منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، روابط انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

دادن کار دلالت دارند. در این شعر فرایندهای ذهنی که به فکر کردن و احساس کردن مربوط هستند نیز مشاهده می‌شود.
بررسی شعر از لحاظ شرکت‌کنندگان در فرایند نشان می‌دهد که شاعر تنها مشارک انسانی این شعر است، البته در این شعر مشارکین غیرانسانی نیز به چشم می‌خورد مثل «کوچک‌تر» در مصرع «کوچک‌تر که بودم»، «مرگ» در مصرع ‌های «فکر می‌کردم مرگ» و مرگ در ناخودآگاهم پیشروی کرده بود»، «عزرائیل‌ها» در مصرع «عزرائیل‌ها رژه رفتند» و «بزرگ‌تر» در مصرع «بزرگ‌تر که شدم».
نگاهی به عناصر پیرامونی در این شعر نشان می‌دهد که شاعر از عناصر پیرامونی نیز استفاده کرده است. او در این شعر برای چهار فرایند عناصر پیرامونی مختلفی به کار می‌برد و بقیه فرایندها را بدون عناصر پیرامونی رها می‌کند. عناصر چگونگی در این شعر عبارت‌اند از: «با خشاب‌های تفنگم»، «با فرمان حمله بعدی» و … .
در جدول (3-42) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر سیزده اشاره شده است.
جدول 3-42- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «سیزده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
بودم/ رابطه‌ای
(من: محذوف)، کوچک‌تر
ـــ
فکر می‌کردم/ ذهنی
(من: محذوف)
ـــ
می‌شود/ رابطه‌ای
مرگ، تمام
با خشاب‌های تفنگم
نشد/ رابطه‌ای
(مرگ، تمام: محذوف)
ـــ
راه افتادند/ مادی
(آنها: محذوف)
با فرمان حملة بعدی، تفنگ‌ها
رژه رفتند/ مادی
عزرائیل‌ها
ـــ
شد/ رابطه‌ای
بخشی از کودکی‌ام، اسیر
ـــ
شدم/ رابطه‌ای
(من: محذوف)، بزرگ‌تر
ـــ
پیشروی کرده بود/ مادی
مرگ
در ناخودآگاهم
شلیک می‌کرد/ مادی
(مرگ: محذوف)
و به دردهای توی سرم

