منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیکهای، Ir، تیزترین

دانلود پایان نامه ارشد

XRD، Ir-Ni/γ-Al2O3با ۲۰ درصد ایریدیوم و ۱۰ درصد نیکل (کاتالیست L ).
در شکل(۱۵-۳) پیکهای IrO2 با و پیکهای NiO مشخص نیست. ممکن است به علت آنکه میزان نیکل در این کاتالیست نسبت به کاتالیست K کمتر است با پیکهای ایریدیوم همپوشانی کرده است. پیک شاخص ایریدیوم برای این کاتالیست در موقعیت ۳۵/۰۵۲۷ مشاهده میشود که در مقایسه با شکل(۳-۳)، کاتالیست ۲۰ درصد ایریدیوم که پیک شاخص در موقعیت ۳۴/۳۷۸۴ مشاهده میشود، تطابق دارد. اختلاف کمی که در موقعیت پیک شاخص در دو کاتالیستK و C مشاهده میشود به علت حضور نیکل در کاتالیست K میباشد. در شکل (۱۶-۳) طیف مقایسهای XRD برای دو کاتالیست K و L قبل از تست آورده شده است.

شکل۱۶-۳-طیف XRD، مقایسه ۲ کاتالیست Ir-Ni/γ-Al2O3 (کاتالیستهای Kو L).
در شکل(۱۶-۳)تیزترین پیک در ناحیه حدود ۳۵ درجه وجود دارد. که از این پیک برای محاسبات در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده میشود. طبق نتایج حاصل شدت پیک نمونه L در ۳۵ درجه تیزتر و بلندتر شده است. چون درصد ایریدیوم در نمونه L بیشتر میباشد. تیزترین پیک برای نمونههای K و L به ترتیب در نواحی ۳۵/۱۴۹۰ و ۳۵/۰۵۲۷ قرار دارد و تطابق خوبی دارند. موقعیت تیزترین پیک با نمونههای حاوی ایریدیوم تنها، تفاوت ناچیزی دارد و تقریبا در همان ناحیه است. بلندترین پیک برای ایریدیوم تنها در ناحیه حدود ۳۴/۵ ظاهر میگردد. در شکل (۱۷-۳) طیف XRD کاتالیست ۱۰ درصد ایریدیوم و ۲۰ درصد نیکل بعد از تست آورده شده است.

شکل۱۷-۳-طیفXRD، Ir-Ni/γ-Al2O3با ۱۰ درصد ایریدیوم و ۲۰ درصد نیکل بعد از تست(کاتالیست K1 ).
در شکل(۱۷-۳) پیک Ir با و پیکهای Ni با نشان داده شده است. بعد از تست، پیکهای Ir و Ni تشخیص داده شد. همانطور که در مورد کاتالیستهای Ir ذکر گردید، قبل از شروع تست راکتوری، عملیات احیا صورت گرفته است و IrO2 به Ir، NiO به Ni تبدیل شده است. در شکل (۱۸-۳) طیف XRD کاتالیست ۲۰ درصد ایریدیوم و ۱۰ درصد نیکل بعد از تست آورده شده است.

شکل۱۸-۳-طیفXRD، Ir-Ni/γ-Al2O3با ۲۰ درصد ایریدیوم و ۱۰ درصد نیکل بعد از تست(کاتالیست L1 ).
در شکل(۱۸-۳) پیک Ir با و پیکهای Ni با نشان داده شده است. بعد از تست پیکهای ایریدیوم و نیکل تشخیص داده شد. در شکل (۱۹-۳) طیف مقایسهای XRD دو کاتالیست K و L بعد از تست آورده شده است.

شکل۱۹-۳-طیف XRD، مقایسه ۲ کاتالیست Ir-Ni/γ-Al2O3 (کاتالیستهای K1و L1).
موقعیت تیزترین پیک برای این ۲ نمونه کمی با هم متفاوت است. که از این پیک برای محاسبات در رابطه شرر برای تعیین اندازه کریستال استفاده میشود. طبق نتایج حاصل شدت پیک نمونه L1 در ۴۱/۵ درجه تیزتر و بلندتر شده است. تیزترین پیک برا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تغییر رنگ Next Entries سازمان اداری، دوره قاجاریه، نظم و امنیت