منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، روانگردان

دانلود پایان نامه ارشد

جرمانگاری افعال خاص، مجازاتهای متناسب را پیشبینی کنند.
بند دوم: تدابیر قضایی، پلیسی
جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در کنوانسیون وین، همکاری های قضایی و پلیسی مختلفی پیش بینی شده است. این همکاریها که بسیاری از آنها عیناً در کنوانسیون پالرمو نیز پیشبینی شدهاند، جهت اقدامات همه جانبه علیه جرم قاچاق مواد مخدر ضروری هستند و علت لزوم این همکاریها سهولت گذشتن از مرزهای بینالمللی و فرار مجرمان از سرزمینی که در آن مرتکب جرم شدهاند و یا ارتکاب اجزاء مختلف جرم در کشورهای مختلف است که در نتیجه آن، تعقیب جرم و رسیدگی به چنین پروندههایی و بالتبع، اجرای عدالت تنها با همکاری دولت ها با همدیگر مقدور خواهد شد.
برخی از همکاریهای قضایی در قالب استرداد مجرمین349، معاضدت قضایی350 و نیابت قضایی351 پیش بینی گردیدهاند. همکاریهای پلیسی نیز در قالب تعاون و همکاریهای بینالمللی برای کشورهای ترانزیت352، محمولههای تحت کنترل353، اقدام علیه قاچاق مواد مخدر از طریق دریا354، کنترل مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد355 و کنترل استفاده از پست جهت انتقال مواد مخدر356در کنوانسیون پیشبینی شدهاند.
بند سوم: تدابیر اجرایی
پس از تصویب کنوانسیون وین، سازمان ملل متحد اقدامات مختلفی را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر که اکثراً به صورت شبکهای و سازمان یافته صورت میگیرد، انجام داد که از جمله آنها تأسیس مراکزی برای پیشگیری و کنترل جرایم مربوط به مواد مخدر از طریق آموزش و امثال آن است.
در سال 1991 و در پی تصویب کنوانسیون وین، سازمان ملل متحد برنامه کنترل بینالمللی مواد مخدر357UNDCP را جهت آموزش جهانیان درباره خطرات استعمال مواد مخدر تأسیس کرد. این برنامه به دنبال تقویت فعالیتها و اقدامات بینالمللی علیه تولید و قاچاق مواد و جرایم مرتبط از طریق طرحهای جایگزین، برنامه کنترل محصولات و مبارزه با پولشویی است. همچنین در سال 1997 جهت توسعه جایگزین قلمرو مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر و شمول آن نسبت به سایر جرایم بینالمللی، دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد358ODCCP تأسیس گردید که فعالیتهای برنامه کنترل بین المللی مواد مخدر را نیز زیر مجموعه فعالیتهای خود قرار داده است. اداره مرکزی این دفتر در وین مستقر است و دارای 22 نمایندگی در سراسر جهان با 350 عضو است. این دو مرکز به همراه مراکز دیگری از جمله کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، صورت میگیرد.359
مبحث دوم: اسناد منطقهای
برای مبارزه با جرم سازمان یافته علاوه بر اقدامات بینالمللی، اقدامات منطقهای مختلفی صورت گرفته و قراردادهای منطقهای متعددی نیز منعقد شده است. در این میان میتوان به اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته اشاره کرد که محدود به طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر 1996 و سمینار منطقهای وزیران دادگستری کشورهای عضو اکو پیرامون کنوانسیون پالرمو در سال 2001 بوده است.
از طرف دیگر؛ در میان معاهدات منطقهای در قارههای مختلف جهان، جامعترین و گستردهترین معاهدات را میتوان در معاهدات اروپایی یافت. این معاهدات که شامل معاهدات اتحادیه اروپا و شورای اروپا میشود، پیشبینیهای مختلفی را در ارتباط با همکاریهای مختلف کشورهای عضو در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته تدارک دیده است. در این مورد می توان به معاهده ماستریخت 1992 و معاهده آمستردام 1997 اتحادیه اروپا اشاره کرد. همچنین کنوانسیونهای مختلفی در شورای اروپا به تصویب رسیده است که گرچه به صورت مستقیم جهت مبارزه با جرم سازمان یافته تدوین نشده ولکن کاربرد مؤثر و ارزشمندی را برای مبارزه با مظاهر این جرم دارد.360
گفتار اول: اقدامات سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
از آنجا که اقدامات سازمان همکاریهای اقتصادی ECO عموما در ارتباط با توسعه روابط اقتصادی فیمابین است و معاهدات حقوقی غیراقتصادی کمتر در این سازمان مطرح بوده است، لذا در مورد جرایم سازمان یافته اقدام عملی قابل توجهی در این سازمان صورت نگرفته است. بطور کلی اقدامات اکو در این زمینه به طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر 1996 و سمینار منطقهای وزیران دادگستری کشورهای عضو اکو درباره کنوانسیون پالرمو محدود میشوند.
