منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، بزه دیدگی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

موسع با هدف پایان نامه که جنبهی حمایتی و پیش گیرانه دارد کاملاً هماهنگ است و نگارنده در خصوص تصویب قوانینی جامع که دربرگیرنده حمایت از کودکان در معرض خطر و به عبارتی کودکان بزهدیده در معنای خاص را نیز داشته باشد با توجه به آسیبهای فراوانی که به کودکان در قبال بزه دیدگی وارد میشود و به نوعی آینده جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، پیشنهاد مینماید.
در پایان این مبحث باید بگوییم که ما در مباحث بعدی برخی از انواع بزه دیدگی اطفال را بررسی میکنیم که با توجه به موضوع ما یعنی نقش نهاد های مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال؛ و آن چه که در عملکرد این سازمان ها مشاهده میشود؛ اهمیت دارد. گفتنی است که بزه دیدگی و انواع آن بسیار گسترده است و ما در این جا چون اولا راجع به صرف بزه دیدگی اطفال بحث نمیکنیم از بیان برخی انواع آن در میگذریم. نگاهی به عملکرد سازمان های مردمی نشان میدهد که به ویژه در ایران؛ این نهاد ها تا کنون نتوانسته اند در بسیاری از انواع بزه دیدگی وارد شوند؛ از این رو بیان تمام انواع بزه دیدگی اطفال بیهوده به نظر میرسد. ثانیا در این نوشتار به دلیل محدودیت حجم نوشتار؛ جای بیان این مباحث گسترده نیست.
مبحث دوم؛ بزهدیدگی جسمانی اطفال
در این مبحث بر آنیم تا انواع بزه دیدگی جسمانی اطفال و نو جوانان را مورد مطالعه قرار دهیم. منظور ما از بزه دیدگی جسمانی صدماتی است که جسم کودک را مورد آسیب قرار می دهد. کودک به دلیل حساسیت شدید جسمانی و شکنندگی بالا با توجه به اقتضای سن نیاز به حمایت جسمانی افتراقی نسبت به بزرگ سالان دارد. این نکته از این رو مهم است که آسیب های جسمانی شدید در سنین پایین ضمن این که باعث ضعف بدنی در بزرگ سالی و بیماری های گوناگون جسمانی می شود، تبعا در روان طفل نیز مؤثر می باشد. در این جا جا دارد همانطور که قبلا گفتیم بیان کنیم که ما در این مبحث نیز صرفا به انواعی از بزه دیدگی می پردازیم که سازمان های مردم نهاد عملا در پیش گیری از آنها نقش مهمی می توانند ایفا کنند.
در این مبحث طی سه گفتار تحت عناوین بزه دیدگی ناشی از مواد مخدر، بزه دیدگی ناشی از کار و سوء استفاده جنسی از کودکان مطالب خود را ارائه می دهیم.
گفتار اول: بزهدیدگی ناشی از جرایم مواد مخدر
امروزه پدیده استعمال و قاچاق مواد مخدر به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت مردان تبدیل شده است. آثار منفی ناشی از استعمال و قاچاق مواد مخدر در جامعه می تواند موجب انحطاط آن گردد. این آثار به ویژه جوانان را از نو آوری و فعالیت مفید باز می دارد، نیروی سازنده جامعه را به عاملی برای عقب ماندگی و انحطاط آن تبدیل می کند. از همین رو نیز تمامی کشور ها برای محو هر گونه آثار منفی مواد مخدر به اقدامات عملی گوناگونی دست زده اند. ما نیز به دلیل اهمیت بالای این مطلب، بزه دیدگی ناشی از مواد مخدر و اهمیت حمایت از کودکان و پیش گیری از به دام افتادن آنها در این بلای خانمان بر انداز را بیان می کنیم.
بند اول- بزهدیدگی ناشی از مواد مخدر
در این بخش ضمن تعریف اعتیاد و انواع آن، شیوه های افتادن اطفال در دام مواد مخدر و استفاده از کودکان در خرید و فروش مواد مخدر را مورد مطالعه قرار می دهیم.
1- معتاد کردن اطفال
اعتیاد به مواد مخدر یکی از حالتها و زمینههایی است که فرد و به تبع آن اجتماع را به تباهی میکشد؛ اهمیت این موضوع هنگامی که این کار از ناحیه کودکان صورت بگیرد دوچندان است. ذیلاً به تعریف اعتیاد، انواع آن و طرق معتاد کردن اطفال میپردازیم.

