منابع پایان نامه ارشد با موضوع نهاد خانواده، ناکجاآباد

دانلود پایان نامه ارشد

راههاي رسمي و قانوني براي تأمين همکاريهاي مورد نيازشان است. در صورت بالا بودن پيوندهاي ذهني و ضعف پيوندهاي عيني اگرچه حسن نيت وجود دارد، ولي براي فائق شدن به موانع همکاري موثر، کنشگران به واسطههاي ديگري نياز دارند. پاکستون مانند برخي ديگر ميان کارکردهاي سرمايه اجتماعي در سطح فردي و اجتماعي تفکيک نموده است. بنابراين لازم نيست سرماية اجتماعي درون يک گروه واحد رابطة مثبتي با سرمايه اجتماعي در سطح اجتماع داشته باشد؛ يعني، سرمايه اجتماعي قوي درونگروهي ممکن است اثري منفي بر وجود پيوندهاي مستحکم در سطح اجتماع گستردهتر داشته باشد.
در ادبيات پاکستون سرمايه اجتماعي از طريق افزايش ظرفيت و قابليت کنش، توليد آن را آسان ميکند. سرمايه اجتماعي نيل به اهداف را براي اعضاي گروه و کل گروه آسان ميسازد. به هر حال سرمايه اجتماعي ميتواند به صورت نهفته در درون گروه حفظ و به عنوان انرژي بالقوه ديده شود. کالاهاي توليد شده به وسيله سرمايه اجتماعي ميتوانند در سطوح مختلف ساختار اجتماعي محقق شوند. آنها ميتوانند به عنوان نوعي کالا در سطح فرد، گروه و اجتماع محلي مطرح شوند. وي به صورت مشخص ويژگيهاي مربوط به سرمايه اجتماعي را در قالب دو مؤلفه اصلي “اعتماد” و “پيوستگي” مورد بحث قرار داده است. (فصيحي، 1389، صص123-121)
11-2-2- جايگاه و اهميت خانواده
در بين تمامي نهادها، سازمانها و مؤسسات اجتماعي، خانواده نقش و اهميتي خاص و بسزا دارد. تمامي آنان که در باب سازمان جامعه انديشيدهاند، همة مصلحين، حتي روياگرايان و آنان که به ناکجاآباد روي کردند، بر خانواده و اهميت حياتي آن براي جامعه تاکيد ورزيدهاند. به درستي هيچ جامعهاي نمينواند ادعاي سلامت کند، چنانچه از خانوادههايي سالم برخوردار نباشد. باز بيهيچ شبهه، هيچ يک از آسيبهاي اجتماعي نيست که فارغ از تأثير خانواده پديد آمده باشد. به بيان “اتوکلاينبرگ”77، فرزند پدر بشر است، يعني اوست که رسالت تداوم نسلها را در خود دارد و هم اوست که کيفيت و کميت نسل فردا را رقم ميزند. ( ساروخاني، 1382، ص11)
12-2-2- سرمايه اجتماعي در خانواده
“جان استوارت ميل”78 در سني بسيار کمتر از سني که اکثر کودکان وارد مدرسه ميشوند از پدرش “جيمزميل”79 درس زبانهاي لاتين و يوناني ميگرفت و بعدها – کماکان در کودکي – با پدر خود و “جرميبنتام”80 درباره طرحهاي دستنويس پدر بحث انتقادي انجام ميداد. جان استوارت ميل احتمالاً استعدادهاي خارقالعادهاي نداشت و آموختههاي پدرش نيز دامنهوارتر از معلومات بعضي از مردان زمان او نبود. تفاوت مهم و اصلي، وقت و کوششي بود که پدر در امور ذهني صرف تربيت پسر ميکرد.
