منابع پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، مدل شایستگی، کانون ارزیابی، پژوهش کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

مطرح مي‌گردد. بدليل اينكه نمونه‌گيري در تحقيقات كيفي مبتني بر نمونه‌گيري نظری85 است، لذا تعميم‌پذيري شايد به آن صورتي كه مورد انتظار از تحقيقات كمي است، دور از واقع باشد. به عبارت ديگر، چشم‌انداز تفسيري86 كه بيشتر تحقيقات كيفي را در بر مي‌گيرد، ترجيحا برنمونه‌ها يا موارد خاص تاكيد مي‌نمايد. اين نمونه‌ها الزاما نماينده ساير موارد يا جامعه نيستند. عليرغم مسئله تعميم‌پذيري تحقيقات كيفي، بسياري از صاحب نظران آن سعي در بكارگيري شاخص‌هاي خاصي هستند. با این حال سعی شده است که با افرادی در دانشگاه ها و سازمان های مختلف مصاحبه شود تا قابلیت تعمیم بالا رود.
3-7-3- تصديق و اعتماد87
گوبا ولينكلن88 (1989) با رويكرد تفسيري، تصديق و اعتماد را به عنوان دو عامل براي خوب بودن تحقيقات كيفي مطرح نمودند.
3-7-3-1- تصديق
يك مطالعه زماني داراي صدق است كه استراتژي‌هاي به كار رفته در تحقيق، به شكلي مناسب، حقيقت89 را براساس يك مطالعه منصفانه90، به مشاركت‌كنندگان ارائه نمايد. به طوري كه آنان قادر شوند تا درك بهتري نسبت به جهان خود به دست بياورند. در تحقيق سعي گرديده است تا براي حصول تصديق داده‌ها در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گیرد.
3-7-3-2- اعتماد
شاخص‌هاي ارزيابي اعتماد عبارتنداز: قابل قبول بودن91، قابل انتقال بودن92، قابل اطمينان بودن93، و قابل تأييد بودن94.
به طور كلي، در خصوص اينكه پژوهش بايد «قابل اعتماد»95 (اصطلاحي كه در قاموس پژوهش كيفي اغلب، به جاي «روايي» است.) باشد و بتواند دقت در فرايند و تناسب در محصول نهايي را نشان دهد، توافق عمومي وجود دارد.
لينكن و گوبا (1985) چهار معيار زير را براي پژوهش کیفی(طبیعت گرایانه) برشمرده‌اند. جالب اين است كه آنها معيارهايشان را با چهار معيار پژوهش كمّي متعارف‌(روايي دروني و بيروني، اعتبار و عينيت) جفت كرده و پيوند داده‌اند (جدول شماره‌ي 3-4).
1. قابل قبول بودن96: اين مفهوم جايگزين مفهوم روايي دروني است كه از طريق آن، پژوهشگران به دنبال اثبات اطمينان به «درستي» يافته‌هايشان هستند؛ در عوض، لينكن و گوبا بر ميزان معقول بودن و معني داشتن يافته‌ها تأكيد دارند؛ براي مثال آنها توصيه كرده‌اند كه پژوهشگران كيفي از «چك كردن اعضا» استفاده كنند. در اينجا رونوشت‌هاي مصاحبه و گزارش پژوهش به شركت‌كنندگان داده مي‌شود تا ببينند كه آنها با يافته‌هاي پژوهشگر موافق‌اند يا مخالف؛ به علاوه، قابل قبول بودن از طريق درگير شدن طولاني مدت، در ميدان و مشاهده‌ي مداوم و چندجانبه‌نگري داده‌ها (چند بعدی سازی)به دست مي‌آيد.
در تحقیق حاضر برای اطمینان از قابل قبول بودن، یافته‌های تحقیق و الگوی در حال رویش، پس از اتمام هر مصاحبه، به مصاحبه شوندگان که خود خبرگان و افراد مطلع در موضوع بودند، ارائه می‌شد و درباره اجزاء آن بحث و تبادل نظر صورت می‌گرفت. فرآیند انجام مصاحبه و کدگذاری‌ها و استخراج تئوری بیش از 5 ماه طول کشیده و محقق خود به طور کامل درگیر موضوع بوده است. ضمنا برای چند جاتبه نگری، نظرات خبرگان دانشگاهی و مدیران با تجربه توامان مورد بررسی، استخراج و مطالعه قرار می‌گرفت.
