منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیروی کار، نیروی انسانی، منابع انسانی، فشار روانی

دانلود پایان نامه ارشد

نگرش‌ها، شخصيت، دانش و بينش فرد صورت مي گيرد و اين عوامل بر يكديگر تأثير متقابل دارند. در مديريت معاصر تصميم گيري به عنوان فرآيند حل يك مسأله تعريف شده است و اغلب به تصميم گيري، حل مسأله نيز گفته مي شود. مي توان گفت تمام فعاليت‌ها و اقداماتي كه در همه زمينه‌ها توسط افراد بشر انجام مي شود، حاصل فرآيند تصميم گيري است. برای اتخاذ یک تصميم مساعد بايد بتوان، ارزش هر يک از نتايج احتمالي را که پس از انجام تصميم او حاصل خواهد شد، پيش بيني کرده و به طور ضمني اين ارزش‌ها را با نوعي مقياس کمي مقايسه، و احتمال موفقيت را بررسي نمايد، که اين کار هميشه ساده نخواهد بود. تصمیم‌گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است؛ در تعیین خط مش‌های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت. تصمیم‌گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. بنابراین با توجه به بیان مساله مطرح شد محقق در این تحقیق به تبیین رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودگی شغلی و بهره‌وری می پردازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
دنیای ما دنیای سازمانهاست. سازمانها در معنای وسیع کلمه از شالوده‌های اصلی اجتماع امروزی است و تلاش برای بهبود و استفاده موثر از منابع گوناگون آن از حجم نیروی انسانی، سرمایه، تجهیزات و اطلاعات، هدف تمامی مدیران می‌باشد و باتوجه به اینکه افراد گردانندگان اصلی سازمانها هستند و تحقق اهداف سازمان را میسر می‌سازند، باید برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل شد. با تبیین خشنودگی شغلی می‌توان نشان داد که وقتی کارمندی احساس کند به برخی از جنبه‌های زندگی کاری خود کنترل دارد، احساس بیهودگی نکرده و جهت رسیدن به اهداف سازمان از حداکثر توانایی خود استفاده می نماید. علی رغم پیشرفت نظری و افزایش دانش ما درباره مدیریت منابع انسانی و سازمان، یکی از مشکلات عمده سازمان کشور، شناخت ناکافی و ناقص از نیازهای کارکنان است که در صورتی که این شناخت حاصل شود، نوعی رخوت و سستی در سازمان حاکم خواهد شد. این امر موجب سردی کارکنان در کار شده و اقدامی‌را در جهت افزایش بهره‌وری سازمان انجام نخواهد داد (مروی، 1388).
از جمله تلاش‌های هرسازمانی در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی و بهره‌وری کارکنان ایجاد رضایت کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنان است در واقع هر سازمانی در صدد بالا بردن بهره‌وری و کارآیی کارکنان خود می‌باشد و خشنودگی شغلی در بالا بردن این کارآیی نقش مهمی‌بازی می‌کند. عوامل متعدد ازجمله سرپرستی و همکاران با ملاحظه، شغل چالش برانگیز و مبهم، دستمزد و مشوق‌های بسنده و مکفی، امنیت شغلی، عوامل محیطی مناسب، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و از همه مهم‌تر فشار روانی شغل، در ایجاد خشنودگی شغلی دخالت دارند بطور کلی خشنودگی شغلی در یک سازمان از فشار روانی کارکنان می‌کاهد و زمینه تضمین سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی آن‌ها را فراهم می‌کند. از نظر تعهد شغلی از احتمال غیبت‌ها کاسته و ترک شغل را به حداقل می‌رساند( حیدری و همکاران، 1384).
