منابع پایان نامه ارشد با موضوع نظام ارزش ها، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

ارزشيابي مي كند.
7- تطبيق: فرد نتيجه حاصل از ارزشيابي را با آنچه مطلوب نظر است تطبيق مي دهد و تصميم خود را در مورد ادامه عمل به پديده مورد نظر اخذ مي نمايد و به آنچه تصميم گرفته عمل مي نمايد.
در مورد فرايند پذيرش نوآوري ها و مراحل تصميم نوآوري، پژوهشگران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه تصميمات سنجيده براي پذيرش نوآوري نتيحه يك رشته تأثيراتي است كه در طول زماني اتفاق مي افتد و مجموعه اي از حوادث پي در پي مي باشد و بصورت يك رفتار تصادفي، بطور آني و فوري نيست. ليكن در اين مورد كه اين فرايند شبيه چيست؟ و به عبارت ديگر چه مراحلي و به چه ترتيبي در آن اتفاق مي افتد؟ بحث و اختلاف نظرهايي وجود دارد (ليونبرگروگوين، 1374، 33).
ويژگي هاي نوآوري به قرار زير است (راجرز، اورت . فلويد شوميکر، ترجمه عزت الله کرمي) :
الف- مزيت نسبي: ميزان درک فرد از بهتر بودن نوآوري نسبت به ايده هايي است که مي خواهد جانشين آن شود. درجه مزيت نسبي را مي توان با توجه به عوامل اقتصادي سنجيد، اما غالباٌ عواملي مانند اعتبار اجتماعي، راحتي و رضايت ناشي از پذيرش نوآوري، نيز نقش عمده اي دارند. بالا بودن مزيت عينيت نوآوري، اهميت چنداني ندارد بلکه مهم درک فرد از ميزان مزيت نوآوري مي باشد. هر چه نوآوري نسبت به خوب بودن نوآوري برداشت بهتر داشته باشد، آهنگ پذيرش آن نيز بيشتر است .
ب- سازگاري: عبارت از ميزان برداشت فرد از هماهنگي نوآوري با تجربه هاي موجود، تجربه هاي گذشته و نيازهاي گيرنده است. ايده اي که با ارزش هاي اجتماعي حاکم سازگاري ندارد، با سرعت کمتري مورد پذيرش قرار مي گيرد تا ايده اي که با ارزش هاي اجتماعي سازگار است. پذيرش يک نوآوري ناسازگار، غالباٌ نياز به پذيرش اوليه نظام ارزش هاي جديد دارد .
ج-پيچيدگي: عبارت است از ميزان درک فرد از دشواري يادگيري و بکاربردن نوآوري است. براي اکثر اعضاي نظام اجتماعي، برخي از نوآوري ها به آساني قابل درک و کاربرد است. اما برخي ديگر از نوآوري ها به آساني قابل فهم نيستند و با سرعت کمتري مورد پذيرش قرار مي گيرند. به طور کلي ايده هاي جديد که احتياج به فراگيري و سرمايه گذاري ندارند، زودتر از نوآوري هايي مورد پذيرش قرار مي گيرند که مستلزم فراگيري دانش و مهارت جديد مي باشند.
د-آزمون پذيري: عبارتست از امکان بررسي و آزمون نوآوري در سطحي محدود. نوآوري هايي را که مي توان با امکانات محدود مورد امتحان قرار داد، زودتر از آن هايي مورد پذيرش قرار مي گيرند که امکان آزمون آن ها وجود ندارد.
ه- قابليت رويت: ميزان قابل رويت بودن نتايج نوآوري، براي ديگران است. هر قدر که نتايج نوآوري براي فرد آشکارتر باشد، احتمال پذيرش آن نيز بيشتر است.
