منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، کیفیت آموزش، رویکرد کیفی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

درجه اولیه، سابقه کار، تاکتیک‌های اجتماعی و کیفیت آموزش و توسعه. این یافته‌ها نشان داد که عملکرد کانون ارزیابی ارزش پیش‌گویانه بیش از مدت شش سال مطالعه دارد.

استفاده از عملکرد کانون ارزیابی برای پیش‌بینی تناسب انتزاعی فرد و سازمان [38]

کمی / طراحی پرسشنامه
دانشگاه لیمریک
2007
توماس گراوان
5
مطالعه حاضر به بررسی شیوه‌های فعلی پیش انتخاب در شرکت‌های آلمانی که از روش کانون های ارزیابی برای انتخاب داخلی استفاده می‌کنند، می‌پردازد. نتایج یک نظرسنجی در میان 109 شرکت آلمانی نشان می‌دهد که شرکت‌ها از معیارهای صلاحیت عمومی (به عنوان مثال، سابقه کار)، ارزیابی، و یا مصاحبه ساختار نیافته برای پیش انتخاب استفاده می‌کنند، اما تکیه کمتر بر روش صفت‌گرا (به عنوان مثال، تست هوش) و مصاحبه ساختار یافته است. با این حال، در ارزیابی ذهنی آن‌ها، شرکت‌ها مصاحبه‌های ساختاریافته و روش صفت‌گرا به عنوان روش های معتبرتر امتیاز می‌دهند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تعداد روش‌های پیش انتخاب استفاده شده، ارتباط مثبتی با اندازه شرکت، مهارت‌های تشخیصی افراد مسئول در پیش انتخاب و وضعیت صدور گواهینامه 33430 [موسسه آلمانی استاندارد] دارد.

روش‌های پیش انتخاب قبل از کانون ارزیابی داخلی برای انتخاب کارکنان در شرکت‌های آلمانی [57]

کمی میدانی
دانشگاه هیلدسهایم
2014
بنیت و همکاران
6
مجموعه‌ای از کانون‌های ارزیابی که برای انتخاب کاندیداها برای ورود به مدیریت لایه میانی در یک شرکت مالی بزرگ طراحی شدند (n = 180) به عنوان چارچوب نمونه استفاده شد. برای داوطلبانی که به موقعیت مدیریتی ارتقاء پیدا کرده‌اند، اطلاعات پاداش آن‌ها را در 6تا 12 ماه در ارتقاشان جمع شده است.(n=75) رتبه‌بندی ابعاد و ساختار عاملی کانون ارزیابی برای آشکار کردن یک ساختار 2 عاملی مربوط به جنبه‌های شناختی و فردی از عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. هر دو بعد اصلی و دو درجه عاملی اعتبار پیش‌بینی متوسط ​​نشان داد با استفاده از پاداش‌های مبتنی بر عملکرد به عنوان معیار: “بعد تعهد سازمانی̎̎ بهترین پیش‌بینی پرداخت پاداش را کرد (R = 0.38، P 0.01) و درجه عاملی فردی بهترین پاداش پیش‌بینی (استاندارد B = 0.22 P 0.01)، به دنبال عامل شناختی، پس از کنترل جنس و سابقه می‌باشد.

ابعاد کانون ارزیابی پاداش‌های مبتنی بر عملکرد را در تنظیمات مدیریت کسب و کار پیش‌بینی می‌کند. [100]
کمی
کالج گردون
2012
لیهو زیسبرگ
7

فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق

۳-1- مقدمه
پايه و اساس توليد علم‌، تحقيق است. هرگونه فعاليت منظم جهت مطالعه مسائل براي رسيدن به اصول كلي، تحقيق ناميده مي‌شود. به عبارتي، تحقيق عبارت است ازكاربرد روش‌هاي علمي در حل يك مسأله يا پاسخگويي به يك سؤال. اهميت تحقيق را مي‌توان براساس وقت، نيروي انساني و مادي عظيمي كه مراكز تجاري، صنعتي، كشاورزي، دانشگاهي و حرفه‌اي در راه آن را صرف مي‌كنند، درك كرد. راز احيا و رشد فرهنگي و علمي، پژوهش است[101].
در اين ميان انتخاب روش صحیح و متناسب با اهداف پژوهش و به كاربردن ابزار هم‌سو با آن˓ در اثربخشي و صحت نتايج هر پژوهش داراي اهميت مي‌باشد. علاوه بر اين‌، ماهيت تحقيق و روش‌هاي آن در رشته‌هاي مختلف علوم، داراي تفاوت‌هايي است؛ به عبارت ديگر، تدوين و وجود راه‌هاي مختلف در پژوهش زاييده‌ی نياز تحقيقاتي متفاوت شعب مختلف علوم مي‌باشد[102].
علوم اجتماعی‌، مانند سایر علوم، روش‌های خاص خود را دارد و با آن‌ها در مجامع علمی شناخته می‌شود. هر یک از این روش‌ها با اهداف ویژه‌ای استفاده می‌شوند و پیش‌فرض‌ها و رویکردهای خاصی دارند. به طور کلی می‌توان از دو رویکرد کمی و کیفی سخن گفت [103].
در اجراي اين تحقيق از رويكرد كيفي استفاده مي‌گردد. در اين فصل مباحث مربوط ‌به روش‌شناسي تحقيق، شامل نوع و روش تحقيق، جامعه و نمونه مورد مطالعه، ابزارهاي سنجش‌، روايي و پايايي آن، روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها و روش طراحي الگوي تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
3-2- نوع تحقیق:
تحقيق را به شيوه‌هاي مختلف طبقه‌بندي نموده‌اند،که در اینجا به سه روش طبقه‌بندی اشاره می‌شود. طبقه‌بندی بر اساس نتیجه، هدف و نوع داده. در تقسيم‌بندي تحقيق براساس نتیجه، اختلاف نظر بين نويسندگان رشته‌هاي مختلف وجود دارد. عده‌اي در اين تقسيم‌بندي به دو نوع تحقيق كاربردي و بنيادي معتقدند. برخي محققین ديگر در اين تقسيم‌بندي انواع تحقيق را به سه دسته تقسيم نموده‌اند. البته بايد توجه داشت كه نويسندگان گروه دوم كه معتقد به سه نوع تحقيق هستند، تنها يك نوع روش تحقيق به دو نوع تحقيق گروه اول افزوده‌اند، يعني تمامي نويسندگان در اين تقسيم‌بندي در دو روش بنيادي و كاربردي مشتركند و اجماع نظر دارند. مثلا برخي به تحقيق عملياتي تأكيد دارند، عده‌اي بر تحقيق و توسعه تأكيد دارند و عده‌اي بر تحقيق ارزيابي تأكيد دارند. هدف تحقیق کاربردی رشد و بهتر كردن يك محصول يا روال يك خدمت و به طور خلاصه آزمون مفاهيم نظري و مجرد در موقعيت‌هاي واقعي است. این در حالی است که، هدف تحقیق بنیادی در مرحله اول حل مشكل اجرايي نيست، بلكه يافتن پاسخ براي پرسش علمي است. البته ممكن است نتايج اين تحقيق در مراحل بعدي براي امور اجرايي به كار رود، اما در ابتداي امر، هدف آن گسترش نظريه‌ها از طريق كشف ويژگي‌هاي عمومي و يا مشترك پديده‌ها يا اصول كلي آنها است. تحقیق عملیاتی براي مسائل و مشكلاتي به كار مي‌رود كه در كوتاه مدت بايد حل شوند. وقتي تحقيقي براي بررسي و ارزيابي اثرات توصيه‌هاي تحقيقات كاربردي انجام مي‌شود، آن را پژوهش ارزيابي مي‌نامند. تحقيق و توسعه:عبارتست از فعاليت‌هاي تحقيقاتي سيستماتيك كه با هدف توليد مواد و تكنولوژي جديد، به كارگيري روش‌ها و خدمات جديد و بهبود اساسي در توليد بر مبناي نتايج به دست آمده از تحقيقات و تجربيات كاربردي، انجام مي‌شود[104]. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است.
