منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، کسب و کار، تصمیم سازی، کیفیت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

استخراج اطلاعات مورد نیاز را خواهد داد(سارین و همکاران، 2009). پردازشهای تحلیلی آنلاین و موتور های تجزیه و تحلیل اطلاعات: نرم افزارهای پردازشهای تحلیلی آنلاین یک لایه جداساز بین انبارهای داده مختلف سازمان و کاربران نهایی سیستم ایجاد میکنند و امکان دستیابی به امکانات زیادی را برای کاربران فراهم میکنند(نیکومران، 1391).
چالش عمده سازمان ها در استقرار هوش تجاری، بحث یکپارچگی و تجمیع داده های سازمان در قالب انبار داده است. معمولا داده ها در یک سازمان توسط نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی مختلفی جمع آوری میشوند و همین موضوع باعث مشکل شدن کار تجمیع داده ها میشود. ۹۰٪ از پرژه های انبار داده در سازمان ها که با شکست مواجه شده اند، از همین مشکل رنج میبرده اند(انصاری و دیگران، 1389).
وقتی انبار داده مورد نظر سازمان به تمام زیر سیستم ها و نرم افزارهای سازمان وابسته باشد، در صورت بروز مشکل در یک سیستم، کل پروژه دچار و شکست خواهد شد و این اصلا ریسک مناسبی در اجرای پروژه نمیباشد. بنابراین راه حل مناسب، شکستن برنامه های بزرگ وابسته به قطعات کوچکتر مستقل است، با این روش، شکست یک عنصر، منجر به شکست کل برنامه نمیشود. برای سازمان های بزرگ با منابع داده و سیستم های اطلاعاتی مختلف، مدل زیر پیشنهاد میگردد:
در این مدل، انبارداده هایی وجود دارند(انبار داده، بازارهای داده، منابع ذخیره سازی دادهای عملیاتی)، صدها نرم افزار و برنامه کاربردی وجود دارند که باید انبار های داده را تغذیه نمایند. یک لایه تجمیع داده و یک لایه هوش تجاری نیز دیده شده است(لاجوردی، 1391).
برای یک سازمان بزرگ، برای هر یک از زیر سیستم ها یک انبار داده مجزا در سطح منطقه عملیاتی یا سازمانی خودش در نظر گرفته شده است. که خودش شامل بخش خروجی و گزارشات مخصوص به همان زیر سیستم یا نرم افزار میباشد. هر کدام از این زیر سیستم ها خودشان یک پروژه کامل به حساب می آیند چراکه شامل تمام اجزای پروژه اصلی هستند. اما برای اتصال زیر سیستم ها از نظر داده ها و تجمیع انها، باید به سراغ استفاده از مستر دیتا یا داده های اصلی سیستم رفت. داده های اصلی، که ممکن است شامل داده های مرجع باشد، اطلاعات کلیدی برای بهره برداری از کسب و کار هستند. این اطلاعات کلیدی کسب و کار ممکن است شامل اطلاعات در مورد مشتریان، محصولات، کارکنان، مواد، تامین کنندگان، و غیره باشد.در این راستا، داده ها اصلی می توانند عملیات و فرآیندهای تراکنشی و پشتیبانی زیر سیستم های مختلف را تسهیل کنند.
برای استفاده از داده های اصلی، بعد از شناخت انها لازم است که مدیریت و کارشناس ارشد اطلاعات سازمان آنها را بدرستی طبقه بندی و آماده بهره برداری کند بطوریکه شامل داده های تکراری یا نا معتبر نباشند. این داده ها میتواند مورد توافق نظر در سطح سازمان قرار بگیرد و در تمام زیر سیستم های مورد استفاده باشد(مشبکی و دیگران، 1390).
2-5-2 کیفیت سیستم هوش تجاری و کیفیت اطلاعات:
 معماری که برای پوشش ضعف موجود در سیستم های که همان مشکل ضعف در استفاده از یک منبع داده بود بوجود آمده است  يک معماري ادراکي پذيرفته شده ( در سطح وسيع ) است که انباره هاي اطلاعاتي اي که در اجرا و مديريت يک زيرساخت محکم و موفق هوش تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند، را توصيف و طبقه بندي مي کند. این معماری بر مبنای تفکیک کل داده های سازمان به 5 پایگاه داده عمده بوجود می آید که عبارتند از:
– پايگاه هاي داده سيستم اجرايي
– پايگاه داده تحليلي
– انباره داده اجرائي
– پايگاه هاي داده تحليلي خرد
– پايگاه هاي داده عملِياتي خرد(مشبکی و دیگران، 1390).
و در مرحله بعد عملیات يکپارچه سازي فرآيندهای سازمان و کسب وکار به منظور انتقال کارا و موثر داده از سيستم هاي منبع موجود به کاربران تجاري انجام میشود. فرآیند های کسب و کار را در سه گروه اصلی طبقه بندی میکند که عبارتند از:
– فرآیندهای عمليات تجاري: فرآیندهایی که با اطلاعات  عمليات روزانه و جاري سازمان در ارتباطند.