3-2-14- چهارده
سال‌ها پیش هم این تجربه را داشتم
پیاده‌رویی تمام آدم‌هایم را برد
حالا
این رودخانه …
من اما
دوباره قایق می‌سازم
دوباره فوت می‌کنم
بادبانی که خیس خورده را
ملوانی که به بچه‌هایش قول داده بود را
شاید هم سیگار کشیدم
و فیلترش را
روی صورت این رودخانه خاموش کردم
نگاهی به شعر «چهارده» نشان می‌دهد که سعدآبادی در این شعر از هشت فرایند بهره گرفته است که پنج فرایند آن مادی، یک فرایند رفتاری، یک فرایند رابطه‌ای و یک فرایند آن کلامی هستند.
او از فرایندهای ذهنی که به جنبه‌های ذهنی و شناختی مربوط هستند و فرایند وجودی که به وجود داشتن و به وجود آمدن دلالت دارند بهره نگرفته است. در این شعر فرایندهای مادی از دیگر فرایندها بیشتر است که این فرایندها در واقع به تجربة ما از دنیای بیرون مربوط هستند. شاعر در این شعر به فرایندهای رابطه‌ای هم اشاره می‌کند که این فرایندها بر بودن و هستی رویدادها تأکید دارد. در این شعر فرایندهای رفتاری هم به چشم می‌خورد که این فرایندها نشان‌دهندة رفتارهای انسان هستند. فرایندهای کلامی که نشان‌دهندة روابط انسانی هستند نیز در شعر وجود دارد.
از لحاظ شرکت‌کنندگان در فرایند فقط شاعر در این شعر حضور ندارد، بلکه شرکت کننده‌های انسانی دیگری در این شعر هستند مانند «آدم‌ها» در مصرع «پیاده‌رویی تمام آدم‌هایم را برد» و «بچه‌ها» در مصرع «ملوانی که به بچه‌هایش قول داده بود را». مشارکین غیر انسانی نیز در این شعر به چشم می‌خورند مثل «این تجربه» در مصرع «سال‌ها پیش این تجربه را داشتم»، «پیاده‌رویی» در مصرع «پیاده‌رویی تمام آدم‌هایم را برد»، «رودخانه» در مصرع «حالا این رودخانه برد»، «بادبانی» در مصرع «بادبانی که خیس خورده را»، «سیگار» در مصرع «شاید هم سیگار کشیدم» و «فیلترش» در مصرع «و فیلترش را روی صورت این رودخانه خاموش کردم».
نگاهی به عناصر پیرامونی نشان‌دهندة آن است که شاعر نسبت به عناصر پیرامونی نیز بی‌توجه نبوده است و آن‌ها را در این شعر گنجانده است. او به جز یک فرایند که بدون عناصر پیرامونی آورده است، برای سایر فرایندها عناصر پیرامونی برگزیده است. شاعر در این شعر از عناصر زمانی مثل «سال‌ها پیش»، «حالا» و …، عناصر چگونگی مثل «شاید» و عناصر مکانی مثل «روی صورت این رودخانه» استفاده کرده است.
در جدول (3-43) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر چهارده اشاره شده است.
جدول 3-43- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «چهارده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
داشتم/ رابطه‌ای
(من: محذوف)، این تجربه را
سال‌ها پیش
برد/ مادی
