منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، رگرسیون، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

مزيتانتخابنمونهازيكجامعه،جلوگيريازاتلافوقتيكمحققوصرفهجوييدرمنابعمالياست؛زيراازطريقمطالعةيكنمونةبهنسبتكوچكوبااجراينمونه گيریصحيحوپذيرشمقدارناچيزيخطا،پژوهشگربهنتايجتقريباًدرستيخواهدرسيد(دلاور،1383).
اغلب در دنیای عمل بهتر است نمونه گیری به روش سیستماتیک انجام شود در این روش ابتدا شرایطی برای انتخاب نمونه تعریف می شود و سپس نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف میگردند اما با توجه به روش و فرضیات پژوهش می توان ضوابطی را جهت اعمال در نمونه گیری تعریف نمود. از این جهت روش نمونه گیری این پژوهش، روش حذفی سیستماتیک است.
از آنجا که جامعه آماری دراین پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا تنها شرکتهایی که دارای شرایط زیر هستند در نمونه قرار می گیرند:

1-به منظور قابلیت مقایسه اطلاعات مالی پایان سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد.
2- اطلاعات مالی شرکت ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
3- معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
4- سال مالی شرکتهای طی دوره پژوهشدچارتغییرنشده باشد.
5- از ابتدای سال 1385 در بورس پذیرفته شده باشد و تا پایان سال 1391 از بورس خارج نشده باشد.
6- واحد تجاری جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی، بانک و لیزینگ نباشد.
با عنایت به موارد فوق، جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری نیز مربوط به 104 شرکت است که اطلاعات آنها بین سال های 1385 و 1391(بازه زمانی 7ساله) استخراج شده است.

جدول( 3-1 )تعدادشرکتهای انتخابی جهت آزمون فرضیههای پژوهش

شرح
تعداد
تعداد

اعضای جامعه آماری در پایان سال 1391

547

فیلتر شماره 1- سال مالي شركتهای نمونه منتهي به 29 اسفندهرسال نباشد
134

فیلتر شماره2-اطلاعات شرکتها دردسترس نباشد
11

فیلترشماره 3 -وقفه بیش از 6ماه داشته اند
15

فیلتر شماره 4-شرکتهایی کهتاپایان سال 1385دربورس نبودندیا دراین فاصله ازبورس خارج شدند.
133

فیلتر شماره 5- سال مالي شركتها طي دوره تحقيق دچار تغييرشده باشد
79

فیلتر 6-شركتهاي نمونه جزء شركتهاي سرمايهگذاري، بانكها ولیزینگ باشند
71

شرکتهایی که فاقد شرایط پژوهش بودند.

(443)
جمع شرکت های مورد مطالعه

104

3-6- روش جمع آوری اطلاعات
جهت جمع آوری داده های این پژوهش اعم از مبانی نظری پژوهش، سوابق پژوهش وداده ها از دو دسته داده ها استفاده شده است:
الف) داده های اولیه
ب) داده های ثانویه
الف) داده های اولیه: به طور مستقیم در رابطه با موضوع و برای اولین بار برای یک پروژه خاص پژوهشاتی جمع آوری می شود.
ب) داده های ثانویه: آن دسته از اطلاعات که قبلاٌ جمع آوری شده و هدف از جمع آوری آنها اجرای پروژه پژوهشاتی کنونی نبوده است.
ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش به دو صورت زیر بوده است:

3-6-1روش کتابخانه ای:
برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری پژوهش (داده های ثانویه) از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه دانشگاه، مراکز اسناد و مدارک علمی و نیز پایگاههای جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
3-6-2-روش میدانی

داده ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از صورتهای مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات سالانه بورس تهران ، نرم افزارهای تدبیر پرداز، رهآورد نوین و همچنین سایتهایirportfolio58 وcodal 59 و سایت بانک مرکزی60cbi استخراج گردیده است.

