منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

اول متوسطه دوم به طور معناداري بر ميزان نمره انعطاف‌پذيري دانش‌آموزان موثر مي‌باشد)
انعطاف به مفهوم توانايي لازم براي تغيير جهت فكري يا تواناي توليد ايده‌هاي متنوع مي‌باشد. انعطاف به عنوان آخرين بعد از ابعاد خلاقيت از ديدگاه تورنس در اين قسمت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در جدول ذيل برخي آماره‌هاي توصيفي مربوط به متغير انعطاف، شامل ميانگين و انحراف معيار در دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون و پس آزمون آورده شده است.

جدول 4-2-2-6-1: آماره‌هاي توصيفي متغير انعطاف براي پيش آزمون و پس آزمون هر دو گروه
گروه
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
14.2593
3.5797
17.2593
4.0248
کنترل
12.5556
3.3204
11.9630
3.4805

براي بررسي اثر اصلي متغير درون آزمودني انعطاف و اثر تعاملي متغير درون آزمودني انعطاف با متغير بين گروهي که شامل دو گروه آزمايش و کنترل مي‌باشد، از آزمون تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر استفاده شده است. در ادامه نتايج حاصل از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر براي متغير انعطاف به شرح ذيل ارائه گرديده است:

جدول 4-2-2-6-2: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر براي انعطاف
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح معني‌داري
انعطاف
39.120
1
39.120
3.948
0.052
انعطاف´گروه
87.120
1
87.120
8.792
0.005
نتايج حاصل از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر در جدول فوق نشان مي‌دهد که، اثر اصلي و خالص متغير درون آزمودني انعطاف (p=0.052,F=3.948) از لحاظ آماري معني‌دار نمي‌باشد. اما اثر تعاملي انعطاف ´ گروه (P=0.005,F=8.792) از لحاظ آماري کاملاً معنيدار مي‌باشد. در ادامه نيز براي پيگيري اثر اصلي متغير درون آزمودني انعطاف از آزمون t گروه‌هاي وابسته استفاده شده است. در اين تحليل نمرات پس و پيش آزمون كليه شرکت‌کنندگان در پژوهش صرف‌نظر از گروه مربوطه مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج مربوط به تحليل متغير
درون آزمودني انعطاف در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
جدول 4-2-2-6-3: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات انعطاف پيش آزمون و پس آزمون
سطح
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح معني‌داري
پيش آزمون
13.4074
3.5262
1.855
53
0.069
پس آزمون
14.6111
4.5863

نتايج حاصل از آزمون t گروه‌هاي وابسته براي بررسي اثر خالص متغير درون آزمودني انعطاف نشان ميدهد که بين ميانگين نمره انعطاف در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون (p=0.069,t=1.855) تفاوت معني‌داري وجود ندارد. در ادامه نيز براي پيگيري اثر تعاملي انعطاف´گروه از آزمون t گروه‌هاي مستقل استفاده مي‌شود. بدين صورت که برابري ميانگين نمرات متغير درون آزمودني انعطاف بين هر دو گروه آزمايش و کنترل، در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون به صورت مستقل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از تحليل اثر تعاملي متغير درون آزمودني انعطاف و متغير بين گروهي (گروه آزمايش و گروه کنترل) به شرح ذيل مي‌باشد:

جدول 4-2-2-6-4: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات انعطاف پيش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
رديف
سطح
گروه
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح معني‌داري
1
پيش آزمون
آزمايش
14.2593
3.5797
1.813
52
0.076

کنترل
12.5556
3.3204

2
پس آزمون
آزمايش
17.2593
4.0248
5.17

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حق مالکیت، نظام حقوقی، قانون مدنی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حق مالکیت، منافع عمومی، قانون مدنی