منابع پایان نامه ارشد با موضوع نهاد خانواده، اوقات فراغت، استادان دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

تبادل اطلاعات و برقراري ارتباط و تأثير آن در عرصههاي اقتصادي و گذران اوقات فراغت نيست بلکه دگرگوني گسترده و دامنهدار فرهنگ و سبک و روش شکلگيري و ساخته شدن هويتهاست. رسانهها اکنون بخشي از محيط و زندگي روزمره شدهاند. وقت زيادي از زندگي روزمره را ميگيرند، به زندگي ما شکل ميدهند و زمان و مکان ما را تسخير کردهاند و به گفته مک کوئيل : ” نقش رسانهها در زندگي روزمره ما انکارناپذير است .” ( مک کوئيل، 1380، ص 159).
ميدانيم يکي از مهمترين ابعاد توسعه در کشورهاي جهان سوم، توسعه فرهنگي ميباشد و عامل انساني از مهمترين عوامل توسعه شناخته شدهاست. تهديدات خارجي و تنگنظريهاي دشمنان و دسايس فکري و فرهنگي براي تهي کردن خانوادهها از هويت و ارزشهاي ديني، فرهنگي و بومي خويش هميشه وجود دارد. مهمترين رسانه در دسترس در ايران براي اکثريت خانوادههاي ايراني تلويزيون است. بودجه کلاني که امروزه در کشور ما صرف برنامهسازي، تحقيق و پژوهش، ارزيابي محتوا و عملکرد و بررسي بازخورد مخاطبين از برنامههاي تلويزيوني ميشود، ما را به اين وا ميدارد که بازنگري وسيعي در باب اين رسانه جمعي و محتواي برنامههاي پربيننده آن بهعمل آوريم.
تلويزيون در دوره مدرن ابزار مناسبي در انتقال اطلاعات، آموزش عمومي، ايجاد نگرش مثبت يا منفي و يا تغيير نگرش سياسي اجتماعي و اقتصادي مردم است. به همين دليل است که تلويزيون و راديو از ابزارهاي مورد استفاده برنامهريزان، دولتمردان و سياستمداران در کشور براي اداره امور، در جريان تغيير ديدگاهها و رفتار افراد، بوده است. (کازنو، 1356، ص 38) با مراجعه به آمار و ارقام موجود در مورد تماشاي تلويزيون در جهان ميتوان به اين واقعيت پي برد که تلويزيون بيشترين سهم را در گذران اوقات فراغت افراد دارد. (آزاد ارمکي و بهار، 1377، ص 127) آمار نشان ميدهد که در خانه هر فرد تهراني حداقل يک دستگاه تلويزيون وجود دارد. (روستا، 1375، ص12) قبل از انقلاب اسلامي ميزان تماشاي تلويزيون بررسي شده است؛ در اين بررسي حدود 60 درصد از مردم تهران به تماشاي تلويزيون ميپرداختهاند، در حاليکه در شرايط فعلي در بعضي روزها بيش از 90 درصد به طور متوسط به تماشاي تلويزيون ميپردازند و تا حدود 60 درصد نيز به راديو گوش ميدهند. (روستا، 1375، ص 12)
در دو دهه اخير، ميزان تماشاي تلويزيون، به لحاظ زمان و حجم مخاطبان، افزوده شده است. زيرا با افزايش پوشش و علاقه مخاطبان به تلويزيون و ديگر رسانهها، امکان استفاده از تلويزيون افزوده و نقش وسايل ارتباطي در تحولات اجتماعي بيشتر شده است. به جاي اينکه در دوران مدرن و بعد مدرن، روشنفکران، فلاسفه و استادان دانشگاه تعيين کننده تلقيها، جهتگيريها و نحوه زندگي افراد باشند، هنرپيشهها، تهيهکنندگان کالاهاي هنري و سرمايهگذاران در عرصه هنر و رسانهها تعيين کننده ماهيت زندگي اجتماعي هستند (آزادارمکي و بهار، 1777، ص7).