پیاده‌رویی، تمام آدم‌هایم را

برد/ مادی
این رودخانه
حالا
می‌سازم/ مادی
من، قایق
اما، دوباره
فوت می‌کنم/ مادی
(من: محذوف)، بادبانی، خیس خورده را
دوباره
قول داده بود/ کلامی
ملوانی، به بچه‌هایش
ـــ
کشیدم/ رفتاری
(من: محذوف)، سیگار
شاید، هم
خاموش کردم/ مادی
فیلترش، (من: محذوف)
روی صورت این رودخانه
3-2-15- پانزده
این کلاه‌کج‌ها
اگر در همسایگی خانة ما
سنگر می‌ساختند
تفریحشان قد کشیدن خواهرم می‌شد
و دیوانه شدن من
قد بکش خواهرم
بیشتر از انتظارشان
آن قدر که چشمانت
از زمین دور شود
و کوچ نامردی به سرزمین‌مان را نبینی
آن قدر قد بکش
تا با فضانوردانی که در کره‌های جدید
دنبال خوشبختی می‌گردند
حرف بزنی
از طبیعت این روزهای زمین برایشان بگویی
از بادی که گهگاه کلاهی را کج می‌کند (همان: 37-38)
در شعر «پانزده» شاعر از یازده فرایند بهره‌ می‌گیرد که از این تعداد سه فرایند آن مادی، سه فرایند رابطه‌ای، سه فرایند رفتاری و دو فرایند کلامی هستند. در این شعر فرایندهای ذهنی و وجودی به چشم نمی‌خورد. به کارگیری فرایندهای مادی و رابطه‌ای و رفتاری در این شعر به یک میزان است. فرایندهای مادی نشان‌دهندة رخداد واقعه‌ای و انجام کاری هستند و فرایندهای رابطه‌ای بر توصیف و شناسایی دلالت دارند. فرایندهای رفتاری هم فرایندهایی هستند که بین فرایندهای مادی و ذهنی قرار دارند و به رفتارهای جسمانی و روانشناختی انسان مربوط می‌شوند. شاعر در این شعر به فرایندهای کلامی هم کمی نظر داشته است که این فرایندها بین فرایندهای ذهنی و رابطه‌ای قرار دارند و به طور کلی شامل فرایندهایی از نوع گفتن هستند.
نگاهی به مشارکین فرایند نشان می‌دهد که علاوه بر شاعر، مشارکین انسانی دیگری نیز در شعر حضور دارند مثل «این کلاه کج‌ها» در مصرع «این کلاه‌کج‌ها اگر در همسایگی خانه ما سنگر می‌ساختند»، «خواهرم» در مصرع «تفریحشان قد کشیدن خواهرم می‌شد» و «خواهر» در مصرع «قد بکش خواهرم بیشتر از انتظارشان». البته مشارکین غیر انسانی هم در شعر مشاهده می‌شود مثل «کوچ نامردی» در مصرع «و کوچ نامردی به سرزمینمان را نبینی» و «باد» در مصرع «از بادی که گهگاه کلاهی را کج می‌کند».
نگاهی به عناصر پیرامونی در این شعر نشان می‌دهد که شاعر عناصر پیرامونی را نیز در شعر خود گنجانده است و هشت فرایند او در این شعر دارای عناصر پیرامونی هستند. او در این شعر از عناصر سببی مثل «اگر»، عناصر مکانی مثل «در همسایگی خانة ما»، «از زمین»، «در کره‌هایی جدید» و … و عناصر زمانی چون «گهگاه» بهره گرفته است.
در جدول (3-44) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر پانزده اشاره شده است.