2-36عوامل مؤثر در پذيرش نوآوري ها
هر جامعه اي داراي ويژگي هايي در فرهنگ و منابع انساني، مادي و طبيعي خاص خود است و اين تنوع و گوناگوني در فرهنگ ها، آداب و رسوم و امكانات جوامع روستايي نيز ديده مي شود كه رفتار افراد و چگونگي تغيير و تحول در آنها را تحت تأثير قرار مي دهد. پذيرش و كاربرد ايده ها، روش ها و تكنولوژي هاي نوين توسط اعضاءي يك نظام اجتماعي كه در حقيقت نيازمند ايجاد تغيير در رفتار و بينش افراد است نيز از اين قاعده مستثني نيست و متأثر از تنوع در ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي افراد و شرايط و امكانات و منابع انساني و مادي در نظام اجتماعي پذيرفته اين ايده ها و تكنولوژي هاي نوين مي باشد.
به اعتقاد راجرز و شوميكر (1369) در نشر نوآوري ها رفتار افراد تحت تأثير دو گونه متغير قرار دارد:
1- شخصيت، رفتار ارتباطي و گرايش فردي
2-طبيعت نظام اجتماعي كه فرد در آن قرار دارد.
ليونبرگروگون (1374) نيز در اين باره معتقدند عوامل زيادي تغيير در رفتار و پذيرش ايده هاي نوين را تحت تأثير قرار مي دهند و اين عوامل از شخصي به شخص ديگر و همچنين از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است. آنها در ميان اين عوامل به ويژگي ها و خصوصيات افراد به موقعيت هايي كه افراد در آن قرار دارند (اعم از واقعي يا تصويري)، انواع كمك هايي كه مي توانند از متخصصان و سازمان بيروني دريافت كنند، منابع در اختيار آنها، راهبردهاي آموزشي كه در معرض آن قرار دارند و نيز نحوه برخورد و رفتار افراد بيرون از نظام اجتماعي و ارزشي كه مردم براي تغيير و تحول قائل هستند، اشاره مي كند.
سوان سون (1370: 26) عوامل مرتبط با پذيرش نوآوري ها و تكنولوژي هاي نوين را شامل ويژگيهاي شخصيتي افراد و همچنين ويژگي هاي محيطي مي داند كه آنها در آن مشغول به فعاليت مي باشند.

2-37ويژگي هاي فردي مؤثر در پذيرش نوآوري ها
موقعيت و شرايط فردي (بخصوص موقعيت و شرايط اوليه) نقش مهمي در پذيرش نوآوري ها دارد از جمله :
سن:
در مورد تأثير سن افراد در پذيرش نوآوري ها از سوي آنها نتايج نسبتاً متفاوتي از پژوهش ها بدست آمده است. بطوريكه نتايج بعضي پژوهش هاي انجام يافته مؤيد جوان بودن پذيرندگان نوآوري است و برخي ديگر اين نتايج را تأئيد نمي كنند. آرتور موشر (1367) معتقد است كه جوانان آمادگي بيشتري براي پذيرش ايده هاي نو و روش هاي جديد انجام امور دارند زيرا سالمندان طي ساليان دراز كسب تجربه داراي يك سازمان ذهني هستند و به آساني توصيه هاي جديد را نمي پذيرند. مجردي (1374 : 19) در گزارش پژوهش خود به نتايج مطالعات Arnet(1966) & Barnas (1960) و Clakable در تأئيد اين موضوع اشاره كرده و بر اين اساس اظهار مي دارد كه جوانان نوآوري ها را زودتر از افراد مسن مي پذيرند. در اين رابطه در ايران شاه پسند (1377: 77) و آرايش (1377: 126) هيچگونه رابطه اي بين سن افراد با ميزان پذيرش بدست نياوردند.
سابقه:
در مورد سابقه كار و تأثير آن در پذيرش نوآوري ها، آرايش (1377: 126) به مطالعات ساندنته و آسانته (1992) در فيليپين و غنا كه در آنها زارعان با سابقه كار بيشتر، پذيرش بيشتري داشتند اشاره مي كند اما در مطالعه نواب (1374: 53) چنين نتيجه اي بدست نيامد و برعكس رابطه منفي معني داري بين سابقه كار با پذيرش نوآوري هاي مورد نظر بدست آمده است. به عبارت ديگر افراد با سابقه كار كمتر تكنولوژي هاي ارائه شده را به ميزان بيشتري پذيرفته اند. نتايج پژوهش آرايش (1377: 22) نيز نشان داد كه كشاورزان با سابقه كار بيشتر تكنولوژي آبياري باراني را بيشتر پذيرفته اند.