1-1- تعریف اعتیاد94 و انواع آن
در تعریف اعتیاد میان متخصصان اختلاف نظر وجود دارد؛ از نظر سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل، اعتیاد چنین تعریف شده است: ” اعتیاد عبارت است از یک حالت مزمن ( در اثر تکرار مصرف دارو یا مواد مخدر ) که دارای مشخصات چهارگانه زیر باشد:
o اول: در اثر مصرف مکرر دارو یا مواد، عادت روحی و روانی ایجاد شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید.
o دوم : برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مصرفی مرتباً رو به افزایش رود.
o سوم : در اثر قطع مواد یا دارو، علائم خاصی در بیمار ( معتاد ) ظاهر میگردد.
o چهارم: اعتیاد به مواد مخدر یا دارو برای فرد یا جامعه زیانآور باشد. “95
در خصوص انواع اعتیاد به مواد مخدر نیز میتوان آن را به دو نوع کلی تقسیم کرد : نوع اول: اعتیاد به مواد مخدر طبیعی که به صورتهای مختلف مخصوصاً به شکل گیاه وجود دارند و به همان شکل یا با اندکی تغییر مصرف میشوند؛ مانند چای و قهوه و تنباکو. نوع دوم: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که توسط متخصصان در آزمایشگاهها و از طریق فعل و انفعالات شیمیایی حاصل میشوند، از جمله مواد محرک و آرامبخشها، الکل، تریاک و مشتقاتش، کوکائین و مواد توهم زا.96
1-2- شیوههای معتاد کردن ( مستقیم و غیرمستقیم )
معتاد کردن اطفال به شیوه مستقیم بدین طریق است که شخص معمولاً بزرگسال، مستقیماً و بلاواسطه با انگیزه و به قصد معتاد کردن اطفال، باعث اعتیاد آنان به مواد مخدر یا مواد روانگردان میگردد. این شیوه اغلب توسط قاچاقچیان، معتادان بزرگسال و معتادان همسال صورت میپذیرد که معمولاً با اهداف مالی، جنسی، روانی و در مورد قاچاقچیان اغلب با علم به اینکه کودکان از پرداخت جریمه نقدی و محکومیتهای طولانی مدت معاف هستند، انجام میگیرد.97
در باب معتاد کردن به شیوه غیرمستقیم، از علل اعتیادزایی بحث میشود که به صورت معالواسطه به کشیده شدن اطفال به اعتیاد منجر میگردد. از جمله علل و عوامل اعتیادزا برای کودکان میتوان به علل جسمی( توارث، ژن، نژاد، جنسیت، سن و وضع جسمانی از نظر مصرف داروهای مسکن)، علل روانی ( اختلالات روانی، هیجانات ناگهانی،فشار روانی ناشی از شهرنشینی، احساس تنهایی، کمبود محبت و افسردگی)، علل اجتماعی( وضع محیط خانواده، ناسازگاری، نفاق، ازهم گسیختگی خانواده، عدم داشتن سرپرست و مراقبت، بی اعتنایی، محرومیت از عاطفه، عدم امکانات تفریحی، اعتیاد والدین، معاشرت با معتادان، مهاجرتهای شهری، سطح پایین آموزش و پرورش، بیبند و باری و فساد و دسترسی به داروهای مخدر)، محیط جغرافیایی( قرار گرفتن در شهرهای مرزی و ورود این مواد مخدر از سرحدات)، محیط سیاسی( غارت منابع ملی کشورهای مستعمره و تحت نفوذ) اشاره نمود.98
2- به کارگیری اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر
امروزه سوء استفاده از اطفال برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر، به صورت فزاینده ای به ویژه در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است تا جایی که گفته میشود اشتغال به قاچاق توسط کودکان زیر نظر افراد مسن و باسابقه از اشتغالات شایع اطفال درآمده است و آنان به جهت سبک وزنی و چابکی در پیمودن سریع کوچهها وخیابانها جهت انتقال پیام و حمل مواد تحت عناوینی چون هواپیما به کار گرفته میشوند.99 عمدهترین گروه اطفال آسیبپذیر در این راستا اطفال مهاجر روستایی، اطفال پناهنده و اطفال کارگر هستند.100

بند دوم- حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد؛
1- حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد آنان
با توجه به ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک 1989، اقدامات و حمایتهای پیشبینی شده در قبال اعتیاد اطفال را میتوان به سه نوع حمایت آموزشی و اجتماعی، حمایت قانونی و اجرایی و حمایت پیشگیرانه تقسیم نمود.
مهمترین اقدام جهت مهار و کنترل اعتیاد اطفال میتواند حمایت آموزشی باشد. از این رو طرح پیش بینی دروسی تحت عنوان بهداشت و عناوین دیگر که مستقیماً مربوط به مواد مخدر باشد، در کتابهای آموزشی مدارس یکی از مؤثرترین حمایتهاست که البته میتواند محدود به کودکان نباشد و والدین آنها را نیز دربربگیرد. حمایت اجتماعی نیز میتواند از طریق طرحهای آموزش همگانی در قالب بروشورها، برنامههای تلویزیونی، کارگاههای آموزش همگانی و… صورت پذیرد.
