منابع پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی، محدودیت مالی، جریان نقدی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق، از پرسشنامه روان‌سنجي معتبري كه نسخه اصلي آن‌ نخستين بار در كانادا تهيه و اجرا شد‌، استفاده شده‌است. براي اكتشاف عوامل و بسط گويه‌هاي پرسشنامه، از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي (PCA) و تحليل معادلات ساختاري (LISREL) استفاده شده‌است. مدل برآورد شده نهايي، بيانگر اثرگذاري مثبت هر يك از اجزاي سرمايه فكري بر عملكرد سازماني صنعت بانكداري است كه به ترتيب سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري، داراي بالاترين ميزان اثرگذاري هستند (شجاعي و همكاران، 1388).
پژوهشی توسط مدهوشی و اصغرنژاد امیری (1388) به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار ایران انجام ‌‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم بین سرمایه فکری و بازده مالی و بازده مالی آتی شرکت‌های مذکور است.
ستايش و كاظمنژاد (1388) به بررسي تأثیر سرمايه فكري بر عملكرد شركتها پرداختند. نتايج پژوهش نشان ميدهد كه سرمايه فكري به طور مثبت و معناداري نرخ بازده داراييها و نسبت گردش داراييها را تحت تأثیر قرار ميدهد ولي اين تأثیر بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري معنادار نيست. هم چنين نتايج حاصل از آزمونهاي به عمل آمده بيانگر آن است كه سرمايه فكري تأثیر مثبت و معناداري بر عملكرد آتي شركت دارد.
قليچ‌لي و همكاران (1387) نقش سرمايه فكري در ايجاد مزيت رقابتي (مطالعه موردي: دو شركت خودروساز ايراني) را بررسي كردند. روش تحقيق مورد استفاده، توصيفي و تحليلي بود. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد بين سرمايه فكري اين دو شركت و مزيت رقابتي آنها رابطه‌اي مثبت و معنادار وجود دارد. به‌عبارت واضح‌تر، با افزايش سرمايه فكري، مزيت رقابتي آنها افزايش مي‌يابد (قليچ‌لي و همكاران، 1387).

2-22-2- آشفتگی مالی
2-22-2-1- پیشینه تحقیق خارجی
کانگ و جیان (2012) به بررسی کاربرد سرمایه فکری بر مدلهای آشفتگی مالی پرداخت. در این تحقیق برای پیشبینی آشفتگی مالی از مدل شبکه عصبی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق آن است که پیشبینی مدلهای آشفتگی مالی یک سال قبل به شکست دقیقتر است و میتوان با دقت 89.2 % به نتایج مدل اتکا نمود. این یافته مشابه با آن قبلی است. سودآوری شرکت مهم ترین عامل است. شرکت با سودآوری ضعیف ممکن است در کوتاه مدت درگیر آشفتگی مالی شود. با این وجود در دراز مدت مدیریت عملیات شرکت (مانند مدیریت حسابهای دریافتنی و مخارج تحقیق و توسعه) تأثیر بااهمیتی بر وضعیت مالی شرکت دارد.
پرماچاندرا و همکاران (2009) در تحقیق خود از تکنیک تحلیل پوششی دادهها استفاده نمودند. آنها 7 نسبت مالي را به عنوان متغيرهاي ورودي و 2 نسبت مالي را به عنوان متغير خروجي به كار بردند. نرخ دقت مدل براي شركتهاي داخل نمونه تحقيق 89% وبراي شركتهاي خارج نمونه 86% محاسبه گرديد.
لاندزمن و همکاران (2009) در تحقیق خود موضوع تغییر حسابرس را در دوران قبل و بعد از ورشکستگی انرون بررسی کردند. آنها دریافتند که با تغییر حسابرس، مؤسسات حسابرسی خواهان رعایت قانون ساربنیتز اکسلی هستند و به عبارتی به دنبال همسویی منافع خود با منافع صاحبکار نیستند. اما این موضوع در مورد مؤسسات حسابرسی بزرگ مصداق ندارد.
ماگینا (2008) تغییرات حسابرس را با توجه به آلتمن Zدر خصوص متغیرهاي مدل ورشکستگی دو گروه از شرکتهایی که تغییر حسابرس داده بودند و شرکتهایی که تغییر حسابرس نداده بودند، مورد تحقیق قرار دارد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري کل بدهیها شرکتهایی که حسابرس را تغییر داده بودند، به طور معناداري بیشتر از شرکتهایی که حسابرس را تغییر نداده بودند، میباشد.
وو و همكاران (2007) در پژوهش خود به دنبال تدوين يك الگوي ماشين بردار تكيه گاه با استفاده از الگوريتم ژنتيك بودند تا عوامل اين روش را به بهترين نحو بهینه كنند. آنها نشان دادند كه الگوي ماشين بردار تكيه گاه با كاربرد روش الگوريتم ژنتيك آنها از دو جنبه دقت پيشبيني و قابليت تعميم دهي نسبت به ساير روشها برتري با اهميتي دارد.
ادنان عزيز (2006) مدلهاي مختلف پيش بيني ورشكستگي را در يك سال قبل از ورشكستگي مقايسه نموده و با تحليل نتايج 46 تحقيق( 43 مقاله، يك گزارش فني و دو مقاله پرسش و پاسخ) و بررسي 89 شركت به اين نتيجه رسيدند كه 60% از مطالعات انجام شده از نسبتهاي مالي بعنوان متغيرهاي توصيفي تحقيقات خود استفاده نموده اند و 7% از اطلاعات جريانات نقدي و 33% مابقي از تركيبي از نسبتهاي مالي و ساير متغيرها همچون متغيرهاي اقتصاد خرد و كلان و خاص صنعت و خاص شركت استفاده كردهاند كه اين يافته دال بر اعتبار محتواي اطلاعاتي حسابهاي شركت ميباشد.
ریچاردسون (2006) در تحقیقی دیگر از شرکتهاي ورشکسته کانادایی دریافت که هر چه اندازه شرکتهاي ورشکسته کانادایی بزرگتر میشود، آنها تمایل دارند تا حسابرسان خود را از مؤسسات حسابرسی داخلی کانادا به مؤسسات بزرگ بینالمللی تغییر دهند. او نتیجه میگیرد که دلیل این کار شرکتهاي کانادایی، رسیدن به کیفیت بهتر حسابرسی است، تا به واسطه آن اطمینان حاصل کنند که بحران مالی شرکت تا چه اندازه ناشی از عملکرد مدیران بوده است.
والاس (2004) يك مدل با استفاده از روش شبكههاي عصبي طراحي كرد. در اين مدل از مقادير نسبتهاي مالي كليدي كه در مطالعات ورشكستگي گذشته بعنوان بهترين نسبتها گزارش شده بودند، استفاده گرديده بود. نسبتهاي استفاده شده وي عبارتند از: سرمايه در گردش به كل داراييها، جريانهاي نقدي به كل داراييها، سود خالص به كل داراييها، كل بدهيها به كل داراييها، داراييهاي جاري به بدهيهاي جاري، داراييهاي سريع به بدهيهاي جاري. مدل والاس داراي دقت كلي 94٪ بود و 65 نسبت مالي مختلف را در مطالعات گذشته بررسي کرد.
تی گیل ریو و لاری لومبارد (2000) در مقالهای با عنوان تجزیه و تحلیل نسبی عقاید حسابرسان و الگوهای پیشبینی ورشکستگی دقت حسابرسان را در پیشبینی ورشکستگی شرکت ها از طریق الگوی پیشبینی ورشکستگی آلتمن و الگوی اوهلسن و استاندارد جدید حسابرسی (SAS NO.59) محاسبه کردند
. در این مطالعه، آنها خطاهای نوع اول و دوم را برای نمونه خود مورد بررسی قرار دادند. پس از بررسی خطای نوع اول و دوم در نمونه تحقیق به این نتیجه رسیدند که حسابرسان درحدود 53% شرکتهای ورشکسته را یک سال قبل از ورشکستگی به درستی پیشبینی کردهاند. واین در حالی بوده است که الگوی آلتمن با دقت 8/78٪ و الگوی اوهلسن با دقت 84٪ شرکتهای ورشکسته را یک سال قبل ورشکستگی پیشبینی کرده اند.
همچنین نتایج نشان دادند که در رابطه با خطای نوع دوم، حسابرسان نرخ خطایی حدود 1/9٪ در رابطه با پیشبینی شرکتهای فعال یک سال قبل از ورشکستگی دارد و این در حالی بود که الگوی آلتمن نرخ خطایی حدود 1/41٪ و مدل اوهلسن نرخ خطایی حدود 2/36٪ را نشان میدهد.

2-22-2-2- پیشینه تحقیق داخلی
عرب صالحی و اشرفی (1390) نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. این مقاله رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی میکند. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار میرود که ذخایر نقدی، توانایی شرکتها در بهرهبرداری از فرصتهای سرمایهگذاری سودآور را افزایش دهد. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخصهای سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیرهای اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در گروههای تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکتها نیز آزمون شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده، بر تحلیل دادههای تابلویی مبتنی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 الی 1387 بررسی شده است(720 شرکت – سال) یافته های پژوهش نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتهاست. از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.بنیمهد (1389) در تحقیقی به بررسی رابطه بین متغیرهاي آلتمن و تغییر حسابرس برای یک دوره هفت ساله پرداخت. با استفاده از دادههاي ترکیبی از 56 شرکت مشخص گردید که هیچ کدام از متغیرهاي مذکور با تغییر حسابرس رابطه معنیدار ندارند. اما با افزودن متغیرهاي کیفی مانند صدور گزارش غیرمقبول در سال قبل از تغییر حسابرس، تغییر مالکیت و همچنین متغیرهاي کمی اندازه شرکت و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهاي کنترل کننده، نشان داده شد که عوامل تأثیرگذار بر تغییر حسابرس در ایران، عوامل غیر کمی است. یافتههاي تحقیق دلالت بر این موضوع دارند که تغییر حسابرس بیشتر تحت تأثیر عوامل غیرحسابداري از جمله عدم تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت، وجود سهامداران عمده در ترکیب سهام داران شرکتها (پایین بودن سهام شناور شرکتها) وجود سهامداران حقوقی و شبه دولتی در ترکیب سهام شرکتها، تصمیمگیري شرکتهاي هلدینگ براي شرکتهاي گروه میباشد.
چاشمی و همکاران (1389) به پيشبيني ورشكستگي شركتها با استفاده از مدل لاجيت پرداخت. براي انجام تحقيق ابتدا نمونهاي شامل 40 شركت متشكل از 20 شركت ورشكسته و 20 شركت غير ورشكسته انتخاب گرديد. به منظور طراحي مدل ابتدا از 9 نسبت مالي استفاده شد. براساس نتايج تحقيق، مدل لاجيت با متغيرهاي توضيحي سرمايه در گردش بركل دارايي، دارايي جاري بر بدهي جاري و سود ناويژه بر فروش كه به ترتيب نسبتهاي نقدينگي، نقدينگي و سودآوري ميباشند، بيشترين قدرت پيشبيني را نسبت به سایر مدلهای ورشكستگي شركتها را در ايران دارا ميباشند.
سلیمانی (1389) در مطالعهای به ارزيابي كارايي الگوهاي پيشبيني ورشکستگی براي شركتهاي ايراني پرداخت. با مطالعه ادبيات تحقيق، شش فرضيه در دو گروه تدوين شد. نمونه آماري تحقيق شامل 30 شركت موفق و 30 شركت ناموفق است كه از بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضيههاي گروه اول با استفاده از روش تجزيه و تحليل لوجيب آزمون شد. نتايج نشان داد كه الگوهاي پيشبيني بحران مالي توانايي پیشبينی تداوم فعاليت شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براي يك و دو سال قبل از توقف فعاليت دارند. براي آزمون فرضيههاي گروه دوم از آزمون معنيدار بودن تفاوت دو ضريب همبستگي استفاده شد. نتايج نشان داد كه اين الگوها، تفاوت معنيداري در پيشبيني تداوم فعاليت شركتها دارند.
کاشانی پور و نقی نژاد (1388) به بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی – وجه نقد پرداختند. هدف این مقاله، بررسی اثر محدودیتهای مالی بر تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریانهای نقدی است. این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی – علَی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این تحقیق اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است (468 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده‌ پژوهش از نرم افزارهای آماری EVIEWS و STATA استفاده شد. با استفاده از معیارهای متعدد (اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری) بعنوان نماینده ای از وجود محدودیت های مالی، نشان داده شد که جریانهای نقدی تأثیر معناداری را بر سطوح نگهداری وجوه نقد نداشته و همچنین تفاوت معناداری در بین حساسیت جریان نقدی – وجه نقد شرکتهای با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی وجود ندارد. نتایج این تحقیق پیشنهاد میکند که حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی – وجهنقد معیار مناسب تری برای تعیین وجود محدودیتهای مالی است.
قدیری مقدم و همکاران (1388) در پژوهشی به بررسی توانايي مدلهاي پيشبيني ورشكستگي آلتمن و اهلسون در پيشبيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، عملکرد مالی، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بحران مالی