به طور کلي ميزان سرمايه اجتماعي در هر گروه يا جامعهاي نشاندهنده ميزان اعتماد افراد به يکديگر است. همچنين وجود ميزان قابل قبولي از سرمايه جتماعي موجب تسهيل کنشهاي اجتماعي ميگردد. به طوري که در مواقع بحراني ميتوان براي حل مشکلات از سرمايه اجتماعي به عنوان اصليترين مبع حل مشکلات و اصلاح فرآيندهاي موجود سود برد.
با توجه به نقش و اهميت سرمايه اجتماعي در پيمودن راه توسعه و تکامل فرهنگي، اقتصادي و سياسي، کارکرد صدا و سيما و تأثير برنامههاي آن بر اعتماد، مشارکت، پيوندهاي اجتماعي و … از اهميت بسزايي برخوردار است .
اهميت و ضرورت نهاد خانواده در پژوهشهاي مختلفي از نظر پاسخگويان بيان شده است. براي مثال بررسي يافتههاي پيمايش در 28 استان کشور با عنوان “ارزشها و نگرشهاي ايرانيان” که در پاييز 1380 صورت گرفت، بيانگر اهميت نهاد خانواده از ديد مردم ايرا ن است. اگر نگاهي به يافتههاي اين پيمايش بيندازيم متوجه اهميت نهاد خانواده در ايران ميشويم. در پاسخ به اين سوال که نهاد خانواده چقدر براي شما اهميت دارد، نتايج نشان دهنده اين است که در اراک 6/97 درصد، در اردبيل 1/97 درصد، در اصفهان 2/96 درصد، در اروميه 98 درصد، در اهواز 5/97 درصد، درايلام 2/98 درصد، پاسخ زياد و خيليزياد دادهاند. ساير نتايج به دست آمده هم، مشابه درصدهاي فوق ميباشد که نشاندهندة اهميت نهاد خانواده از ديد مردم ايران است و اينکه حفظ کيان آن از هر چيزي مهمتر به نظر ميرسد. (آزادارمکي و همکاران، 1383، ص63)
ضرورت و اهميت اين پژوهش در اين است که علاوه بر مشخص شدن ميزان سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني، نقش برنامههاي تلويزيوني در شاخصهايي همچون اعتماد، مشارکت، پيوندهاي اجتماعي و … تا حدي مشخص ميشود. اين پژوهش در جهت دستيابي به راهحلهايي براي ايجاد انسجام در خانواده تلاش ميکند، زيرا هر نوع تغييري در جامعه ايراني، ريشه در خانواده دارد.
4-1- اهداف تحقيق
هدف کلي:تعيين ارتباط بين ميزان تماشاي برنامه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران با سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني
اهداف جزيي
1-تعيين ارتباط بين تماشاي برنامه هاي تلويزيون با اعتماد اجتماعي خانوادههاي تهراني
2- تعيين ارتباط بين تماشاي برنامه هاي تلويزيون با انسجام اجتماعي خانوادههاي تهراني
3- تعيين ارتباط بين تماشاي برنامه هاي تلويزيون با شبکه هاي اجتماعي خانوادههاي تهراني
4-تعيين ارتباط بين آگاهيهاي سياسي اجتماعي خانوادههاي تهراني و تماشاي برنامههاي تلويزيون
5- تعيين ارتباط بين نوع شبکه مورد استفاده تلويزيوني با سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني
6- تعيين ارتباط بين اعتماد به برنامههاي تلويزيون و سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني
7- تعيين ارتباط بين رضايت اجتماعي خانوادههاي تهراني و تماشاي برنامههاي تلويزيون
8- تعيين ارتباط بين نوع برنامههاي تلويزيوني مورد استفاده (سياسي، ورزشي و…) با سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني
9- تعيين ارتباط بين متغيرهاي زمينهاي (جنس، قوميت، تحصيلات و وضعيت اشتغال) و سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني
5-1- فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي: خانوادههايي که از برنامههاي سيماي جمهوري اسلامي ايران بيشتر استفاده ميکنند، سرمايه اجتماعي بيشتري دارند.
