منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، عدم تقارن، نگهداری وجه نقد، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

بر شركت‌ها براي جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بهتر عمل مي‌نمايند. بنابراين بانك‌ها مي‌توانند در نقش تصفيه‌گر در كسب اطلاعات خاص ظاهر شوند كه در مقايسه با ساير وام دهنده‌ها، آن ها را قادر مي‌سازد به طور مؤثرتر بر وام‌گيرنده نظارت نمايند (بوون و همكاران، 1986). به همين دليل، موافقت يك بانك براي اعطاي وام و يا تمديد يك وام مي‌تواند علامت اطلاعاتي خوبي براي آن شركت باشد. همچنين وجود روابط بانكي علاوه بر ارائه تصويري مطلوب از وضع شركت، توانايي آن براي دست‌يابي به تأمين مالي خارجي را بيشتر مي‌كند. از اين مباحث مي‌توان نتيجه گرفت كه شركت‌هاي با بدهي بانكي بيشتر، با سهولت بيشتري به منابع مالي خارجي دسترسي دارند و بايد وجه نقد كمتري نگهداري نمايند. دليل ديگر اين رابطه معكوس، تمديد آسان اين بدهي‌هاي بانكي در مواقع لزوم است و بدهي بانكي مي‌تواند جايگزيني براي وجه نقد به شمار رود (ازكان و ازكان132، 2004).

2-3-10) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جريان‌هاي نقدي
واژه سرمايه‏گذار مي‏تواند دامنه وسيعي از فعاليت ها را شامل شود. اين واژه مي‏تواند شامل سرمايه‏گذاري در گواهي سپرده، اوراق قرضه، سهام عادي يا صندوقهاي مشترك سرمايه‏گذاري باشد، اگرچه شرکت هایی كه به صورت حرفه‏اي به سرمايه‏گذاري مي‏پردازند از دارايي‏هاي ديگري از قبيل گواهي خريد اسناد، برگ اختيار خريد و فروش سهام، اوراق قابل تبديل به دارايي‏هاي مشهود مانند : طلا و اشياء قيمتي براي انجام سرمايه‏گذاري استفاده مي‏كنند. سرمايه‏گذاري مي‏تواند داراي درجات مختلف ريسك پذيري و قابلیت تبدیل به وجوه نقد باشد (يودر، 2007). سرمايه‏گذاري عبارت است از تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع دارايي كه براي مدتي در زمان آتي نگهداري خواهد شد. سرمايه‏گذاري وجوه‏ مالي در دارايي‏هاي مختلف، تنها بخشي از كل تصميم‏گيريها و برنامه‏ريزيهاي مالي است كه اغلب شرکت ها انجام مي‏دهند. قبل از اين كه شرکتی سرمايه‏گذاري انجام دهند، بايد يك طرح كلي مالي را تنظيم كند. اين چنين طرحي بايد در برگيرنده تصميم‏گيري مربوط به انجام معامله باشد. به علاوه درخصوص نحوه مالكيت، طول عمر دارايي و ميزان سودآوري آن، تصميم‌گيري‌هايي به عمل آيد. سرانجام اين كه اين طرح بايد شامل ميزان حداقل وجوه پس انداز ضروري نيز باشد. در حالت کلی سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که قابلیت تبدیل آن‌ها به وجوه نقد بیشتر باشد، برای شرکت کارآتر و مفیدتر خواهد بود (آل ناجار و بل گاتار، 2011).

2-3-11) سطح نقدينگي و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد
در گروه دارایی‌های جاری (سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت) بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد می‌شوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی)، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی‌ها غیر ممکن خواهد بود (پين گوتز و همكاران133، 2006). ترازنامه بخش عمده‌ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی‌دهد، بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می‌نماید. اما از طرف دیگر صورت جریان‌های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می‌نماید (كيم و همكاران، 1998).

2-3-12) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد
مدلهای مختلفی برای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد ارائه شده است که چند مورد آن در زیر بیان میگردد:

