منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، فناوری اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

مرور ادبيات موضوعي پشتيباني تصميم و هوش تجاري با رويکرد کاربرد در سيستم اطلاعات حسابداري مديريت نسبت به سنجش الگو اقدام شد و سپس به منظور سنجش تاثير وجود اين سيستم بر عملکرد مالي از واحدهاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه گيري متناسب گرديد. در ادامه با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي به مولفه هاي الگوي پشتيبان تصميم و هوش تجاري وزن دهي شده و با توزيع پرسشنامه کتبي و مصاحبه سطح پشتيباني تصميم و هوش تجاري در سيستم اطلاعات حسابداري مديريت هر يک از واحدهاي اقتصادي مورد نمونه اندازه گيري شد. نمونه مورد مطالعه در سه گروه شرکتها با سطح سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم گيري و هوش تجاري قوي، متوسط و ضعيف طبقه بندي گرديد و با استفاده از آزمون همبستگي ارتباط معني داري هر يک از متغيرهاي حسابداري مديريت با معيارهاي عملکرد مالي بازده سرمايه گذاري و بازده حقوق صاحبان سهام مورد سنجش قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد ارتباط معني داري بين سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم و هوش تجاري در سطوح مختلف با متغيرهاي عملکرد وجود دارد.
– حقیقت منفرد و شعبان(1391) در پژوهشی با عنوان بررسي اثر ابعاد محتوايي سازمان بر اثربخشي هوش تجاري با توجه به نقش مديريت دانش مطالعه موردي: بانک سامان به این نتجیه رسیدند. در اين پژوهش به بررسي تاثير ابعاد محتوايي سازمان (فرهنگ، تکنولوژي، استراتژي) بر اثربخشي هوش تجاري با توجه به نقش تعديل کننده مديريت دانش پرداخته شده است. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير مديريت دانش بر ارتباط بين ابعاد محتوايي سازمان و اثربخشي هوش تجاري است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش، توصيفي پيمايشي و از نظر روش جمع آوري اطلاعات يک تحقيق ميداني محسوب مي شود و روش نمونه گيري نيز روش تصادفي ساده و ابزار گردآوري داده ها نيز پرسش نامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. جامعه آماري در اين پژوهش کليه مديران و کارشناسان بانک سامان شعب شمال تهران مي باشد. ابزار اندازه گيري متغيرهاي پژوهش، پرسش نامه بوده که بر اساس مولفه هاي متغيرهاي پژوهش طراحي شده است. به منظور بررسي داده هاي گردآوري شده، از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون کولموگروف- اسميرنوف، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون فريدمن) استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر ارتباط مثبت و معنادار بين ابعاد محتوايي سازمان و اثربخشي هوش تجاري و همچنين نشان دهنده آن است که مديريت دانش به عنوان يک متغير تعديل گر ارتباط بين ابعاد محتوايي و اثربخشي هوش تجاري را تقويت مي کند.
– نیکو مرام و محمودی(1391) پژوهشی با عنون سنجش تاثير سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم و هوش تجاري در تصميم گيري مديران واحدهاي اقتصادي انجام دادند.
در اين مقاله بر اساس مرور ادبيات موضوع و انجام مطالعه کتابخانه اي نسبت به ارائه الگوي سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم گيري و هوش تجاري بر اساس معيارها و خصوصياتي در قالب چهار گروه شامل سيستم هاي مبتني بر ارتباطات و استنتاج، سيستم هاي هشدار دهنده و گزارش دهنده، ابزارهاي تحليل و تصميم گيري اثر بخش به منظور سنجش تاثير در تصميم گيري مديران اقدام نموده ايم. با استفاده از ابزار پرسشنامه کتبي نسبت به جمع آوري نظرات مديران مالي شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران در رابطه با سيستم هاي اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم گيري و هوش تجاري و متغييرهاي تصميم گيري در واحد اقتصاديشان شامل به موقع بودن، کسب بازده مطلوب، ريسک پذيري و شرايط محيطي طي سال 1389 اقدام شد. نمونه تصادفي ساده از بين مديران مالي شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گرديده و نتايج حاصل از آزمون رگرسيون ناپارامتريک، ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن نشان مي دهد اکثر مولفه هاي سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم گيري و هوش تجاري در قالب سيستم هاي مبتني بر ارتباطات و استنتاج، سيستم هاي هشدار دهنده و گزارش دهنده، ابزارهاي تحليل و تصميم گيري اثر بخش با متغييرهاي تصميم گيري ارتباط معني داري نداشته ليکن برخي از مولفه ها مانند استفاده از فرايند استدلال دانش پيش رو پس رو و بهينه سازي با فرايند تصميم گيري مبتني بر کسب بازده مطلوب، استفاده از تصميم گيري گروهي و خلاصه سازي با فرايند تصميم گيري ريسک پذير و استفاده از عامل هوشمند، گزارشهاي گرافيکي، تصميم گيري گروهي و خلاصه سازي با فرايند تصميم گيري بر اساس شرايط محيطي ارتباط معني داري در سطح 95 درصد دارند. لذا در فرايند تصميم گيري مبتني بر کسب بازده مطلوب، ريسک پذيري و شرايط محيطي استفاده از مولفه هاي فرايند استدلال دانش پيش رو پس رو، بهينه سازي، تصميم گيري گروهي، خلاصه سازي و عامل هوشمند، گزارشهاي گرافيکي، تصميم گيري گروهي و خلاصه سازي بترتيب پيشنهاد مي گردد
– انصاری و دیگران(1389) پژوهشی با عنوان تاثير فن آوري اطلاعات بر هوش تجاري مديران به انجام رساندند. گردآوري و ارزيابي اطلاعات مربوط به شرکت هاي رقيب در امر تدوين استراتژي ها؛ نقشي حياتي دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت هاي رقيب اطلاعات بيشتري به دست آورد، احتمال آنکه استراتژي هاي اثربخش تر و موفقيت آميزتر تدوين و اجرا کند، بيشتر است. بنابراين رديابي و درک رقبا و واکنش به آنها به عنوان يک جنبه ويژه از فعاليت بازاريابي مطرح و لازم است که شرکت ها يک برنامه اثربخش به نام هوشمندي رقابتي را به اجرا درآورند (ديويد، 1379). هدف از اين تحقيق بررسي تاثير فن آوري اطلاعات بر هوش تجاري مديران است که با اجراي پرسشنامه و نظرخواهي از جامعه آماري تحقيق که شامل کليه مديران بانک هاي ملي شهر تبريز (87 نفر) تحقق يافت و به دليل محدوديت تعداد بانک هاي مورد بررسي کل جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت. پايايي ابزار اندازه گيري 0.87 برآورد گرديد و بر اساس نتايج داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي تاثير و نقش فن آوري اطلاعات بر شناخت مديران از رقبا، شناخت بازار و تسهيل تبادل اطلاعات در بين کارکنان با 95 درصد اطمينان به اثبات رسيد.
طراحی نقشه استقرار هوش تجاری در نظام بانکداری

اغلب مدیران و تصمیم گیرندگان فناوری اطلاعات، هنوز معیار درستی برای دستیابی به تصمیم درست و بهنگام استقرار هوش تجاری در سازمانشان ندارند. دلیل اصلی این مشکل، عدم اطلاع کافی آنها از پیش نیازهای استقرار هوش تجاری در سازمانهاست. پاسخ به این سوال که “پیاده سازی هوش تجاری در سازمان ما مستلزم وجود چه پیش نیازهایی است. چه امکانات و زیر ساخت های فناورانه ای مورد نیاز است. و چه میزان دانش و تخصص  نیروی انسانی متخصص لازم و کافی خواهد بود. فرهنگ سازمانی متناسب برای استقرار موفق هوش تجاری در سازمان کدام است. با چه ابزارها و تکنیک هایی میتوان میزان آمادگی سازمان را برای استقرار موفق هوش تجاری اندازه گرفت. و در مجموع سیاست و رویکرد اصلی سازمان نسبت به استقرار هوش تجاری باید به چه صورت باشد.” اگر پاسخی برای این پرسش ها بدست آید، مدیران میتوانند تصمیات درست تر و منطقی تری اتخاذ کنند و به این ترتیب ضریب شکست پروژه های استقرار هوش تجاری در سازمان ها پایین خواهد آمد. استقرار سیستم های هوش تجاری، برای سازمان هایی مناسب است که در آنها فرهنگ کاری و فرآیندهای کاری با اطلاعات و فناوری اطلاعات هماهنگی داشته باشد(لاجوردی، 1391). چند نمونه از مهمترین شاخص های این هماهنگی عبارتند از:
– وجود تحقیقات و بررسی های مداوم و مستمر درباره نیازهای اطلاعاتی سازمان (نیازهای فعلی و آتی)
– همکاری و ارتباط مبتنی بر اعتماد میان کاربران فناوری اطلاعات سازمان مانند تصمیم‌گیرندگان و کارکنان عملیاتی سازمان با کارمندان و فعالان فناوری اطلاعات و مراکز مدیریت دانش در سازمان.
– وجود و نهادینه شدن فرهنگ  اشتراک گذاری اطلاعات، دانش و تجربیات در سازمان.
– درک نیاز، تمایل و توانایی در انجام فراتحلیل‌ها و استفاده از آنها نزد مدیران سازمان جهت مدیریت بهتر سازمان(محقر و دیگران، 1387).