فرضيات فرعي
1- خانوادههايي که از برنامههاي سيماي جمهوري اسلامي ايران بيشتر استفاده ميکنند، اعتماد اجتماعي بيشتري دارند.
2- خانوادههايي که از برنامههاي سيماي جمهوري اسلامي ايران بيشتر استفاده ميکنند،انسجام اجتماعي بيشتري دارند.
3- خانوادههايي که از برنامههاي سيماي جمهوري اسلامي ايران بيشتر استفاده ميکنند،از شبکههاي اجتماعي بهتري برخوردارند.
4- خانوادههايي که بيشتر تلويزيون نگاه ميکنند، داراي آگاهي سياسي اجتماعي بيشتري هستند
5- خانوادههايي که به برنامههاي تلويزيون اعتماد دارند، سرمايه اجتماعي بيشتري دارند.
6- خانوادههايي که بيشتر تلويزيون نگاه ميکنند رضايت اجتماعي بيشتري دارند.
7- خانوادههايي که به تلويزيون اعتماد دارند، رضايت اجتماعي بيشتري دارند.
8- خانوادههايي که برنامههاي تلويزيون سياسي را تماشا ميکنند داراي سرمايه اجتماعي بيشتري هستند.
9- خانوادههايي که شبکه يک تلويزيون (شبکه ملي) را بيشتر نگاه ميکنند داراي سرمايه اجتماعي بيشتري هستند.
10- خانوادههايي که تحصيلات بالاتري دارند از سرمايه اجتماعي بيشتري برخوردار هستند.
11- قوميتهاي مختلف نسبت به يکديگر داراي سرمايههاي اجتماعي متفاوتي هستند.
12- بين وضعيت اشتغال و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.
13- مردان و زنان سرمايههاي اجتماعي متفاوتي دارند.

6-1- تعريف مفاهيم
1-6-1- سرمايه اجتماعي3
مجموع منابع بالقوه و بالفعلي است که نتيجه مالکيت شبکه بادوامي از روابط نهادي شده بين افراد و عضويت در گروه است . سرمايه اجتماعي داراي دو جزء اساسي است: کميت روابط اجتماعي که در واقع ميزان روابط بين فردي و گروهي افراد و گروههاست و کيفيت روابط اجتماعي که مربوط به هنجارهايي است که بايد در رابطه متقابل رعايت شود و بيشتر اعتماد اجتماعي و هنجار عمل متقابل را در بر ميگيرد ( شارعپور، 1380، ص103 )
سرمايه اجتماعي از سه مؤلفه اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و شبکههاي اجتماعي تشکيل ميشود.
2-6-1- اعتماد اجتماعي4
اعتماد در لغت به معناي تکيه کردن، واگذاشتن کاري به کسي، اطمينان، وثوق، باور و اعتماد است. (معين، 1375، ص302) اعتماد عبارت است از واگذاري منابع به ديگران با اين انتظار که آنها به گونهاي عمل خواهند کرد که نتايج منفي به حداقل ممکن کاهش يابد و دستيابي به اهداف ميسر گردد. (جواهري و بالاخاني، 1385، ص 3)
اعتماد اجتماعي دلالت بر انتظارات و تعهدات اکتسابي و تأييد شده به لحاظ اجتماعي دارد که افراد نسبت به يکديگر و نسبت به سازمانها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيشان دارند. اعتماد اجتماعي به چهاربخش تقسيم ميشود: 1) اعتماد بنيادي 2)اعتماد فردي 3) اعتماد عمومي(تعميميافته) 4) اعتماد نهادي ( غفاري، 1380، ص99 )
1-2-6-1- اعتماد بنيادي5
اعتماد بنيادين نگرش نسبت به خود و دنياي اطراف است که بر رفتار و اعمال ما اثر ميگذارد و اين فکر را تقويت ميکند که افراد و امور جهان قابل اعتمادند. (اوجاقلو به نقل از شارعپور و ديگران، 1389،ص65) ميتوان گفت که اين نوع اعتماد پايهاي براي انواع ديگر اعتماد بوده و در صورت عدم وجود اين نوع، انواع ديگر نيز وجود نخواهد داشت.

