منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

رشد شركت با افزايش منابع تحت كنترل مديران، افزايش قدرت و همچنين افزايش پاداش ايشان را در پي خواهدداشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مديران از اهداف مالكان، وجود جريان هاي نقد ايجاد شده در داخل شركت مازاد بر نقد لازم جهت تامين مالي پروژههاي جديد با خالص ارزش فعلي مثبت، منجر به سرمايه گذاري اين مبالغ در پروژه هايي با خالص ارزش فعلي منفي گرديده و در نتيجه موجب ايجاد پتانسيل بالقوه اتلاف اين منابع خواهد شد(جنسن5، 1998)درواقع مدیران شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین، احتمال بیشتری دارد که وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری کنند.با توجه به اينكه هدف اصلي سرمايهگذاران كسب بازده است و آنها براي اتخاذ تصميم هاي سرمايه گذاري كه بتواند بازده بالايي در پي داشته باشد، نياز به تعيين ارزش شركت دارندو از آنجا که اغلب مدل هاي محاسبه ارزش شركت بر اساس اطلاعات مربوط به سودياجريانهاينقدي (كه خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعيين مي شود) استوار استبنابرايناطلاعاتمربوطبهسود نیز درصورتيمیتواندبهايفايوظيفهاصليخودکهسودمندیدرتصمیمگیریمیباشدبپردازدکهبتواندبرقیمتسهامتاثیربگذاردیامقیاسمفیدیبرایارزشسهامباشد.ودراینصورت میتواندسرمايه گذاران را در ارزشيابي سهام ياري كنند و در تعيين ارزش شركت مربوط باشند.بنابرمطالب گفته شده در اینپژوهش،تاثیرمسائل ناشیازتضادنمایندگی جریانوجه نقدآزاد بامحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری(از این پس سود حسابداری و ارزش دفتری را به عنوان نماینده ارقام حسابداری در اینپژوهش در نظرگرفته میشود). در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.
بنابراین سوال اصلیپژوهش به این صورت بیان می شود:که آیا محتوای اطلاعاتی سودحسابداری وارزش-
دفتری در شرکت هایدارایمسائلناشیازتضادنمایندگیجریانوجوهنقدنسبتبهسایرشرکتهاکمتراست؟