در این زمینه ها نقش سازمان های مردمی میتواند جالب توجه باشد. از جنبه آموزشی این نهاد ها می توانند با تشکیل کلاس های ویژه برای کودکان و نو جوانان در باره مضرات مواد مخدر و خطراتی که در این خصوص در کمین آنهاست، از به دام افتادن آنها در مواد مخدر جلو گیری کنند. کودکان به دلیل نا آگاهی و زود باوری طعمه های خوبی برای مجرمان مواد مخدر می باشند. آنها به راحتی می توانند کودکان را فریب داده و معت اد کنند، کودک تا زمانی که آموزش لازم را ندیده باشد در برابر این خطرات آسیب پذیر است. یاد آور می شویم که این آموزش ها نباید به کودکان ختم شود بلکه باید خانواده های آنان و حتی اجتماع را نیز در بر بگیرد. خانواده ها باید آگاه باشند چگونه از کودکان خود در این موارد محافظت کنند، چگونه و در صورت مشکوک شدن به کودک یا نو جوان خود او را از این دام برهانند. متأسفانه در این گونه موارد دیده می شود که خانواده ها با برخورد های نامناسب باعث بد تر شدن اوضاع و کشانده شدن طفل به مجرمان مواد مخدر می شوند چرا که اصولا این دسته از مجرمان به دنبال چنین کودکان و نو جوانانی می گردند که از خانواده طرد شده و به نوعی با مشکلات خانوادگی یا روحی مواجه اند. از طرف دیگر عموم مردم باید آگاه باشند و بدانند که در صورت گرفتار شدن کودکان و نو جوانان جامعه، در دام مواد مخدر، در واقع نیرویی که قرار بود آینده جامعه را بسازد به سوی نابودی پیش می رود. لذا حتی آنها نیز مسئولند تا برای مبارزه با اعتیاد به ویژه اعتیاد کودکان اقدامات پیش بینی شده را اجرا کنند. در دیدی وسیع تر این سازمان ها می توانند به نوعی در سیاست گذاری دولت نیز مؤثر باشند و اجتماع را نیز در این راه هم گام کنند. برای مثال سازمان هایی چون سازمان حمایت از کودکان و نو جوانان، در این خصوص اقداماتی چون شناسایی کودکان و نو جوانان در معرض خطر مواد مخدر و به ویژه کودکانی که یکی از والدین آنها معتاد می باشند، آموزش مناسب به آنها و خانواده هایشان، سعی در ترک دادن کودکانی که به نوعی درگیر مصرف انواع مواد مخدر می باشند و… دست زده است.
این انجمن فعالیت های چشم گیری در زمینه مبارزه با این بلای خانمان سوز داشته است.. با توجه به این که مراکز این نهاد نیز در مناطقی (شوش، ناصر خسرو و..) که از نظر مواد مخدر جرم خیز نیز می باشند، اقداماتی برای پاکسازی محلات از مجرمان مواد مخدر و باز پروری کودکان و نو جوانان یا بستری آنان در مراکز مربوط، انجام داده است.
از نظر حمایت قانونی و اجرایی باید گفت که در خصوص اقدامات پیش از تولد با توجه به اهمیتی که این مرحله پیشگیرانه دارد، در کنوانسیون حقوق کودک یکی از حمایتهای قانونی برای مهار اعتیاد کودکان، “حمایتهای قانونی مناسب قبل از تولد ” است برای جلوگیری از تولد نوزادان معتاد و لازمه این امر منع والدین به ویژه مادر از مصرف مواد مخدر میباشد. در مرحله بعد از تولد نیز با توجه به اینکه مجازاتهای سالب آزادی در مورد کودکان ممکن است آثار عکس در جهت جدیتر شدن مصرف مواد داشته باشد، بهتر است این پروندهها در مؤسسات غیر کیفری بررسی شوند. نیز با فروشندگان این مواد به کودکان برخورد قانونی صورت گیرد. در قانون ایران معتاد کردن اطفال به طور مستقیم به نوعی جرم تلقی شده و از بزهدیدگی کودکان در این مورد حمایت قانونی به عمل آمده است.101 و حمایت تقنینی در برابر معتاد کردن غیرمستقیم نیز در قالب “اقدام تأمینی سالب حق حضانت” و معتاد بودن والدین به عنوان مصداقی برای عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی و سلب حضانت از آنها پیش بینی شده است.102
در حمایت پیشگیرانه از دو شیوه پیشگیری غیر کیفری و پیشگیری کیفری استفاده میشود. حمایتهای غیر کیفری ناظر به تدابیریست که قبل از مرحله اعتیاد کودک باشد. اقدامات کیفری نیز مربوط به مرحله معتاد شدن کودک و نحوه برخورد قانون با وی، بازپروری و اصلاح و تربیت طفل معتاد میباشد که تدابیری جهت جلوگیری معتاد شدن مجدد طفل بعد از اقدامات اصلاحی است.103
سازمان های مردمی می توانند در راستای این گونه حمایتهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، قوانین داخل، قوانین داخلی، ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کار کودک، مواد مخدر، آموزش و پرورش، نیروی کار