اين مثال اهميت سرمايه اجتماعي در محدوده خانواده براي پرورش ذهني کودک را نشان ميدهد. درست است که بچهها از سرمايه انساني در تملک پدران و مادرانشان قوياً تأثير ميپذيرند، اما اگر پدر و مادرها بخش مهمي از زندگي فرزندان خود نباشند، و اگر اين سرمايه انساني منحصراً در محل کار يا در جاي ديگر به کار رود ممکن است هيچ ربطي به نتايج کار بچهها در مدرسه نداشته باشد. سرمايه اجتماعي خانواده، روابطي است که بين بچهها و اولياي آنان ( و اگر خانواده شامل اعضاي ديگري نيز باشد، بين آنان و بچههاي خانواده ) برقرار است.
کلمن سرمايه اجتماعي درون خانواده را منوط به دو چيز ميداند: حضور فيزيکي والدين در خانه و ميزان توجه آنها به فرزندان. در جوامع متجدد عامل اول، يعني حضور فيزيکي را، پديدة خانوادههاي تکواحدي و يا کار و مشغلهي فراوان والدين دربيرون از خانه، تهديد ميکند. فقدان سرمايه اجتماعي در خانواده ميتواند پيامدهاي آموزسي مختلفي داشته باشد. يکي از اين پيامدها که به نظر ميرسد فقدان سرمايه اجتماعي تاثيري خاص بر آن دارد، ترک تحصيل است.
کلمن، سرمايه اجتماعي موجود در خارج از خانواده را نيز حائز اهميت زيادي در تربيت نيروي انساني ميداند. سرمايه اجتماعي که براي رشد يک جوان داراي ارزش است، منحصر به روابط درون خانواده نميشود. روابط حاکم در جامعه که بر رفتار والدين تاثيرگذار است و همچنين ميزان ارتباط والدين با نهادهاي موجود در جامعه، باعث ميشود تا سرمايه اجتماعي درون جامعه نيز بر خلق سرمايه انساني تأثيرگذار باشد. از ديگر مسائل مورد اشارة کلمن در اين زمينه، مذهبي يا غيرمذهبي بودن مدارس و ميزان مشارکت والدين در مراسم مذهبي است که سرمايه اجتماعي را تحت تأثير قرار ميدهد. (شارعپور، 1385، صص98-97)
افراد خانواده با گرد هم آمدن در قالب يک نهاد اجتماعي، سرمايه اجتماعي را شکل ميدهند که پاداشهاي آن در شکل حمايتهاي مادي و معنوي به آنها در زندگي اجتماعي کمک ميکند. با توجه به اهميت سرمايه اجتماعي در توسعة اقتصادي-اجتماعي و همکاري در شکل هنجارهاي کنش متقابل و شبکههاي مشارکت، امکان دستيابي به اهداف مشخص را فراهم ميکند.
تحقيقات در اين زمينه نشان داده که در سالهاي اخير تحولاتي در نهاد خانواده در رابطه با سرمايه اجتماعي رخ داده است. در درون خانواده سرمايه انساني رشد يافته ولي به موازات اين رشد، سرمايه اجتماعي رشد نيافته است. در اين راستا پيامدهاي مثبت سرمايه اجتماعي، مانند جامعهپذيري، رعايت نظم اجتماعي، فراهم کردن فرصتهاي برابر؛ و پيامدهاي منفي آن از جمله تبعيض عليه افراد قابل توجه است. بورديو سرمايه اجتماعي را در شکل حمايت خانوادگي، منبع سرمايه فرهنگي ميداند و منظورش از سرمايه اجتماعي، منافع و منابعي است که افراد به واسطة عضويت در شبکهها به دست ميآورند. پاتنام اعتماد را بنيان سرمايه اجتماعي ميداند که شرايط را براي عمل متقابل فراهم ميکند. کلمن سرمايه اجتماعي را در اعتماد، اطلاعات، هنجارها و ضمانتهاي موثر، روابط اقتدار و ميزان تعهدات در گروه ميبيند.
