منابع پایان نامه ارشد با موضوع نفت و گاز، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

سيستمهاي انساني در اقتصاد و علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي کامپيوتري) و يک نمونه‌ي خوب از سودمندي استفاده از شبيه‌سازي را مي‌توان در حيطهي شبيه- سازي ترافيک شبکه جستجو کرد. امروزه نام انواع مختلفي از شبيه‌سازي‌ها به گوش مي‌رسد که به همه‌ي آن‌ها عنوان “محيط‌هاي ساختگي يا محيط‌هاي صناعي” اطلاق مي‌شود. تا تعريف شبيه‌سازي عملاً به تمام دستاوردهاي حاصل از رايانه تعميم داده شود (مه آبادي، 1391:223).
11- شبيه‌سازي در علم رايانه: در برنامه‌نويسي کامپيوتري، يک شبيه‌ساز اغلب براي اجراي برنامه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که انجام آن براي رايانه با دشواري همراه است براي مثال، شبيه‌سازها معمولاً براي رفع عيب يک ريز برنامه استفاده مي‌شوند. از آن جايي که کار کامپيوتر شبيه‌سازي شده است، تمام اطلاعات در مورد کار رايانه مستقيماً در دسترس برنامه دهنده است و سرعت و اجراي شبيه‌سازي را مي‌توان تغيير داد.
12- شبيه‌سازي در تعليم و تربيت: شبيه‌سازي‌ها در تعليم و تربيت گاهي مثل شبيه‌سازي‌هاي آموزشي هستند. به طور کلي اين شبيه‌سازي‌ها روي وظائف خاص و ويژه متمرکز مي‌شوند (سيف، 1388).

2-6. مراحل شبيهسازي
اصولاً پروژههاي مبتني بر شبيهسازي زماني آغاز ميشود که در سيستم، مسئله‌اي به ‌وجود آيد. در اين زمان، براي شبيهسازي مدل مناسب، بايد گامهاي زير را طي کرد. (مه آبادي،1391:7).
1. تدوين مسئله؛ براي يافتن جواب مسئله بايد فهميد که اصل آن چيست؟ بنابراين اولين قدم در آزمايش شبيهسازي، همانند هر آزمايش ديگري، تعيين هدف آزمايش است، چون اين هدف است که نحوه آزمايش، جزئيات لازم و نتايج نهايي را تعيين ميکند.
2. تعريف سيستم؛ در اين مرحله ميبايست تعيين کرد که از چه روشها و تکنيکهايي مي‌توان براي بررسي و مطالعه سيستم استفاده كرد. تعريف سيستم در حقيقت، تعيين اجزاي سيستم، عناصر و عوامل داخلي و خارجي محيط سيستم و پارامترها و متغيرهاي سيستم را شامل ميشود. پس از آن، روابط و قوانين حاکم ميان ويژگي‌هاي سيستم و متغيرهاي آن مشخص و يا فرموله شده، سپس چگونگي رفتار سيستم مورد بررسي قرار گرفته و جزئيات حاصل از تغيير متغيرها در سيستم معلوم مي‌شود.
3. پاسخ به يک سؤال؛ پاسخ به اين سؤال كه آيا در تمامي تصميمگيريها مي‌توان از مدل شبيهسازي استفاده كرد؟ اگر شرايط واقعي چندان پيچيده نباشد و بتوان با استفاده از روش‌هاي تجزيه و تحليل به حل مسئله پرداخت، طبيعتاً نيازي به استفاده از مدل شبيهسازي نيست. ولي اگر با توجه به شرايط پيچيده و ريسك بالا، فقط از شبيهسازي مي‌توان استفاده کرد، پس کاربرد روش شبيهسازي الزامي است.
4. تدوين مدل؛ هنر مدل‌سازي عبارت است از توانايي تحليل مسئله، چکيده سازي خصايص آن، انتخاب مفروضات و سپس تکميل و توسعه مدل تا زماني که تقريب مفيدي از واقعيت به دست آيد. هرچه مدل کامل‌تر باشد، وضعيت پيچيده را روشن‌تر منعکس ميکند.
5. تدارک دادهها؛ هر مطالعهاي، مستلزم جمعآوري داده‌ها است. در يک مدل شبيهسازي، دادههاي ورودي، بايد با اطلاعات مربوط به اجزاي سيستم و ارتباط ميان آن‌ها رابطه نزديک داشته باشد. در اين زمان تحليلگر بايد تصميم بگيرد چه دادههايي مورد نيازند و چگونه بايد اين اطلاعات را جمع‌آوري كرد.
6. برگرداندن مدل؛ گام ششم با بر گرداندن مدل برداشته مي‌شود. در اين مرحله بايد مدلي که از سيستم تهيه شده را براي کامپيوتر توصيف کنيم. مدلهاي شبيهسازي، از لحاظ منطقي بسيار پيچيده بوده و داراي فعل و انفعالات متقابل بسياري در بين عناصر سيستم هستند.
7. تعيين اعتبار مدل؛ اين مرحله، مهمترين و مشکلترين مرحله از مراحل شبيه‌سازي است. تعيين اعتبار، يعني آنکه آيا مدل ساخته‌شده رفتار سيستم واقعي را به درستي شبيهسازي و توصيف ميكند؟ بنابراين آنچه كه اهميت دارد قابل اعتماد بودن مدل است نه حقيقت ساختار آن.
8. برنامهريزي استراتژيکي و تاکتيکي؛ برنامه استراتژيک يعني طرح آزمايشي که اطلاعات مطلوب از آن حاصل ميشود و برنامهريزي تاکتيکي يعني تعيين اين موضوع که هر يک از آزمونهاي مشخص شده در طرح آزمايش، چگونه صورت ميگيرد.
9. آزمايش و تفسير؛ در اين مرحله، اشتباهات و نواقص برنامهريزي آشکار مي‌شود و مراحل اجراشده مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.
10. پيادهسازي و مستندسازي؛ موفقيت يک پروژه شبيهسازي را تنها مي‌توان زماني محقق دانست که مدل پذيرفته‌شده، تفهيم شود و مورد استفاده قرار گيرد. مستندسازي دقيق و کامل از چگونگي ايجاد، توسعه و نحوه عمل مدل، ميتواند عمر مفيد و شانس پيادهسازي موفق آن را افزايش دهد (کيلر، ريموند، رافو14 ،1999).

