منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

موجه استناد کرد که باعث بزهآموزی و انتقال تجارب می شود. از این جهت ضروری است توسل به کانون اصلاح و تربیت، بر اساس مقررات پکن، رهنمودهای ریاض و سایر قوانین بین المللی، به عنوان آخرین چاره و برای حداقل مدت ممکن مورد استفاده قرارگیرد. (ماده 19 مقررات پکن1985)
بر اساس نظریه معاشرت ترجیحی ادوین ساترلند کودکان ونوجوانان در سن درونی کردن ارزشها و تشکیل شخصیت براساس گروه همسالان هستند که ارجاع به کانون اصلاح و تربیت و نگهداری این افراد معارض با قانون حتی به مدت کوتاه میتواند باعث تشکیل شخصیت معارضتر شود. بویژه اینکه آمار ارائه شده توسط بخش مراقبتهای بعد از خروج کانون اصلاح و تربیت تهران در سال 1391، نشان می دهد که 18-25درصد این کودکان و نوجوانان دوباره به کانون ارجاع داده میشوند (تکرار جرم)
زدن برچسب بزهکار بر این کودکان و نوجوانان معارض با قانون مانع دیگری در مسیر بازپروری آنهاست که مانع از بازپذیری اجتماعی آنها و ادغام آنها در اجتماع میشود. زیرا ارجاع به کانون به عنوان سابقه بزهکاری برای آنها تلقی شده و مانع از اشتغال بعد از خروج میشود. (دیدگاههای برچسب زنی، جرم و جرمشناسی،ترجمه علی سلیمی،رک به منابع)
میتوان گفت که توسل به مجازات های جایگزین همانند ارجاع به موسسههای علمی و فرهنگی، اجبار به انجام کارهای عام المنفعه، حبس خانگی و نظایر ان علاوه بر تاثیرات مثبتی که در تربیت این کودکان و نوجوانان دارد میتواند باعث بازپروری بهتر آنها شود.

2- پیشینه تحقیق
در خصوص سابقه تحقیق دکتر شامبیاتی در کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان به علل بزهکاری و عوامل بازدارنده و بازپرورانه پرداختهاند که در فصل اول این تحقیق سعی در استفاده از آنها می شود.در قسمت بینالمللی شهباز فضلی در پایاننامه خود با عنوان نقش کانون اصلاح و تربیت در جامعه پذیری مددجویان با نگاهی به اسناد بین المللی، اشارات مفیدی به اسناد بین الملل در زمینه کودکان و نوجوانان در تماس با قانون و کانون اصلاح و تربیت از منظر اسناد بینالمللی دارد که میتوان استفاده فراوانی از آن داشت. در زمینه نظریههای جرمشناسی، میتوان به کتاب جرم و جرم شناسی نوشته رابرت وایت و فیونا هینز با ترجمه علی سلیمی اشاره کرد، که کتاب کاملی در نظریه های جرم شناسی است، که در نظریه های جرم شناسی مرتبط با کودکان و نوجوانان میتوان استفاده فراوانی ازاین کتاب برد. پایان نامهها و مقالاتی توسط دانشجویان و اساتید با عنوان اطفال و نوجوانان معارض با قانون به نگارش در آمده است که در این میان بالاخص میتوان به مقاله دکتر مؤذنزادگان اشاره نمود که میتواند از منابع خوبی برای نگارش این تحقیق باشد. با توجه به اینکه اکثر مقالات و کتابهای نگاشته شده در این زمینه صرفاً به بررسی سطحی کانون و مددجویان آن پرداختهاند، در تحقیق اینجانب سعی در آن میشود با مصاحبه با خود مددجویان تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در آنها مورد بررسی قرار گیرد.

3- پرسش های تحقیق
سوال اصلی: تصمیمات قضات دادگاههای اطفال مبنی بر نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در کانون اصلاح و تربیت، چه تاثیری در اصلاح و تربیت آنها دارد؟
سوالهای فرعی:
1- مولفههای مدیریتی و برنامههای کانون، پس از ارجاع کودکان و نوجوانان به کانون، چگونه میتواند نقش مثبتی در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون داشته باشد؟
2- توسل به کانون اصلاح و تربیت طبق استانداردهای بین المللی چگونه است؟

4- فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی: نگهداری کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت (با توجه به ویژگیهای جرایم ارتکابی از سوی آنها) در اکثر موارد میتواند باعث بزهآموزی آنها شود.
فرضیههای فرعی:
1- نگهداری کودکان و نوجوانان بدون رعایت مولفه های مدیریتی و برنامه ریزی در کانون اصلاح و تربیت، میتواند در بزه آموزی و تکرار جرم آنها موثر باشد.
2- توسل به کانون اصلاح و تربیت از لحاظ موازین بین المللی به عنوان آخرین راهچاره و در جرایم مهم و برای برای کوتاهترین زمان توصیه شده است.

