منابع پایان نامه ارشد با موضوع هموارسازی سود، سود تقسیمی، آزمون فرضیه، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..114
4-5-1 بررسی وضعیت هر یک از متغیرها در گروه های مختلف………………………………………………………………………….115
4-5-2 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی تحقیق………………………………………………………………..118
4-5-2-1 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)……………………………………….121
4-5-2-2 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)………………………………………..129
4-5-2-3 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل سود هدف)……………………………….133
4-5-2-4 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل هدف)……………………………………….138
4-6 تحلیل نتایج ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………..142
4-7 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
5-2-1- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………..150
5-2-2- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………….151
5-2-3-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………..152
5-2-4-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………..152
5-2-5-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………….153
5-2-6- نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………………………..153
5-3- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های پیشین ……………………………………………………………………………………….155
5-4- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………155
5-4- پيشنهادات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….156
5-4-1- پيشنهادات به استفاده کنندگان از نتايج تحقيق………………………………………………………………………………..156
5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي……………………………………………………………………………………………………..156
5-6- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………..157
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….164

فهرست جدول ها و نمودارها
جدول 2ـ 1ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود……………………………………………………………66
جدول 2ـ 2ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود…………………………………………………………..67
جدول 2ـ 3ـ خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………….68
جدول 2ـ 4ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی……………………………………………………………69
جدول 3-1- تعداد شرکت هاي حاضر در تحقيق…………………………………………………………………………………………………………79
جدول 4-1 آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
جدول 4-2 نتایج آزمون جارک-بر……………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول 4-3 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل اول تحقیق…………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-4 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………….106
جدول 4-5 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………106
جدول 4-6 نتایج آزمون همسانی واریانس مدل چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………106
جدول 4-7 نمایه ب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
جدول 4-8 نمایه الف- مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………………………118
جدول 4-9 نمایه ب- مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول 4-10 نتایج آزمون f ……………………………………………………………………………………………………………………………………….119
جدول 4-11 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………126
جدول 4-12 نتایج به دست آمده از مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………………………….126
جدول 4-13 نتایج آزمونF………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
جدول 4-14 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………132
جدول 4-15 نتایج آزمون t ……………………………………………………………………………………………………………………………………….132
جدول 4-16 نتایج آزمون F ………………………………………………………………………………………………………………………………………133
جدول 4-17 نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………136
جدول 4-18 نتایج آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
جدول 4-19 نتایج آزمون F……………………………………………………………………………………………………………………………………….137
جدول 4-20 نتایج آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………….141
جدول 4-21 نتایج آزمون t ………………………………………………………………………………………………………………………………………141
جدول 5-1 خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………….142
نمودارها
نمودارهای 4-1 رابطه ی بین رقابت در بازار محصولات با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
نمودارهای 4-2 رابطه ی بین نوسان بازده سهام صنعت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
نمودارهای 4-3 رابطه ی بین نوسان بازده سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
نمودارهای 4-4 رابطه ی بین نوسان سود شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
نمودارهای 4-5 رابطه ی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
نمودارهای 4-6 رابطه ی بین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم سود، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، سیاست تقسیم سود Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود تقسیمی، هموارسازی سود، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی