منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، سازمان ملل، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مددکاران و روانشناسان کانون باید تلاش نمایند با استفاده از آخرین یافتههای علمی، کودکان و نوجوانانی که به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده میشوند را طبقهبندی نمایند. این کودکان و نوجوانان هرکدام با توجه به محیط زندگی، شرایط خانوادگی، تواناییهای اقتصادی و موقعیت اجتماعی، دارای ویژگیهای متفاوت با بقیهاند. این امر به این معناست که میزان خطرناکی آنها از نظر جرمشناختی و روانشناختی نیز به یک اندازه نیست و اسکان دادن تمامی آنها بدون توجه به این تفاوتها، بیشترین زمینه را برای بزهآموزی آنها فراهم میکند. نتیجهای که از این همنشینیهای بدون بررسی به بار میآید تشکیل بلندهای خلافکاری در بیرون از کانون و در نتیجه تکرار جرم است. به عبارت دیگر یک کمکاری در داخل کانون باعث افزایش هزینههای اجتماعی و قضایی میشود. زیرا این کودکان و نوجوانان علاوه بر هزینههای جبرانناپذیری ک در اثر تکرار جرم برای جامعه و اعضای آن وارد میکنند، دوباره به چرخه قضایی بازمیگرند که این امر برای دولت و سیستم قضایی هزینههای مجددی در بر دارد.
طبقهبندی کودکان و نوجوانان به این معناست که روانشناسان تلاش کنند با روانکاوی و با بهرهگیری از علوم روز دنیا، این کودکان و نوجوانان را از نظر اصلاحپذیری و شیوههای مؤثر در اصلاح مورد بررسی قرار دهند و آنها را در گروههایی طبقهبندی کنند که بتوانند با اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی مناسب با هرگروه، در کمترین زمان ممکن، بالاترین بازپروی را در آنها داشته باشند.
پیشنهاد دیگر مربوط به بخش مراقبت بعد از خروج کانون اصلاح و تربیت است. با توجه به وظیفه خطیری که این بخش برعهده دارد میتوان گفت که تمام برنامههای کانون اصلاح و تربیت زمانی به بار می نشیند که این بخش وظیفه خود را تماماً انجام دهد. زیرا پیگیری سرنوشت کودکان و نوجوانان بعد از آزادی از نظر تحصیلی، کاری و شرایط زندگی به آنها این نوید را میدهد که کانون به عنوان حامی آنها در تمامی شرایط است و آنها میتوانند با ارتباط کامل با بخش مراقبت بعد از خروج، روند بازاجتماعی شدن را با حمایت این بخش طی کنند و به سطحی از بازاجتماعی دست یابند که به عنوان نیروی فعال و مولد برای جامعه تبدیل شوند. اگر بخش مراقبت بعد از خروج در انجام وظایف خود کوتاهی نماید، این کودکان و نوجوانان بعد از طی مراحل مختلف تربیتی در کانون اصلاح و تربیت، با تمام هزینهها و گذر زمان، دوباره به همان محیطی باز میگردند که باعث گرایش به سمت جرم در آنها شده بود و این امر همان دور باطلی است که این کودکان و نوجوانان را از داشتن آیندهای روشن منع میکند.
تغییر دیگری که میتوان در پیشبرد اهداف اصلاحی و تربیت کانون مؤثر باشد، فردی کردن برنامههای اصلاحی و تربیتی است. همانگونه که در پیشنهادهای قبلی اشاره شد، کودکان و نوجوانان دارای ویژگیهای متفاوت از همند و برای اینکه بتوانیم کودک و نوجوان را واقعاً مورد تربیت و تهذیب قرار دهیم، به گونهای که بتوانیم امید داشته باشیم که بعد از خروج از کانون مرتکب تکرار جرم نمیشود، باید برنامههای اصلاحی و تربیتی را متناسب با ویژگیهای فردی آنها مورد اجرا قرار دهیم. داشتن برنامه ثابت و از پیش تعیین شده برای این کودکان و نوجوانان معارض با قانون، تنها برای گروه خاصی که ویژگیهای منطبق با این برنامهها دارند، مؤثر است و برای سایرین تاثیرگذار نخواهد بود و همین امر سبب میشود که آمار تکرار جرم در میان آنها بالا رود.کانون اصلاح و تربیت باید به این نگرش برسد که برنامهها را متناسب با گروهبندیهای صورت گرفته اجرا نماید تا بیشترین کارایی را داشته باشد. زیرا صرف اجرای برنامههای ثابت و ارجاع به کارگاههای مختلف نمیتواند تاثیر چندانی در تربیت داشته باشد و دستیابی به هدف بازاجتماعی کردن، نیازمند گامهای بلند در مسیر تربیت کودکان و نوجوانان است.
پیشنهاد دیگری که در اینجا باید مطرح شود، همسو کردن ارکان و بخشهای مختلف کانون است. بخش حفاظتی بخش مهمی از کانون اصلاح و تربیت است که وظیفه حراست فیزیکی و معنوی از کانون را برعهده دارد. حراست فیزیکی به معنای حضور در بخشهای مختلف کانون و جلوگیری از انجام کارهای خلاف قانون در کانون است. اما حراست معنوی مهمتر از حراست فیزیکی است و آن به معنای حراست از اهداف و برنامههای کانون است. به عبارت دیگر یگانهای حفاظتی باید در کنار محافظت فیزیکی، مراقب همسو بودن عملکرد کلیه بخشها با اهداف کانون باشند و این فرض مهم زمانی میتواند محقق شود که خود این یگانهای حفاظتی اهداف کانون را به طور کامل قبول کرده و آن را مورد اجرا قرار دهند. حال در این میان اگر این یگانها اهدافی متفاوت از اهداف کانون را دنبال کنند، میتوان گفت اجرای اهداف کانون با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. متاسفانه در خلال مصاحبههای صورت گرفته با کودکان و نوجوانان پسر کانون، به مواردی از انتقال قرصهای روانگردان و مواد مخدر بالاخص شیشه توسط سربازان یگانهای حفاظتی به داخل کانون اشاره شد که میتواند خطر بزرگی برای برنامههای تربیتی کانون به حساب بیاید.
کودکان و نوجوانان در محیط کانون اصلاح و تربیت، چنان باید مورد اصلاح و تربیت قرار گیرند که اگر اعتیادی هم داشتهاند، تحت تاثیر این محیط، به زندگی سالم اجتماعی خود بازگردند و بتوانند زندگی عاری از مواد مخدر را تجربه کنند و در بیرون از کانون آن را ادامه دهند، نه اینکه در داخل محیط کانون با عنوان «خلاف زندان» به مصرف مواد و قرصهای روانگردان ادامه دهند. وجود چنین نواقصی در کانون عملاً برنامهها و تلاشهای آنها را برای بازپروری کودکان و نوجوانان خنثی میکند و مانعی جدّی بر سر راه تربیت آنها است. شایسته است که مدیران محترم کانون با دقت بیشتر در این زمینه، محیطی سالم و عاری از هرگونه جرم را برای تربیت کودکان و نوجوانان فراهم نمایند.
و در نهایت میتوان پیشنهاد نهایی را برای سیستم قضایی داشت که از ارجاع به کانون اصلاح و تربیت به عنوان آخرین راه چاره استفاده نمایند و برای جرایم کم اهمیت کودکان و نوجوانان را به کانون ارجاع ندهند. زیرا بسیاری از دوستیهای داخل کانون به باندهای بیرون تبدیل شده و میتواند چرخه قضایی را دوباره به حرکت درآورد. شایسته است که با توسل به مجازاتهای جایگزین و متناسب با شرایط اجتماعی و خانوادگی کودک و نوجوان، او را از قرار گرفتن در محیط کانون دور نگه دارند تا با استفاده از روشهایی مانند: اجبار به انجام کارهای فرهنگی، اجبار به کار در محیطهای آموزشی، حبس در خانه و زیر نظر خانواده و… بتوانند برای کودکان و نوجوانانی که شخصیت ضد اجتماعی آنها شکل نگرفته، بهترین الگوی اصلاحی را زیر نظر خانواده اعمال نمایند.
و در نهایت امید است که دولت و بالاخص سیستم قضایی و مراکز تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت با تمرکز بیشتر بر تربیت و بازپروری کودکان و نوجوانان، بتوانند این امیدهای آینده کشور را با تربیتی صحیح به جامعه بازگردانند.