2-2-6-1- اعتماد فردي (بينشخصي)6
انتظارات و تعهدات فرد از آشنايان خود (اعضاي خانواده، بستگان و اقوام، دوستان نزديک و همسايگان صميمي) در مواقعي که نياز به مساعدت کردن و مساعدت شدن وجود دارد. اين نوع اعتماد معمولاً در شبکههاي اجتماعي و روابط پايدار ديده ميشود. (جاويد و ايزديجيران، 1389، ص159)
3-2-6-1- اعتماد عمومي (تعميميافته)7
اعتماد فرد نسبت به بيگانگان ميباشد. اين نوع اعتماد بر اساس انتظارات رفتاري يا حس هنجارهاي مشترک شکل ميگيرد. اعتماد اجتماعي تعميميافته آن بخش از سرمايه اجتماعي است که مردم قانوناً در مجموعهاي متناسب بر اساس روابط مبتني بر اعتماد و تأثير متقابل چندجانبه پيوند دارند، اين نوع اعتماد ميتواند الگوهاي رسمي و غيررسمي اجتماعي را ايجاد کند که سطوح عمومي اعتمادي که مردم به يکديگر و سازمانها دارند، را افزايش دهد hare,1995,2 ).)
4-2-6-1- اعتماد نهادي8
اعتماد به نهادها و موسسات رسمي حکومت. نظريهپردازاني نظير گيدنز بين دو نوع اعتماد تمايز قائل ميشوند: اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد يا نظامهاي انتزاعي. افراد ميتوانند درباره ميزان ارزش اعتماد نسبت به نظامهاي انتزاعي نظير نهادها داراي باورهايي باشند. اين نهادها و سازمانها شامل مدرسه، ارتش، دانشگاه، دادگاه، نيروي انتظامي و مانند آن است. همچنين نوعي از اعتماد به نهادها وجود دارد که اعتماد رويّهاي ناميده ميشود. اعتمادي که در اعمال يا رويّههاي نهادي شده بر مبناي اين اعتقاد وجود دارد که اگر از اين رويهها و اعمال پيروي شود، بهترين نتايج حاصل خواهد شد؛ مانند اعتماد به شيوههاي مردمسالارانه(انتخابات، نمايندگي اکثريت آراء و…). (شارعپور و ديگران، 1389، ص67)
3-6-1- انسجام اجتماعي9
توافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه که حاصل پذيرش و دروني کردن نظام ارزشي و هنجاري يک جامعه و وجود تعلق جمعي ( احساس ما کردن ) و تراکمي از وجود تعامل در ميان افراد آن جامعه است ( غفاري، 1380، ص110 ) همبستگي اجتماعي منشأ روابط عاطفي، تعهد عام و اعتماد اجتماعي است. (چلبي، 1375، ص112) “ژوليوس گولد”10 و “ويليام ل. کولب” همبستگي اجتماعي را با انسجام، مترادف دانسته و در تعريف آن ميگويند:
“همبستگي به معناي صفبندي نزديک اجزاي يک جمع، در راستاي اصطلاح رايجتر يکپارچگي به کار ميرود. جامعهشناسان از اين مفهوم براي نشان دادن کيفيت يگانگي در يک جمع استفاده نمودهاند.” ( گولد، 1376، صص 905-904)
4-6-1- شبکههاي اجتماعي11
شبکه اجتماعي ساختاري اجتماعي است که از گروههايي (که عمدتا” فردي يا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، انواع ارتباطات، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، اوقات فراغت، گروه مرجع