وضعيت اقتصادي
كاربرد بسياري از ايده هاي جديد و توصيه هاي نوين مستلزم صرف هزينه هايي است و بديهي است كساني كه از نظر اقتصادي وضعيت بهتري داشته باشند، آمادگي بيشتري براي پذيرفتن دارند و همچنين تحقيقاتي كه در آمريكا نيز انجام شده نشان داده است كه وضعيت و شرايط اقتصادي كشاورزان و منابعي كه آنها در اختيار دارند، در پذيرش ايده هاي جديد از سوي آنها مؤثر است. راجرز و شوميكر (1369) در بيان ويژگي هاي گروه هاي مختلف پذيرنده نوآوري متغيرهاي اندازه واحد توليدي، گرايش اقتصادي – تجاري (بجاي اقتصاد معيشتي)، استفاده از وام ها و اعتبارات را مؤثر دانسته اند و معتقدند كه اين ويژگي ها در افراد زودپذير به مراتب بيشتر از ديرپذيران مي باشد. در همين رابطه ازکيا (1370: 24) ضمن تأكيد بر نقش شرايط اقتصادي كشاورزان كشورهاي در حال توسعه در پذيرش تكنولوژي هاي جديد و حركت به سمت توسعه كشاورزي، در بيان نابرابري هاي متأثر از انقلاب سبز مي گويد: ” دهقانان خرده پا و فقير از نظر وسايل و ابزارهاي مادي توليد و دستيابي به اعتبارات اوليه در تنگنا به سر مي برند و مانند مالكان و ثروتمندان قادر به استفاده از تكنولوژي ها نوين نيستند”. به اعتقاد وي در كشورهاي در حال توسعه ثروتمندترين و بزرگترين كشاورزان به نوآوري مي پردازند در حاليكه كشاورزان خرده پا و فقير در بعضي مواقع در مورد آخر به استفاده از بذرهاي جديد و پذيرش تكنولوژي هاي نوين مي پردازند. وي متغيرهاي ميزان دارايي سرانه، مقدار اراضي زير كشت دهقانان را در پذيرش نوآوري ها مؤثر مي داند. بدين ترتيب به نظر مي رسد كه بهره مندي افراد و نظام اجتماعي از وضعيت و شرايط مناسب اقتصادي كه شامل درآمد، تنوع منابع درآمدي، واحدهاي توليدي بزرگتر و دسترسي به وام و اعتبارات بانكي است، تأثير قابل توجهي در پذيرش ايده ها، روشها و تكنولوژي هاي نوين از سوي كشاورزان دارد كه در بررسي فرآيند پذيرش نوآوري ها و عوامل مؤثر بر آن مي بايد مورد توجه قرار گيرد و نيز هنگام ارائه نوآوري ها به جامعه روستايي ضروري است تناسب آن تكنولوژي با ويژگي ها و شرايط اقتصادي جامعه مدنظر قرار گيرد.