بند اول: طرح اقدام اکو
یکی از مهمترین اسنادی که در ارتباط با مبارزه با جرم سازمان یافته آن هم در مورد قاچاق مواد مخدر در اکو موجود است؛ «طرح اقدام اکو پیرامون کنترل مواد مخدر است.361 این طرح در پی «اعلامیه استانبول 1993» و پیشنهاد مطرح شده در آن مبنی بر لزوم تدوین یک طرح جامع برای مبارزه مؤثر با تهدید فزاینده مواد مخدر در دومین نشست اکو پیریزی شد. نشست سوم اکو در اسلام آباد در سال 1995 بر جدی بودن تهدید مواد مخدر برای جهان بطور عام و برای منطقه بطور خاص تأکید کرده و تدوین طرح را خواستار شده است. در سال 1995 در تهران شورای منطقهای برنامهریزی اکو پیشنهاد کرد که طرحی با سه محور: کنترل مواد مخدر، سرکوب قاچاق مواد مخدر و تقلیل تقاضا، اصلاح و بازسازی معتادان مواد مخدر تهیه شود که این پیشنهاد توسط شورای وزیران اکو در پنجمین نشست آنان در عشق آباد در ژانویه 1995 تأیید گردید. پس از آن، گروه کارشناسان اکو از پنجم تا هفتم نوامبر 1995 در تهران تشکیل جلسه داده و طرحهای پیش نویس را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام طرح جامعی را با عنوان «طرح اقدام پیرامون کنترل مواد مخدر» به تصویب رساندند. در این طرح که می توان آنرا طرحی منطقهای جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به عنوان یکی از جرایم مهم سازمان یافته و مبارزه با درآمدهای جرم و پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تلقی نمود، تدابیر مختلفی جهت این مبارزه اتخاذ گردیده است.362
در این طرح با تأکید بر این که قاچاق مواد مخدر از طرفی ناقض قوانین داخلی و معاملات بینالمللی و از طرف دیگر، دربرگیرنده جرم سازمان یافته، تبانی، ارتشاء، فساد، انتقال غیرقانونی پول، جرایم خشونت آمیز و تجارت سلاح است. جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر تدابیر ویژهای اتخاذ گردیده است.
این تدابیر در سه فصل پیش بینی گردیده اند که عبارتند از:
1- کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر
2- مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
3- کاهش تقاضای غیرقانونی مواد مخدر و اصلاح و بازپروری معتادان
در ارتباط با هر یک از موارد سه گانه فوق، طرح اکو علاوه بر پیشنهادات کلی متضمن پیشنهاداتی جهت اقدامات داخلی و منطقهای کشورهای عضو میباشد. در زمینه کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر مهمترین اولویتها به صورت کلی به موارد سه گانه زیر اختصاص داده شده است:
• جایگزین کردن کشت گیاهان دیگری به جای شاهدانه و خشخاش و پروژه توسعه منطقه
• نابود کردن کارگاهها و آزمایشگاههای مخصوص هروئین
• تقویت کنترل تجارت و استفاده قانونی از مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی مهم.
علاوه بر اولویتهای فوقالذکر، طرح اکو اقداماتی را در سطح داخلی و منطقهای جهت کنترل و عرضه مواد مخدر پیشنهاد میکند که به طور مختصر به شرح زیر است:
الف: اقدامات در سطح داخلی
برای کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر لازم است در سطح داخلی هر کشور عضو ممنوعیتهایی نسبت به امور زیر اعمال گردد:
• کشت خشخاش، شاهدانه و کوکا؛ مگر برای استفاده استثنایی جهت اهداف پزشکی، علمی یا صنعتی
• واردات، صادرات و حمل و نقل مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ مگر بر طبق قواعد و مقررات داخلی
• تغییر مسیر مواد مخدر و داروهای روانگردان و مواد شیمیایی اصلی به کانالهای غیرقانونی
• مالکیت، اداره و به کارگیری هر مکان و ابزاری برای تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان،؛ مگر با مجوز و پروانه دارویی و با اهداف علمی
علاوه بر موارد فوق فراهم کردن زمینه اشتغال برای کسانی که به کشت خشخاش و غیره مشغول بودهاند، اجرای برنامههای جایگزین کشت خشخاش و پروژههای توسعه در مناطق کشت خشخاش، نابود کردن کارگاهها و آزمایشگاههای تولید هروئین، جمعآوری اطلاعات قابل اعتماد درباره تعداد و محل آزمایشگاهها و گارگاههای ساخت هروئین جهت اقدام به نابودی آنها، پیشنهادات دیگری بودهاند تا در سطح داخلی کشورهای عضو اکو بکار گرفته شود.