2. انتقال‌پذيري97: انتقال‌پذيري جايگزين مفهوم روايي بيروني است. به جاي هدف‌گيري براي نمونه‌گيري تصادفي و استدلالي احتمالي، پژوهشگران كيفي به ارايه‌ي يك تصوير مفصل از زمينه‌اي كه پژوهش در آن انجام شده است، ترغيب مي‌شوند. در اينجا هدف، دادن اطلاعات كافي به خواننده است براي قضاوت درباره‌ي كاربرد‌پذيري يافته‌ها در محيط‌هاي ديگر. از آنجا که این تحقیق با مصاحبه با متخصصین کانون های ارزیابی و توسعه در سازمان های مختلف انجام شده است، این امر احتمال انتقال مفاهیم به سایر سازمانها را افزایش داده است. تحصیلات و زمینه کاری هر یک از مصاحبه شوندگان در جدول 3-3 آورده شده است.
3. قابليت اطمينان98: اين مفهوم جايگزين ايده‌ي اعتبار است و پژوهشگران را ترغيب مي‌كند بازبيني را ممكن كنند (مستندسازي داده‌ها، روش‌ها و تصميمات مربوط به پژوهش) كه اين مي‌تواند امكان موشكافي و رسيدگي ساير پژوهشگران را ممكن كند. در این تحقیق بمنظور سهولت ممیزی و بازبینی، کلیه مصاحبه‌ها ضبط شده و نکات کلیدی آنها استخراج گردیده است.
4. تأييد پذيري99: تأييدپذيري جايگزين مفهوم عينيت است و به رسيدگي و بازرسي به عنوان ابزاري براي اثبات كيفيت استناد مي‌كند؛ براي مثال پژوهشگر مي‌تواند يك تحليل انعكاسي خودانتقادي را از روش‌شناسي به كار رفته در پژوهش فراهم آورد. تكنيك‌هايي مانند چندجانبه‌نگري (براي داده‌ها، پژوهشگر و زمينه) نيز مي‌توانند ابزار مفيدي براي تأييدپذيري باشند. در این تحقیق پیش مدل تهیه شده، در تلگرام در گروه کانون ارزیابی و توسعه که 130 نفر از متخصصین این حوزه در آن عضو و فعال هستند، به اشتراک گذاشته شد و بزرگواران در گروه در مورد مدل بحث کردند و نقدها و پیشنهاداتی ارائه دادند که با نظر اساتید راهنما و مشاور اصلاحات لازم انجام شد.

جدول 3-4: تناظر معيارهاي ارزیابی پژوهش كمّي و پژوهش کیفی[28]
پژوهش کمی
پژوهش کیفی
شيوه‌هاي اطمينان از كيفيت
روايي دروني
قابل قبول بودن
چك كردن اعضا، درگير شدن طولاني مدت در ميدان، چند جانبه‌نگري داده‌ها
روايي بيروني
انتقال پذيري
وصف مفصل محيط و شركت‌كنندگان
اعتبار
قابليت اطمينان
بازرسي، مستندسازي پژوهشگر در خصوص داده‌ها، روش‌ها و تصميمات، چندجانبه‌نگري پژوهشگر
عينيت
تأييدپذيري
بازرسي و انعكاسي بودن

فصل چهارم
تجزیه‌ و تحلیل
یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق، يکی از مهم‌ترين مراحل انجام پژوهش می‌باشد. در‌ اين راستا محقق با در نظر گرفتن روش پژوهش و الزامات مربوط به آن به جمع آوری و تحلیل داده‌ها می‌پردازد و نتايج کلی، در قالب جداول و نمودار، ارائه می‌گردد. در اين پژوهش که با روش گراندد تئوری انجام گرفته است؛ محقق با مراجعه به جامعه مورد بررسی، اقدام به مقوله‌بندی و ارائه‌ مدل نهايی نموده است.