2-3-12-1) مدل بامول134
ویلیام بامول اولین کسی بود که مدل رسمی مدیریت وجه نقد متشکل از هزینههای فرصت و هزینههای مبادله ارائه داده است. مدل وی میتواند برای مانده نقدی مورد انتظار استفاده شود (راس، 1996). اولین مدل سنتی، مدلی است که کاملاً از مدل اقتصادی سفارش کالا تبعیت میکند. این مدل در رشتههای مختلف از جمله مهندسی صنایع و تولید به کار میرود و در مدیریت صندوق نیز میتوان ازآن استفاده کرد. این مدل که برای مدیریت صندوق طراحی شده است، مدل بامول نامیده میشود و سایر مدلهای صندوق و نگهداری وجه نقـد از این مدل اقتباس شده است. مدل بامول به جهت وجود هزینههای تأمینوجـه و هزینههای کمبود نقدینگی اجازه نمیدهد موجودی نقد در سطح صفر نگهداری شود زیرا حجم معاملات لزوم نگهداری نقدینگی بیشتر را افزایش میدهد به همین جهت حجم نقدینگی یک واحد تجاری بزرگ به علت حجم فعالیت زیاد، بیشتر از حجم نقدینگی یک واحد تجاری کوچک است. بنابراین به رغم آگاهی از هزینههای نگهداری نقدینگی به علت فرصتی که ممکن است در اثر نگهداری وجه نقد از دست رود، با این وجود بایستی وجه نقد نگهداری شود (تونگ135، 2009). خط مشی ایدهال در مدل بامول ایجاد تعادل بین هزینههای سفارش و هزینههای نگهداری نقدینگی است. از این رو در این مدل بایستی بین دو نوع هزینه تعادل برقرار شود. مدل بامول ایستا است. در این مدل مـانده صندوق در ابتدای مـاه حداکثر است و در طی ماه به تدریج کاهش مییابد. این الگو شکل ساده شده واقعیت است. در این الگو زمان میتواند روزانه،هفتگی،فصلی،ماهانه و یا سالانه باشد. از آنجاییکه حجـم پرداختهای پایان ماه از حجم پرداختهایی که در طول ماه صورت میگیرد بیشتر است، لذا در پایان ماه نیاز به وجه نقد بیشتر است. مانده مزبور طی ماه کاهش مییابد به همین علت مدل بامول در چارچوب ماه بهتـرین کاربرد را دارد. باید توجـه داشت که مدل بامـول بر فرضهایی استوار است. این مدل اينگونه فرض میکند که شرایط مطمئن است و احتمالات را در نظر نمیگیرد. مدل از توزیع نقدینگی ثابت تبعیت میکند و فرض میکند که در فواصل معین صورت میگیرد. فرض دیگر مدل بامول این است که هزینهها به طور مداوم در طول زمان تحقق مییابد (فالكندر و ونگ136، 2006).

2-3-12-2) مدل میلر-اور137
میلر و اور، مدل بامول را با فرض جریان احتمالات برای تغیيرات دورهی مانده صندوق گسترش دادند بدین ترتیب مدل بامول را به جریان پیچیدهتری تبدیل نمودند که به واقعیت نزدیکتر است. پیچیدگی این مدل از آنجا ناشی میشود که دریافتها و پرداختها در طول زمان ثابت نیستند و میزان موجودی،متناسب با نیازهای نقدی تغییر مییابد (هارفورد و همكاران، 2008). این روند باعث میشود که در هر دوره زمانی، مدل، از الگوی حرکتی خاصی برخوردار باشد. با توجه به الگوی حرکت مدل و نبود رایانه در زمان ارائه این مدل میلر و اور فرض کردند که فرآیند حرکتی نقدینگی از گشت تصادفی تبعیت مینماید. به ترتیب که جریانات نقدینگی حول محوری با الگوی متفاوت حرکت میکنند و دارای حرکت نامنظم هستند. بنابراین طبق این مدل الگوی دوره جاری قابل تعمیم به الگوی دوره بعد نیست. بنابراین نیاز به وجه نقد جاری با نیاز به وجه نقد آتی برابر نخواهد بود (ديتمار و همكاران، 2003). میلر و اور برای سادهتر شدن شکل گشت تصادفی فرض را بر گشت تصادفی ثابت تغییر دادند. یعنی تغییرات در مانده صندوق در طول زمان از نظر جهت و مقدار تصادفی در نظر گرفته شده است. این فرض فرضی اسـاسی در مدل میلر و اور است. میلر و اور معتـقدند زمانیکه در مدل تعداد دورههـای به سـمت n میل پیدا میکند مدل شکل منحنی نرمال پیدا میکند (فولي و همكاران138، 2007).

2-3-12-3) مدل برانک139
در مدل برانک جریانهای نقدی مورد انتظار تابع توزیع احتمالات است. این مدل برای زیانهای ناشی از استفاده کردن از تخفیفات نقدی و تضعیف وضعیت اعتباری به علت کمبود نقدینگی یک تابع هزینه فرض میکند. در این مدل ضمن لحاظ کردن توزیع احتمالات به این نکته نیز توجه شده است که اگر وجوه کافی برای خرید یک قطعه یدکی در دسترس نباشد این کمبود نقدینگی چه مقدار هزینه در برخواهد داشت. متغیر تصمیمگیری برای مدل برانک عبارت است” تسهیم وجوه واحد تجاری بین مانده صندوق و اوراق بهادار در اول دوره”. در این مدل برداشت از حساب سرمایهگذاریها(اوراق بهادار کوتاه مدت) تنها در پایان هر دوره امکانپذیر است. بر طبق این مدل فرض میشود. پرداختهای صندوق مستقیم و قابل کنترل است و دریافتهای صندوق غیر قابل کنترل و مداوم است. در شرایط اطمینان کامل الگوی نوسانات مانده صندوق بر عکس الگوی بامول میباشد (پال و فراندو140، 2010).