جدول 3-44- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «پانزده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
می‌ساختند/ مادی
این کلاه کج‌ها، سنگر
اگر، در همسایگی خانة ما
می‌شد/ رابطه‌ای
تفریحشان، قد کشیدن خواهرم
ـــ
می‌شد/ رابطه‌ای
دیوانه شدن من
ـــ
قد بکش/ رفتاری
خواهرم
بیشتر از انتظارشان
دور شود/ رابطه‌ای
چشمانت
آن قدر، از زمین
نبینی/ رفتاری
(تو: محذوف) کوچ نامردی
به سرزمینمان
قد بکش/ رفتاری
(خواهران من: محذوف)
آن قدر
می‌گردند/ مادی
ـَـ ند
با فضانوردان، در کره‌هایی جدید، دنبال خوشبختی
حرف بزنی/ کلامی
(تو: محذوف)
ـــ
بگویی/ کلامی
(تو: محذوف)
از طبیعت این روزهای زمین، برایشان
کج می‌کند/ مادی
باد، کلاهی را
گهگاه

3-2-16- شانزده
تا چند ساعت دیگر
در اتاق من
سربازهایی با لباس‌های پلنگی
قدم می‌زنند!
ممکن است آن قدر خوب
این اتاق را تصرف کنند
که همچون من
بی‌احتیاط باشند و شعر بنویسند
تا چند ساعت دیگر این غریبه‌ها
گل‌های باغچه را آب می‌دهند
و به جای من زنگ خراب حیاط را
تعمیر می‌کنند
پیت بنزین را بر می‌دارم
می‌پاشم
روی لبخندهای قاب شدة مادربزرگ
روی پشتی‌های از کمر افتادة اتاق
روی این شطرنج کیش و مات شده
و هر چیزی که ممکن است
دشمن به غنیمت بگیرد
از خودم سؤال می‌کنم
تا به حال کبریتی را
به نشانة صلح کشیده‌ای
این اولین بار است
در خانة ما
شومینه خاموش است و
اتاق روشن (همان: 39-40)
سعدآبادی درشعر «شانزده»، هجده فرایند را به کار می‌برد که از این تعداد یازده فرایند مادی، شش فرایند رابطه‌ای، یک فرایند رفتاری و یک فرایند کلامی هستند. بسامد بالای فرایندهای مادی در این شعر مشاهده می‌شود که این فرایندها به اعمال فیزیکی انسان مربوط هستند. شاعر با آوردن فرایندهای رفتاری در کنار فرایندهای مادی فضای شعر را متحرک و پویا می‌کند. سعدآبادی در این شعر از فرایندهای رابطه‌ای که بر هویت داشتن دلالت دارند نیز بهره گرفته است و همین‌طور یک مورد هم فرایند کلامی در شعر مشاهده می‌شود که این فرایند نشان‌دهندة گفتگوی شاعر با خودش است. در این شعر فرایندهای ذهنی و وجودی دیده نمی‌شود.
نگاهی به شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد که علاوه بر حضور شاعر که با مخاطب فرضی خود سخن می‌گوید مشارکین انسانی دیگری نیز در شعر هستند مثل «سربازها» در مصرع «تا چند ساعت دیگر در اتاق من سربازهایی با لباس‌های پلنگی قدم می‌زنند!»، «غریبه‌ها» در مصرع «تا چند ساعت دیگر این غریبه‌ها گل‌های باغچه را آب می‌دهند» و «دشمن» در مصرع «دشمن به غنیمت بگیرد». سعدآبادی در این شعر از مشارکین غیر انسانی نیز بهره می‌برد مثل «این اتاق‌» در مصرع «ممکن است آن قدر خوب این اتاق را تصرف کنند»، «بی‌احتیاط» در مصرع «بی‌احتیاط باشند و شعر بنویسید»، «زنگ خراب» در مصرع «به جای من زنگ خراب حیاط را تعمیر می‌کنند»، «پیت بنزین» در مصرع «پیت بنزین را برمی‌دارم»، «هر چیزی» در مصرع «هر چیزی که ممکن است»، «کبریتی» در مصرع «تا به حال کبریتی را به نشانه صلح کشیده‌ای»، «شومینه» در مصرع «شومینه خاموش است» و «اتاق روشن» در مصرع «و اتاق روشن».
سعدآبادی نگاهی هم به عناصر پیرامونی می‌کند و از هجده فرایند دوازده فرایند را با عناصر پیرامونی می‌آورد. او در این شعر به عناصر زمانی مثل «تا چند ساعت دیگر»، «تا به حال» و عناصر مکانی چون «در اتاق من»، «روی پشتی‌های از کمر افتادة اتاق» و … اشاره می‌کند.
در جدول (3-45) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر شانزده اشاره شده است.

جدول 3-45- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «شانزده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
قدم می‌زنند/ رفتاری
سربازهایی
با لباس پلنگی، تا چند ساعت دیگر، در اتاق من
است/ رابطه‌ای
ممکن
ـــ
تصرف کنند/ مادی
(سربازها: محذوف)، این اتاق را
آن قدر خوب
باشند/ رابطه‌ای
بی‌احتیاط، آنها (سربازها: محذوف)
همچون من
بنویسند/ مادی
آنها (سربازها: محذوف)، شعر
ـــ
می‌دهند/ مادی
این غریبه‌ها، گل‌های باغچه را، آب
تا چند ساعت دیگر
تعمیر می‌کنند/ مادی
(آنها: محذوف) زنگ خراب حیاط را
به جای من
بر می‌دارم/ مادی
(من: محذوف) پیت بنزین را
ـــ
می‌پاشم/ مادی
(من: محذوف)
ـــ
می‌پاشم/ مادی
(من: محذوف)
روی لبخندهای قاب شدة مادربزرگ
می‌پاشم/ مادی
(من: محذوف)
روی پشتی‌های از کمر افتادة اتاق
می‌پاشم/ مادی
(من: محذوف)
روی این شطرنج کیش و مات شده
است/ رابطه‌ای
هر چیزی
ممکن
به غنیمت بگیرد/ مادی
دشمن
ــــ
سؤال می‌کنم/ کلامی
(من: محذوف)
از خودم
کشیده‌ای/ مادی
کبریتی را، (تو: محذوف)
تا به حال، به نشانة صلح
است/ رابطه‌ای
این
اولین بار، در خانة ما
است/ رابطه‌ای
شومینه، خاموش
ـــ
است/ رابطه‌ای
اتاق، روشن
ـــ

3-2-17- هفده
خواهرم را
در این بازار آتش گم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهشت زهرا، ناخودآگاه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رابطه‌ای، مشارکین، محذوف)، محذوف)،