در تقسیم‌بندی بر اساس هدف تحقیق، تحقیقات به پنج دسته تقسیم می‌شوند: اکتشافی، توصیفی، برآوردی، ارزشیابی و تبیینی. تحقیق اکتشافی شامل كوششي است براي تصميم‌گيري در مورد اينكه آيا پديده‌اي وجود دارد يا خير. تحقیق توصیفی شامل آزمايش يك پديده براي بيان تعريف كامل‌تري از آن يا تفاوت آن با ساير پديده‌ها مي‌باشد. تحقیق برآوردی تنها موقعيت پديده را در يك زمان توصيف مي‌كند. تحقیق ارزشیابی با ارزش‌گذاري درباره فوايد اجتماعي، به مطلوب بودن يا مؤثر بودن يك فرآيند محصول يا برنامه مي‌پردازد و به كاربرد يافته‌هاي خود توجه دارد. تحقيق تبييني(تفسيري يا توضيحي) شامل آزمايش رابطه علت ومعلولي بين دو پديده يا بيشتر است[104]. این تحقیق، یک تحقیق اکتشافی است.
تحقیقات از نظر نوع داده، به تحقیقات کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شوند. داده‌هاي كمي همواره داده‌هاي كيفي‌اي هستند كه متناسب با موضوع به صورت كمي و عددي تبديل مي‌شوند. داده‌هاي كمي معمولا از طريق پرسش‌نامه گردآوري مي‌شوند. در پرسش‌نامه‌ها با استفاده از طيف‌هاي مختلف از جمله ليكرت بوگاردوي، ترستون و… جملات و سؤالات محقق تبديل به اعدادي مي‌شوند كه پاسخگويان با انتخاب گزينه مورد نظر در واقع عددي را به محقق ارائه مي‌كنند و محقق از طريق اين اعداد به نتيجه‌گيري مي‌پردازد. در روش كيفي داده‌ها نه به صورت اعداد بلكه به شكل جملات، نشانه‌ها و علايم، رنگ‌ها، حركات چهره و رفتار افراد گردآوري مي‌شوند. اين داده‌ها قابليت تبديل شدن به عدد كمتري دارند، به همين علت به همان شكل كه گردآوري شده‌اند مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند. داده‌هاي كيفي بيشتر مورد استفاده محققان انسان شناسي و مونوگرافيست هاست، كه بيشتر هدفشان توصيف موضوع است. روش‌های کمی در کل با شمارش و اندازه‌گیری جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی سروکار دارند؛ درحالی‌که روش‌های کیفی بیشتر با تولید توصیف های استدلالی و کشف معناها و تغییرهای کنشگران اجتماعی سروکار دارند[105]. بر این اساس تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است.
منظور از تحقيق كيفي عبارت است از هر نوع تحقيقي كه يافته‌هايي را به دست مي‌دهد كه با شيوه‌هايي غير از روش‌هاي آماري يا هرگونه كمي كردن كسب شده‌اند. شيوه مذكور ممكن است به تحقيق درباره زندگي افراد، شرح حال‌ها، رفتارها و همچنين درباره كاركرد سازماني جنبش‌هاي اجتماعي يا روابط بين‌الملل معطوف باشند. يعني داده‌ها ممكن است به شيوه آماري كمي شده باشند اما خود تجزيه و تحليل به شكلي كيفي باشد. در واقع تحقيق كيفي گنگ و مغشوش است زيرا مي‌تواند براي افراد گوناگون، معاني متفاوتي داشته باشد. بعضي محققان داده‌ها را از طريق مصاحبه يا مشاهده گردآوري مي‌كنند. اين فنون معمولا با روش‌هاي كيفي قرين اند. با اين حال، آنها بعدا داده‌ها را به گونه‌اي كدگذاري مي‌كنند كه به آنان امكان تجزيه و تحليل آماري را بدهد. آن‌ها در اصل داده‌هاي كيفي را كمي مي‌كنند[106].
ماهيت خلاق، انعطاف‌پذير و بدون محدوديت تحقيق كيفي به محقق اجازه نمي‌دهد كه در گردآوري و تفسير داده‌ها با همان دقتي كه در تحقيق كمي به كار مي‌برد عمل كند. در تحقيق كيفي، قواعد چندان مشخصي براي تعيين نحوه اجراي مناسب و مطلوب آن و تفسير داده‌ها وجود ندارد. كتاب‌هاي مربوط به روش‌شناسي كيفي غالبا تحقيق كيفي را يك هنر يا نوعي جهت‌گيري فكري مي‌دانند و اشاره مي‌كنند كه بهترين راه فراگرفتن نحوه‌هاي متعدد اجراي آن همان پرداختن به چندين تحقيق كيفي متفاوت است[107].
مي‌توان ويژگي‌ها و يا در واقع تفاوت‌هاي دو رويكرد پژوهش كيفي و کمي را از لحاظ روش‌شناسي پژوهش در جدول 3-1 خلاصه نمود.
جدول3-1: مقایسه رویکرد کیفی و کمی [108]
موضوع پژوهش
کمی
کیفی
دیدگاه فلسفی
خردگرا، اثبات گرا، قياسي، فرضيه‌اي، جزءنگر، عيني، برون مدار، بازده مدار و تأييد‌كننده جهان‌بيني علوم طبيعي
تفسيرگرا، پديدار شناختي، استقرايي، كل نگر، ذهني، درون مدار، فرايند مدار و اكتشافي، جهان‌بيني مردم شناختي
هدف
تعيين داده‌ها و تعميم يافته‌ها، اندازه‌گيري عقايد و نظرها، پي بردن بر روابط علي و معلولي
شناخت انگيزه‌ها و دلايل، توليد فرضيه و انديشه، كشف روندها˓ درك پديده‌هاي اجتماعي
جامعه
دقيقاً تعريف شده، مشترك در برخي ويژگي‌ها
توصيف مي‌شود
نمونه
انتخاب تصادفي گروهي از جامعه كه معرف جامعه باشد
معمولاً گروه نمونه كوچك و به صورت هدفمند انتخاب مي‌شوند
شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها
پرسش‌نامه، آزمون، مصاحبه و مشاهده و به طور كلي ابزارهاي ساخته يافته‌تر
مشاهده، مصاحبه، اسناد و مدارك و به ندرت پرسش‌نامه و به طور كلي ابزارهاي گردآوري داده‌ها ساخت نايافته‌تر
شیوه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
تحليل‌هاي آماري اساس تجزيه و تحليل را تشكيل مي‌دهد
اغلب توصيفي و تفسيري و بدون تحليل‌هاي آماري
یافته‌‌ها
اغلب آماري و تعميم‌پذير به جامعه مورد مطالعه
اغلب وابسته به محيط و تعميم ناپذير آماري
نتایج
اغلب آماري و عيني
اكتشافي و تفسيربردار
محیط پژوهش
اغلب تصنعي و آزمايشگاهي
اغلب طبيعي و واقعی
پژوهش‌گر
فردي بروني و جداي از فرايند پژوهش
فردي محرم و جزيي از فرايند پژوهش
متغیرها
دقيقاً تعريف و كنترل مي‌شوند
اغلب متغيرها بطور دقيق تعريف و كنترل نمي‌شوند
طرح پژوهش
غير منعطف و تغيير ناپذير و از پيش تعيين شده
منعطف و تغيير پذير
شیوه‌ی ارائه‌ی گزارش
غالباً براساس روش آكادميك و فصول مشخص شده ارائه مي‌شود
غالباً توصيفي و به شيوه‌هاي داستان گونه، تاريخچه‌اي، حكايتي و غيره
موضوع مورد مطالعه
آزمودني‌هايي كه بايد روي آنها اعمال آزمايش صورت گيرد.
به عنوان شركت‌كنندگان و مشاركت‌کنندگان مطرح مي‌شوند.

3-3- نقشه پژوهشی تحقیق

3-4- روش تحقیق
با توجه به مطالبی که در فصل دوم ارائه شد، در ادبیات کانون‌های ارزیابی، مدل جامع و بومی‌سازی شده برای عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی، ارائه نشده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، رویکرد سیستمی، مدیریت تکنولوژی، مدل شایستگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد، شهرداری تهران