منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، کیفیت اطلاعات، مدل ساختاری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (17/0-) میباشد که نشاندهندة کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 بررسی نرمال بودن دادهها
برای اجرای روشهای آماری و محاسبة آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخورداراست. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شدهاست. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0: دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
H1: دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوة داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیة متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد. همچنین میتوان از قضیة حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از 30 باشد میتوان توزیع دادهها را نرمال در نظر گرفت.
جدول(4-6). آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
متغیر
کیفیت هوش تجاری
کیفیت اطلاعات
ارزش تسهیم اطلاعات
استفاده از اطلاعات
استقرار هوش تجاری
حجم نمونه
140
140
140
140
140
پارامترهای توزیع نرمال
میانگین
91/4
87/4
90/4
91/4
93/4

انحراف معیار
14/1
36/1
15/1
12/1
14/1
آماره کولموگروف
39/1
04/2
64/1
11/1
10/1
سطح معنیداری آزمون
065/0
052/0
059/0
170/0
176/0
نتیجة آزمون
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نتیجه طبق حد مرکزی
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
منبع: دادههای پژوهش
تحلیل جدول (4-6)
متغیر کیفیت هوش تجاری با توجه به نتیجة آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 065/0 بوده و این مقدار کوچکتر از 05/0 میباشد. چون حجم نمونه برابر 140 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیة حد مرکزی نیز توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر کیفیت اطلاعات با توجه به نتیجة آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 052/0 بوده و این مقدار کمتر از 05/0 میباشد. چون حجم نمونه برابر 140 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیة حد مرکزی توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر ارزش تسهیم اطلاعات با توجه به نتیجة آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 059/0 بوده و این مقدار کمتر از 05/0 میباشد. چون حجم نمونه برابر 140 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیة حد مرکزی نیز، توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر استفاده از اطلاعات با توجه به نتیجة آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 17/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد. از طرفی چون حجم نمونه برابر 140 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیة حد مرکزی نیز، توزیع این متغیر نرمال است.
متغیر استقرار هوش تجاری با توجه به نتیجة آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 17/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد. از طرفی چون حجم نمونه برابر 140 بوده و بیشتر از 30 میباشد؛ طبق قضیة حد مرکزی نیز، توزیع این متغیر نرمال است.

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
برای محاسبه همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق به دلیل نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین 1 تا 1- میباشد و درصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی ارتباط بین دو متغیر میپردازد.
فرض (H0): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود ندارد.
H_0:ρ=0
فرض (H1): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود دارد.
H_1:ρ≠0
نحوة داوری در مورد وجود یا عدم وجود ارتباط براساس سطح معنیداری بهدست آمده صورت میپذیرد. بدین ترتیب که اگر sig آزمون کوچکتراز 05/0 باشد فرض H0رد شده و بین دو متغیر ارتباط معنیداری وجود دارد.
جدول (4-7). نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی
مقدار
نحوة داوری
25/0- 0
همبستگی مستقیم- ضعیف
5/0- 25/0
همبستگی مستقیم – نسبتا قوی
75/0- 5/0
همبستگی مستقیم- شدید
1- 75/0
همبستگی مستقیم- بسیار شدید
0
همبستگی وجود ندارد
25/0- – 0
همبستگی معکوس – ضعیف
5/0- – 25/0-
همبستگی معکوس – نسبتا شدید
75/0- – 5/0-
همبستگی معکوس – شدید
1- – 75/0-
همبستگی معکوس – بسیار شدید

جدول 4-8- نتایج آزمون همبستگی
متغیرها
کیفیت هوش تجاری
کیفیت اطلاعات
ارزش تسهیم اطلاعات
استفاده از اطلاعات
استقرار هوش تجاری
کیفیت هوش تجاری
1
30/0
124/0 Sig=

35/0
021/0 Sig=

48/0
023/0 Sig=

38/0
021/0 Sig=

کیفیت اطلاعات

1
50/0
025/0 Sig=

44/0
010/0 Sig=

43/0
000/0 Sig=

ارزش تسهیم اطلاعات


1
47/0
521/0 Sig=

40/0
321/0 Sig=

استفاده از اطلاعات1
60/0
123/0 Sig=

استقرار هوش تجاری
1

4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق
بطور کلي با تکنيک مدل یابي معادلات ساختاري و به کمک نرم‌افزار AMOS 22 فرضيه‌هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته اند. براي نيل به اين منظور نخست آزمون نرمال بودن داده ها صورت گرفته است. سپس تحليل عامل تائيدي براي هر يک از پرسشنامهها انجام شده است. در نهايت نيز مدل مربوط به فرضيه اصلي و فرضيه‌هاي فرعي تحقيق اجرا شده است.
4-3-3-1 تحليل عاملي تائيدي
در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تائيدي ساختار کلي پرسشنامه‌هاي تحقيق مورد روائي سنجي محتوائي قرار گرفته است.
مدل اندازه گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 5/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته می شود. بار عاملي بين 5/0 تا 8/0 متوسط و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است.
در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخصهای برازش رایج در مدلهای اندازه گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق در زیر هر شکل ارائه شده است. در ميان شاخص هاي برازش اگر نسبت کاي دو به درجه آزادي کمتر از 3 باشد مدل از برازش مناسبي برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از 05/0 مطلوب است. ساير شاخص ها نيز هر چقدر به يک نزديکتر باشند مطلوبتر است.
در ادامه اشکال مرتبط با این تحلیلها و نیز نتایج تحلیل عاملی ارائه می شود. خاطر نشان می شود که ارتباط بین خطاها در اشکال، برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس شاخص اصلاح10 ارائهشده در نرمافزارAMOS ایجاد شده است. به این ترتیب که هرچه برای یک ارتباط، شاخص اصلاح بالاتری باشد، افزوده شدن آن ارتباط در مدل موجب بهترشدن برازش آن میشود.
4-3-3-1-1 مدل ساختاری پژوهش
جدول 4-9 نام گذاری کدهای مدل کلی تحقیق
کد
نام متغیر
Q.HT
کیفیت سیستم هوش تجاری
Q.In
کیفیت اطلاعات
In.T
ارزش تسهیم اطلاعات
In.Use
استفاده از اطلاعات
HT.Es
استقرار هوش تجاری

شکل 4-1 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، انحراف معیار، هوش تجاری، تحلیل داده Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، روش شناسی