منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

هرگز به ایمیل های جنسی و غیر اخلاقی و زشت جواب ندهید.
7- اگر در مکالمات، آنلاین هستید آنچه هستید بمانید و آنچه را که نیستید نشان ندهید.
8- همیشه این احتمال را بدهید که ممکن است پیشنهادی که کسی به شما می دهد هر چند سطحی و خوب به نظر رسد اما به واقع اینگونه نباشد.254

فصل دوم؛ کار کرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرایم علیه اطفال
در فصول پیش سعی کردیم تا ضمن بیان مبانی جرم شناختی و حقوقی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزهدیدگی اطفال، تصویر روشنی در خصوص عملکرد این نهادها ارائه دهیم. در این فصل که فصل پایانی ما میباشد قصد داریم تا ببینیم عملکرد سازمانهای مردمی در پیشگیری در عمل چه آثار و فوایدی دربر داشته است. در واقع بر آنیم تا روشن کنیم که فعالیت های این نهادها در اجتماع چه تغییراتی حاصل کردهاند. چه موفقیتهایی داشتهاند؟ البته واضح است با توجه به نوع فعالیتهای این سازمانها و شرایط کنونی جامعه، مشکلاتی نیز بر سر راه این نهادها وجود داشته است که روند حرکت این سازمانها را کند یا در بعضی موارد متوقف کرده است. مواردی که متأسفانه در رشد و تأثیر به سزای این سازمانها خلل وارد نموده است.
در این فصل طی دو مبحث ابتدا به کارکردهای سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزهدیدگی اطفال پرداخته و در مبحث دوم موانع بیشمار پیش روی این سازمانها را بررسی میکنیم.
مبحث اول؛ کارکرد سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان
در فصل پیش ضمن بررسی مهمترین بزهدیدگیهای اطفال و نوجوانان عملکرد سازمانهای موجود در این حیطه را بررسی کردیم. دیدیم چگونه بزهدیدگی کودکان و نوجوانان میتواند در سرنوشت و جسم و روان آنان تأثیر منفی بگذارد تا جایی که آنها را دچار سرخوردگی کند یا تبدیل به فردی ضد اجتماعی و خطرناک برای اجتماع نماید و نیز نشان دادیم سازمانهای مردم نهاد چگونه وارد صحنه شده و با نیروی داوطلبانه خود برای کمک به این کودکان آسیبدیده و حتی خانوادههای آنها تمام تلاش خود را به کار میگیرند.
در اینجا در ادامه مطالب پیش و برای تکمیل آنها، به کارکرد سازمانهای مردمی برای پیشگیری از بزهدیدگی کودکان اشاره می کنیم. قصد داریم تا با بیان و دستهبندی فعالیتهای این نهادها آثار واقعی اقدامات این سازمانها را در همه جوانب بسنجیم.
اگر بخواهیم فعالیتهای این سازمانها را دستهبندی کنیم تقسیمبندیهای گوناگونی به دست میآید. اما ما در طی چند گفتار با تقسیم کلی این اقدامات به فعالیتهای آموزشی، حمایتی و نظارتی به شرح و بسط سازمانیافته این فعالیتها و کارکرد آنها میپردازیم.
گفتار اول؛ کارکردهای آموزشی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزهدیدگی کودکان و نو جوانان
اغراق نیست اگر بگوییم بیشترین کار کرد این نهادها در بهبود آموزش کودکان و نوجوانان به انحای گوناگون میباشد. چه کودکان و نوجوانانی که با بهرهگیری از تسهیلاتی که از این سازمانها دریافت کردهاند، ادامه تحصیل داده و به مدارج بالای علمی و تحصیلی رسیدهاند. جالبتر اینکه همین افراد بعدها داوطلبانه به ارائه خدمات به کودکان و نوجوانانی پرداختهاند که شرایطی مثل خودشان داشتهاند، تا بدین شکل دین خود را به جامعه ادا کرده باشند255
در مباحث مربوطه در خصوص حق آموزش کودکان و بزهدیدگی ناشی از محروم ماندن کودک از تحصیل و آموزش و پرورش مناسب صحبت کردیم. در این جا سعی میکنیم تا ضمن بررسی دقیق تر و دستهبندی انواع آموزش نشان دهیم کارکرد مثبت این سازمانها در این زمینه تا چه حد شایان توجه است.
در این جا باید خاطر نشان کنیم آموزش تنها شامل گذراندن مقاطع تحصیلی مختلف و یادگیری خواندن و نوشتن نمیباشد. در دیدی وسیع، آموزش شامل یادگیری، سوادآموزی رسمی و غیر رسمی و مهارتهای حرفهآموزی میشود256. در زیر اهم آنها را مورد دقت نظر قرار داده و کارکردهای مثبت سازمانهای مردم نهاد را در راستای پیشگیری از محرومیت از اینگونه آموزشها از نظر میگذرانیم.
