منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

“Assessment center: a critical mechanism for assessing HRD effectiveness and accountability”, Advances in Developing Human Resources, 8, 2, pp. 247-64.

49-Dulewicz, V., Fletcher, C. and Wood, P. (1983). “A Study of the Internal Validity of an Assessment Center and the Participants’ Background Characteristics and Attitudes: A Comparison between British and American Finding”. Journal of Assessment Technology, 6, 1, pp.15-24.
50- International Task Force on Assessment Center Guidelines. (2009). “Guidelines and ethical considerations for assessment center operations”. International Journal of Selection and Assessment, 17, 4, pp.243–253.
51-Spychalski, A., Quinones, M., Gaughler, B. & Pohley, K. (1997). “A survey of assessment center practices in organizations in the United States”. Personnel Psychology, 50, 1, pp.71-90.

52- Paul R. K. and Bahaudin G. M., (2014). “Strategies for the Design and Administration of Assessment Center Technology: A Case Study for the Selection and Development of Employees”. Journal of Business Studies Quarterly, 2, 2, pp. 154-171.

53- Hough, L. M., & Oswald, F. L. (2000). “Personnel selection: Looking toward the future –Remembering the past”. Annual Review of Psychology, 57, 6, pp.631–664.

54-Woehr, D. J., & Arthur, W., Jr. (2003). “The construct related validity of assessment center ratings: A review and meta-analysis of the role of methodological factors”. Journal of Management, 29, 2, pp.231–258.
55- Hermelin, E., Lievens, F., & Robertson, I. T. (2007). “The validity of assessment centers for the prediction of supervisory performance ratings: A meta-analysis”. International Journal of Selection and Assessment, 15, 3, pp.405–411.

56- Becker, N., Höft, S., Holzenkamp, M., & Spinath, F. M. (2011). The predictive validity of assessment centers in German speaking regions: A meta-analysis. Journal of Personnel Psychology, 10, 61–69.
57- Nils, B., Andreas, M., & Renate, S. (2014). “Preselection Methods Prior to the Internal Assessment Center for Personnel Selection in German Companies”. International Journal of Selection and Assessment, 22, 3, pp.253-260.
58- بابایی، م˓ع،. (1383)، ̎ طراحی کانون ارزیابی مدیران̎ ، ماهنامه تدبیر˓ شماره 145، سال 15، ص 16-12.
59- Thornton, George.C & Rupp, Deborah.E & Hoffman , Brian.J, (2014), “Assessment Center Perspectives for Talent Management Strategies”, 2nd Edition, psychology press, UK.

60-Vloeberghs, Daniel. & Berghman, Liselore, (2003), “Towards an effectiveness model of development centers”, Journal of Managerial Psychology, 18, 6, PP. 511-542.
61-Lee, Geoff (2000), “The State of the Art in Development Centers”, Selection and Development Review, 16, 1, pp. 316-330.
62- Kuncel, N.R., & Beatty, A.S. (2013). “Thinking at work: Intelligence, critical thinking, job knowledge, and reasoning”. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology, D.C.: American Psychological Association, Washington, pp. 417 – 436.
63- DeRue, D.S. & Wellman, N. (2009). “Developing leaders via experience: The role of developmental challenge, learning orientation, and feedback availability”. Journal of Applied Psychology, 94, 6, pp.859-875.
64- Hough, L.M. & Connelly, B.S. (2013). “Personality measurement and use in industrial and organizational psychology”. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology, D.C.: American Psychological Association, Washington, pp. 501 – 532.
65- Schmitt, N. & Golubovich, J. (2013). Biographical information. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology (pp. 437 – 456), Washington, D.C.: American Psychological Association.
66- Thornton, G.C. III, & Kedharnath, U. (2013). “Work sample tests”. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology, D.C.: American Psychological Association, Washington, pp. 553 – 550.
67- Hoffman, B.J. & Baldwin, S.P. (2011). In N. Povah and G.C. Thornton III (Eds.), “Assessment and development centres: Strategies for global talent management”. Farnham, England: Gower, pp. 143-162.
68- Gebhardt, D.L. & Baker, T.A. (2010). “Physical performance”. In J.C. Scott & D.H. Reynolds (Eds.), Handbook of workplace assessment: Evidence-based practices for selecting and developing organizational talent, CA: Jossey-Bass, San Francisco, pp. 165-196.
69- Dipboye, R.L. & Johnson, S.K. (2013). “Understanding and improving employee selection interviews”. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology, D.C.: American Psychological Association, Washington, pp. 479 – 500
70- Highhouse, S, & Hostek, J.A. (2013). “Holistic assessment for selection and placement”. In K.F. Geisinger (Editor in Chief), APA Handbook of testing and assessment: Vol. 1. Test theory and testing and assessment in industrial and organizational psychology, D.C.: American Psychological Association, Washington, pp. 565 – 578.
71- Wood, L., Hoffman, B.H. (2012). “Job characteristics: The times, they are a-changin”. Poster presented as an All-Conference Top Poster at the 27th annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, San Diego, CA.
72-بخشایش، م. و جمشیدی، ح. ( 1390). ̎ مراكز ارزيابي؛ابزاري براي بهينه‌سازي ارزيابي‌هاي سازماني ̎ . فصلنامه علمی تخصصی راهبرد، شماره6، سال4 ˓ ص 145-173.
73- Fletcher,C., & Kerslake,C.(1993), “Candidate Anxiety Level & Assessment Center Performance”, Journal of Managerial Psychology, 8, 5, pp.170-181.
74- International Task Force on Assessment Center Guidelines, 2015, “Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations”, 6th Edition, journal of management, 41, 4, pp.1244-1273.
75- موحدزاده˓ ا.(1393). ̎ ارائه مدلی جهت ارتقاء اثربخشی کانون های توسعه و پرورش مدیران مبتنی بر شایستگی ̎ . سومین همایش ره آوران آموزش با محوریت بهسازی و توسعه با آموزش˓ تهران.
76- McInnes Cooper Lawyers/Avocats (2010). “Behavioural Competency Dictionary”, www. McInnescooper.com
77- Chong, E. (2008). “Managerial competency appraisal: A cross-cultural study of American and East Asian managers”. Journal of Business Research, 61, 5, pp.191-200.
78- Blair, E. H. (1999). “Which competencies are most important for safety managers?” Professional Safety, 44, 3, pp. 28-32.
79- Tett, R. P., Guterman, H. A., Bleier, A., & Murphy, P. J. (2000). “Development and content validation of a hyper dimensional taxonomy of managerial competence”. Human Relations, 13, 4, pp. 205–251.
80- Hobgood, C. D., Riviello, R. J., Jouriles, N., & Hamilton, G. (2002). “Assessment of communication and interpersonal skills competencies”. Academic Emergency Medicine, 9, 2, pp. 1257- 1269.
81- Müller, R., & Turner, R. (2010). “Leadership competency profiles of successful project managers”, International Journal of Project Management, 28, 2, pp. 437-448.
82- Jackson, D. J. R., Stillman, J. A., & Englert, P. (2010). “Task-Based Assessment Centers: Empirical support for a systems model”. International Journal of Selection and Assessment, 18, 5, pp. 141-154.
83- Krause, D. E., Rossberger, R. J., Dowdeswell, K., Venter, N., & Joubert, T. (2011). “Assessment Center Practices in South Africa”. International Journal of Selection and Assessment, 19, 3, pp. 262- 275.
84- Thornton, G. C., I., &. Rupp, D. E. (2006). “Assessment Centers in Human Resource Management: Strategies for Prediction, Diagnosis and Development”. London: Lawrence Erlbaum Associates, London.
85- Ruggeberg, B. J. (2007). “A consultant’s perspective on doing competencies well: Methods, models, and lessons”. In A. Fink (Ed.), Doing competencies well, Symposium presented at the Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New York.
86- LeDeist, F.D., Delamare, F. and Winterston, I. (2005). “What is competence?” Human Resource Development International, 8, 1, pp. 27-46.
87- Schollaert, E., & Lievens, F. (2011). “The Use of Role-Player Prompts in Assessment Center Exercises”. International Journal of Selection and Assessment, 19, 2, pp.190- 197.
88- Hausknecht, J. P., Day, D. V. & Thomas, S. C. (2004). “Applicant reactions to selection procedures: An updated model and meta-analysis”. Personnel Psychology, 57, 6, pp.639–683.

89- McCarthy, J.M., van Iddekinge, C.H., Lievens, F., Kung, M., Sinar, E., & Campion, M.A. (2013). “Do candidate reactions relate to job performance or affect criterion-related validity? A multi-study investigation of relations among reactions, selection test scores, and job performance.” Journal of Applied Psychology, 98, 9, pp.701-719.
90- Anderson, N., Salgado, J. F. and Hülsheger, U. R. (2010). “Applicant Reactions in Selection: Comprehensive meta-analysis into reaction generalization versus situational specificity”. International Journal of Selection and Assessment, 18, 3, pp.291–304.
91- Elkins, T.J. and Phillips, J.S. (2000), “Job context, selection decision outcome, and the perceived fairness of selection tests: bio-data as an illustrative case”, Journal of Applied Psychology, 85, 3, pp. 479-84.

92- Jelley, R.B. and Goffin, R.D. (2001), “Can performance-feedback accuracy be improved? Effects of rater priming and rating-scale format on rating accuracy”, Journal of Applied Psychology, 86, 1, pp. 134-144.
93- Lam, S.S.K., Yik, M.S.M. and Schaubroeck, J. (2002). “Responses to formal performance appraisal feedback: the role of negative affectivity”, Journal of Applied Psychology, 87, 1, pp. 192-201.
94- Emmerik, Hetty van & Bakker, Arnold.B & Euwema, Martin.C. (2008), “What happens after the

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، منابع انسانی، کانون ارزیابی و توسعه، سرمایه انسانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، منابع انسانی، جانشین پروری، مدیریت استعداد