– فرآیندهای هوش تجاري: فرآیندهایی که با جستجوي مداوم براي درک بهتر سازمان، ورودی های سازمان آن و خروجی های آن، تامین کنندگان و مشتریان و کلیه ذینفعان آن در ارتباط است. فرآيندهاي عمليات تجاري ايستا هستند، در حاليکه فرآیندهای هوش تجاري علاوه برفرآيندهاي ايستا، شامل فرآيندهايي است که همواره در حال تکامل اند و باید دائما مورد بررسی قرار گیرند(قاسمی، 1389).
– فرآیندهای مديريت تجاري: فرآيندي است که در آن دانشها و بينشهاي جديدي که در هوش تجاري ايجاد مي شوند، در عمليات تجاري روزانه در سرتاسر سازمان معرفي و اجرا مي شوند، فرآیندهای مديريت تجاري تصميمات تاکتيکي که يک سازمان اتخاذ مي کند را در بر مي گيرد و ارزش فوق العاده زیادی برای سازمان دارند و هر میزان که استقرار هوش تجاری در سازمان به بهینه شدن تصمیمات در این سطح کمک کند، ارزش های این نوع سیستم ها بیشتر و بیشتر مشخص خواهد شد(ساجدی، 1387). در این معماری دو مولفه اصلی وجود دارد که عبارتند از:
1- دريافت داده:
شامل فرآيندها و پايگاه هاي داده اي است كه درگير اخذ داده از سيستم هاي اجرائي، يكپارچه سازي آن، پاكسازي آن و قرار دادن آن در يك پايگاه داده براي استفاده آسان هستند و عبارتند از:
– پايگاه هاي داده سيستم اجرايي.
– پايگاه داده تحليلي.
– انباره داده اجرائي.
– اخذ دانش(سازور و دیگران، 1390).
2- پس دادن اطلاعات:
شامل فرآيندها و پايگاه هاي داده اي است که درگير ارائه هوش تجاري به مشتريان تجاري نهايي يا تحليل گران اند و عبارتند از:
– پايگاه هاي داده تحليلي خرد.
– پايگاه هاي داده عملِياتي خرد.
– داده رساني.
3- مراحل استقرار هوش تجاری.
الف: آمادهسازي
– استخراج داده
– پاكسازي داده.
– بايگاني كردن داده قبل و بعد از پاكسازي.
ب: يكپارچگي
– تطبيق داده و يكپارچگي چند منبع دادهاي.
– تحليل سطح بالا
– محاسبه ديدهاي تحليلي از ديدهاي پايه – ايجاد پارامترهاي تحليلي(ساجدی، 1387).
پ: خصوصيسازي
– استخراج و خصوصي سازي اطلاعات
– ايجاد پايگاه داده تحليلي خاص
هر یک از این مراحل، توسط افراد خاصی باید انجام شود. در واقع تخصص های مورد نیاز برای انجام هر یک از مراحل فوق با هم دیگر فرقق می کند.
باید توجه داشت که تقریبا از مرحله اول نیازمند وجود برای ذخیره ها هستیم. همچنین ممکن است در مراحل آخر نیازمندی جدیدی برای مرحله 3 پیش آید که در این صورت نیازمند انجام مجدد مراحل اولیه هستیم(نجفی، 1383).
2-5-3 کیفیت سیستم هوش تجاری و ارزش تسهیم اطلاعات:
خورشید خدمات بانکی، مالی و بیمه ای در ایران از افق عبور نموده و آماده طلوعی درخشان و آغاز یک روز خوب است. با این حال این روز آفتابی همواره از جانب ابرهای تغییر و تحولات، پیروی از مقررات، جهانی شدن، ارتقا درک و انتظارات مشتریان، گسترش وسیع منطقه ای، جریانهای سیاسی- اقتصادی و نیاز به نظارت بر بهره وری نیروی انسانی تیره می گردد. چالش حفظ مزیت رقابتی در برابر کلیه عوامل فوق باعث شده تا دستیابی به اطلاعات جامع، دقیق و یکپارچه سازمانی برای مدیران در کلیه سطوح امری حیاتی باشد(انصاری و دیگران، 1389).
امروزه از مدیران موسسات مالی انتظار می رود تا از اطلاعات صحیح و بروز جهت افزایش رضایت و تعامل با مشتری بهره گیرند. مدیریت باید ثابت کند که فرایند حفظ و نگهداری مشتریان، شناخت نیازمندیهای طبقات مختلف آنها و به طور کلی جریانات کار در زمینه های مختلف را در کنترل خود دارد. با گسترش موفق راهکارهای هوش تجاری می توان خط سیر کلیه فرایندها را مشخص و تمامی سطوح سازمانی را دارای ظرفیتی منحصر به فرد نمود(غضنفری و دیگران، 1387).
یک محیط کارای هوش تجاری می تواند مدیران و تحلیلگران را با استفاده از داشبوردهای تحلیلی و ابزارهای بصری ساده و بسیار کارا، از پیچیدگیهای تکنولوژیک دور نگه دارد و تمرکز آنها را به جای پیچیدگیهای ابزار به تحلیل عمیق اطلاعات منعطف سازد(غضنفری و دیگران، 1387).