3-7-متغیرهای پژوهش
متغیر از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند، اما در فعالیت‌های پژوهشی، متغیر ویژگی‌هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند. متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود به عبارت دیگر متغیر به ویژگیهایی اطلاق می شود که میتوان آنها را مشاهده یا اندازهگیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قرار داد، عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشان دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است(خاکی،1384). در این پژوهش متغیرها به 2 دسته به ترتیب زیر تقسیم بندی می شوند .
3-7-1-متغیر مستقل
متغيرهای مستقل اين تحقيق، وجود يا عدم وجود مسائل نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد در شركت هاي نمونه آماري است. وجود جريان وجوه نقد آزاد بالا و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري(متغير فرصتهاي رشد) پايين بطور همزمان در واحدهاي اقتصادي بعنوان مسائل نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد تلقي مي شود. براين اساس چنانچه يك واحد اقتصادي، وجوه نقد آزاد در اختيار داشته باشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري آن پايين باشد؛ حاكي از مديريت ناكارآمد وجوه نقد آزاد است. بنابراين براي برآورد متغيرهای مستقل تحقيق، لازم است دو متغير جريان نقد آزاد و فرصتهاي رشد محاسبه شوند. در ادامه شيوه محاسبه اين متغيرها ارائه گردیده است.
شيوه اندازه گيري جريان نقد آزاد
براي اندازه گيري جريان هاي نقد آزاد واحد تجاري از مدل لن و پولسن61 (1989) استفاده شده است؛ براساس اين مدل، جريان هاي نقد آزاد از سود عملياتي قبل از استهلاك و به كسر مجموع ماليات ها، به اضافه هزينه بهره و سود تقسيمي پرداختي به دست مي آيد و با تقسيم بر مجموع دارايي ها استاندارد مي گردد، رابطه 2 شيوه اندازه گيري جريان نقد آزاد را نشان می دهد:

رابطه(3-1) FCF_it=(〖INC〗_it-〖TAX〗_it-〖INTEXP〗_it-〖CSDIV〗_it)/〖TA〗_(it-1 )
که در آن:
FCF: جريان هاي نقد آزاد ، INC: سود عملياتي قبل از كسر هزينه استهلاك
TAX: ماليات بر درآمد ، INTEXP: هزينه ي بهره
CSDIV: سود پرداختي به سهامداران عادي
TA it-1: جمع ارزش دفتري دارايي ها در ابتداي سال مالي

شيوه اندازه گيري فرصتهاي رشد
به منظور اندازه گيري فرصتهاي رشد از نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري آن استفاده شده است. بالا بودن این نسبت نشان می دهدکه شرکت فرصت های رشد بیشتری را در آینده در اختیار خواهد داشت(رحمان، صالح، 2010).رابطه (3-2-)

PBR_it=PRIEit/BVit
كه در آن:
PBR it: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
PRICE it: قيمت بازار هر سهم شركت i در پايان دوره t
BV it: ارزش دفتري هر سهم شركت i در پايان دوره t
پس از انجام محاسبات فوق، ميانه هر يك از متغيرها محاسبه شده و چنانچه مقدار بدست آمده براي فرصتهاي رشد و وجوه نقد آزاد براي شركتي بيش از ميانه محاسبه شده براي هر يك از اين متغيرها باشد، آن شركت داراي مسائل نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد مي باشد و در الگوي آزمون فرضيات به آن عدد يك اختصاص داده مي شود

3-7-2-متغیروابسته
متغيرهایوابستهپژوهشحاضر،محتواياطلاعاتيسودهرسهموارزشدفتريهرسهماست. دراين پژوهش،ارزشدفتريهرسهموسودخالصهرسهمبعنواننمايندهارقامحسابدارياستفادهشدهاند. جهتسنجشمحتواياطلاعاتياينارقامازمدلیکهتوسطاولسون (1995) ارائهشده،استفادهکردهایم. اينمدليكمعادلهرگرسيونياستكهدرآنقيمتهرسهمبااستفادهازارزشدفتريوسودخالصهرسهممحاسبهمیگردد. مدلمذكوربصورتذيلميباشد. شایانذکراستمدلزیربمنظورآزمونفرضیاتتجزیهگردیدهاست رابطه (3-3)
P_(it )=b_0+b_1 EARN_(it-1)+b_(2 ) BV_(it-1)+ε_it

Pit: ميانگين ارزش بازار هر سهم شركت در يكماهه پس از تاريخ مجمع عمومي در دوره
EARNIt: سود هر سهم شركت در دوره t-1 (سود خالص شركت تقسيم بر سهام منتشره شركت در دوره t-1). لازم به ذکراست باتوجه به اینکه هدف مدل اولسون سنجش محتوای اطلاعاتی ارقام منتشر شده حسابداری میباشد لذا سهامدار بایداین ارقام رادریافت نموده بااستفاده از آنها در خصوص سهام مورد نظر تصمیم گیری نماید .از آنجاییکه درایران صورتهای مالی بعداز مجمع منتشر میشود لذاسهامداران تنها پس از برگزاری مجمع امکان دسترسی به ارقام سود وارزش دفتری را دارند.
Bvit-1:ارزش دفتري هر سهم شركت در دوره t-1 (ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شركت تقسيم بر سهام منتشره شركت در دوره t-1)
3-8-معرفیمدل های پژوهش
به منظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل های رگرسیونی زیر استفاده شده است.

