منابع پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی، سرمایه مشتری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

3
6275.-
8339.
732.
2.585-
1.3309

5.3257-
1.1911
000.
8.123-
2.528-
VAIC 3 1

2
4.6982
1.2903
001.
1.6678
7.7285

5.3257
1.1911
000.
2.5283
8.1230
CEE 1 2

3
1602.-
0109.
000.
1858.-
1346.-

3178.-
0169.
000.
3574.-
2781.-
CEE 2 1

3
1602.
0109.
000.
13460.
18584.

1576.-
0156.
000.
1942.-
1210.-
CEE 3 1

2
3178.
0169.
000.
27819.
35748.

1576.
0156.
000.
12102.
19421.
HCE 1 2

3
7193.
8211.
656.
1.209-
2.6477

4.2981-
1.2706
002.
7.282-
1.314-
HCE 2 1

3
7193.-
8211.
656.
2.647-
1.2091

5.0174-
1.1729
000.
7.771-
2.262-
HCE 3 1

2
4.2981
1.2706
002.
1.3141
7.2821

5.0174
1.1729
000.
2.2628
7.7719
SCE 1 2

3
0685.
1098.
807.
1893.-
32630.

0822.-
1699.
879.
4811.-
31675.
SCE 2 1

3
0685.-
1098.
807.
3263.-
18932.

1507.-
1568.
602.
5189.-
21759.
SCE 3 1

2
0822.
1699.
879.
3167.-
48110.

1507.
1568.
602.
2175.-
51891.
نتایج بدست آمده از جدول زیر به شرح زیر است:
4-6-1- مقایسه میانگین سرمایه فکری(VAIC) در بین گروههای مختلف
الف) تفاوت معناداری بین میانگین سرمایه فکری در شرکتهای در وضعیت ورشکستگی (گروه 1) و شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت ( گروه 2) وجود ندارد (سطح معناداری تفاوت بین این دو برابر با 732/0 میباشد) و همانطور که از ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference) میتوان مشاهده نمود میانگین سرمایه فکری در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) بزرگتر از (تفاوتی به اندازه 6275/0) میانگین سرمایه فکری در شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) میباشد هر چند که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست.
ب) تفاوت معناداری بین متوسط سرمایه فکری در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) و شرکتهای در وضعیت سلامت ( گروه 3) وجود دارد (با توجه به اینکه سطح معناداری بین این دو گروه برابر با 001/0 میباشد) و همانطور که از ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference) میتوان مشاهده نمود میانگین سرمایه فکری درشرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) بزرگتر از (تفاوتی به اندازه 6982/4) میانگین سرمایه فکری در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) می باشد. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد که شرکتهای در وضعیت سلامت در مقایسه با شرکتهای ورشکسته از ارزش افزوده سرمایه فکری بالاتری برخوردارند.
ج) متوسط سرمایه فکری در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) تفاوت معناداری با متوسط سرمایه فکری در شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل داشته است(سطح معناداری بین آن برابر با 000/0 بوده است). در ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference)، تفاوت میانگین سرمایه فکری در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) و شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) برابر با3257/5 میباشد که مثبت بودن این مقدار نشان دهنده بزرگتر بودن میانگین سرمایه فکری شرکتهای گروه 3 نسبت به متوسط سرمایه فکری شرکتهای گروه 2 میباشد. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد که شرکتهای در وضعیت سلامت در مقایسه با شرکتهای مابین ورشکستگی و سلامت کامل از ارزش افزوده سرمایه فکری بالاتری برخوردارند. نتیجه کلی بدست آمده از این بخش آن است که با افزایش میزان سرمایه فکری از میزان احتمال وقوع آشفتگی مالی و شدت آن کاسته میشود.

4-6-2- مقایسه میانگین سرمایه مشتری (CEE) در بین گروههای مختلف
الف) تفاوت معناداری بین میانگین سرمایه مشتری در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) و شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت ( گروه 2) وجود دارد (با توجه به اینکه سطح معناداری تفاوت بین این دو گروه برابر با 000/0 میباشد) و همانطور که از ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference) میتوان مشاهده نمود، میانگین سرمایه مشتری در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) کوچکتر از (تفاوتی به اندازه 1602/0-) میانگین سرمایه مشتری در شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) میباشد. در واقع این نتیجه نشان میدهد که میانگین سرمایه مشتری در شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) بطور قابل توجهی بزرگتر از متوسط آن در شرکتهای ورشکسته است.
ب) تفاوت معناداری بین متوسط سرمایه مشتری در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) و شرکتهای در وضعیت سلامت ( گروه 3) وجود دارد (با توجه به اینکه سطح معناداری تفاوت بین این دو گروه برابر با 000/0 است) و همانطور که از ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference) میتوان ملاحظه نمود میانگین سرمایه مشتری در شرکتهای با وضعیت ورشکستگی (گروه1)کوچکتر از (تفاوتی به اندازه 3178/0-) میانگین سرمایه مشتری در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) میباشد. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد که شرکتهای در وضعیت سلامت در مقایسه با شرکتهای ورشکسته از ضریب کارایی سرمایه مشتری بالاتری برخوردارند و تفاوت بین دو گروه از این لحاظ معنادار بوده است.
ج) متوسط سرمایه مشتری در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) تفاوت معناداری با متوسط سرمایه مشتری در شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) داشته است (سطح معناداری تفاوت میانگین بین دو گروه برابر با 000/0 بوده است). نتایج بدست آمده در ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference)، نشان میدهد که تفاوت میانگین سرمایه مشتری در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) و شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) برابر با1576/0است که مثبت بودن این مقدار نشان دهنده بزرگتر بودن میانگین سرمایه مشتری شرکتهای در وضعیت سلامت کامل نسبت به متوسط سرمایه مشتری شرکتهای گروه 2 میباشد. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد که شرکتهای در وضعیت سلامت در مقایسه با شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل از ضریب کارایی سرمایه مشتری بالاتری برخوردارند.
نتیجه کلی بدست آمده از این بخش آن است که با افزایش میزان سرمایه مشتری از میزان احتمال وقوع آشفتگی مالی و شدت آن کاسته میشود.

4-6-3- مقایسه میانگین سرمایه انسانی (HCE) در بین گروههای مختلف
الف) تفاوت معناداری بین میانگین سرمایه انسانی در شرکتهای در وضعیت ورشکستگی (گروه 1) و شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت ( گروه 2) وجود ندارد (سطح معناداری تفاوت بین این دو برابر با 656/0 میباشد) و همانطور که از ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference) میتوان مشاهده نمود میانگین سرمایه انسانی در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) بزرگتر از (تفاوتی به اندازه 7193/0) میانگین سرمایه انسانی در شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) میباشد هر چند که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست.
ب) تفاوت معناداری بین متوسط سرمایه انسانی در شرکتهای ورشکسته (گروه 1) و شرکتهای در وضعیت سلامت ( گروه 3) وجود دارد (با توجه به اینکه سطح معناداری بین این دو گروه برابر با 002/0 میباشد) و همانطور که از ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference) میتوان ملاحظه نمود میانگین سرمایه انسانی در شرکتهای با وضعیت ورشکستگی (گروه1) کوچکتر از (تفاوتی به اندازه 2981/4-) میانگین سرمایه انسانی در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) میباشد. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد که شرکتهای در وضعیت سلامت در مقایسه با شرکتهای ورشکسته، از ضریب کارایی سرمایه انسانی بالاتری برخوردارند و تفاوت بین دو گروه معنادار بوده است.
ج) متوسط سرمایه انسانی در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) تفاوت معناداری با متوسط سرمایه انسانی در شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل داشته است (سطح معناداری برابر با 000/0 بوده است). در ستون تفاوت میانگین دو گروه (Mean Difference)، تفاوت میانگین سرمایه انسانی در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) و شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) برابر با0174/5 میباشد که مثبت بودن این مقدار نشان دهنده بزرگتر بودن میانگین سرمایه انسانی شرکتهای گروه 3 نسبت به متوسط سرمایه انسانی شرکتهای گروه 2 میباشد. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد که شرکتهای در وضعیت سلامت کامل در مقایسه با شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل از ضریب کارایی سرمایه انسانی بالاتری برخوردارند.
نتیجه کلی بدست آمده از این بخش آن است که با افزایش میزان سرمایه انسانی (ضریب کارایی سرمایه انسانی) از میزان احتمال وقوع آشفتگی مالی و شدت آن کاسته میشود.

4-6-4- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروههای مختلف
نتایج بدست آمده از مقایسه دو به دوی میانگین سرمایه ساختاری در شرکتهای ورشکسته (گروه 1)، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) و نیز شرکتهای در وضعیت سلامت کامل (گروه 3) نشان میدهد که تفاوت معناداری بین میانگین سرمایه ساختاری در گروههای مختلف وجود نداشته است (سطح معناداری تفاوت میانگین به گروهها در تمام موارد بزرگتر از 5% میباشد). این نتیجه در واقع نشان دهنده عدم تأثیرگذاری معنادار سرمایه ساختاری بر میزان احتمال آشفتگی مالی است.
در نمودارهای زیر میتوان نمودار میانگین سرمایه فکری (و اجزای تشکیل دهنده آن) را در میان شرکتهای ورشکسته (گروه 1)، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) و نیز شرکتهای در وضعیت سلامت کامل (گروه 3) مشاهده نمود.

4-7- نتیجهگیری
در این فصل به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه رایگان درمورد آزمون فرضیه، معنادار بودن، رگرسیون، سرمایه فکری