سازمان ها برای استقرار هوش تجاری بیش از هر مساله دیگری باید نگران زیرساخت های فنی باشند. مشارکت موثر فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان در هوش تجاری بسیار  مهم است. این مشارکت تنها به معنی انجام وظایف مربوط به استقرار هوش تجاری نیست، بلکه به معنای کمک فناوری اطلاعات به بهبود کسب و کار و پیشرفت سازمان در قالب استقرار هوش تجاری است. امروزه سازمان هایی که موفق بهره برداری مناسب از فناوری اطلاعات شده اند به مراتب هوشمند تر و موفق تر هستند(حقیقت و رضایی، 1390).
ابزارهای هوش تجاری، طیف وسیعی از خدمات را ارايه میدهند، از گزارشات ساده گرفته تا امکان نفوذ در داده ها برای تحلیل های مورد نیاز مدیران در یک صنعت خاص یا یک محیط عملیاتی. هنگامی که قصد انتخاب استراتژی را داریم باید به ۲ سوال پاسخ بدهیم :
1- چه نوع داده هایی برای تحلیل های ما مورد نیاز است؟ و از چه منبعی باید این داده را تامین کرد؟
2- تجزیه و تحلیل داده توسط چه کسی باید انجام شود و نتایج حاصل از تحلیل ها به چه صورت باید ارايه شود؟
ارايه پاسخ روشن به این ۲ پرسش مسیر حرکت سازمان را برای استقرار هوش تجاری روشن میکند. پیش نیازها و مراحل فنی  استقرار هوش تجاری عبارتند از:
– سخت افزارهای مورد نیاز برای ذخیره سازی اطلاعات و انجام محاسبات
– ارتقاء زیرساخت های ذخیره سازی داده ها(شبکه ذخیره سازی، ملحقات شبکه ذخیره سازی،مدیریت ذخیره سازی سلسله مراتبی)
– نرم افزارهای کاربردی و منابع داده
نرم افزارها باید سازماندهی شوند. مشکل انتقال و ارتباط و تجمیع داده ها در نرم افزارهای مختلف حل شود(حقیقت و شعبانی، 1391).
نرم افزار واسطی ایجاد شود که تمام انواع پروتکل ها، واسط های کاربری، و مدل های اشیاء و ساختار داده ها برای ارتباط نرم افزارهای مختلف با یکدیگر را پوشش دهد. برای این امر نیاز به سرمایه گذاری در بخش اتصال سیستم هاست که امکان تجمیع اطلاعات از انبار های مختلف داده را فراهم میکنند و طی کردن فرآیند ETL که با اتصال به چندین منبع داده مختلف، داده ها را بدست میآورد و سپس در یک انبار داده همه را مجتمع میکند(پرهیزگار و جاوید، 1388).
در حال حاضر، مخازن داده الکترونیکی بسیار بزرگی به وسیله بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی در دنیا نگه‌داری می‌شود. این داده‌ها که در واقع داده‌های خام و رکوردهای ادواری هستند به خودی خود و بدون تحلیل، اطلاعات خاصی را منعکس نمی‌کنند. در این حال برای بدست آوردن اطلاعات مفید و کاربردی (که جهت کشف دانش از انواع گوناگون مخازن داده داخلی و خارجی طراحی شده‌اند) و برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های بهتر تمرکز دارند استفاده از سیستم‌های هوش تجاری توصیه می‌شود. همچنین تکیه برتکنیک‌های داده‌کاوی برای کشف دانش از پایگاه داده بسیار پر اهمیت است(پیرایش و علی پور، 1391).
وضعیت کنونی بانک‌ها نشان می‌دهد به دلیل رویارویی با حجم زیاد داده ناشی از عملیات روزانه سیستم‌های عملیاتی، با مشکلاتی از جمله نحوه جمع آوری، نگه‌داری، تحلیل و استفاده مؤثر از آن مواجه شده‌اند، که جهت برطرف‌سازی این مشکل استفاده از انبار داده واحد ضروری به نظر می‌رسد، از سوی دیگرهوش تجاری، یک سرمایه گذاری دراز مدت و موثر در زمینه فناوری اطلاعات به شمار می‌آید و در زمان انجام، پروژه هوش تجاری به دلیل عدم گسیختگی در فعالیت‌های روزانه و عدم تأثیر در سیستم‌های فعلی و عملیاتی، با ریسک پائین در پیاده‌سازی مواجه خواهد بود(درگی، 1390).
هوش تجاری باعث اتصال فعالیت‌ها به استراتژی سازمان شده و نتیجه آن ایجاد زبان سازمانی است. به همین دلیل خلق یک نسخه واحد از داده‌های واقعی کمک شایانی به انجام بهتر و هوشمندانه‌تر فرآیند‌ها می‌کند. با به‌کارگیری سامانه انباره داده و سیستم هوش تجاری، بانک‌ها از وضعیت تمرکز صرف در ارائه خدمات بانکی به تمرکز روی خواسته‌های مشتری روی آورده و تحول چشمگیری در صنعت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، فناوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، نیازمندی‌ها، صنعت بانکداری، مدیریت ارتباط