منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، بیماری روانی، مرگ طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

گردد.
موجب جلب اعتماد قاضی می شود.
در صورتیکه پرونده به مأمور دیگری واگذار شود. اونیز دقیقاً در جریان موضوع قرار خواهد گرفت.
سلب امکان مانور متهم مبنی بر اینکه در زمان قتل در محل نبوده است.
امکان تخمین زمان مرگ را بیشتر می کند.
آثار حقوقی مترتب بر زمان مرگ(جشان،1385،ص113-116).
3-1-2) تشریح صحنه جرم:
مأمور تحقیق با یستی قبل از شروع تحقیقات خود کلیه اطلاعات مورد نیاز ش را از اولین فردی که در صحنه حضور یافته کسب کند واز صحت آنها اطمینان حاصل نماید پس صحنه جرم وجسد باید به طور کامل توسط مأمور تحقیق تشریح گردد و مراتب در صورت جلسات منعکس گردد.
مواردی که در تشریح صحنه های قتل باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
1- جنس، سن، وضعیت جسمانی، چهره ورنگ مو ولباس متوفی را توصیف کند.
2- مدارکی که حکایت از ایراد جراحت وعلت ظاهری مرگ باشد را بنویسد.
3- لکه های خونی که در محل یافت می شود خشک است یا مرطوب .
4- وضعیت جسد را توضیح دهد.(کبودی، فساد نعش و…)
5- در باره رنگ خون توضیح دهد.(قرمز روشن یا قهوه ایی)
6- پارگی لباس ومدارکی که دال بر شلیک گلوله یا زخم های ناشی از چاقو باشد را یاداشت کند.
7- دست های متوفی آثار جراحت دارد یا خیر.
8- ناخن های دست های مقتول را دقیقاً بررسی نماییم تا معلوم شود آیا در زیر ناخن های مقتول چیزی مانند مو یا پوست یا خون وجود دارد .
9- وجود یا عدم وجود جواهرات نظیر حلقه طلا، ساعت وزنجیر و… را دقیقاً مشخص کند.
10- محوطه جرم را تشریح کند.
الف – حالت و وضعیت جسد را نسبت به اشیاء در صحنه بنویسد.
ب- حالت درب ها وپنجره ها را بنویسد.
11- وضعیت اشیاء موجود در صحنه که آیا در هم ریخته است یا وضعیت اشیاء عادی است.
12- از وسایل موجود در صحنه ومتعلق به مقتول آیا وسیله ای کسر شده است که حکایت از سرقت نماید.
13- صحنه قتل واقعی یا تصنعی است.
14- در صورت وجود سلاح در صحنه جرم بدون دست زدن به آن مشخصاتش را یاداشت کند.
15- در قتل های مربوطه مواد مخدر وسموم وجود یا فقدان مواد مخدر یا سموم در بطری ولیوان را از نظر دور ندارد وبدون دست زدن به آنها در اختیار کارشناسان تشخیص هویت قرار دهد.
16- در صورتی که قتل با اصابت گلوله باشد به دنبال سوراخ گلوله یا پوکه فشنگ باشد ومشخصات آنها را یاداشت کند در صورت وجود سوراخ در صحنه یا کشف پوکه آنان در اختیار کارشناسان مربوطه قرار دهد.
17- درصورتی که قتل با وسیله جارحه مانند: قمه یا چاقو انجام شده باشد نسبت به کشف آلت قتاله اقدام بدون اینکه به آن دست زده شود در اختیار کارشناس مربوط قرار گیرد در ضمن مشخصات آلت قتاله را یاداشت نماییم.
18- نسبت به کشف آثار مدارک مادی دیگر در صحنه اقدام نماییم مانند: ته سیگار ویا مو یا بزاق دهان.
19- بررسی شود که آیا از قاتل یا قاتلین قبل از مرگ توسط مقتول پذیرایی صورت گرفته است یا خیر این موضوع می تواند راهنمای خوبی در تعقیب پرونده باشد در جریان تشریح صحنه نباید قبل از اقدامات ذیل جسد را از محل خویش در صحنه جرم تغییر داد.
الف – قبل از حرکت دادن جسد از محل خود، عکس برداری، اندازه گیری وجستجوی آثار انگشت وسایر اقدامات لازم با دقت به عمل آید. زیرا به محض اینکه جسد از محل خود حرکت داده شود اعاده جسد به حالت اولیه غیر ممکن است.
ب- قبل از اینکه بررسی های لازم را بر روی اجساد انجام نشده است نمی بایست جسد را منتقل نمود زیرا این امر سبب تضییع کلیه آثار باقیمانده براثر قتل ، خودکشی، مرگ طبیعی بر روی جسد می گردد.
ج- قبل از هرگونه اقدامات تحقیقی ومعاینات پزشکی بر روی جسد به نحوی که نیاز ی به جسد باشد نباید دستور تدفین داد.
3-1-3) ترسیم صحنه وعلت آن:
اقدامات بعدی مأمور پی جویی قتل ترسیم طرح صحنه قتل روی کاغذ است برای این عمل ابتدا باید طرح اتاق را روی کاغذ رسم جای درها وپنجره ها وجای بخاری وسایر اشیاء ثابت را معین کرده سپس اثاثیه اتاق را از قبیل مبلمان واشیاء بزرگ وبالاخره جنازه وموقعیت آن را نسبت به اشیاء مزبور رسم نمود.با متر اندازه فواصل واندازه های اتاق واشیاء را اندازه گرفت وفاصله قسمت های مختلف جنازه را نسبت به در ودیوار وپنجره معین ودر طرح ترسیم نماید.
علت از ترسیم صحنه ها آن است که در عکس برداری در مورد فواصل وتناسب اشاره واندازه گاهی اشتباه حاصل می گردد وصحنه به نوع دیگری جلوه گر می شود که با ترسیم صحنه می شود از این اشتباهات جلوگیری نمود( خلعتبری، 1388،ص28-30).
2-3) وظیفه ماهوی:
به تجربه تأیید واحراز شده است صحنه های قتل زبان گویای جنایت به کارآگاهان بوده وآنان را از ماهیت ونحوه وقوع جنایت ورازهای موجود فی مابین قاتل ومقتول آگاه می سازد، به همین دلیل برای جرم یابی معاینه از صحنه اولیه قبل از به هم خوردگی اشیاء وجسد امری اجتناب ناپذیر است. الزام معاینه از صحنه های قتل منتهی به شناخت موارد ذیل می شود:
1- روابط معنا دار بین اشیاء حکایت از رابطه قاتل ومقتول است وکارآگاه پی خواهد برد قاتل با مقتول مسبوق به روابط آشنایی بوده اند یا خیر. برای مثال بازپرس در منزل مقتول مجردی حاضر شود وسه استکان بر روی میز مشاهده نماید حکایت از این امر دارد که مقتول مهمان داشته است واین مهمانان به احتمال زیاد اورا به قتل رسانده اند.
2- با توجه به آثار به جا مانده در بدن مقتول رهیافت فکری ومنطقی در تشخیص وتمیز در شکل ماهیت قتل تدارک می یابد و مبتنی بر این مولفه ها حاصل می گردد که بین مقتول وقاتل در گیری ونزاع رخ داده است و جراحت مقتول حکایت از این موضوع دارد همچنین بر اثر این نزاع به احتمال زیاد بر روی بدن قاتل هم جراحاتی وجود دارد .
3- انگیزه جنایت کشف می گردد. که آیا قتل به علت سرقت بوده یا انتقام یا با هدف قبلی.
4- در صورتی که روابط اشیای موجوددر صحنه مفهوم خاصی رادر ذهن ایجاد ننماید وهمچنین آثارجبری وقهری یا فیزیکی برروی اشیاء مشهود نباشد نتایج ذیل رادر معاینه ازصحنه های قتل می توان تحصیل نمود:
الف – جنایت قتل است یا خودکشی؟
ب- خودکشی واقعی است یا ساختگی؟
ج- آیا مقتول دارای بیماری روانی بوده یا خیر؟
د- آثار جارحه وخفگی در بدن مقتول وجود دارد یا خیر؟
و- آیا مرگ حاصل از مسمومیت است (اشنایدر، 1377،ص32-38).
2-6-19- تفاوت خودکشی با قتل:
تفاوت قتل با خودکشی دراین است که درقتل فرد به شخص دیگری صدمه می‌زند ولی درخودکشی فردخود را نابود می‌کند.از نظر دورکیم25 خودکشی عبارت است ازهرگونه مرگی که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردارمثبت یامنفیخودقربانیاست کهشخصاً می‌دانسته است که می‌بایست به همین نتیجه برسد(خلعتبری،1388،ص116).
روان‌شناسان خودکشی را کنش عمدی هدایت پرخاش به درون دانسته و در مطالعه آن بر ویژگی‌های فرد خودکشی کرده تأکید می‌کنند تا به انگیزه‌های او دست یابند. امّا جامعه‌شناسان خودکشی را در چارچوب ساختار روابط فرد با دیگران بررسی می‌کنند دورکیم معتقد است که عامل اصلی و عمده‌‌ای که به زندگی ما هدف و معنا می‌بخشد، حدود تعلق و ارتباط ما با جامعه است. در غیر این صورت هر چیزی ممکن است دست‌آویزی برای خلاص شدن از شرّ زندگی شود(صدیق سروستانی،1387،ص150-151).
دورکیم با اشاره به انواع خودکشی معتقد است هرگاه انسان از جامعه‌اش برکنار افتد و به امیال شخصی‌اش واگذار شود و پیوندهایی که پیش از این او را به همگنانش وابسته می‌ساختند سست گردند، او برای خودکشی خودخواهانه یا فردگرایانه آمادگی دارد.اگر تنظیم‌های هنجاربخش رفتار فردی سست شوند و به‌همین جهت نتوانند تمایلات انسان‌ها را مهار و راهنمایی کنند در این صورت ‌آن‌ها برای خودکشی نابهنجار آمادگی خواهند داشت.خودکشی فردگرایانه از نظر دورکیم زمانی روی می‌دهد که افراد احساس کنند که گروهی را که به آن تعلق دارند و با افراد آن کنش‌های متقابل معنادار داشته‌اند رو به نابودی است و از این‌رو دلیلی برای ادامه حیات خود نمی‌یابند و دست به خودکشی می‌زنند. در خودکشی دگردوستانه بحث بر سر خودکشی مبتنی‌بر فردطلبی افراطی نیست بلکه بحث بر سر محو کامل فرد در گروه است. فرد برحسب فرامین اجتماعی، مرگ را برمی‌گزیند بی‌آنکه حتی در فکر دفاع از حق زندگی خویش باشد(کورز،1388،ص193-194).
معمولی ترین نوع خودکشی خوردن داروهای آرام بخش یا خواب آور است روش های دیگرخودکشی مانند حلق آویزکردن،بریدن رگ دست ویاقسمت های دیگربدن، استشمام گاز وخودکشی بااسلحه و… است.(خلعتبری،1388،ص116).
2-6-19-1- چگونگی تشخیص قتل از خودکشی در بررسی صحنه قتل:
در بررسی قتل های مشکوک، قبل از اینکه مشخص شود مرگ حادثه بوده یا خودکشی ویا قتل، در تمام صحنه ها باید بنا را بر قتل بگذارند وتمام اقداماتی که لازم است در پروندهای قتل رعایت شود از قبیل حفظ صحنه ، عکسبرداری، ترسیم ترسیمه، جمع آوری دلایل ومدارک موجوددر صحنه، یادداشت برداری وسایر اقدامات، نیز باید رعایت گردد وبه مرحله اجرا در آید وبعد از بررسی مشخص خواهد شد که مرگ، حادثه بوده یا خودکشی ویا قتل(جشان،1385،ص21).
مهم ترین واساسی ترین وظیفه مأمور پی جویی قتل تمیز وتشخیص قتل از خودکشی می باشد به طور کلی باید به دو نکته توجه کرد:

الف – نکات مرتبط با صحنه حادثه:
آیا روی محل های ورود به صحنه مثل درها وپنجره ها آثار جبر وشکستگی وجود دارد، آیا روی بدن قربانی آثار ضرب وجرح وجود دارد، آیا قربانی لباس به تن دارد یا خیر یا لباس های قربانی در حالت عادی است . آیا وسیله خودکشی در محل حادثه وجود دارد.
ب- نکات مرتبط با شخصیت قربانی:
به انگیزه وعواملی که موجب خودکشی می گردند در ذیل اشاره می نماییم.
نا امیدی در زندگی به خاطر عدم دستیابی به هدف ها.
به پوچی رسیدن: برخی از افراد در جامعه، به دلیل نگرشی که به هستی دارند هیچ گونه هدفی را نمی جویند واز زندگی لذتی نمی برند فلذا زندگی را پوچ دانسته وبه خودکشی دست می زنند.
عذاب وجدان ناشی ازارتکاب گناه: برخی ازاشخاص به علت ارتکاب برخی ازرفتار ها دچارپشیمانی شده واصطلاحاً عذاب وجدان می یابند، در این حالت شخص برای تنبیه وموأخذه خویش اقدام به خودکشی می کند.
ازدست دادن هرآنچه که بدان انس گرفته اند:همانندافرادی که به خاطرازدست دادن عزیزانشان خودکشی کرده اند.
تأثیر گذاری بر افراد: گاهاًاشخاص برای جلب ترحم یا توجه ویا مجبور کردن دیگران به انجام کاری یا عدم انجام آن به خودکشی روی می آورند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زمینه های همکاری، وسایل ارتباط جمعی، جمع آوری اطلاعات، رسانه های گروهی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ژئوپلیتیک، قفقاز جنوبی، ژئواکونومی، پان ترکیسم