پس از دهها سال تجربه، دنیا به این نتیجه رسید که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه برخوردار باشد. منابع انسانی، اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند.بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمان‌ها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسان‌هایی با فرهنگ، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهد. (امیدواری و ساجدی، 1386). بهره‌وري ازجمله عواملي است كه بقاء و دوام سازمانها را در دنيايي پر رقابت فعلي تضمین ميكند. حاكم شدن فرهنگ بهره‌وري، موجب استفاده بهينه از كليه امكانات مادي و معنوي سازمان ميشود و دائماً توانها، استعدادها و امكانات بالقوه سازمان شكوفا مي شود و بدون اضافه كردن فنآوري و نيروي انساني جديد ميتوان از امكانات، شرايط، توان و قابليت نيروي انساني موجود با خاصيت زايشي و خلاقيت در جهت تحقق اهداف سازمان حداكثر بهره را برد. بهره‌وري مطلوب با تغيير ساختارها، اضافه كردن فنآوري، تدوين دستور كار و صدور بخشنامه حاصل نميشود بلكه انسان محور هر نوع بهره‌وري فردي- اجتماعي و سازماني است (هنري و همكاران، 1389). از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر بهره‌وري، تصمیم‌گیری مدیران است. بخشی مهمی از وقت و کار مدیران صرف حل مشکل و تصمیم‌گیری می‌شود. وظایف اساسی برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل مستلزم تصمیم‌گیری است. مدیران در همه‌ي سطوح سازمان، برای اقدام تازه‌يا حل مشکل تصمیم می‌گیرند و تصمیمات در مرحله‌ي عمل، چهارچوب فعالیت سایر کارکنان سازمان را مشخص می‌سازند. بنابراین، تصمیم‌گیری فعالیتی حساس و با اهمیت است. تصمیم‌گیری فراگردی است که طی آن شیوه‌ي عمل خاصی یا شکل ویژه برگزیده می‌شود (استونر، 1982). از آن جا که، اکثر تصمیمات در زمینه‌ي تعلیم و تربیت، از طریق مشارکت با دیگران گرفته می‌شود ماهیت و حد مشارکت کارکنان، دانش آموزان، والدین و دیگران در تصمیم‌گیری، ‌به‌صورت فرآیندها اهمیت پیدا می‌کند. تصمیماتی را که مدیر مدرسه مي‌گيرد. اعم از: تصمیمات روزمره‌يا برنامه‌ریزی شده، کاوشی یا خلاق، و تصمیماتی که بر مبنای سازش و یا مذاکره گرفته می‌شود استراتژی‌های (راهبردها) متفاوت ایجاد می نمایند (جمیزلی، ترجمه نائلی، 1370). هر تصمیمی‌در مرحله عمل، چارچوب فعالیت سایر کارکنان سازمان را مشخص میسازد. نقش تصمیمگیري در جلوگیري از بروز مسائل و حل مشکلات و انتقال راه حل مناسب، از عملکردهاي مهم مدیریت به شمار
میرود با توجه به اینکه وظایف اساسی برنامهریزي، رهبري، سازماندهی و کنترل مستلزم
تصمیمگیري است. مدیران در همه سطوح سازمان براي اقدام یا حل مشکل تصمیم می‌گیرند و تصمیمات خود را عملی می‌سازند و این تصمیمات در مرحله‌ي عمل چهار چوب فعالیت سایر کارکنان را مشخص می‌سازد، بنابراین می‌توان دریافت که تصمیم‌گیري فعالیتی حساس و با اهمیت است و بخش مهمی از وقت و کار مدیران به حل مشکل و تصمیم‌گیري اختصاص می یابد.نظر به اهمیت امر تصمیم‌گیري وباتوجه به نقش مؤثرمدیریت دراستفاده بهینه از نیروها، امکانات مادي و معنوي و هماهنگی آنها، بررسی وپژوهش دررابطه با سبک تصمیم‌گیری با خشنودگی شغلی و بهره‌وری امر ي لازم به نظر می‌رسد.

