منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نوومیلر 1992).4
از سوی دیگر پیشرفت تحصیلی ، یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یادکرد.معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمونهای نهایی و استاندارد مورد سنجش قرار میگیرد و نمراتی که دانش آموزان در دوره ای مختلف و در دروس مختلف کسب می کنند، نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می کنند( کوشان و حیدری ع . 1385).
فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام که جامعه فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته ، مطرح گردیده است.در گذشته این اوقات به صورت کار و بازی تواماً انجام می پذیرفته که بیشتر به خاطر مذهب و اعمال آن این زمان را میگذرانیدند ولی در طول تاریخ و تحولات جوامع، به تدریج کار و بازی از همدیگر جدا شدند و اهمیتی که بشر برای اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازی ها و … بسط و توسعه باور نکردنی پیدا کردند در تاب مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران ، شاپور راسخ خطاب به اوقات فراغت ، آن را چنین تعریف می کند :
” فراغت به اوقاتی اطلاق می شود که در آن آدمی نه تنها از تعهدات شغلی و اقتصادی بلکه از تکالیف شخصی و خانوادگی و اجتماعی آسوده باشد و آن را به طیب خاطر به امور صرف کند.چون تفریح،بازی،ورزش وکارهای ذوقی و تفننی فرهنگی مصرف دارد.”
انسان ها در طول روز عمدتاً دارای دو بخش اصلی از فعالیت ها هستند : فعالیت های مربوط به شغل و اوقات فراغت و یا لحظاتی است که در ان فر بدون احساس اجبار به دور از فعالیتهای شغلی و نیازهای زیستی به فعالیتهایی دست می زند که باعث احساس رضایت می گردد.اوقات فراغت بخشی از زندگی است که میتواند باعث رشد و بزهکاری و نهایتاً سقوط جامعه گردد.فعالیت های جسمانی و ورزشی باعث رشد انسان در ابعاد جسم و روح می شود ومورد توجه بسیاری از جوامع جهت استفاده در سطح کلان قرار گرفته است.جوانان هر کشوری آینده سازان آن کشور هستند و نحوه گذراندن اوقات این قشر در حال حاضر زمینه ساز فعالیتهای آینده آنان در جامعه است.
در حال حاضر نزدیک به دو میلیون نفر از جوانان اینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند و این دانشجویان در فردایی مه چندان دور به عنوان مدیر،پزشک،معلم و … به کار و فعالیت میپردازند.پس طبیعی اشت که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند.به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کارکرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی امور غیرقابل انکار هستند عنایت به کارکرد دیگر آن که ،باعث پیشرفت تحصیل نیز می شود، حائز اهمیت ویژه ای است.البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار ،اوقات فراغت است و چه بسا که گذراندن اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید.
بطور کلی رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است ،یعنی رفتار هر فرد تابع شرایط زمانی محدود و مکانی خاص است ک در آن می زید(رفیع پورفرامرز ،جامعه روستایی و نیازهای آن 1364). با استناد به این نظریه ،فرضیه زیر مطرح میشود :
1- بین رشته تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه رابطه معنا داری وجود دارد.
2- دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متأهل به فعالیتهای فوق برنامه می پردازند.
3- بین پایگاه اجتماعی و نوعی فعالیت های فوق برنامه رابطه معنادار و مستقیم و جود دارد.

6-1-3 تئوری مربوط به رابطه فراغت و بازی
نظریه اسپنسر مبنی بر استراحت و کسب لذت می باشد.او در این خصوص علت گرایش انسان به تفریح و رها شدن از نیروهای اضافی می داند. مورتین لاروس روانشناس آلمانی،عامل تفریح را نیاز بشر به استراحت و جبران خستگی بیان می کند.توماس میل رهایی از یکنواختی و بدست آوردن تجربیات را عامل پیدایش تفریح و فراغت را رهایی انسان از فعالیت های مداوم و تلاش خسته کننده که نتیجه آن خستگی جسمی و روحی شدید افراد جامعه است می داند.
سوال اصلی این تحقیق این است که بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟
1-3-اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زاییده یادگیری است.انسان بیشترتواناییهای خودرا ازطریق یادگیری بد ست می آورد،از طریق یادگیری رشد فکری پیدا می کند و تواناییهای ذهنی اش فعلیت پیدا می یابد،بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که همه پیشرفت های بشرد رنتیجه یادگیری بدست می آید.0(بیابانگرد،1372 ) .پیشرفت تحصیلی علاوه بر اینکه خود به تنهایی یک هدف به شمار می آید؛ بلکه به درگیر شدن فعال در مدرسه و انگیزه داشتن نسبت به آن به بسیاری از ویژگیهای روان شناختی منجر می شود، مثل عزت نفس ،سازگاری ،مسئولیت پذیری و صلاحیت در مقابل( جسر،1997؛استینبرگ ،1996)5. از سوی دیگر پیشرفت تحصیلی ، یکی از متغیر های اصلی آموزش و پرورش است و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد. معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون های نهایی و استاندارد مورد سنجش قرار می گیرد و نمراتی را که دانش آموزان در دو ره های مختلف تحصیلی و در دروس مختلف کسب می کنند ،نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنها تلقی می شود.(کوشان و حیدری ،1385) .
وقتی که سرمایه اجتماعی وابعادآن دربین دانشجویان تشکیل وگسترش می یابد،سبب می شودکه دانشجویان تلاش گسترده ای رابرای توسعه ای همه جانبه کشورانجام دهند.همچنین آگاهی واطلاع ازمیزان سرمایه اجتماعی آنان ودانستن نوع ارتباط آنان بایکدیگربرای هرنوع برنامه ریزی اجتماعی وفرهنگی آنان لازم وضروری است لذانیازاست که دراین زمینه تحقیقاتی صورت گرددتاوضعیت سرمایه اجتماعی دربین این گروه مشخص گردد.
اهمیت عملی:این پژوهش به تعمیم پذیری یافته های تحقیقات قبلی کمک خواهدکردودانشی رابه دانش موجوداضافه می نماید.
توضیحات:اگرمیزان یاشناسایی عوامل ومتغیرهای تاثیرگذاربرپیشرفت تحصیلی به افزایش کیفیت آموزش کمک خواهد کرد.یافته های این تحقیقات مورداستفاده متخصصین ،مدیران آموزشی،دانشجویان،سیاست گذاران آموزشی وبرنامه ریزان قرارخواهد گرفت(.فاتحی،1382).