فهرست منابع
کتابها
1- آریان پور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی – فارسی، سال 1376،تهران انتشارات امیرکبیر.
2- افراسیابی،محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، سال 1382، چاپ چهارم، جلد اول، انتشارات فردوسی.
3- بولک، برنارد، کیفرشناسی، سال 1385، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
4- دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، سال 1386، چاپ سوم، انتشارات میزان.
5- دانش، تاج زمان، طفل بزهکار کیست؟روش اصلاح و تربیت او چیست؟، سال 1385، چاپ اول، انتشارات کیهان.
6- سادات، محمد علی، رفتار والدین با فرزندان، سال 1372، چاپ اول، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
7- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، سال 1384، چاپ سیزدهم، نشر میزان.
8- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال( شخصیت طفل، بزهکاری، دادرسی، پاسخ ها)،سال 1390، چاپ اول، انتشارات جنگل.
9- صلاحی، جاوید و امامی نمینی، محمود، بررسی تطبیقی نهادهای قضایی و تربیتی کودکان و نوجوانان بزهکار، سال 1381، چاپ اول، انتشارات موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری( ره).
10- عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد بین المللی سازمان ملل متحد، سال 1388، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
11- غلامی، حسین، بررسی حقوقی- جرم شناختی تکرار جرم، سال 1390، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.
12- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، 1372، چاپ ششم، تهران، انتشارات گنج دانش.
13- مرعشی، محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، سال 1373، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
14- مغنیه، محمد جواد، فقه تطبیقی، سال 1372، ترجمه کاظم پور جوادی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات موسسه جهاد دانشگاهی.
15- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، سال 1390،چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
16- نجفی توانا، علی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان، سال 1385، چاپ دوم، تهران، انتشارات آموزش و سنجش.
17- وایت، راب و هیینز، فیونا، جرم و جرم شناسی، سال 1390، ترجمه علی سلیمی، چاپ چهارم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
18- ویلیامز، فرانک پیو مک شین، ماری لین دی، نظریه های جرم شناسی، سال 1391، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، چاپ چهارم، نشر میزان.

