منابع پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت آموزش، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

اکنش می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای مولفه یادگیری بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/487است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/88است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 5/529است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه یادگیری معادل با 0/449می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مولفه یادگیری با بیش از 99 درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه یادگیری می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای مولفه رفتار بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 1/000 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/0005است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 0/0005 است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه رفتار معادل با 1/000می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مولفه نتیجه با بیش از 99 درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه رفتار می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای مولفه نتیجه بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/538 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/093است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 5/807است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه نتیجه معادل با 0/473می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مولفه نتیجه با بیش از 99 درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه نتیجه می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
در پایان با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مولفه رفتار نسبت به مولفه های دیگر با کیفیت آموزشی رابطه بیشتری دارد. این بدین معنی است که مولفه رفتار بهتر از مولفه های دیگر می تواند میزان کیفیت آموزش را اندازه گیری کند. سپس اولویت دوم مربوط به مولفه نتیجه می باشد و همینطور به ترتیب اولویت های سوم و چهارم، مولفه های یادگیری و واکنش هستند. سر انجام می توان با توجه به تمام بارهای عاملی مثبت و معنی دار در مدل تحلیل عاملی تاییدی سلسله مرتبی، گفت که این شاخص ها به صورت موثری می توانند سطوح مختلف مدل کرک پاتریک و کیفیت آموزش براساس مدل کرک پاتریک را اندازه گیری کنند. و به نوعی این نتیجه مبین اعتبار سازه ای از نوع اعتبار عاملی مدل تحقیق است.
3.4- بررسی نتایج آزمون t تک نمونه ای و مقایسه شاخص های بررسی کیفیت آموزش بر اساس مدل کرک پاتریک
آزمون t تک نمونه ای روش آزمون فرضیه درباره محل میانگین جامعه را بررسی می کند. از این آزمون می توان برای مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت یا ادعا نیز استفاده کرد.
به منظور مقایسه میانگین رتبه ها در بین شاخص ها از آزمون فریدمن در نرم افزار spss استفاده شده که نتایج به دست آمده در جداول زیر بیان شده است. آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی) است. که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین N گروه استفاده می کنیم. آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه (برای داده های غیر پارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه بندی گروههای مختلف کاربرد دارد. در این قسمت چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته است که ابتدا آزمون t بررسی شده و سپس آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شماره 4-6 نشان دهنده نتایج آزمون t تک نمونه ای به صورت کلی می باشد.
این جدول نشان دهنده تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین برای شاخص های نتیجه می باشد.
جدول 4-6 نتایج t تک نمونه ای به صورت کلی
خطای استاندارد میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
شاخص های اندازه گیری مدل کرک پاتریک
0/10388
0/08082
0/09240
0/09791
0/10385
0/09484
0/08869
0/10415
0/10743
0/10731
0/10524
0/10628
0/10346

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، اولویت بندی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، فناوری اطلاعات، کیفیت آموزش