1-4-اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی:
هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس تعیین وضعیت بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس است.

1-4-2 اهداف جزئی:
1- تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
2- تعیین رابطه بین مشارکت در فعالیت های فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
3- تعیین سهم سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد ا اسلامی واحدبندرعباس

1-5 سوالات تحقیق:
1-آیا بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجوددارد؟
2- آیا بین سرمایه اجتماعی بامیزان مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه وفوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس رابطه وجوددارد؟
3-آیا بین مولفه های سرمایه اجتماعی بامیزان مشارکت وفعالیتهای داوطلبانه فوق برنامه دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه ساده وچندگانه وجود دارد؟
4-آیا بین مولفه های سرمایه اجتماعی باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه ساده وچندگانه وجود دارد؟
5-آیا بین سرمایه اجتماعی و فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه ی چند گانه وجود دارد؟
6-سهم سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس چقدر است؟

1-6 فرضیه ها
– بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجوددارد.
– بین سرمایه اجتماعی بامیزان مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه وفوق برنامه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس رابطه وجوددارد.
– بین مولفه های سرمایه اجتماعی بامیزان مشارکت وفعالیتهای داوطلبانه فوق برنامه دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه ساده وچندگانه وجود دارد.
– بین مولفه های سرمایه اجتماعی باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه ساده وچندگانه وجود دارد.
– بین سرمایه اجتماعی و فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه ی چند گانه وجود دارد.

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات:
تعاریف مفهومی
سرمایه اجتماعی :
اولین متغیر مورد بررسی در پژوهش حاضر سرمایه اجتماعی است. مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی معاصر در سطوح مختلف استفاده شده است.در کلی ترین سطح ،سر مایه اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط وتعاملات بین افراد و گروهها ،احساس تعهد و اعتماد دوجانبه نسبت به هنجارها و ارزش های مشترک راشامل می گردد و به عنوان یک حس تعلق و همبستگی ،پایه مهم پیوستگی اجتماعی در نظرگرفته می شود(بهزاد،1382:44).بحث سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 در مقاله ای توسط هانی فان برای نخستین بار مطرح شد(الوانی و نقوی 1380:10).
پاتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیم چون اعتماد،هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع شده ودر نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد.

پیشرفت تحصیلی :
اصطلاح پیشرفت تحصیلی به میزان یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتیکه توسط آزمونهای مختلف درسی مثل حساب ، دیکته ،جغرافیا و نظایر اینها سنجیده می شود اشاره می کند.(شمس ،1387)تا قبل از سال 1950 میلادی با تحقیقات مک کللند و همکارانش علاقه ای به بعد انگیزش پیدا شد.نتایج این تحقیق ،روانشناسان را به متغیرهای مهم تر از آزمون های هوش یعنی عوامل شناختی و انتظارات آشنا کرد.(سیف ،1357 )
پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از درس ارائه شده یا به عبارت دیگر توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله آزمون های استاندارد شده اندازه گیری می شود.(سیف ،1380)

فعالیت های فوق برنامه داوطلبانه :
خط مشی حوزه امور فرهنگی وفوق برنامه دانشگاهها ،پشتیبانی مشارکت داوطلبانه و فعالیت خودجوش دانشجویان مستعد و علاقمندی است که متقاضی اجرای برنامه علمی ،فرهنگی و هنری در سطح دانشگاه و نیز اجرای برنامه های بین دانشگاهی و ملی در قالب ارائه طرح های پیشنهادی به دفتر امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است .در وزارت علوم تحقیقات و فناوری که محل و مأمن حضور فرهیختگان کشور می باشد،جایگاه و نقش پژوهشی به عنوان مبنای برنامه ریزی واتخاذ تصمیم بر همگان روشن است . رکن اصلی این نهادراجوانان دانشجو که سرما یه های اصلی و آینده سازان کشور می باشند تشکیل می دهد.بی تردید توفیق در دستیابی به اهداف عالی و پیشرفت کشور ،مر هون جهدوجهاد و تکاپوی فکری و عملی وتلاش و سازندگی نسل جوان به ویژه دانشجویان است.از این رو وزارت علوم تحقیقات وفناوری بادرک زمانشناسانه دز تحولات جهانی در عرصه منابع نیروی انسانی داوطلب وبه منظور فعالیت های مختلف دانشجویی و افزایش انگیزه آنان و ایجاد شورونشا ط اجتماعی و کمک به توسعه وفاق وسازگاری جمعی وبه ویژه توجه به اصل تغییر نیازها وبا تآکید براصل مشتری مداری وتوانمندسازی دانشجویان در عرصه های مختلف از جمله فعالیت های ورزشی مبادرت به راه اندازی انجمن ها ،کانون ها،شوراها و نهادهای مختل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، توسعه اجتماعی، سرمایه فیزیکی