4-2- نحوه گردآوری اطلاعات
با توجه به ادبیات کانون‌های ارزیابی و توسعه، سؤالات تحقیق در قالب سه مرحله قبل از اجرای کانون، حین اجرا و پس از اجرا تهیه شد. در ادبیات تحقیق درباره‌ی عوامل مؤثر بر موفقیت کانون در حین اجرا به طور جداگانه، تحقیقاتی وجود داشت ولی تحقیق جامعی که همه‌ی عوامل مؤثر بر موفقیت کانون را رصد کند، وجود نداشت. لذا در این تحقیق از روش کیفی و درمیان روش های کیفی از روش گرندد تئوری استفاده شد.
جامعه‌ی آماری ما متخصصین در حوزه‌ی طراحی و اجرای کانون های ارزیابی و توسعه و اساتید دانشگاه با تخصص منابع انسانی و آشنا با این حوزه، بود.
در این تحقیق با 24 نفر از متخصصین طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه، و 2 نفر از اساتید دانشگاه مصاحبه شد.
4-3- فراگرد انجام گراندد تئوری
جهت مصاحبه با افراد مورد نظر پس از معرفی پژوهشگر؛ اطلاعاتی در خصوص
1. موضوع مورد پژوهش،
2. هدف از مطالعه،
در اختیار مصاحبه شونده قرار گرفت؛ سپس از آنها تقاضا گرديد به سؤالات مصاحبه پاسخ گويند. در 24 مورد مصاحبه‌ها با اجازه از مصاحبه شونده، ضبط شدند و در 2 مورد صرفا يادداشت‌برداری انجام گرفت.
4-3-1- مرحله کدگذاری باز
بعد از انجام مصاحبه‌ها؛ مصاحبه‌ها مکتوب می‌شدند و بعد از بررسی و بازخوانی، مفاهیم استخراج شدند˓که به دلیل حجم زیاد این مفاهیم˓ جداول کد گذاری اولیه در پیوست (ب) آمده است. همانطور که در جداول پیوست (ب) مشاهده می شود؛ به هر گزاره – که دقیقا عین عبارات مصاحبه شوندگان می باشد – یک کد اختصاص شده است. سعی شده تا انتخاب کدها در عین دقت با هدف تبیین موضوع پژوهش صورت پذیرد. به نحوی که یک گزاره یکسان در ذهن سایر پژوهشگران نیز برداشت و معنایی واحد ایجاد نماید.
سپس در این مرحله، هدف، ايجاد مجموعه سازمان يافته‌ای از کدها و مفاهیم اولیه است که نتیجه بررسی دقیق و تفصیلی گزاره‌های هر مصاحبه است. تمرکز اين مرحله بیشتر بر کدها و مفاهیم است نه داده‌ها. البته ممکن است کدها و مفاهیم جديدی نیز در اين مرحله ظهور يابند لیکن وظیفه اصلی، مرور و بررسی کدهای اولیه است و به سوی سازماندهی موضوعات، مفاهیم، دسته‌بندی‌ها و تعريف محور مفاهیم اصلی در تحلیل حرکت می‌کنیم. در نهایت در اين مرحله، کدهای جداول پیوست (ب) به صورت زیر طبقه‌بندی شده و مقوله‌های اصلی شکل گرفتند.

جدول4-1: مقوله‌بندی مفاهیم مرتبط
مقوله‌های اصلی
زیر مقولات
استفاده از کانون برای بهبود فرایندهای منابع انسانی
نیاز به ابزارهای متعالی و علمی در سازمان‌های بلوغ یافته، استفاده از کانون برای ایجاد سیستم مدیریت عملکرد با ارزیابی دقیق، استفاده از رویکردهای جدید در جذب برای تناسب شغل و شاغل، استفاده از کانون باتوجه به نیاز به مدیران شایسته، استفاده از کانون برای ایجاد مدیریت استعداد و جانشین‌پروری

ایجاد عدالت در سازمان
استفاده از کانون برای ازبین بردن اعتراضات در صورت انتخاب نشدن، برای قانع کردن افراد، افراد احساس عدالت کنند
استفاده از کانون برای افزایش کارایی در راستای رسیدن به اهداف سازمان
استفاده از کانون برای افزایش اثربخشی و بهره‌وری، استفاده از کانون برای اعتلای سازمان و تداوم موفقیت‌ها
استفاده از کانون برای اهداف غیر کارکردی
اجرای کانون به دلیل الزامات محیطی و سازمانی، اجرای کانون برای اهداف سیاسی سازمانی، اجرای کانون به دلیل مد گرایی

ازبین بردن لختی در افراد
ایجاد دغدغه توسعه درافراد،ازبین بردن لختی وروزمرگی
عوامل مدیریتی
تعهد و مشارکت فعال مدیر ارشد در کانون، حمایت همه جانبه مدیر ارشد از کانون
دسترسی به‌منابع مالی
امکانات و تجهیزات برای اجرای کانون، هزینه‌های بالای کانون و توانایی مالی سازمان
عوامل محیط برون سازمانی
دیدگاه جامعه نسبت به رویکرد منابع انسانی، اهمیت وجود مشاوران و مجریان متخصص و خبره، الزامات قانونی و حقوقی برای اجرای کانون، وجود منابع علمی در زمینه‌ی کانون، تأثیر تحولات سیاسی، تأثیر تحولات اقتصادی
عوامل رفتاری
عوامل مربوط به شرکت‌کنندگان، دید و نگرش مدیران و کارمندان به منابع انسانی و کانون ارزیابی
عوامل سازمانی
بلوغ سیستم منابع انسانی، فرهنگ و جو سازمان، ساختار سازمان
سرمایه فکری
سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی
بهره‌وری مناسب از خروجی‌های کانون
شناخت کارکردهای کانون، ایجاد الزامات قانونی برای اجرای نتایج کانون، ملموس و اثربخش بودن خروجی‌های کانون، استفاده از نتایج کانون برای تصمیم‌گیری در مورد منابع انسانی
فعالیت های ترویجی و نگرشی
اطلاع‌رسانی وتبلیغات مثبت برای کانون از طریق مجلات، جلسات و…، ایجاد جوی مساعد برای پیاده‌سازی کانون با استفاده از شعارهای مبتنی بر واقعیت
ایجاد مدیریت دانش در کانون
ایجاد یک بدنه‌ی دانشی خوب برای اجرای کانون، برگزاری کنفرانس‌های منابع انسانی، انتقال تجربیات از طریق سخنرانی، کارگاه و…
سنجش اثربخشی کانون
ارزیابی دوره‌ای اثربخشی کانون، ارزیابی کارایی کانون، بازنگری در فرایندها و متدهای کانون، درس آموزی از طرح
عوامل مربوط به تیم متولی
مشروعیت کانون و متولیان، شایستگی‌های محوری تیم متولی، شناخت کامل سازمان و فرایندها توسط تیم متولی
عوامل مربوط به اجرای کانون
توجیه افراد قبل از شرکت در کانون، در گیر کردن همه افراد و واحدها در استقرار مرکز، شناخت فلسفه کانون و تطبیق با نیازها، فرایند محوری و استانداردسازی فعالیت‌های مرکز، اقتضایی بودن مسئله استقلال مرکز سنجش شایستگی، ترکیبی از برون سپاری و درون سپاری کانون
ابزارها
تناسب ابزارهای ارزیابی با شایستگی‌ها، تناسب ابزارها با اقتضائات سازمان، روایی و پایایی ابزارها، طراحی محتوای ابزارها، بهینه‌سازی مستمر ابزارها
مدل شایستگی
استراتژی‌های چندگانه در تدوین مدل شایستگی، بومی بودن مدل شایستگی، روایی و پایایی مدل شایستگی
ارزیابان
نظام رتبه‌بندی ارزیابان، شایستگی‌های ارزیابان، آموزش و بازآموزی ارزیابان، همکاری با ارزیابان
برنامه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد، شهرداری تهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، کانون ارزیابی، کانون ارزیابی و توسعه، عوامل رفتاری