2-7. موارد استفاده از شبيهسازي
شبيهسازي زماني استفاده ميشود که به علت پيچيدگي سيستم مورد نظر،‌ از روش‌هاي تحليلي غيرعملي است. از اين رو روش‌هاي مطالعه سيستم از طريق شبيهسازي مطرح ميشود. غالباً پيچيدگي موجود در سيستمهاي واقعي به صورت اشکال زير نمود پيدا ميكند:
1. حالت عدم اطمينان در سيستم؛ شبيهسازي، مکانيزمي منصف و سودمند را براي غلبه بر عدم اطمينان فراهم ميآورد؛ بدون آنکه محدوديتي براي سيستم ايجاد كند.
2. رفتار پويا؛ رفتار سيستم در طول زمان ثابت نيست و متغيرهاي اصلي موجود، همانند بهرهوري نيز در طول زمان متغيرند. براي تشخيص علّت تغييرات و کنترل آن، بايستي از مدل پويا و متناسب با تغييرات، استفاده شود.
3. مکانيزم‌هاي بازخورد؛ رفتارهاي انجام‌شده و تصميمات اتخاذشده در يک مرحله از يک فرآيند، قسمتهاي ديگر فرآيند را به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير قرار ميدهد و شناسايي اين اثرات و علل آن، بسيار ضروري است (گلزار ادبي، 1385).

2-8. کاربرد شبيه‌سازي در علوم مختلف
برخلاف بسياري از علوم فني که مي‌توانند بر حسب رشته‌اي که منشأ آن‌ها است، رِنج بندي شوند (مانند فيزيک و شيمي)، شبيه‌سازي در تمام رشته‌ها قابل استفاده است. انگيزه اصلي شبيه‌سازي ريشه در برنامه‌هاي فضايي دارد، به عنوان مثال رابرت شانون در کتاب خود (علم و هنر شبيه‌سازي سيستمها) از کتاب‌هايي که در رابطه با کاربرد شبيه‌سازي در موارد زير نوشته شده‌اند نام مي‌برد. اين موارد عبارتند از بازرگاني، اقتصاد، بازاريابي، تعليم و تربيت، سياست، علوم اجتماعي، علوم رفتاري، روابط بين‌الملل، ترابري، نيروي انساني، اجراي قوانين، مطالعات شهري و سيستمهاي جهاني. بعلاوه تعداد بي‌شمار مقالات فني، گزارش‌ها و رساله‌هاي دوره دکترا و کارشناسي ارشد، تقريباً در همه زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فني و انساني، گواه بر تأثير و رشد گسترده استفاده از شبيه‌سازي در تمام جنبه‌هاي زندگي دارد.
با توجه به هزينه‌هاي هنگفت و مخاطرات استفاده از تجهيزات واقعي در آموزش افراد و سازمان‌ها، امروزه شبيه‌سازها جاي خود را در آموزش فنون مختلف بازکردهاند. يک شبيه‌ساز با ايجاد يک محيط مجازي براي فرد تحت آموزش، شرايط شبه واقعي را بازسازي مي‌کند. هرچه شبيه‌ساز در انتقال حس واقعي به فرد آموزش گيرنده موفق باشد، آموزش از کيفيت بيشتري برخوردار است. در حال حاضر شبيه‌سازها در گستره وسيعي از صنايع نظامي و غيرنظامي استفاده مي‌شود. نمونههايي از کاربردهاي غيرنظامي، در صنايع نفت و گاز، نيروگاهها و صنايع سنگين براي آموزش و کنترل فرآيندها يا آموزش رانندگي با انواع خودروهاي سنگين و سبک، لوکوموتيوراني و کشتيراني به چشم ميخورد. در امور نظامي نيز شبيه‌سازها به طور گستردهاي در آموزش تجهيزات و تاکتيک‌هاي نظامي به کار گرفته مي‌شوند. همچنين چون آموزش از طريق تجربه کردن موثرترين راه يادگيري است، قابليت‌هاي خاص لوح‌هاي فشرده امکان ارائه شبيه‌سازي‌هاي با کيفيت بسيار بالا را فراهم مي‌سازد. بعنوان مثال، يک برنامه آموزش فروش مي‌تواند موقعيت‌هاي غامص را براي فراگيرنده شبيه‌سازي کند و يا در يک برنامه آموزش پزشکي، يا استفاده از تکنيک‌هاي شبيه‌سازي، دانشجو با يک بيمار مجازي روبرو مي‌شود و بايد ضمن تشخيص بيماري وي بتواند بهترين راه درمان را انتخاب کند. مثال ديگر در آموزش نظاميان است که آن‌ها با مشاهده خود در يک ميدان جنگي شبيه‌سازي شده بايد بتوانند تاکتيک‌هاي مناسب در مواجهه با دشمن را انتخاب کنند (آذودي، 1385: 15).
بسته به نوع و کاربرد شبيه‌ساز، سعي بر اين است که مورد شبيه‌سازي شده، تا جاي ممکن به شرايط واقعي نزديک باشد در اين راستا در بسياري از شبيه‌سازها لازم مي‌شود که صدا، تصوير، حرکت و کلاً شرايط محيطي مطابق واقعيت ايجاد گردند. به عنوان مثال اگر بخواهيم پديده آذرخش در درس فيزيک را به روش شبيه‌سازي آموزش دهيم لازم است صدا و تصوير رعد و برق واقعي را اجرا کرده و تخليه بار الکتريکي بين ابرهاي ناهمنام را شبيه‌سازي کرد (اميرخاني، 1392).