ب: اقدامات در سطح منطقهای
جهت کنترل، تهیه و عرضه مواد مخدر در سطح منطقهای اقدامات سهگانه زیر پیشنهاد شده بود:
• تبادل اطلاعات میان اعضای اکو درباره کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه
• تبادل اطلاعات اعضا درباره وسایل و ابزار توقیف شده در طول مدت نابودسازی کارگاههای تولید هروئین
• انجام اقدامات منطقهای مشترک جهت کنترل تهیه و تولید خشخاش و شاهدانه
با توجه به این که قاچاق مواد مخدر امروزه به صورت سازمان یافته توسط گروههای مجرمانه صورت میگیرد، مهمترین موضوعاتی که در اولویت طرح اکو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیشبینی شدهاند عبارتند از:
• تأسیس مؤسسات اجرای قانون
• ترفیع ظرفیتها و فعالیتهای مؤسسات اجرایی قانون
• افزایش تأثیرگذاری سیستم عدالت کیفری
از طرف دیگر اقداماتی که در سطح داخلی کشورهای عضو باید بکار گرفته شوند عبارتند از:
1- تجدید نظر در قوانین کیفری مربوط به قاچاق مواد مخدر و رویههای قضایی مربوطه و تشدید مجازاتهای جرایم و تصویب و امضاء کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد
2- تأسیس ادارات و سازمانهای قدرتمند اجرای قانون داخلی با ساختار و سیستم کاری مناسب جهت مبارزه با پدیده پیچیده قاچاق مواد مخدر
3- آموزش افسران پلیس جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر با استفاده از تجربیات و برنامههای آموزش مرکز کنترل و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد
4- بکارگیری وسایل و تجهیزات تخصصی مدرن نظیر وسایل الکترونیکی، مکانیکی، دوربینهای مدار بسته و غیره به هنگام تحقیق و مراقبت
5- اعمال سیستم پرداخت پاداش و اعطای هدایای نقدی به مخبران صادق و افسرانی که در کشف و ضبط مواد مخدر مشارکت داشتهاند
6- انجام اقدامات لازم جهت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر
همچنین جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر اقداماتی در سطح منطقهای نیز در طرح اکو پیشبینی شده است که به طور مختصر عبارتند از:
1- تشکیل واحد هماهنگسازی کنترل مواد مخدر جهت تقویت ادارات پلیس داخلی کشورهای منطقهای برای مقابله با قاچاق مواد مخدر
2- تشکیل شبکه ارتباطی رایانهای با هدف تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر
3- تبادل افسران رابط میان کشورهای عضو؛ جهت تسهیل هماهنگی مؤثر میان ادارات و مقامات صالح کشورها
4- کنترل محمولههای قاچاق مواد مخدر یا مظنون توسط کشورهای منطقهای بر اساس ماده 11 کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد و بر طبق قراردادهای فیمابین
5- تأسیس مرکز آموزش منطقهای برای سازماندهی برنامهها، سمینارها و کارگاههایی جهت بالا بردن آگاهی و توانایی افسران مربوطه
خوشبختانه با تشکیل شبکه ارتباطی رایانهای که در شهریور سال 1380 راه اندازی شده است، به مرور زمان اطلاعات مربوط به اقدامات اکو درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر به معرض نمایش درآمده، علاوه بر این که میان کشورهای عضو نیز از طریق امکان ارتباط سریع در همین رابطه فراهم گردیده است. همانگونه که ملاحظه میشود، طرح اقدام اکو جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر از این حیث در این سازمان به تصویب رسیده است که یکی از مظاهر مهم جرم سازمان یافته است که علاوه بر ویژگی فراملی، به همراه خویش جرایم سازمان یافته دیگری از قبیل تطهیر درآمدهای جرم، فساد اداری، خشونت و تجارت سلاح را نیز به همراه دارد.
انگیزهای که موجب گردید که کشورهای عضو اکو نسبت به قاچاق مواد مخدر از خود حساسیت نشان داده و طرح فوقالذکر را به تصویب رساندهاند، میباید موجب اقدامات لازم برای مقابله با سایر مظاهر جرم سازمان یافته بشود. بر این اساس حدود شش ماه پس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی این سازمان نیز سمیناری از وزرای دادگستری منطقه را در روزهای 3 و 4 اکتبر 2001 برگزار کرد.
بند دوم: بیانیه سمینار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، پولشویی، اشخاص حقوقی، کنوانسیون وین Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، اتحادیه اروپا، روانگردان