بند اول؛ کارکرد سازمانهای مردم نهاد در زمینه سوادآموزی به کودکان و نوجوانان
فعالیت های آموزشی سازمان های مردم نهاد یکی از بخشهایی است که فواید آن به طور روشن امروز در جامعه انعکاس داشته است. این نهاد ها سعی کردهاند تا ضمن به رسمیت شناختن حق آموزش کودکان آنها را با علوم و دانشهای روز آشنا کنند. معضل بیسوادی بزرگترین عامل عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه میباشد. از همین رو ریشه کن کردن بیسوادی در ایران نیز به عنوان کشوری در حال پیشرفت بسیار مهم میباشد. این در حالی است که رشد سواد در کشور رابطه مهمی با رشد فرهنگ و علم در آن جامعه دارد257
اما سازمانهای مردمنهاد در این راستا قدمهای بزرگی برداشتهاند. این نهادها ابتدا سعی کردهاند تا ضمن جذب کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل با معرفی آنان به مدارس تحت پوشش آموزش و پرورش رسمی، زمینه بهرهمندی از آموزش و تحصیل را برای این اطفال فراهم کنند. از سوی دیگر برخی از این سازمانها از این هم فراتر رفته و با تأسیس مدارس و مراکز آموزشی به طور مستقیم به سوادآموزی کودکان محروم از تحصیل پرداختهاند. بدین ترتیب که با استفاده از کمکهای مردمی و نیروهای داوطلب در مراکزی که برای اینگونه فعالیتها احداث میشود، به امر آموزش این کودکان میپردازند. معلمانی که در این گونه مراکز به خدمت مشغولاند، عمدتا داوطلبانه و بدون دریافت حقوق به فعالیت میپردازند. هرچند این مراکز ممکن است به دلیل عمدتا مسائل مالی از امکانات لازم برخوردار نباشند اما خدمتی که به آیندهسازان جامعه میکنند شایسته تقدیر و تمجید است.
این نکته را باید خاطر نشان کنیم که متأسفانه مراکز دولتی و نهادهای مربوط در این راستا موانعی بسیاری را پیشروی اینگونه سازمانها میگذارند و بر این امر که آموزش و پرورش باید بر مبنای نظام فعلی آموزشی کشور پیاده شود تأکید مینمایند. کودک و نو جوانی که از تحصیل محروم مانده و از این رو احساس عقبماندگی و سرخوردگی میکند، با کمک این سازمانها گویی دوباره به اجتماع باز میگردد. وقتی که کودک خواندن و نوشتن یاد گرفت، با حضور در کلاسهای درس و آشنایی با همسالان خود و الگو قرار دادن معلمانی که با تمام وجود و بدون چشمداشتی خود را وقف خدمت به آنها نمودهاند، در فرآیند جامعهپذیری مثبت فداکاری و ایثار را فرا میگیرند، میآموزد تا چگونه با دیگران برخورد نماید، چگونه همچون فعالیت های گروهی مدرسه، با روح هم کاری و مشارکت انس بگیرد. چگونه بتواند بر مشکلات و معضلات زندگی خود فائق بیاید. یاد بگیرد تا از حق مسلم خود دفاع کند و در آینده فردی محکم و مستقل گردد. ضمن این که شاید بیشترین بهره را این میان جامعه ببرد. جامعهای که به دلیل بی کفایتی مسئولان نتوانسته است برای کودکان و نوجوانان خود امکانات لازم را برای آموزش و تحثیل رایگان فراهم کند، بدین ترتیب و با کمک سازمانهای مردمی از معضلات بعدی که میتواند پیش روی خود ببیند رهایی پیدا میکند. کودک و نوجوانی که ممکن بود به دلیل مواجهه با آسیبهای گوناگون به فردی طرد شده از اجتماع تبدیل شود یا فردی ضد اجتماعی گردد، به فردی مفید و سازنده برای جامعه تبدیل میشود258
آمار و ارقام نشان میدهد که بسیاری از افراد که از جامعه طرد شده و یا به فردی ضد اجتماعی بدل شدهاند، از سطح سواد پایینی بهرهمند بودهاند و چون خوب و بد را نشناخته و در فرآیند جامعهپذیری با چگونگی مقابله با خطراتی که در اجتماع در کمین آنهاست آشنا نشدهاند، سرخورده شده و از فعالیتهای روزمره باز مانده یا به مجرمی خطرناک تبدیل شدهاند، که به دنبال قربانیانی میگردند که شرایطی مشابه آنها دارد259
با فعالیت های گسترده این انجمن ها رقم بی سوادی رو به کاهش رفته و با رشد سواد و در نتیجه فرهنگ در جامعه، روز به روز سطح عمومی جامعه به ویژه از نظر فرهنگی و توسعه رو به بهبود می رود.