2-3-12-4) مدلهای جدید صندوق:
مدلهاي بامول، میلر- اور و برانك سالهاپيش بنا شده است و در زمره مدلهاي پيچيده صندوق نيست. مدلهاي مذکور از پارامترهاي ساده استفاده میکنند که علت آن محدوديت محاسباتي والگوريتمي دوره زماني آن مدلها است. امروزه سطح محاسبات کمي مديريت مالي پيشرفت زيادي کرده است ويكي ازعلل عمده آن کاربرد رايـانه در حوزه دانش مديـريت مالي است (هارفورد و همكاران، 2008). اکنون ديگر لازم نيست فرض شود جـريـانهاي نقدي ورودي وخروجي صندوق از توزيع مورد نظر مدل برانك يا توزيع نرمال در طول زمان، تبعيت ميکند. امروزه رايانه امكان طراحي الگوهاي متنوع توزيع و جريان دريافت وپرداخت را در اختيار قرار مي‌دهد. در دهـه اخيـر در حـوزه مالي، به جز مدلهاي خطي و غيرخطي، از مدلهاي آشفتگي141، شبكههاي عصبي142و انواع زيرمجموعههاي آن به طور گسـترده استفاده شده است. امروزه بستـههاي نرم‌افزاري و مدل‌هاي شبيه سازي سطح بالا به کار ميروند (هاردين و همكاران، 2009).
2-3-13) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد
شرکت‌ها استراتژى‌هاى مديريت دارایی های نقدی خود را برمحور دو هدف تعيين مى‌کنند: ۱. تهيه و تأمين وجه نقد براى انجام دادن پرداخت‌هاى شرکت؛ ۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند. هدف دوم بازتاب اين طرز تفکر است که اگر اقلامى از دارائى به ‌درستى مصرف نشود، هيچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، اين دو هدف ممکن است با يکديگر در تناقض باشند. پائين آوردن سطح وجوه نقد و به ‌کارگيرى کليه وجوه نقد احياناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌شود؛ بنابراين، استراتژى‌هاى مديريت وجوه نقد بايد به‌گونه‌اى باشد که بين اين دو هدف نوعى هماهنگى ايجاد شود. با اين همه بايد گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه را کد مهم‌تر است (ديتمار و مارت اسميت، 2007).

2-3-14) مزايا و معايب نگهداري دارايي‌هاي نقدي
عیب دیگر نگهداری وجوه نقد بالا را می‌توان به بازده پایین این دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های ثابت بیان نمود. برای مثال کیم و همكاران143 (2008)، به نقل از آلایانیس و موزامدار (2004)، مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتا دارای بازده دارایی144 پایینی هستند، به صورت معناداری نگهداشت وجوه نقدنه بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می‌توانند از انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.

بخش دوم: پیشینه پژوهش
2-4) پیشینه پژوهش
مرور ادبیات موضوعی یک تحقیق و بررسی تئوری های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می دهد. در مسیر انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل گیری، رشد و تکامل موضوع آن تحقیق و یاری جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و انجام هر چه شایسته تر آن تحقیق خواهد بود. در این بخش به بررسی ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش هایی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند خواهیم پرداخت.
2-4-1) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
بائو و همكاران (2012)، در پژوهشي تحت عنوان عدم تقارن حساسيت‌هاي جريان نقدي و دارايي‌هاي نقدي به بررسي حساسيت‌هاي جريان نقدي مقبت و منفي و ارتباط اين عدم تقارن با نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها، پرداختند. آن‌ها از مدل تجربی تکمیل شده‌ای ریدیک و ویتد (2009)، مبنی بر این‌که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی غالباً منفی می‌باشد، بهره گرفتند، و به اين نتيجه رسيدند كه عدم تقارن در حساسيت‌هاي جريان نقدي، ریشه در قرارداد‌های پروژه‌های تعهدآور، عدم ابراز اخبار ناخوشایند و هزینه‌هاي نمايندگي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، سود سهام، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سرمایه، وجوه نقد، سود سهام، جریان نقدی