سرمايهي اجتماعي به عنوان يک پديده جامعهشناختي در سطح فردي فراهم کنندهي کالاي شخصي است که براي سود اقتصادي، ياريگر منافع شخصي مانند موفقيتهاي تحصيلي استفاده ميشود. در سطوح بالاتر، سرمايه اجتماعي همچون کالايي عمومي است که اعضاي نهاد خانواده و يا تمامي اعضاي جامعه ميتوانند از آن بهرهبرداري کنند. مانند امنيت اجتماعي در جامعه که حاصل سرمايهي اجتماعي است. ( کلدي، 1384، صص 180-179)
13-2-2- اهميت و جايگاه تلويزيون
تلويزيون يكى از رسانه‏هاى قدرتمند ارتباط جمعى به شمار مى‏آيد . اين ابزار، به دليل ويژگيهاى منحصر به فرد خود قادر است پيامهاى تصويرى را به دورترين نقاط منتقل كند و تعداد بيشمارى از افراد را در سراسر دنيا مورد خطاب قرار دهد . تلويزيون به عنوان يك ابزار مهم ارتباطى مى‏تواند در هشيارسازى، سازماندهى، سياسى‏گرى و تكنيك‏دهى نقش مهمى داشته باشد . تأثير پيام اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومى و عملكرد آن را، بويژه از نظر تربيتى و جامعه‏پذيرى نبايد از نظر دور داشت
قرن بيستم، قرن اختراع پديده هاي شگفت انگيز بشري است. و بدون شک يکي از شگفت انگيزترين پديده هاي اين عصر نوظهور صنعت سينما و به دنبال آن تلويزيون است. پرده سينما به تصاوير جان بخشيد و تلويزيون اين تصاوير متحرک را به عمق اجتماع و کانون هاي خانوادگي انتقال داد. جاذبه و گيرايي تلويزيون آنچنان بود که جعبه اسرارآميز و جادويي لقبش دادند و با گذشت زمان اين جعبه جادويي همه مرزها را پشت سر نهاد و سراسر جهان را تسخير کرد، به گونهاي که امروز در اقصي نقاط عالم کمتر جايي را ميتوان يافت که مردم از چشم دوختن به صفحه شيشهاي تلويزيون لذت نبرند و ساعاتي از زندگي خود را با ديدن برنامههاي آن سپري نکنند. نفوذ و جاذبه تلويزيون در دنياي کنوني امري بديهي است، و نقش آن در آموزش، هدايت، جهتدهي و قالبسازي افکار عمومي جامعه انکارناپذير است؛ به همين دليل تلويزيون به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي نفوذ در افکار عمومي مورد استفاده قرار گرفته و توسط دولتها يا بخش خصوصي در جهت اهداف مورد نظر بکار برده ميشود. اختراع ماهوارههاي مخابراتي تاثيرگذاري تلويزيون را از مرزهاي ملي عبور داده و به امري فراملي و جهاني تبديل کرده است. کشورهاي قدرتمند با تکيه بر امکانات قوي ارتباطي و ماهوارهاي درصددند تا سراسر جهان را به عرصه تاخت وتاز امواج تصويري خود تبديل کرده و به طور يکجانبه و يکسويه افکار جهانيان را در جهت اهداف و اميال خود سوق دهند، و بدينگونه اين کشورها برآنند که از تلويزيون به عنوان جعبه جادويي براي يکسان سازي افکار عمومي جهانيان و تشکيل دهکده واحد جهاني بهره برداري نمايند. در اين شرايط کشورهايي که به حفظ فرهنگ ملي خود ميانديشند، وظيفهاي سخت دشوار و مشکل در پيش رو دارند. براي مقابله با اين توطئه بايد با تمام قوا و هوشياري کامل و استفاده بهينه از سرمايههاي مادي و انساني دست بکار شده و به مصون سازي جامعه خويش در برابر اين امواج بپردازند. آگاه کردن جامعه به اهداف تبليغاتي غرب از طريق صدا و تصوير، گامي اساسي در جهت مصونيت بخشيدن جامعه و پاسداري از هويت ملي محسوب ميشود.