مقاله ها
1- احمدی، نعمت، پرونده شخصیت، سال 1386، مجله دادرسی، شماره 47.
2- باباخانی پور، حمید، روانشناسی در کمک به مددجویان، سال 1371، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 45.
3- بازرگانی، محمد حسین و اسدی غلامی، نصرالله، مددکاری اجتماعی در زندانهای ایران، سال 1381، ماهنامه اصلاح و تربیت.
4- ربیعی، ناصر و راهرو خواجه، احمد، قلمرو ورزش و جایگاه آن در زندان، سال 1377، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 44.
5- کریمی، حجت الله، اهمیت شورای طبقه بندی و انضباطی زندان، سال 1377، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 45.
6- موذن زادگان، حسنعلی،کودکان و نوجوانان معارض با قانون و واکنشهای اجتماعی، سال 1389،علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، ، چاپ سوم.
7- واحد تحقیقات و مطالعه زندان اوین، نقش مراقبت های پس از خروج در عدم بازگشت مجدد زندانیان، سال 1379، ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 67.

پایان نامه ها
1- ابوالقاسم حسینی، سمیه سادات، مسکن موّقت کودک بزهکار کانون اصلاح و تربیت پسران تهران، سال 1386، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.
2- امین نیا، ابوالفضل، تاثیر آموزش فنی و حرفه ای و تعاون در اصلاح و تهذیب بزهکاران، سال 1378، پایان نامه کارشناسی ارشد.
3- صاحبی، ابوالقاسم، جایگاه پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران، سال 1386، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
4- فضلی، شهباز، نقش کانون اصلاح و تربیت در جامعه پذیری مددجویان با نگاهی به اسناد بین المللی، سال 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
5- موحدی محصل طوسی، مرضیه، نیاز سنجی آموزش زندانیان کانون اصلاح و تربیت، سال 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد.
اسناد و قوانین
1- قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392.
2- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب مهرماه 1347.
3- کتابچه حقوق شهروندی کانون اصلاح و تربیت مصوب 1386.
4- حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرار های غیر حبسی( قواعد توکیو)، مصوب 14 دسامبر 1990.
5- رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان( رهنمودهای ریاض)، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، 14 دسامبر 1990.
6- حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)، مصوب مجمع عمومی 29 نوامبر 1985.
7- مقرررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، 14 دسامبر 1990.

سایتها
1- www.hawzah.net

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کودک و نوجوان، تکرار جرم Next Entries منابع تحقیق درمورد کاربری اراضی، شبیه سازی