شکل 2-1 استقرار هوش تجاری در سازمان (غضنفری و دیگران، 1387).
امروزه تمامی سازمان ها با حجم گسترده ای از داده و اطلاعات روبرو هستند و کلید موفقیت تجاری در این عصر استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیماتی بهتر، سریعتر و بدون نقص می باشد. سازمانها برای رسیدن به این هدف نیازمند ابزارهای قوی و کارآمدی هستند تا بتوانند وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی را مکانیزه و اتوماتیک نمایند(اسکندری و مولوی، 1388).
هوش تجاری مجموعه‌ای از مهارتها، فناوریها و سیستم‌های كاربردی است كه برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تحلیل و ایجاد دسترسی كارآمد به انباره‌های داده جهت كمك به سازمان‌ها برای درک مناسبتر از زمینه کسب و کار و نیز تصمیم‌گیری به موقع و صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد(مشبکی و دیگران، 1390).
هدفBI گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از دادهها از سیستمهای درون سازمانی و منابع برون سازمانی و در نهایت تبدیل حجم داده به ارزش تجاری موثر در تصمیم سازی از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است(درگی، 1390).

شکل 2-2 بستر هوش تجاری (درگی، 1390)

2-5-4 کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات:
هوش تجاری، مدیران را برای تصمیم‌ سازی و تصمیم‌گیری در مورد همه عوامل موثر بر موفقیت سازمان توانمند می‌سازد. در واقع هدف اصلی راه حلهای هوش تجاری کمک به سازمان‌ها در جهت بهبود کارایی عملکرد و ارتقا مزیت رقابتی در بازار می باشد. در یك نگاه کلی، سازمان‌ها بنا به دلایل زیر نیاز به استقرار و بکارگیری هوش تجاری دارند:
– انجام تجزیه و تحلیل در جهت کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری بهتر
– پیش بینی رفتار مشتریان و تقاضای بازار مبتنی بر تحلیل اصولی روندها و الگوها
– پیشبرد اهداف اساسی سازمان مانند كاهش هزینه ها، بهبود بهره وری، توسعه محصول، توسعه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان، افزایش درآمدها و غیره
– ارائه اطلاعات تحلیلی در قالب داشبوردهای گرافیکی که به نسبت گزارشات متنی از کارایی و اثربخشی مضاعفی برخوردار است.
– انجام تحلیلهای چندبعدی روی شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان(نیکومرام، 1391).
برای بسیاری از بانک ها به عنوان موسسات مالی بسیار بزرگ، مدیریت موثر مشتریان در سطح شعب عامل حیاتی برای موفقیت است. برنامه ریزی برای جذب سپرده از مشتریان و کسب و کارهای کوچک، بودجه لازم برای اعطای تسهیلات که باعث کسب منفعت برای بانک می شود را به همراه خواهد داشت. از این رو جلب مشتریان مناسب، ارائه محصولات و خدمات مناسب به آنان و حفظ و نگهداری مشتریان در یک رابطه سودآور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تاثیر مثبت خود را در همه ابعاد بانک نمایان می سازد. به برخی از کاربردهای استفاده از BI در صنعت بانکداری در زیر اشاره می شود:
– تحلیل و رتبه بندی شعب بر اساس کارایی عملکرد (سطح سود و زیان)
– مدیریت اعتبارات و سیستمهای هوشمند هشدار در مواقع عدم کفایت اعتبار
– محاسبه درآمد و زیان وام ها بر اساس سطح و میزان حسابها
– طبقه بندی مشتریان با هدف شناسایی مشتریان پر سود و کم سود
– گزارشگیری و تحلیل به تفکیک نوع حساب، طبقه مشتری، شعبه، نوع خدمات، زمان و …
– تحلیل ریزش مشتریان به تفکیک طبقه مشتری
– افزایش فروش برای مشتریان پر سود و کاهش هزینه ها برای مشتریان کم سود
– بهبود ارائه خدمات و پشتیبانی به مشتریان و در نتیجه افزایش وفاداری مشتریان
– شناسایی رفتار معاملات شامل رفتار مشتری، الگوی پرداخت و معاملات
– حذف بار ترافیکی گزارش های تحلیلی از روی سیستم های عملیاتی بانک
– افزایش سرعت در تحلیل‌ها و گزارشات و در نتیجه تسریع در فرایند تصمیم
– تجهیز مدیران شعب به ابزار تحلیلی برای پیمایش در کلیه داده ها از بیرونی ترین سطح به سطوح درونی.
– فراهم کردن بستر تحلیلی-نظارتی بر هزینه های مربوط به شعب
– بررسی اعتبارات اسنادی جهت کاهش اتلاف اعتبار
– داده کاوی و کشف روندهای پنهان در داده ها
– پیگیری سوء استفاده های مالی و كشف و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، نیازمندی‌ها، صنعت بانکداری، مدیریت ارتباط Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، کسب و کار، قابلیت اطمینان، مدل مفهومی