2-9. استفاده از شبيه‌سازي‌ها در آموزش
شبيه‌سازي‌ها يکي از انواع روش‌هاي آموزشي مي‌باشند، که از اوايل سال‌هاي 1900 ميلادي به عنوان روشي براي آموزش و کارآموزي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. شبيه‌سازي‌ها، بدين منظور استفاده مي‌شوند که براي يادگيرنده امکان دسترسي به تجارب يادگيري بدون خطر، بدون هزينه يا پيچيدگي زندگي واقعي را فراهم مي‌آورند. شبيه‌سازي آموزشي شامل عناصر آموزشي است که به يادگيرنده براي کشف، هدايت يا کسب اطلاعات بيشتر درباره آن سيستم يا محيط کمک مي‌کند؛ آن اطلاعاتي که به طور کلي نمي‌تواند از طريق تجارب ديگر کسب شود. شبيه‌سازي فعاليتي است که وجوه اساسي يک موقعيت واقعي را تقليد مي‌کند. از شبيه‌سازي‌ها معمولاً در شرايطي که انجام آموزش‌هاي واقعي، گران، وقت‌گير و خطرناک است و يا به هر دليلي، غيرعملي است استفاده مي‌شود. موقعيت‌هاي شبيه‌سازي شده، در زمينه‌هاي مختلف از فعاليت‌هاي بشري (براي آموزش‌هاي انفرادي و گروه کوچک) به کار مي روند.
شبيه‌سازي بازنمايي جنبه‌هاي رفتاري يک سيستم به وسيله رفتار سيستم ديگر است. در شبيه‌سازي با استفاده از يک شبيه‌ساز يا وسيله‌ي ديگري در يک موقعيت ساختگي مي‌توان آثار واقعي بعضي شرايط احتمالي را بازسازي کرد. گردلر (1992) شبيه‌سازي‌هاي آموزشي را اين‌گونه تعريف مي‌کند: شبيه‌سازي‌هاي آموزشي فعاليت‌هاي تجربي هستند که يادگيرندگان را به دنياي ديگري مي‌برند، در شبيه‌سازي‌ها يادگيرندگان بايد از دانش، مهارت‌ها و راهبردهاي خود در راستاي انجام نقش‌هايي که به ايشان واگذار شده است استفاده نمايند (گردلر، 1992).

2-10. شبيه‌سازي آموزشي و تئوري يادگيري
تئوري يادگيري آموزشي با توجه به رويکرد ساخت‌گرايي، بر اين اصل استوار است که اطلاعات نمي‌تواند توسط معلم به شاگرد منتقل شود، بلکه بايد هر يادگيرنده چندين مرتبه موارد را ارزيابي کند تا حجم مناسبي از اطلاعات در ذهنش فراهم شود. با توجه به تلاش مستمر پياژه، ويگوستگي، روانشناسان سوئيس و روسيه، ساخت‌گرايي را به فرآيند شناختي تغيير وضعيت دادند. اين تئوري به اطلاعاتي استوار بوده که عصاره يادگيري را از تلاش منظم به يادگيري متقارن تغيير وضعيت مي‌دهد. فرآيند شبيه‌سازي نيز بر اساس اصول ساخت‌گرايي بنا نهاده شده، مشکلات بر اساس بحث و گفتگو بوده و تا اينکه شرکت کننده بتواند با شرکت در اين برنامه به مراحل مختلف يادگيري دسترسي پيدا کند. از آنجايي که محيط‌هاي يادگيري جديد از جمله محيط‌هاي شبيه‌سازي شده بر اساس ديدگاه ساختن‌گرايي استوار بوده، لذا شبيه‌سازي آموزشي را مي‌توان از اين ديدگاه مورد بررسي و مطالعه قرار داد.

2-10-1. ديدگاه ساختن گرايي
ساختن گرايي گفتمان نويني در عرصه روان‌شناسي شناختي است که مفهوم زيربنايي آن اين است که دانش توسط فراگير ساخته مي‌شود و در واقع اين يادگيرنده است که با عنايت به دانش و تجارب پيشين خود موقعيت جديد را تفسير کرده و دانش خود را مي‌سازد. مفهوم ساختن گرايي قدمت زيادي دارد و به کارهاي سقراط و افلاطون و ارسطو بر مي‌گردد اما ظهور آن به عنوان گفتمان مربوط به اواخر قرن بيستم و حاصل تلاش افرادي همچون پياژه، برونر، ويگوتسکي و ديويي به عنوان معماران اين نظريه شمار مي رود. اين رويکرد در عمل برتري خود را

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع شبيه‌سازي، سيستم، شبيه‌سازي‌هاي Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهان خارج، پردازش اطلاعات