برداشت پذيرندگان از ويژگي هاي نوآوري
تصميم فرد براي پذيرش نوآوري يا ايده جديد بستگي به درك و برداشت وي از آن نوآوري يا ايده جديد دارد. ون دن بن56 (1988) معتقد است که يکي از عواملي که باعث تفاوت در سرعت پذيرش نوآوري ها در جوامع روستايي مي شود تفاوت در درك افراد از نوآوري و برداشت آنها از خصوصيات و ويژگي هاي نوآوري است. مي توان گفت در فرآيند تصميم گيري درباره پذيرش نوآوري يا ايده جديد، درك و برداشت افراد از ويژگيها و شرايط نوآوري و ميزان تناسب اين ويژگي ها با نياز، امكانات، ارزش ها و انتظارت افراد نقش دارد و چناچه افراد ديدگاه و نظر مساعد نسبت به ايده يا پديده جديد داشته باشند فرايند تصميم گيري براي پذيرش آن را با سرعت بيشتري طي كرده و نسبت به پذيرش آن اقدام مي كنند. در اين مورد ليونبر گروگوين (1374: 32) با اشاره به تأثير ويژگي هاي نوآوري در ايجاد نگرش مساعد يا نامساعد نسبت به نوآوري و نهايتاً تأثير در تصميم گيري افراد براي پذيرش آن توصيه مي كند كه در اشاعه نوآوري، صفات و ويژگي هايي از نوآوري ها كه مي تواند در تصميم گيري افراد و پذيرش تأثيرگذار باشد شناسايي شده و در تطبيق اين ويژگي ها با شرايط و نيازهاي افراد پذيرنده تلاش شود .در اين تحقيق نيز نگرش پسته كاران نسبت به نوآوري هاي جديد وديدگاه و نظر آنها در اين مورد بررسي مي گردد و هچنين به تأثيري كه تكنولوژي بر زندگي افراد مي گذارد اشاره مي شود.
2-38ويژگيهاي اجتماعي – فرهنگي
از آنجا كه پذيرش نوآوري ها وايده هاي جديد در حقيقت تغيير در رفتار افراد پذيرنده آنها محسوب مي شود، برخي هنجارهاي اجتماعي- فرهنگي نيز در كنار ساير متغيرها در فرايند تصميم به پذيرش نوآوري ها نقش مؤثري دارند (Rogerse, 1995, no 20).
اين عوامل اجتماعي -فرهنگي در مواقعي به عنوان مانع و بازدارنده تغيير و تحول در جوامع روستايي و در بعضي مواقع ديگر به عنوان انگيزه اقدام به پذيرش روش هاي نوين و به تبع آن ايجاد تغيير و تحول در ساختارهاي نظام اجتماعي عمل مي كنند. سوان سون (1370) تحول فرهنگي – اجتماعي را لازمه تحول و توسعه تكنولوژي و همچنين پيامد معرفي تكنولوژي هاي نوين در نظام يك روستا مي داند. از ديدگاه وي تحول اجتماعي شامل تغيير و تحول در نقش و پايگاه اجتماعي افراد و تغيير و تحول در وظايفي است كه توسط گروهها و نهادهاي مختلف جامعه روستايي انجام مي شود و تغيير و تحول فرهنگ اصطلاح وسيعتري است كه توصيف كليه تحولاتي كه در هر بخش از فرهنگ جامعه نظير اشكال مختلف هنر، ارزش، اعتقادات و علم و تكنولوژي موجود در جامعه روي مي دهد به كار مي رود.
شهبازي (1375: 90) ضمن تأكيد بر رعايت تناسب نوآوري ها و تكنولوژي هاي نوين با شرايط و ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم و نظام اجتماعي پذيرنده اين تكنولوژي ها، در زمينه تأثير عوامل اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي مردم و نظام اجتماعي پذيرنده اين تكنولوژي ها در زمينه تأثير عوامل فرهنگي – اجتماعي، معتقد است هر جامعه اي ويژگي هايي در فرهنگ و منابع انساني و محيطي خاص خود دارد و پذيرش و اشاعه هر بخش از تكنولوژي و ايده هاي نوين بستگي به انطباق آنها با شرايط و ويژگي هاي فرهنگي – اجتماعي آن جامعه دارد. وي همچنين توصيه مي کند (هر نوآوري مي بايد متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي، هماهنگ با توان هاي فني و دمساز با فرهنگ غالب در جامعه بهره بردار باشد).
ملك محمدي(1372: 59) فرهنگ را به دو جنبه فرهنگ تغييرناپذير و قوام يافته که کوچکترين تغييري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه مدل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، توسعه روستا، برنامه اول توسعه