منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کودک و نوجوان، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

همین هویت یابی اشتباه یا همانند سازی با الگوهای محیطی( که اکثراً نامناسب و بزهکار بودند) به سوی اعمال ضد اجتماعی کشیده شده اند.
وقتی کودک و نوجوان به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده می شود، این امر باید مورد توجه قرار گیرد که این برچسب زنی می تواند از سوی مراجع قضایی، سایر کودکان و نوجوانان و مددکاران تشدید شود. برای همین است که تمامی جرمشناسان تاکید دارند که کودک و نوجوان نباید با مراجع قضایی تماس زیادی داشته باشد و در چرخه برخوردهای قضایی نیافتد. زیرا در این روند، هر مجرم بدون توجه به ویژگیهای فردی، با نوع جرم ارتکابی شناخته می شود و این امر شکل گیری در قالب همان جرم را برای او میسرتر میسازد. در داخل کانون نیز، با توجه به مشاهدات و بررسی هایی که در زمان حضور در داخل کانون صورت گرفت،کودکان و نوجوانان نیز همدیگر را اغلب با جرم ارتکابی می شناسند و نوع جرم ارتکابی یکی از مراحل دوستیابی را در داخل خوابگاه تشکیل می دهد. به عبارت دیگر نوجوانانی که نوع جرایم ارتکابی نزدیک به هم باشد در یک گروه دوستی قرار می گیرند.این امر زمانی تشدید می شود که مددکاران نیز به جای توجه به ویژگی های اخلاقی و بررسی شرایط کودک و نوجوان، او را با جرم ارتکابی مورد بررسی قرار میدهند. این بزرگترین مانعی است که می تواند در مسیر تغییر هویتی کودکان و نوجوانان باشد. مددکاران کانون اصلاح و تربیت باید توجه داشته باشند که این کودکان و نوجوانان با اعمال ضد اجتماعی خو گرفته اند و تاکید بر اعمال آنها نوعی تایید را در پی خواهد داشت.
تاکیدی که بر فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی است در راستای تحقق همین امر است. که بتوانیم کودکان و نوجوانان را از قالبی که در آن شکل می گیرند رها کنیم و آنها را با اصول و ارزش های مورد قبول اجتماع اخت دهیم.

گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون
علاوه بر روش هایی که در گفتار قبل به آنها اشاره شد و مربوط به برنامه ها و ساختار کانون اصلاح و تربیت بودند، برای جلوگیری از تکرار جرم در کودکان و نوجوانان، خود آنها نیز باید در مسیری قرار گیرند که کمترین تماس را با عوامل جرم زا داشته باشند.به عبارت دیگر از نظر ویژگی های فردی نیز باید در سمت و سویی قرار بگیرند که زمینه تکرار جرم در آنها از بین رود.د این میان به نقش تحصیل و اشتغال و مذهب در جلوگیری از تکرار جرم اشاره شد و یادآور شدیم که تعالی هر کدام از این موارد می تواند در روند تربیتی کودکان و نوجوانان معارض با قانون میسر باشد.

الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت
اجرای برنامه های تربیتی زمانی مفید فایده خواهد بود که کودک و نوجوان به فضای ایجاد شده اعتماد کند و به این باور برسد که اعمالی که تا به حال بر علیه اصول و قواعد اجتماعی انجام داده است، خلاف قانون و مضر برای اجتماع است. تفهیم این موارد بر عهده کانون اصلاح و تربیت است. اما در کنار وظایفی که مددکاران و روانشناسان کانون برعهده دارند خود کودک و نوجوان نیز باید ویژگی هایی را در خود پرورش دهد تا بتواند با برنامه های کانون همسو شده و در نهایت با همکاری کانون به هدف نهایی یعنی تربیت و بازپروری برسد. داشتن روحیه همیاری، دادن اطلاعات صحیح، انجام برنامه های تربیتی و تغییر نگرش نسبت به کانون اصلاح و تربیت، افزایش روحیه و اعتماد به نفس و تغییر دیدگاه خود نسبت به خود و محیط خانوادگی از جمله مواردی است که می تواند در کار برنامه های کانون باعث تغییر فردی کودک و نوجوان شود.
در این مورد نیز این کانون اصلاح و تربیت و برنامه ها و مربیان آن اند که نقش اصلی را بر عهده دارند. اما خود کودک و نوجوان نیز می تواند با تقویت ویژگی های اخلاقی روند این مسیر را تسریع بخشد.

ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی
در میان عوامل فردی(یا همان غیر کانونی)، خانواده عامل مهمی است که می تواند نقش بسیاری در بازپروری فرد ایفا نماید.به همان اندازه که خانواده میتواند در گرایش کودک و نوجوان به سمت جرم و تکرار آن تاثیر داشته باشد، به همان اندازه نیز می تواند عامل مهمی در بازپروری او باشد. منظور از خانواده در این قسمت، خانواده هایی هستند که از نظر اخلاقی و اجتماعی سالم و دارای شرایط مناسبی هستند و گرنه خانواده هایی که ناسالم بوده و خود جزو عوامل ارتکاب جرم اند، نمی توانند در ابتدا تاثیرگذار باشند. زیرا ابتداً خود این خانواده ها به کمک بخش مراقبت بعد از خروج باید مورد اصلاح قرار گیرند تا در مرحله بعد دارای نقش اصلاحی شوند.
امّا کودکان و نوجوانان معارض با قانونی نیز هستند که خانواده آنها از نظر ارزش های اجتماعی کاملاً مناسبند و دلیل گرایش او به سمت جرم عواملی غیر از خانواده است.در این حالت خانواده ها با همکاری موثری که می توانند با کانون و مددکاران و مشاوران و بالاخص بخش مراقبت بعد از خروج داشته باشند، مهمترین نقش را در بازپروری کودک و نوجوان می توانند ایفا نمایند. زیرا بعد از آزادی از کانون، این خانواده است که پذیرای کودک و نوجوان است و با فرض اصلاح کودک و نوجوان در طی مدت اقامت در کانون میتوان به بازپروری او در سایه حمایتهای خانواده امید داشت.
کانون اصلاح و تربیت میتواند با ایجاد بخشی مختص خانواده های کودکان و نوجوانان، در ابتدا به شناسایی خانواده های آنها بپردازد و اگر از نظر شرایط خانوادگی نامناسب تشخیص داده شدند، می تواند در صورت اصلاح، با روش های مختلف محیط خانوادگی را سالم نماید و در صورت عدم اصلاح کودک را به سازمانهای ذیصلاح تحویل دهد. اما اگر خانواده های آنها از نظر اصول اجتماعی مورد تایید قرار گرفتند می توانند با ارتباط تنگاتنگ با کانون اصلاح و تربیت، گامی موثر در بازپروری کودک و نوجوان خود برداردند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. در حدود یک سوم از کودکان و نوجوانان اعزام شده به کانون، مرتکب تکرار جرم شدهاند و این رقم، آمار بالایی است.به این جهت در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته میشود. بروز پدیده تکرار جرم و بالا بودن آمار آن در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون، این حقیقت را برای ما اثبات میکند که نه تنها کودکان و نوجوانان در بازپذیری هنجارها و ارزش های اجتماعی ناتوانند، بلکه مهمتر از آن حکایت از قصور و ناتوانی نهادهای اصلاحی و تربیتی در بازاجتماعی کردن آنها دارد. محقق در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤال بود که آیا کانون اصلاح و تربیت با برنامههای تربیتی و آموزشی متنوعی که برای تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان تدارک دیده قادر است که با فرآیند بازپروری، این کودکان و نوجوانان را از تکرار جرم بازدارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا تلاش شد با بهره گیری از روش پرسشنامه حقایقی از روند تربیتی کانون به دست آید اما با اطلاعات کلیشه ای و نادرست از طرف مددجویان روبرو گردید. به همین دلیل از روش مصاحبهای استفاده شد تا با گفت و گو با کودکان و نوجوانان دختر و پسر و ایجاد محیطی صمیمانه و امن، بتوان اطلاعاتی کامل از روند تربیتی و بازاجتماعی کردن کانون اصلاح و تربیت بدست آورد. مصاحبههایی که با تکرار کنندگان جرم (چه در بخش دختران، چه پسران) صورت گرفت این حقیقت را بیان نمود که کانون با وجود تلاش بسیار برای اجرای برنامه های تربیتی و آموزشی، عملاً به مکانی برای نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون تبدیل شده است، به عبارت دیگر، دیدگاه ناتوان سازی بزهکاران، جایگزین دیدگاه بازپروری در اهداف تربیتی کانون شده است.
داشتن دیدگاهی نقّادانه به کانون اصلاح و تربیت، به معنای نادیده انگاشتن تلاشهای شبانهروزی این مرکز در به ثمر رساندن برنامههای اصلاحی و تربیتی نمیباشد. زیرا از این حقیقت نمیتوان چشم پوشید که در برخی موارد بویژه در جرایم ارتکابی توسط دختران، تاثیر کانون در بازاجتماعی کردن و جلوگیری از تکرار جرم بسیار بوده است. لیکن بررسی برنامههای کانون اصلاح و تربیت در پرتو نقد، با هدف رفع نقاط ضعفی است که ممکن است منجر به نتایجی گردد که با اهداف و برنامههای این مرکز در تضاد است. هدف از بزرگنمایی این نقاط ضعف این است که با بررسی دقیق و موشکافانه برنامههای اصلاحی و تربیتی کانون اصلاح و تربیت، به آماری دست یابیم که میزان تکرار جرم در آن بسیار پایین و نزدیک به صفر باشد، زیرا اگر کانون اصلاح و تربیت به مکانی تبدیل شود که کودکان و نوجوانان بعد از قرار گرفتن در چرخه قضایی، برای مدتی معین به آنجا ارجاع داده میشوند و بعد از ورود به کانون، این بار در چرخه ای دیگر افتند که شامل برنامههای ثابت و از پیش تعیین شده باشد، این روند مکانیزه نتیجه ای که دولت و کانون در پی آن هستند را، ببار نمی آورد. پربیراه نیست که بگوییم تکرار جرم و ادامه رفتارهای خلاف قانون بعد از آزادی از کانون،ممکن است بدلیل بیتاثیر بودن برنامههای اصلاحی و تربیتی بوده باشد. زیرا اگر کانون اصلاح و تربیت با اجرای برنامههای تربیتی خود، در باز اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان به موفقیت میرسید ما باید به ندرت شاهد تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت بودیم.
در تحقیقی که شرح آن داده شد، محقق درصدد آن بود تا با بررسی عمیق و نزدیک شرح حال کودکان و نوجوانانی که تکرار جرم داشته اند، بتواند از نقش کانون در روند اجتماعی شدن آنها اطلاعاتی بدست آورد و میزان عملکرد برنامه های اصلاحی و تربیتی کانون را با دیدی جرم شناسانه مورد بررسی قرار دهد.
نمیتوان گفت که برنامه های کانون اصلاح و تربیت هیچ نقشی در بازپروری نوجوانان نداشته است، زیرا که بسیاری از نوجوانان بویژه دختران از محیط عاطفی ایجادشده در کانون ابراز رضایت می کردند، اما با انتظاری که جامعه و دانش آموختگان حقوقی و جرم شناسی از کانون اصلاح و تربیت دارند، عملکرد کانون ضعیف به نظر میرسد. زیرا افراد در تماس با کانون، کودکان و نوجوانانی هستند که نیروهای فعال آینده یک جامعه را تشکیل میدهند و اگر روند بازپروری آنها با کمترین نقصی همراه باشد میتواند لطمات جبران ناپذیری برای تمامی جامعه به همراه داشته باشد.
با بررسی ها و مطالعات صورت گرفته، محقق به چندین راهکار برای عملکرد بهتر برنامه های اصلاحی کانون دست یافت که به بیان آنها می پردازیم:
اوّلین و بهترین راهحل برای حل مشکلات تربیتی کانون اصلاح و تربیت آن است که کانون، تغییری کلی در نگرش غالب موجود در کانون اصلاح و تربیت داشته باشد. برای توضیح میتوان گفت که اگر این دید در کارکنان و ارکان کانون وجود داشته باشد که کانون اصلاح و تربیت مکانی برای خنثیسازی و ناتوان کردن کودکان و نوجوانان معارض با قانون برای مدتی معیّن است، هیچ برنامه اصلاحی نمیتواند آنگونه که باید و شاید مؤثر واقع شود. کلیّه ارکان و کارکنان کانون باید با تمام وجود بعد تربیت کانون را غالب بر بعد مجازاتگر آن بدانند و به این امر باور داشته باشند تا بتوانند در گامهای بعدی برنامههای اصلاحی و تربیتی را با موفقیت اجرا کنند.
پیشنهاد دیگری که میتواند در پیشبرد اهداف مقرر برای کانون اصلاح و تربیت بسیار مؤثر باشد، استخدام نیروهای جوان و متخصص در زمینههای جرمشناسی و روانشناسی و مددکاری است. استفاده از نیروهای جوان و مجرّب در کنار نیروهای قدیمی میتواند علم به روز را در کنار تجربه حاصل از سالها، به استخدام گیرد تا بتوان با بهترین شیوهها، گام در اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان برداشت.
در داخل کانون اصلاح و تربیت نیز نقاط ضعفی وجود دارد که هم مدیر محترم کانون و هم کارکنان آن باید با سعه صدر بیشتری به قبول انتقادات و تلاش برای رفع آنها بپردازند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، سازمان ملل، تکرار جرم