مدل رگرسیونی فرضیه اول
P_(it )=b_0+b_1 EARN_(it-1) 〖+ε〗_(it )
مدل رگرسیونی فرضیه دوم
P_(it )=b_0+b_1 EARN_(it-1)+b_2 FCFAP_it+b_3 (EARN_(it-1)×FCFAP_it )+ε_(it )

مدل رگرسیونی فرضیه سوم
P_(it )=b_0+b_1 BV_(it-1)+ε_it

مدل رگرسیونی فرضیه چهارم

P_(it )=b_0+b_1 BV_(it-1)+b_2 FCFAP_it+b_3 (BV_(it-1)×FCFAP_it )+ε_it

که در ادمه اجزای هر یک از روابط فوق ارائه گردیده است.
فرضیه سازی فرآیندی است که طی آن پژوهشگر، رابطه ی احتمالی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل خود را پیش بینی می کند. پژوهشگر در این مرحله بر اساس تئوری یا تئوری های انتخاب شده درچارچوب نظری پژوهش به شیوه قیاسی، فرضیه سازی را انجام می دهد و بر اساس فرضیه های پژوهش به طراحی مدل تحلیلی می پردازد(ساعی،1381).

3-9-فرضیه های پژوهش
1-فرضیه ها باید با نظریه های انتخاب شده مرتبط باشند.
2-فرضیه ها باید دقیق، روشن، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی فرضیه ها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمون پذیر نباشند.
3-فرضیه ها باید دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیر قابل اندازه گیری در فرضیه استفاده شود
4-فرضیه ها باید قابلیت پذیرفتن گزاره های مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینی اندداشته باشند.
با توجه به مطالبی که در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شد انتظار می رود که محتواي اطلاعاتي سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم در شركت هاي داراي مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، از ساير شركتها كمتر باشد. براين اساس فرضيات به 4 فرضیه تقسیم بندی می گردد که در فرضیه های دوم و چهارم يك متغير مجازي جهت كنترل تاثير ناشي از مسائل نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد و تفكيك شركت هاي داراي اين مسائل از ساير شركت ها، اضافه شده که به دو قسمت تجزیه گردیده است. بر این اساس فرضیات پژوهش به شکل زیر صورت بندی می گردند:
فرضيه اول : بين قيمت هر سهم وسود هر سهم رابطه مثبت ومعنا داري وجود دارد.
فرضيه دوم : در شركت هاي با مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، ارتباط بين قيمت هر سهم و سود خالص هر سهم كمتر است.
فرضيه سوم: بين قيمت هر سهم وارزش دفتري رابطه مثبت ومعناداري وجود دارد.
فرضيه چهارم : در شركت هاي با مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، ارتباط بين قيمت هر سهم و ارزش دفتری هر سهم كمتر است.
براي آزمون فرضیات دوم و چهارم پژوهش از مدل اولسون(1997) كه به آن يك متغير مجازي جهت كنترل تاثير ناشي از مسائل نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد و تفكيك شركت هاي داراي اين مسائل از ساير شركتها، اضافه شده است؛ استفاده مي شود.
لذا همانطور که برای آزمون فرضیات پژوهش از دو مدل رگرسیونی استفاده کرده ایم:.

رابطه (3-4)
P_(it )=b_0+b_1 EARN_(it-1)+b_2 FCFAP_it+b_3 (EARN_(it-1)×FCFAP_it )+ε_it

رابطه (3-5)
P_(it )=b_0+b_1 BV_(it-1)+b_2 FCFAP_it+b_3 (BV_(it-1)×FCFAP_it )+ε_it
در روابط4و5متغير FCFAPجهت تبيين اثرات ناشي از مسئله نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد به مدل اولسون اضافه شده است.FCFAP يك متغير مجازي است كه چنانچه جريان نقد آزادشركت موردنظر بيشتر از ميانه جريان نقد آزاد تمام شركتهاي نمونه آماري در دوره مربوطه باشد و همچنين فرصتهاي رشد آن كمتر از میانه فرصتهاي رشد تمام شركتهاي نمونه آماري در دوره مربوطه باشد؛ برابر با يك و در غير اينصورت صفر خواهد بود.
3-10-روش مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها وانجام آزمون فرضیه های پژوهش از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، جریان های نقدی، بورس اوراق بهادار، ارزش شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، پانل دیتا