28
0.90
0.23
0.96
0.94
0.88
0.86
0.33
0.20
نمونه مسئله 5 سخت
0.93
0.01
0.34
0.98
0.47
0.01
0.26
0.91
0.26
0.95
0.98
0.92
0.87
0.34
0.24
نمونه مسئله 6 ساده
0.80
0.07
0.34
0.91
0.23
0.06
0.38
0.88
0.23
0.83
0.94
0.74
0.78
0.38
0.24
نمونه مسئله 6 سخت
0.92
0.08
0.63
0.96
0.61
0.07
0.63
0.90
0.44
0.91
0.94
0.82
0.85
0.46
0.43
نمونه مسئله 7 ساده
0.81
0.12
0.53
0.88
0.46
0.10
0.49
0.80
0.41
0.87
0.94
0.81
0.82
0.52
0.37
نمونه مسئله 7 سخت
0.72
0.16
0.57
0.89
0.51
0.14
0.56
0.88
0.49
0.85
0.94
0.79
0.81
0.50
0.40
نمونه مسئله 8 ساده
0.75
0.19
0.54
0.79
0.26
0.18
0.55
0.79
0.22
0.75
0.90
0.56
0.78
0.28
0.20
نمونه مسئله 8 سخت
0.93
0.02
0.58
0.94
0.86
0.02
0.36
0.90
0.71
1.00
0.99
0.95
0.93
0.81
0.63
نمونه مسئله 9 ساده
0.85
0.13
0.46
0.96
0.91
0.03
0.35
0.91
0.82
0.94
0.97
0.84
0.89
0.76
0.71
نمونه مسئله 9 سخت
0.78
0.05
0.51
1.00
0.92
0.05
0.59
0.95
0.90
0.90
1.00
0.98
0.94
0.92
0.87
نمونه مسئله 10 ساده
0.83
0.02
0.60
0.98
0.81
0.02
0.61
0.94
0.75
0.97
0.99
0.94
0.95
0.75
0.65
نمونه مسئله 10 سخت
0.75
0.04
0.56
0.98
0.75
0.01
0.45
0.88
0.73
0.93
0.98
0.93
0.86
0.68
0.57
نمونه مسئله 11 ساده
0.76
0.00
0.32
0.89
0.57
0.00
0.32
0.86
0.51
0.83
0.99
0.94
0.94
0.69
0.27
نمونه مسئله 11 سخت
0.68
0.00
0.31
0.74
0.43
0.02
0.28
0.60
0.38
0.95
0.97
0.95
0.66
0.51
0.38
نمونه مسئله 12 ساده
0.78
0.08
0.63
0.87
0.62
0.07
0.65
0.81
0.51
0.91
1.00
0.96
0.84
0.54
0.52
نمونه مسئله 12 سخت
0.71
0.01
0.57
0.97
0.60
0.01
0.48
0.97
0.47
0.97
1.00
0.91
0.98
0.59
0.37
نمونه مسئله 13 ساده
0.84
0.03
0.60
0.91
0.70
0.01
0.62
0.86
0.64
1.00
0.99
0.97
0.84
0.54
0.52
نمونه مسئله 13 سخت
0.58
0.21
0.64
0.91
0.55
0.22
0.71
0.95
0.65
0.79
0.96
0.78
0.92
0.57
0.50
نمونه مسئله 14 ساده
0.90
0.52
0.83
0.94
0.71
0.48
0.86
0.92
0.65
0.89
0.91
0.75
0.88
0.62
0.61
نمونه مسئله 14 سخت
0.92
0.49
0.81
0.98
0.80
0.46
0.82
0.92
0.77
0.90
0.90
0.81
0.88
0.73
0.73
نمونه مسئله 15 ساده
0.88
0.26
0.68
0.86
0.71
0.28
0.68
0.86
0.71
0.93
0.92
0.84
0.87
0.75
0.71
نمونه مسئله 15 سخت
0.79
0.16
0.58
0.79
0.45
0.15
0.59
0.72
0.38
0.90
0.91
0.64
0.75
0.48
0.48
منطقه زیر پوشش الگوریتم دوم به الگوریتم اول
پیوست ب: نمودارهای بدست آمده از تجزیه و تحلیل نتایج
نمودارهای تجزیه و تحلیل کل مسائل

معیار مساحت زیر خط رگرسیون معیار فاصله گذاری

معیار سرعت همگرائی معیار فاصله نسلی

معیار تعداد جوابهای غیرمغلوب معیار گسترش

معیار درجه توازن
نمودارهای تجزیه و تحلیل مسائل ساده

معیار فاصله گذاری معیار مساحت زیر خطر رگرسیون

معیار سرعت همگرائی معیار فاصله نسلی

معیار تعداد جوابهای غیرمغلوب معیار گسترش

معیار درجه توازن
نمودارهای تجزیه و تحلیل مسائل سخت

معیار فاصله گذاری معیار مساحت زیر خطر رگرسیون

معیار سرعت همگرائی معیار فاصله نسلی

معیار تعداد جوابهای غیرمغلوب معیار گسترش

معیار درجه توازن
نمودارهای تجزیه و تحلیل مسائل کوچک

معیار فاصله گذاری معیار مساحت زیر خطر رگرسیون

معیار سرعت همگرائی معیار فاصله نسلی

معیار تعداد جوابهای غیرمغلوب معیار گسترش

معیار درجه توازن
نمودارهای تجزیه و تحلیل مسائل بزرگ

معیار فاصله گذاری معیار مساحت زیر خطر رگرسیون

معیار سرعت همگرائی معیار فاصله نسلی

معیار تعداد جوابهای غیرمغلوب معیار گسترش

معیار درجه توازن

پیوست ج : یک نمونه مسئله حل شده توسط الگوریتم NSGA-II
ما در اینجا برای اینکه توضیحی کامل درمورد یکی از مسائل طرح شده بدهیم، مسئله چهارم با شرایط آسان را درنظر گرفته‌ایم که آن را توسط الگوریتم NSGA-II حل نموده‌ایم. مشخصات این مسئله در زیر آمده‌است:
تعداد مشتری: 80
تعداد خدمت دهنده: 30
محدوده عرضها: 1:20
محدوده طول ها: 1:20
مجموع تقاضای کل مشتریان: 211

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع 0.025، 0.024، 0.022 Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ، هستیم:، تسهیلی