5- اهمیّت و ضرورت تحقیق
اگرچه تلاشهای زیادی در زمینه شناخت کودکان و نوجوانان در تماس با قانون صورت گرفته است، امّا اکثر این کارها چه به صورت کتاب چه مقاله یا حتی پایان نامه، بیشتر به صورت تعاریفی از این کودکان و نوجوانان و علل اولیه و کلّی ارتکاب بزه و شاید قسمتهای مختلف کانون پرداختهاند. اما بررسی علل ارتکاب ثانویه بزه در میان مددجویان کانون و چرایی تکرار آن، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی بر پر کردن این فضای کمتر کار شده است. زیرا این کودکان و نوجوانان به هر دلیلی که مرتکب بزه شدهاند، باید با شناخت روشهای مناسب مورد بازپروری قرار گیرند و این امر بر روی کودکان و نوجوانانی که تکرار جرم در آنها محرز است، باید تاکید بیشتری داشته باشد. در این تحقیق بیشتر تمرکز بر این دسته از مددجویان است تا علل تکرار جرم از منظر روشهای تربیتی کانون مورد بررسی قرار گیرد.

6- روش تحقیق و تنگناهای آن
در پژوهش حاضر نگارنده در ابتدا تلاش داشت با استفاده از روش پرسشنامه اطلاعاتی را از کودکان و نوجوانان سابقه دار( چه دختر، چه پسر) جمع آوری نماید تا با استفاده از آن بتواند به علت تکرار جرم به دفعات و عوامل آن آگاهی پیدا کند. اما مشکلی که در مسیر تمامی تحقیقات انجام شده در کانون اصلاح و تربیت وجود دارد؛ عدم همکاری کودکان و نوجوانان بویژه پسران با محققان است. به همین دلیل تلاش شد که از طریق مصاحبه بتوان محیطی صمیمی و عاطفی را برای آنها ایجاد کرد تا در این فضای ایجاد شده بتوانند از حقایق زندگی و دلایل تکرار جرم و مواردی که مربوط به موانع تربیتی کانون است به صراحت سخن بگویند. در روش پرسشنامهای بدلیل اجباری بودن امر برای آنها، اکثراً اطلاعات نادرستی را در اختیار محققان قرار میدهند، اما در محیط ایجاد شده در مصاحبه، کودکان و نوجوانان به حقایق زیادی که حتّی برای مددکاران کانون نیز بازگو نکرده بودند، نیز اشاره کردند. نبود زمان و مکان مناسب برای مصاحبه باعث شد که در داخل محیط کانون مصاحبهها صورت گیرد، که اکثراً با زمان مشاوره مددکاران منطبق میشد و این شلوغی زمینه را برای مصاحبه مفید از بین می برد. از طرف دیگر زمان کمی که در روزهای تعیین شده (شنبه، یک شنبه و سه شنبهها) در اختیار نگارنده قرار میدادند، مشکل دیگری بود که می توان به آن اشاره کرد. هم زمانی زمان مصاحبه با زمان استراحت مددجویان نیز باعث عدم همکاری گروهی از آنها با روند مصاحبه میشد که با کمک گرفتن از روش-های روانشناسی موفق به انجام مصاحبهها میشدیم.

7- سازماندهی تحقیق
تحقیق پیش رو مشتمل بر دو بخش است که هر بخش شامل دو فصل میباشد. در فصل اول و دوم بخش اول، به بررسی کامل کانون اصلاح و تربیت پرداخته شده که در فصل اول به بررسی کانون اصلاح و تربیت در مکاتب مختلف و روند تکاملی نظریه های مرتبط با آن پرداخته شده و در فصل دوم از بخش اول به توصیف و تشریح کامل برنامهها و قسمتهای مختلف کانون با شرح وظایف هر کدام پرداخته شده است.
در بخش دوم نگارنده تلاش کرده است که وارد بحث اصلی همان مسئله تکرار جرم شود و بعد از بررسی کاربردی و اصطلاحی تکرار جرم به چندین نظریه جرم شناختی اشاره شده که در روند تشریح جرایم کودکان و نوجوانان در سطح بین المللی، حائز اهمیت می باشند. پس از آن تلاش شده است با استناد به مصاحبه هایی که (در آخر پایان نامه به صورت ضمیمه برای استفاده سایرین قرار داده شده است) صورت گرفته دلایل تکرار جرم و موانع تربیتی در محیط کانون را بیان کرد. و در آخر راهکارهای تربیتی و مواردی که با رفع آنها میتوان زمینه اصلاح بیشتر این کودکان و نوجوانان و مانع تکرار جرم را فراهم کرد بیان شده است.

بخش اول:
مبانی نظری

فصل اول:
تبیین مفاهیم و سیر تحول کانون اصلاح و تربیت در مکاتب جزایی و اسناد بینالمللی

اندیشمندان و علمای حقوق پس از سالها اعمال مجازاتهای خشن و همانند با بزرگسالان بر کودکان و نوجوانان، به این نتیجه رسیدند که اعمال مجازاتهای خشن و یکسان، راهحلی برای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان نیست. کودکان و نوجوانان به دلیل تفاوتهایی که با بزرگسالان دارند، باید شیوههای متمایزی نیز برای اصلاح و تربیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.شیوههایی که بتواند در ضمن تنبیهی بودن، خاصیت بازپروری و توانبخشی بالایی داشته باشند تا کودک و نوجوان بعد از گذراندن دوران محکومیت خود بتواند به عنوان یک شهروند مولد و فعال دوباره به اجتماع بازگردد. به همین دلیل بود که اکثر کشورها بعد از انتشار دکترین مکتب تحققی و بالاخص دکترین مکتب دفاع اجتماعی نوین، شیوههای خشن را از قوانین جزایی کشور خود زدودند و شیوههایی را برای مجازات کودکان و نوجوانان برگزیدند که وجهه اصلاحی و بازپروری آنها غالب بوده است.
با توجه به نظریههای مختلفی که به دنبال این تحول مطرح شد، توجه ویژهای از نظر جرمشناختی به جرایم کودکان و نوجوانان صورت گرفت، به گونهای که از نظر علم جرمشناسی و روانشناسی، کودکان و نوجوانان به حدی از مجرمیّت نرسیدهاند که بتوان اصطلاح مجرم را در مورد آنها به کار برد، بلکه برای آنها باید از اصطلاح «معارض با قانون» استفاده کرد که بیانگر عدم شکلگیری شخصیت مجرمانه و ظرفیت بالای بازپروری و اصلاح در آنهاست.
بازپروری به فرآیندی اطلاق میشود که با فرض شناسایی کامل عوامل جرمزا، درصدد ایجاد شرایطی باشیم که تمامی مجرمان به صورت عام، و کودکان و نوجوانان به صورت خاص، بتوانند مسیری را برای بازاجتماعی شدن بپیمایند و در نهایت با رفع علل ارتکاب جرم بتوانند دوباره به جامعه بازگردند.کودکان و نوجوانان نیز با توجه به تفاوتهای جسمی، روانی و جرمشناختی که با بزرگسالان دارند باید در محیطی متفاوت از بزرگسالان مورد بازپروری قرار گیرند، به همین دلیل کانون اصلاح و تربیت برای بازپروری و اصلاح و تربیت این دسته از کودکان و نوجوانان ایجاد شده است.

گفتار اول: تبیین مفاهیم
در این گفتار به بررسی مفاهیم مورد بحث خواهیم پرداخت.در ابتدا تلاش میشود که مفهومی دقیق از کودک و نوجوان ارائه شود تا بتوان تشخیص داد که هم از نظر سنّی هم از نظر روانی و جسمی کودک و نوجوان به چه کسی اطلاق میگردد. بعد از آن با تعریف مفاهیم معارض با قانون درصدد پاسخ به این سؤال ذهنی هستیم که منظور از کودک و نوجوان معارض با قانون چه کسانی هستند. در مرحله بعدی با بررسی مفهوم بازپروری به چگونگی بازاجتماعی کردن فرد معارض با قانون از بعد نظری میپردازیم. در نهایت تلاش میکنیم تعریفی مختصر از کانون اصلاح و تربیت را ارائه کنیم.

الف- مفهوم کودک و نوجوان
«کودک ونوجوان به فردی اطلاق میشود که از حیث جسمی، ذهنی و عاطفی آمادگی کافی برای امور فردی و اجتماعی خود را ندارند. حسب شرایط مختلف اقلیمی و محیطی، رسیدن فرد به حد بلوغ جسمی، عقلی و عاطفی در جامعهای نسبت به جامعه دیگر متفاوت است. از این رو معیار ثابتی در تمییز گذر از دوران کودکی و نوجوانی و ورود در دوران جوانی و بزرگسالی نمیتوان ارائه کرد.
معمولاً در نظامهای حقوقی کشورها، برحسب شرایط و مقتضیات اجتماعی خود، حد سنی معینی را که اصطلاحاً «سن مسئولیت کیفری» نامیده میشود به عنوان اماره بلوغ و رشد جهت قابلیت پاسخگویی فرد به رفتار مجرمانه پیش بینی نمودهاند.1
توصیه اکیدی که در مجموعه مقررات مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)، در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری به نظامهای حقوقی کشورها گردیده است، این که سن مزبور با توجه به واقعیت های بلوغ عاطفی، روانی و عقلی اقلیمی و اجتماعی هماهنگی داشته باشد.2
ماده 1 معاهده کودک بدون تفکیک اصطلاح کودک و نوجوان واژه عمومی کودکان را به کلیه اشخاص زیر 18 سال، مشروط به اینکه طبق قانون قابل اجرا در کشوری سقف سنی دیگری مقرر نشده باشد اطلاق میکند.3در حالیکه بخش 11 مقررات سازمان ملل در مورد کودکان و نوجوانا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مکتب کلاسیک، ارتکاب جرم، عوامل اجتماعی، نوجوانان بزهکار