هدف کلی
تبیین رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودگی شغلی و بهره‌وری.

اهداف جزئی
1. تبیین رابطۀ بین سبک تصمیم‌گیری و بهره‌وری .
2. تبیین رابطۀ بین سبک تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی .
3. پیش بینی بهره‌وری از طریق سبک تصمیم‌گیری .
4. پیش بینی خشنودگی شغلی از طریق سبک تصمیم‌گیری .

فرضیه کلی
بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودگی شغلی و بهره‌وری کارکنان رابطه وجود دارد

فرضیه‌های جزئی
بین سبک تصمیم‌گیری و بهره‌وری رابطه وجود دارد
بین سبک تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی رابطه وجود دارد
سبک تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی بهره‌وری می‌باشد.
سبک تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی خشنودگی شغلی می‌باشد.

تعاریف عملیاتی و مفهومی
تعاریف مفهومی متغییر‌ها
سبک تصمیم‌گیري: سبک تصمیم از نظر مفهومی‌بیانگر نوع رفتار و نحوه‌ي عملکرد افراد در هنگام مواجه شدن با شرایط تصمیم‌گیري است. سبک تصمیم‌گیري افراد بیانگر الگوي عادتی است که آنها هنگام تصمیم‌گیري مورد استفاده قرار می‌دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم‌گیري هر فرد رویکرد شخصیتی او در درك و واکنش به وظیفه تصمیم‌گیري خود اوست.(طهرانی، 1387)
بهره‌وری: بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: “مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت”. به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره‌وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود. (لعلی، 1388) بهره‌وري مدل گلداسميت با مولفه‌های (توانايي وضوح يا شناخت، كمك، انگيزش، ارزيابي، اعتبار و محيط) است.
خشنودگی شغلی: عبارتست از حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت که فرد نسبت به شغل خود دارد. وقتی یک شخص میگوید دارای خشنودگی شغلی بالایی است، بدين مفهوم است که او در واقعا شغلش را دوست دارد، احساس خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است ( مقیمی، 1383).
پنج عامل عمده به عنوان ابعاد خشنودگی شغلی مطرحند که عبارتند از:
1-ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصت‌هایی برای پیشرفت.
2-سرپرست: توانایی‌های سرپرست بر ای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.
3-کار: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می آورد.
4-حقوق: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
5-همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند (بهشتی فر، نکوئی مقدم، 1389).

تعاریف عملیاتی متغییر‌ها
بهره‌وري: بهره‌وری كاركنان نمره‌ای است که فرد در مقیاس بهره‌وري مدل گلداسميت با مولفه‌های (توانايي وضوح يا شناخت، كمك، انگيزش، ارزيابي، اعتبار و محيط) بدست می آورد.
خشنودگی شغلی: نمره‌ای که فرد از پرسشنامه خشنودگی شغلی (اسمیت1، 1969) بدست می اورد که متشکل از 5 بعد می‌باشد که با استفاده از 30 گویه سنجیده شده است و در این راستا سئوالات 6-1 مربوط به بعد ارتقاء و سئوالات 13-7 مربوط به بعد سرپرست و سئوالات 18-13 مربوط به بعد کار و سئوالات 24-19 مربوط به حقوق و سئوالات 30-25 مربوط به بعد همکاران می‌باشد.
سبک تصمیم‌گیری: نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه سبک تصمیم‌گیری اسکات و بروس(1999) با پنج مولفه سبک تصمیم‌گیری عقلایی، سبک تصمیم‌گیری شهودی؛، سبک تصمیم‌گیری وابستگی؛، سبک تصمیم‌گیری آنی؛، سبک تصمیم‌گیری اجتنابی.بدست می آورد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیر‌های تحقیق ( سبک‌های تصمیم‌گیری، خشنودگی شغلی و بهره‌وری ) می پردازیم سپس تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به جمع بندی پرداخته شده است.

مبانی نظری بهره‌وری
مفهوم بهره‌وری
بهره‌وری را می‌توان به شیوه‌های مختلف تعریف کرد: در یکی از این تعاریف گفته شده است: بهره‌وری یعنی، استفاده بهینه از منابع گوناگون در جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرف کنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همه ابعاد آن، افزایش دهد.
به طور کلی بهره‌وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک فرد، واحد و سازمان یا یک ملیت بکار گرفته می‌شود. در این صورت اگر میزان تولید و خدمات یک سازمان بیش از مجموعه میزان نیروی کار، سرمایه، مواد و وسایلی باشد که به کار گرفته است، می‌گوییم سازمان مورد نظر بهره‌وری دارد(ساعتچی، 1382 ).
در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا، به طور رسمی‌بهره‌وری را چنین تعریف کرد:
بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می‌توان از بهره‌وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد (غفاری، 1371 ).
سازمان بین‌المللی کار بهره‌وری را چنین تعریف کرده است:
بهره‌وری عبارتست از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید: سرمایه، نیروی کار و مدیریت در این تعریف مدیریت بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنج

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت شغل، رضایت شغلی، ضریب همبستگی، مبانی نظری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اعتماد متقابل، آموزش کارکنان، نیروی انسانی، رضایت شغل