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش
شناسایی موانعومشکلاتی که میتوانند ناهمسویی بین منافع سهامداران و مدیران را بیشتر کنند همواره کانون توجه بسیاری از پژوهشهای اخیر بوده و همچنین طی پژوهشهای بسیاری مشخص شده که مکانیزمهای کنترلی درون و بیرون شرکتی(مکانیزم های نظام راهبری شرکتی) بهخوبی توانسته این تضاد منافع را بین سهامداران و مدیران کمتر کنند. با این توصیف بررسی مشکل تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به عنوان ابزاری برای مدیران در جهت مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و اقلام تعهدی اختیاری که تاثیر مستقیمی در محتوای اطلاعات سود و ارزشدفتری هر سهم دارندخود به نوعی میتواند این مشکلات را شناسایی و در جهت کاهش یا تخفیف آنها گام اساسی بردارد.مدیران بعنوان بیش سرمایه گذاری(سرمایه گذاری های ناکارا) شناخته شده است که ناشی از مديريت ناكارآمد وجه نقد آزاد است (وو 6،2004). اين امر باعث كاهش بازدهي سرمايه شركت شدهومعيارهاي عملكرد را پايين ميآورد. از طرفي، به علت انعطاف پذيري ذاتي كه در برخي از استانداردهاي حسابداري وجود دارد تفسير و بكارگيري اين رويه ها، در بسياري از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مديران است.اين فرصت براي آن ها فراهم شده تا با استفاده از تكنيكهاي متنوع از جمله اقلام تعهدي حسابداري ومدیریت سود ،سودگزارش شده را دستکاری نمایند.
مدیران برای جبران اثرات منفی سرمایهگذاریهای ناکارآ (بیش و کم سرمایه گذاری) دست به مدیریت سود میزنند(چان، فیرث، کیم7 ،2005). اهمیت اینموضوع دراین است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایهگذاری آن در پروژههای بیهوده و تلف کردن آن در فعالیتهایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002)8. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختارامپراطورییامشکلاتسرمایهگذاریافراطی(بیشازحد)شناختهمیشود.
از آن جايي كه اين رفتار مداخله گرايانه (مديريت سود) ممكن است بر كيفيت اطلاعات افشاء شده و مفيدبودن آنها براي تصميمات سرمايهگذاري اثرداشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمايهگذاران به فرآيند گزارشگري مالي و محتوای اطلاعاتیارقام حسابداری را تقليل دهد.
1-4-اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی پژوهش:
شناخت تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران.
1-4-2 اهداف ویژه
1- شناخت رابطه بين قيمت هر سهم وسود هر سهم
2-شناخت ارتباط بين قيمت هر سهم و سود خالص هر سهم در شركت هاي با مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد
3-شناخت رابطه بین قيمت هر سهم وارزش دفتري آن
4- ارتباط بين قيمت هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در شركت هاي با مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد
1-4-3-اهداف کاربردی
این پژوهش می تواند به شناخت وتحلیل دقیق رابطه قیمت هرسهم با سود وارزش دفتری بپردازد وهمچنین به شناخت وتاثیر قیمت هرسهم وارزش دفتری وسوددرشرکتهای دارای مسائل نمایندگی گردشوجه نقدآزاد بپردازد .
1-کمک به استفاده کنندگان ،قانونگذاران،تحلیلگران واعتباردهندگان مالی
2-توسعه مبانینظریمرتبطبامشکل تضادنمایندگیجریان وجه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری
1-5 فرضیه های پژوهش
با توجه به مطالبی که تاکنون ارائه گردید انتظار می رود که محتواي اطلاعاتي سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم در شركتهاي داراي مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، از ساير شركتها كمتر باشد. براين اساس فرضيات به چهار فرضیه تقسیم بندی می گردد که در دو فرضیه دوم و چهارم يك متغير مجازي جهت كنترل تاثير ناشي از مسائل نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد و تفكيك شركت هاي داراي اين مسائل از ساير شركت ها، اضافه شده که به دو قسمت تجزیه گردیده است. و در دو فرضیه دیگر رابطه بدیهی بین پارامترهای سود و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم سنجیده می شود بر این اساس فرضیات پژوهش به شکل زیر صورت بندی می گردند:
فرضيه اول : بين قيمت هر سهم وسود هر سهم رابطه مثبت ومعنا داري وجود دارد.
فرضيه دوم : در شركتهاي با مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، ارتباط بين قيمت هر سهم و سود خالص هر سهم كمتر است.
فرضيه سوم: بين قيمت هر سهم وارزش دفتري رابطه مثبت ومعناداري وجود دارد.
فرضيه چهارم : در شركت هاي با مسائل نمايندگي گردش وجوه نقد آزاد، ارتباط بين قيمت هر سهم و ارزش دفتری هر سهم كمتر است.
1-6-قلمرو پژوهش
دامنهپژوهشازلحاظموضوعی ،مکانی وزمانی بهشرحذیلاست :
1-6-1قلمروموضوعی
دامنه پژوهش از نظرموضوعی تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران میباشد.
2-6-1قلمرومکانی قلمرو مکانی شرکتهایپذیرفتهشدهدرسازمانبورساوراقبهادارتهران که ملزمبهارائهاطلاعاتهستند. که اطلاعات آنها را میتوان از طریق نرم افزارهای بورسی وشرکتها وهمچنین سایتها به دست آورد.
3-6-1 –قلمرو زمانی
جهت بررسی وشناخت موضوع دراین پژوهش، دوره زمانی بین سالهای 1385تا پایان سال مالی 1391 در نظرگرفته خواهدشد .

1-7- تعریف واژگان واصطلاحات به کاررفته درپژوهش
1-7-1تعاریف مفهومی
مفهوم تئوری نمایندگی ومسائل نمایندگی به موجب تئوری نمایندگی مالکان، مدیرانرا به عنوان نماینده خود انتخاب میکنند وآنها را در جایگاه مسئول و مامور ارائه خدمات مشخص در واحد تجاری قرار میدهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندن منافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی ،1382).
جریان نقدآزاد:
ﺟﺮﯾﺎنﻧﻘﺪآزادﻣﻌﯿﺎریﺑﺮایاﻧﺪازهﮔﯿﺮیارزشوﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺮﮐﺖﻣﯽﺑﺎﺷﺪوﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهوﺟﻮهﻧﻘﺪیاﺳﺖﮐﻪﺷﺮﮐﺖﭘﺲازاﻧﺠﺎمﻣﺨﺎرجﻻزمﺑﺮایﻧﮕﻬﺪاریﯾﺎﺗﻮﺳـﻌﻪداراﯾـﯽﻫـﺎدراﺧﺘﯿﺎرداردوﻗﺎﺑﻞتوزیعبین سرمایهگذاران میباشد(پارسایان،1382).
فرصت رشد
ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪﻧﺴ،ﺒﺖ ارزش ﺑﺎزارﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮيﺣﻘﻮقﺻـﺎﺣﺒﺎنﺳـﻬﺎماﺳـﺖ(سیناییورشیدی زاده 1389).
1-7-2تعاریف عملیاتی
1-7-2-1جریان وجه نقدآزاد
براي اندازهگيري جريانهاي نقدآزادواحدتجاري از مدل لن و پولسن (1989) استفاده شده است؛ براساس اين مدل، جريان هاي نقد آزاد از سود عملياتي قبل از استهلاك و به كسر مجموع مالياتها، به اضافه هزينه بهره و سود تقسيمي پرداختي به دست ميآيد و با تقسيم بر مجموع داراييها استاندارد ميگردد، رابطه زیرشيوه اندازهگيري جريان نقد آزاد را نشان میدهد

CFi,t=(INCi,t-TAXi,t-INTEXPi,t-CSDIVit)/(TAi,t)
FCF: جريان هاي نقد آزاد، INC: سود عملياتي قبل از كسر هزينه استهلاك
TAX: ماليات بر درآمد، INTEXP: هزينه ي بهره
CSDIV: سود پرداختي به سهامداران عادي
TA it-1: جمع ارزش دفتري دارايي ها در ابتداي سال مالي
1-7-2-2فرصت رشد
به منظور اندازه گيري فرصتهاي رشد از نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري آن استفاده شده استبالا بودن این نسبت نشان می دهدکه شرکت فرصت های رشد بیشتری را در آینده در اختیار خواهد داشت
(رحمان، صالح، 2010). PBRit=PRICFit/BVit
كه در آن:
PBR it: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
PRICE it: قيمت بازار هر سهم شركت i در پايان دوره t
BV it: ارزش دفتري هر سهم شركت i در پايان دوره t
پس از انجام محاسبات فوق، ميانه هر يك از متغيرها محاسبه شده و چنانچه مقدار بدست آمده براي فرصتهاي رشد و وجوه نقد آزاد براي شركتي بيش از ميانه محاسبه شده براي هر يك از اين متغيرها باشد، آن شركت داراي مسائل نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد مي باشد و در الگوي آزمون فرضيات به آن عدد يك اختصاص داده مي شود.جهت سنجش محتواي اطلاعاتي اين ارقام از مدلی که توسط اولسون (1995) ارائه شدهاستفادهشده است .اين مدل يك معادله رگرسيوني است كه در آن قيمت هر سهم با استفاده از ارزش دفتري و سود خالص هرسهم محاسبه میگردد. مدل مذكور بصورت ذيل ميباشد.
Pit=b_0+b_1 EARNit-1+b_2 BVit-1+εit
که در آن:
Pit: ميانگين ارزش بازار هر سهم شركت در يكماهه پس از تاريخ مجمع عمومي در دوره
EARNIt: سود هر سهم شركت در دوره t-1 (سود خالص شركت تقسيم بر سهام منتشره شركت در دوره t-1)
BVit: ارزش دفتري هر سهم شركت در دوره t-1 (ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شركت تقسيم بر سهام منتشره شركت در دوره t-1)

فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام مشکل نمایندگی شد. جنسن و مک لینگ 9(1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را به عنوانکارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده میشود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد. اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد،نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، ب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، آزمون فرضیه، وجوه نقد آزاد، تئوری نمایندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوراق قرضه، نرخ بهره، سود سهام، استقراض