تلويزيون يکي از رسانههاي همگاني است. اين وسيله، در جنگ ايدئولوژيک که در دنياي امروز ميان نيروهاي پيشرو و نيروهاي واپسگرا در جريان است، هم به منزله عرصه کازار است و هم به مثابه جنگ افزار. تلويزيون، ميليونها نفر از مردم قاره ها را درگير نبردهاي ايدئولوژيک ميکند و آنان را وا ميدارد، هر چند غيرمستقيم، در جدالها و مناظرههاي سياسي با اهميت عصر حاظر شرکت جويند.
تلويزيون داراي خصوصياتي است که آن را از ساير رسانهها و روشهاي اطلاعاتي متمايز مي کند:
اول: تلويزيون همزمان، دو حس بينايي و شنوايي را متاثر ميکند و همين ويژگي، آن را در جايگاهي برتر از راديو و مطيوعات قرار ميدهد.
دوم: تلويزيون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به اطلاع بينندگانش برساند. از اين نظرتنها راديو ميتواند با اين رسانه به رقابت برخيزد، زيرا اين دو وسيله، اطلاعات را توسط امواج الکترو مغناطيس پخش ميکنند.
سوم: يک برنامه تلويزيوني براي رسيدن به نظر مخاطب خود نيازي به “واسطه” ندارد. مطبوعات احتياج به خدمات پستي دارند؛ فيلم مستلزم سالن نمايش(سينما) است و… اما تلويزيون، مانند راديو، برنامههايش را بدون واسطه به خانه مخاطبين خود ميبرد.
چهارم: تلويزيون قادر است همزمان، تعداد کثيري بيننده را “و در برخي کشورها به مراتب بيشتر از خوانندگان مطبوعات و يا شنوندگان راديو” زير پوشش قرار دهد.
پنجم: تلويزيون به علت ارتباط مستقيم و فوري با بيننده و نشان دادن رويدادها به هنگام وقوع، رسانه اي است غير قابل رقابت. (بيريوکوف، 1372، صص 14-11)
14-2-2- پيدايش تلويزيون در ايران و جهان
تلويزيون يکي از وسيعترين شکلهاي رسانههاي ارتباط جمعي است که از نيمه دوم قرن بيستم ميلادي با سرعت جوامع انساني را تحت تاثير قدرتهاي شگفتانگيز خود درآورده است. شروع کار تلويزيون از سال 1936 ميلادي در انگلستان آغاز گرديده است. اما اين وسيله ارتباطي در اوايل نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه و بحث پژوهشگران ارتباطي آمريکا و علاقمندان حوزه اثرات رسانهها قرار ميگيرد. مککوايل ظهور تلويزيون و گسترش آن را شروع مرحله سوم توجه به تاثيرات رسانهها يا مرحله بازگشت به رسانههاي قدرتمند مينامد. ( مککوايل، 1382، ص 356)
با آغاز به كار تلويزيون در يازدهم مهرماه 1337 ، 54 سال از تاسيس اين رسانه در ايران مي‌گذرد و امروز در هر خانه‌اي كه چشم مي‌گردانيم، گوشه‌اي از آن را تلويزيون اشغال كرده است و گزافه نگفته‌ايم كه اين جعبه‌ي جادويي هم‌چنان جزو ضروري‌ترين وسايل خانگي به شمار مي‌آيد.
حدود نيم قرن از پيدايش تلويزيون در ايران مي‌گذرد و امروز اين جعبه جادويي هم‌چنان يكي از مهمترين و تأثيرگذارترين رسانههاي ارتباط جمعي در جهان به حساب ميآيد. فکر راه‌اندازي تلويزيون در ايران، به سال 1335 برمي‌گردد. نخستين بار در سال 1335 فردي به نام کازروني، پيشنهاد تأسيس تلويزيون را داد که رد شد. در سال 1337، مجلس وقت قانوني تصويب کرد که دولت با نظارت وزارت پست و تلگراف، مي‌تواند فرستنده‌هايي در تهران نصب کند که اين فرستنده‌ها در 11

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان Next Entries تحقیق رایگان درمورد دختران نوجوان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان