منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، نیروی انسانی، بهداشت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

انجام برخی مشاغل عمدتا خیابانی متحمل میشوند. این آسیبها میتواند از سوی کارفرما، مردم عادی و در بسیاری از موارد خانواده به خصوص پدر باشد. با آموزش مشاغل مناسب که معمولا نیازی به خیابان گردی و اطاعت از کار فرمای خاص نیز ندارند، کودک ضمن استقلال بیشتر و عدم بهرهکشی از آسیب کمتری رنج خواهد برد260
در این زمینه هم انجمن خانه کودک شوش موفقیتهای چشمگیری داشته که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم؛
باید توجه داشت که بیشتر این فعالیتها با سوادآموزی، آموزشهای غیر رسمی خدمات رفاهی و حمایتی همراه بوده است.
حرفه آموزی کودکان در رشتههای مشبک، معرق و گلدوزی، دوختهای سنتی، گلیم بافی، گبه بافی، سفالگری و.. در سطوح مقدماتی و حرفهای. آموزش ساخت تابلو گلدوزی شده و خیاطی به مادران و برگزاری دهها نمایشگاه برای عرضه محصولات تولیدی برای تأمین معیشت خانواده مدد جویان. آموزش خیاطی به دختران 14 تا 18 ساله در ظرف یک سال با هم کاری یونیسف. تلاش مستمر برای تهیه اماکن و تجهیزات و تسهیلات لازم حرفهآموزی مانند ارتباط با شهرداری منطقه 21 برای تجهیز کارگاههای حرفه آموزی و ارتباط با سازمان حرفهآموزی جهت نیروی انسانی برای آموزش حرفهای به مددجویان و اخذ مدرک معتبر برای مدد جویان.
گفتار دوم؛ کار کردهای حمایتی
کارکردهای حمایتی در دو نوع از فعالیتهای سازمانهای مردمی آشکار میشود. دستهای که مربوط به فعالیتهای مالی میشوند و دسته دیگر که دربرگیرنده فعالیتهای غیر مالی میباشند. در زیر این دو دسته را مورد بررسی قرار میدهیم.

بند اول؛ حمایتهای مالی
حمایتها و فعالیتهای مالی سازمانهای مردم نهاد شامل آن گروه اقدامات حمایتی میباشند که مستقیما به کودک یا نوجوانان یا خانوادههای آنان کمک مالی مینماید. این کمکها که اکثرا از سوی افراد خیر و کمکهای مردمی ارائه میشوند، برای بهبود وضعیت زندگی و رفاهی طفل بسیار تأثیرگذار هستند. از آن جایی که خانوادههای این کودکان از سطح مالی پایینی برخوردارند، به نوعی این کمکها برای رفع مشکلات مالی کل خانواده مؤثر بوده و تلاشی است که سطح رفاه و معیشت خانواده و کودک تحت پوشش کمی سر و سامان یابد. البته نباید فراموش کنیم که چون این نهادها از بودجه دولتی برخوردار نبوده و صرفا با کمکهای مردمی به انحای مختلف اداره میشود، با مشکلات و کمبودهایی نیز مواجهاند. مسلم است که بهترین راهکار نیز برای مقابله با این معضلات، صرف مناسب بودجههای موجود و تعیین اهم و مهم و بهرهگیری از بیشتر امکانات برای رسیدن به بیشترین رفاه می باشد.
این نهادها در زمینههای مختلف به کمک خانوادهها و در واقع کودک بی بضاعت میشتابند. در زمینه آموزش همان طور که گفتیم با سعی در تأمین اماکن آموزشی و تجهیزات و وسایل مورد نیاز کودکان در حال تحصیل، بخشی از نیازهای این اطفال را بر طرف می کنند. نکته جالب این که کمکهای مادی بسیاری از حمایتهای دیگر را نیز شامل می شود. به عنوان مثال در زمینه حمایت بهداشتی که بیشتر در بندهای بعدی بدان اشاره میکنیم، با تهیه وسایل بهداشتی اولیه یا پرداخت هزینههای درمان به سلامت کودک کمک شایانی میشود. از دیگر این حمایتها در اختیار قرار دادن پوشاک و وسایل عادی زندگی آن هم معمولا به مناسبت های مختلف مانند روز جهانی کودک و عید نوروز است. همچنین این نهادها برای دخترانی که در شرف ازدواج هستند، جهیزیهای هر چند اندک فراهم میکنند. از دیگر اقدامات که برخی از نهادها ارائه میدهند، فراهم سازی مسکن مناسب برای کودکان بی خانمان و بدون سرپرست و کمک به اداره چنین مراکزی میباشد.
در این جا نیز میبینیم که جامعهای که نتوانسته از تأمین حداقل امکانات برای کودکان و خانوادههای آنها برآید، بار خود را بر دوش نهادهای مردمی میگذارد. کودک تحت پوشش با بهرهمندی از امکانات و تسهیلات مذکور کمتر احساس کمبود میکند. کمتر در حسرت نرسیدن به آرزوها و نداشتن آنچه که بقیه دارند میماند. کودکی که در دوران طفولیت و نوجوانی با کمبودهای مالی گوناگون مواجه شود، در آینده دچار عقدههای روانی و سرخوردگی میشود. همین کافی است تا چنین آسیبهایی کودک را در بزرگ سالی از پای دربیاورند یا او را به فرد ضد اجتماعی تبدیل کنند. با توجه به نکات فوق الذکر اهمیت این فعالیتها روشن تر میشود. نکتهای که نمیتوان از آن گذشت تمجید افرادی است که با در اختیار قرار دادن بخشی از دارایی خود فداکارانه برای بینیازی کودکان میهن خود گام برمیدارند.
بند دوم؛ حمایت های غیر مالی
حمایتهای غیر مالی دربرگیرنده فعالیتهایی است که مستقیما منجر به کمک مالی به کودکان یا خانوادههای آنان نمیشود. در واقع هدف اصلی این اقدامات کمک مالی به کودکان و نوجوانان و خانوادههای آنها نیست هرچند در برخی موارد شامل مواردی می شود که در سدد بهبود اوضاعی است که ناشی از وضع نابسامان خانواده باشد. در زیر در چند بخش به اهم آنها اشاره میکنیم.
الف- حمایتهای بهداشتی
در بحث مربوط به بزهدیدگی روانی اطفال به برخورداری از بهداشت سالم به عنوان حق مسلم کودکان و نوجوانان اشاره کردیم. دیدیم که عدم برخورداری از بهداشت سالم چگونه میتواند زندگی طفل را در معرض خطر قرار دهد. در همان جا بیان کردیم که بهداشت کودک تنها شامل بهداشت جسمانی کودک نمی شود و بهداشت روانی کودک از همان درجه اهمیت برخوردار است.
سلامت روحی و جسمانی طفل از اهمیت بالایی برخوردار است. کودکی که از نظر جسمی در زمان طفولیت دچار امراض مهلک گردد و به خوبی درمان نشود، در بزرگ سالی ضمن دچار شدن به معلولیت های مختلف از نظر روحی نیز دچار آسیب جبران نا پذیری می شود. امروزه می بینیم که بسیاری از افرادی که دچار مشکلات جسمی مختلف شده اند به ویژه معلولیت، به دوران کودکی باز می گردد که اگر به خوبی طفل درمان شده بود اینک همچون افراد سالم دیگر می توانست به زندگی خود به راحتی ادامه دهد. نکته قابل ذکر در این جا این است که افزایش معلولیت در جامعه ضمن این که برای دولت بار مالی ایجاد می کند، نیروی سازنده اجتماع را که باید با توان خود در راستای ساختن جامعه گام بر دارد با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، فضای مجازی، هرزه نگاری، فضای سایبر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آرای داوری، داوری خارجی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد