منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، منابع انسانی، دانشگاه تهران، مطالعه موردی

دانلود پایان نامه ارشد

راهکارهای عملی و مناسب ارائه نمود. لذا بايستی توجه داشت که به لحاظ نوع مدل؛ ارائه پیشنهاداتِ کاربردی برای مديران در زمینه مبحث کانون ارزیابی و توسعه موفق؛ موضوع نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است؛
– تعامل بیشتر با مدیران ارشد سازمان به منظور جلب حمایت و مشارکت آنان در کانون، با هدف بهبود کارایی و اثربخشی کانون
– صرف زمان کافی برای شناخت کامل سازمان و برنامه‌ریزی مناسب طراحی و اجرای کانون، به منظور دست‌یابی به موفقیت بیشتر
– توجه بیشتر به امر بازآموزی و توسعه قابلیت‌های ارزیاب‌ها
– استفاده از مشاوران بیرونی متخصص در کانون‌های ارزیابی و توسعه، به منظور بهبود کارایی و اثربخشی کانون
– تعامل بیشتر با مدیران ارشد سازمان به منظور عملیاتی نمودن دستاوردهای کانون
– توجه بیشتر به برقراری تناسب بین نیازهای توسعه‌ای سازمان با کانون‌های برگزار شده
– بررسی عملکرد شغلی ارزیابی‌شوندگان و مقایسه آن با نتایج به دست آمده در کانون
– به روز نمودن مدل شایستگی و ابزارهای سنجش بر اساس نتایج کانون‌های قبلی
– دریافت و تحلیل بازخورد از شرکت‌کنندگان به منظور بهبود کارایی و اثربخشی کانون
– توجه بیشتر به مقوله ارائه بازخورد متناسب با نتایج به دست آمده در کانون
– توجه بیشتر به فعالیت‌های توسعه‌ای در کانون‌ها و پیگیری برنامه‌های توسعه‌‌ای از مدیران سازمان و شرکت‌کنندگان در کانون
5-9- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
به منظور بررسی بیشتر مبحث کانون‌های ارزیابی و توسعه، موارد ذيل به پژوهشگران علاقمند پیشنهاد می شود:
– تست مدل پیشنهادی تحقیق با استفاده از روش‌های کمی
– ارزیابی اثربخشی ابزارهای به کار رفته در کانون‌های ارزیابی و توسعه
– اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کانون‌های ارزیابی و توسعه با استفاده از تکنیک‌های ریاضی و رویکردهای غیر آماری نظیر AHP ، ANP و …
– بررسی نقش کانون‌های ارزیابی و توسعه در بهبود نگرش و تعهد سازمانی کارکنان
– شناسایی عوامل زمینه‌ساز شکست کانون‌های ارزیابی و توسعه
– بررسی رابطه بین موفقیت افراد در عملکرد و مسیر شغلی با نتایج ارزیابی ایشان در کانون
– بررسی رابطه بین گزارشات بازخورد و اثربخشی کانون

منابع
1- معینی، ا.˓ رهنمای رود پشتی،ف. و فاطمی، ف.(1391). ̎ شناسایی و توسعه توانمندي نوآوري در صنعت خودرو ایران(از طریق بکارگیري فناوري کانون ارزیابی)̎ ، هشتمین کنفرانس توسعه ی منابع انسانی˓ تهران.
2- حسینیان، ش.˓ اکبری، م. و شاهرضا، م.(1390). ̎ بررسی فرایند انتصاب مدیران میانی آماد و پشتیبانی ناجا ̎، فصلنامه توسعه، شماره 22، دوره6˓ ص 161-187.
3- عیدی، ا. و دیانتی، م.(1387). ̎مراکز ارزیابی؛ روش نوین جانشین پروری̎ ، ماهنامه تدبیر، شماره 195، دوره 5، ص26- 31.
4- Bowler, M. C., & Woehr, D. J. (2009). “Assessment center construct-related validity: Stepping beyond the MTMM matrix”. Journal of Vocational Behavior, 75, 3, PP.173-182.
5- Chen, H. C., & Naquin, S. S. (2006). “An Integrative Model of Competency Development, Training Design, Assessment Center, and Multi-Rater Assessment”. Advances in Developing Human Resources, 8, 1, PP.265- 282.
6- Carless, S. A. (2007). “Graduate recruitment and selection in Australia”. International Journal of Selection and Assessment”, 15, 2, PP.153–166.
7- Melchers, K. G., Kleinmann, M., & Prinz, M. A. (2010). “Do Assessors Have Too Much on their Plates? The Effects of Simultaneously Rating Multiple Assessment Center Candidates on Rating Quality”. International Journal of Selection and Assessment, 18, 3, PP.329- 341.
8- Dilchert, S., & Ones, D. S. (2009). “Assessment Center Dimensions: Individual differences correlates and meta-analytic incremental validity”. International Journal of Selection and Assessment, 17, 2, PP.254-270
9- Melancon, S. C., & Williams, M. S. (2006). “Competency-Based Assessment Center Design: A Case Study”. Advances in Developing Human Resources, 8, 2, PP. 283-314.
10- عریضی، ح.، خشوعی، م.،و نوری،ا. (1391). ̎ کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی‌های مدیریتی̎ ، دو فصلنامه روانشناسی معاصر، شماره1،دوره 7، ص 85-98.
11- بالانتاین،ی. و پوا، ن. (2004). ̎ کانون هاي ارزیابی و توسعه مدیران.̎ ترجمه مسعود سلطانی (1385). چاپ اول˓ انتشارات آسیا˓ تهران.
12- حسینی، م.( 1394). پایان نامه ارشد: ̎ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران (مطالعه موردی: یک سازمان دفاعی) ̎، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
13- Fried, Y., Melamed, S., & Ben-David, H. A. (2002). “The joint effects of noise, job complexity, and gender on employee sickness across 21 organizations—the CORDIS study”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 9, PP.131–144.

14- Zacher, H., Heusner, S., Schmitz, M., Zwierzanska, M. M., & Frese, M. (2010). “Focus on opportunities as a mediator of the relationships between age, job complexity, and work performance”. Journal of Vocational Behavior, 76, 5, PP.374–386.
15- آذر، ع.، و لطیفی،م.(1387). ̎ درآمدي بر الزامات فرایندي و معیارهاي انتخاب مدیران منابع انسانی دولت ̎ . اندیشه مدیریت،2˓ دوره7، ص 37-69.
16- Schippmann, J. S., Ash, R. A., Battista, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B., & et al. (2000). “The practice of competency modeling”. Personnel Psychology, 53, 7, PP.703–740.
17- McLagan, P. A. (1997). “Competencies: The next generation”. Training and Development Journal, 51, 2, PP.40-47.
18- Burnett. M., & Dutsch, J. D. (2006). “Competency- Based Training and Assessment Center: Strategies, Technology, Process, and Issues”. Advances in Developing Human Resources, 8, 1, PP.141-143.

19- Lievens, F., Sanchez, J. I., & De Corte, F. (2004). “Easing the inferential leap in competency modeling: The effects of task-related information and subject matter expertise”. Personnel Psychology, 57, 9, PP.881-904.

20- Markus, L. H., Cooper-Thomas, H. D., & Allpress, K. N. (2005). “Confounded by competencies? An evaluation of the evolution and use of competency models”. New Zealand Journal of Psychology, 34, 6, PP.117-126.
21- Thornton, G. C., & Gibbons, A. M. (2009). “Validity of assessment centers for personnel selection”. Human Resource Management Review, 19, 2, PP.169–187.

22- ابوالعلایی، ب.، حبیبی، م.، جواهري زاده، ب. ،و وروانی،م. (1390). ̎ کانون‌هاي ارزیابی و توسعه : بیم‌ها و امیدها ̎ . ماهنامه تدبیر، شماره 233، ص 12-24.
23- Schneider, J.R., & Schmitt, N. (1992), “An Exercise Design Approach to Understanding Assessment Centre dimension & Exercise Constructs”. Journal of Applied Psychology, 77, 1, PP.151-168.
24-Joiner, Dennis A. (2002), “Assessment Centers: what’s New”, Public Personnel Management, 31, 3, PP.121-139.
25-Byham, William c. (2003), “What is Assessment Center? The Assessment Method, Applications, and the Iconologies, Development Dimensions International Co”.available from: www.assessment centers.com
26- بدلی، ز.˓ امیرخانی، ا.(1392)، ̎ تعیین شایستگی‌های کلیدی ارزیابان کانون ارزیابی̎ . فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 4، دوره 1 ، ص61-81 .
27-Strauss. A & Corbin. J (1998),” Basic of Qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory “2nd Ed, Thousand Oaks, CA: Sage 1998.
28- آیباغی اصفهانی، س. (1392). رساله دکتری: ̎ طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان (مطالعه موردی دیوان محاسبات كشور) ̎ ، دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران.
29- Streubert. HJ. , & Carpenter.DR (2003),” Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative”3rd Ed, Philadelphia: Lippincott Co.
30- تورنتون، ج˓ س. ( ١٣٨٦ ). ̎ کانونهای ارزیابی در مدیریت منابع انسانی̎ . سعید جعفری مقدم، مجید سلیمی، سعید شهباز مرادی، چاپ اول˓ انتشارات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران˓ تهران.
31- Arnold, J. & MacKenzie-Davey, K. (1999), “Graduates’ work experiences as predictors of organizational commitment, intention to leave and turnover: which experiences really matter?” Applied Psychology: An International Review, 48, 3, pp. 211-238.
32- Baruch, Y. (1999), “Integrated career systems for the 2000s”, International Journal of Manpower, 20, 7, pp. 432-457.
33- Autry, C.W. and Wheeler, A.R. (2005), “Post-hire human resource management practices and person- organization fit: a study of blue-collar employees”, Journal of Managerial Issues, 17, 1, pp. 58-75.
34- Cheng, E.W.L. and Ho, D.C.K. (2001), “The influences of job and career attitudes on learning motivation and transfer”, Career Development International, 6, 1, pp. 20-27.
35- Graham, C. and McKenzie, A. (1995), “Delivering the promise: developing new graduates”, Education þ Training, 37, 2, pp. 33-40.
36- Boyatzis, R., Stubbs, E.C. and Taylor, S.N. (2002), “Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management education”, Academy of Management Learning and Education, 1, 2, pp. 150-162.
37- Tziner, A. (2002), “Human Resource Management and Organization Behavior”, Ashgate Publishing, Aldershot.
38- Garavan, Thomas, (2007), “using assessment center performance to predict 13.subjective person organization (P-O) fit”, Journal of Managerial Psychology, 22, 2 ,PP. 150 – 167.
39-Viney, C., Adamson, S. and Doherty, N. (1997), “Paradoxes of fast-track career management”,
Personnel Review, 26, 3, pp. 174-186.
40- Coupland, C. (2001), “Accounting for change: a discourse analysis of graduate trainees’ talk of adjustment”, Journal of Management Studies, 38, 8, pp. 1103-1119.
41- Connor, H., Strebler, M. and Hirsch, W. (1990), “You and Your Graduates: The First Few Years”, Institute of Manpower Studies, Brighton.

42- Hendry, C., Arthur, M.B. and Jones, A.M. (1995), “Strategy through People: Adaptations and Learning in the Small-Medium Enterprise”. Routledge, London.
43- Clarke, D., Wiseman, L. and Garven, I. (1994), “Review of Fast-Stream Recruitment”, HMSO, London.
44- Fournier, V. (1998), “Stories of development and exploitation: militant voices in an enterprise culture”, Organization, 5, 1, pp. 55-80.

45-Thornton, G.C. III and Cleveland, J.N. (1990), “Developing managerial talent through simulations”, American Psychologist, 45, 9, pp. 190-199.
46-Tziner, A., Murphy, K.R. and Cleveland, J.N. (2005), “Contextual and rater factors affecting rating behavior”, Group and Organization Behavior, 30, 1, pp. 89-98.
47- Gaugler, B.B., Rossenthal, D.B., Thornton, S.C. III and Benston, V. (1987), “Meta- analysis of assessment center validity”, Journal of Applied Psychology, 72,5, pp. 493-511.
48-Hsin-Chih, C. (2006),

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، منابع انسانی، کانون ارزیابی و توسعه، سرمایه انسانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، منابع انسانی، جانشین پروری، مدیریت استعداد