با بیان مطالب فوق اهمیت این گونه فعالیتها آشکار شد. برای این که مثالی ملموس هم زده باشیم به فعالیتهای خانه کودک شوش اشاره میکنیم که شاید در این زمینه بیشترین موفقیتها را در میان انجمنهای مشابه داشته است. لازم به ذکر است که این انجمن با تحت پوشش قرار دادن دو مدرسه شهید منتظری و جواد الائمه در راستای سر و سامان دادن به کودکان محروم از تحصیل، گامهای بزرگی برداشته است. اهم این فعالیتها به شرح زیر میباشند؛
1- تشکیل پروندههای تحصیلی برای کودکان ثبت نام شده در مدارسی که تحت پوشش طرحهای این انجمن بودهاند. (مدرسه شهید منتظری و جواد الائمه )
2- آموزش پیش دبستانی برای کودکان زیر شش سال در قالب محدکودک، به منظور آماده کردن آنها برای شرکت در کلاسهای سواد آموزی یا ثبت نام آنها در مدارس رسمی.
3- برنامه سواد آموزی و دبستانی برای کودکان بالای شش سال (کودکان بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده بر حسب تفکیک جنسی و سنی آنها با استفاده از امکانات و تسهیلات موجود).
4- تلاش مستمر برای رفع موانع تحصیلی کودکان تحت پوشش و باز گرداندن کودکان باز مانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده به مدارس روزانه و شبانه یا نهضت سوادآموزی و تشکیل چندین دوره نهضت سوادآموزی با کمک نهضت سوادآموزی و سازمان های مربوطه.
5- ارائه آموزشهای جبرانی و فشرده برای کودکان شاغل به تحصیل در مدارس رسمی به ویژه هنگام امتحانات به منظور جلو گیری از افت تحصیلی و ترک تحصیل آنها در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در قالب کلاسهای تقویتی و تدریس خصوصی رایگان به آنها.
6- تلاش در تربیت معلم سواد آموزی با رویکرد مددکارانه برای کودکان مواجه با شرایط دشوار.
7- تلاش برای تأمین امکانات و وسایل آموزشی از سازمانهای غیر دولتی و دولتی به نفع کودکان تحت پوشش طرح شامل انعقاد قرار داد با آموزش و پرورش برای استفاده از مدارس جواد الائمه و شهید منتظری و فرهنگ سرای خواجوی کرمانی و تعدادی از اتاقهای ورزشگاه شهید هرندی، ارتباط با کانون فرهنگی آموزش و معرفی کودکان و نوجوانان در شرایط دشوار برای استفاده از امکانات آموزشی، کلاسهای تقویتی و کلاسهای کنکور حمایت از مدارس خودگردان افغانی و تأمین حدالمقدور وسایل و تجهیزات لازم.
در انتها باید از سازمان حمایت از کودکان کار و خیابان که پیشتر نیز بدان اشاره کردیم یادی کنیم که با تأسیس سه مرکز در حصارک کرج، سر آسیاب و مهرشهر کرج تحت عنوان خانه مهر، به تحت پوشش قرار دادن کودکان محلات مذکور همت گمارده و ضمن ارائه خدمات آموزشی مختلف تجهیزات مناسبی نیز در اختیار آنها گذاشته است. مراکز مذکور با جذب کودکان و نوجوانان توانسته به اهداف خود یعنی اعتلای هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان در تمام جوانب دست یابد.
بند دوم؛ فعالیتهای حرفهآموزی
از دیگر فعالیتهای آموزشی که سازمانهای مردم نهاد به آن توجه نشان دادهاند، آموختن حرفهها و مشاغل متناسب با شرایط و سن کودک میباشد. در این راستا نیز سعی شده تا با شناسایی کودکان نیازمند و استعدادهای آنان مشاغل و حرف مختلف به ایشان آموزش داده شود. از این گونه فعالیتها میتوان به شناسایی مشاغل پر خطر برای کودک و نوجوان و سعی در جلوگیری کار کودکان در این مشاغل و آموزش مهارتها و کارهای متناسب با اوضاع و احوال طفل نام برد. روشن است که در زمینه آموزش نیز باید دقت تمام کرده و اصولا حرفههایی به کودکان و نوجوانان آموخته شود که ضمن تأمین برخی نیازهای مادی، در سدد اعتلای تواناییها و رشد روانی طفل باشد.
این فعالیتها کارکردهای مهمی در بر دارد. کودک که قبلا به مشاغل پر خطر و عمدتا خیابانی مشغول بوده و بارها در معرض تجاوزات و آسیبهای مهلک قرار گرفته است ، بدین ترتیب ضمن آموختن مشاغل مناسب، بروز استعدادهای خود و احساس امنیت و رضایت بیشتر به منبع در آمدی برای خود و خانوادهاش تبدیل میگردد. از این جهت که معمولا خانوادههای این کودکان از شرایط مادی ضعیفی بهرهمندند، آنان نیز ضمن ابراز رضایت به موفقیت کودک در آینده امیدوار میشوند. نکته دیگری که به ذهن میرسد، آزار و اذیتهایی است که کودکان در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، فضای مجازی، هرزه نگاری، فضای سایبر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آرای داوری، داوری خارجی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد