منابع پایان نامه ارشد با موضوع مقوله بندی، اقیانوس هند، تحلیل نشانه شناختی، دال و مدلول

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
9. زمینه مساعد
در این مقوله مساعد بودن اوضاع زمانی و مکانی برای نتیجه بخش بودن تبلیغات اهمیت دارد.
10. تاثیر نظرات گروهی
«تاثیر نظرات گروهی در عقاید فردی، از خصایص مهم جهان معاصر است.» حکومت معاصر حکومت افکار عمومی است و نقش مهمی در متقاعد سازی دارد.
11. هماهنگی فعالیت ها و برنامه ها (همان، 103)
لازم به توضیح است که تکنیک به فرم ارائه و شیوه به محتوای ارائه شده اشاره دارد.
3-7-3تکنیک های اقناع
تکنیک های اقناع نیز به اختصار شامل توسل به شوخی و تکرار گسترده پیام است. (سورین و تانکارد، 1384، 274)
اصول عام پروپاگاند در رژیم های آمرانه به شرح زیر است:
1. تایید بی چون و چرای حکومت و ناشایست بودن مخالفت و نقد حکومت که اساس حکومت را سست میکند.
2. نسبت دادن تمام مشکلات و نابسامانیهای اجتماعی به دشمنان ملی
3. دادن وعده های طلایی برای بدست آوردن و طلب فداکاری مردم
4. تکرار شعارهای سیاسی با هدف نفوذ در روح و مغز مردم برای پیروی از حکومت
5. تحریک احساسات در جهت غرور ملی و نفرت از دشمن برای حرکت به سوی هدف
6. داشتن جنبه پرستش آمیز و ضرورت ایمان بی چون و چرا
(معتمد نژاد، 86)
ضد تبلیغ نیز اصولی دارد که به اختصار میآید:
1. بررسی و شناسایی اهداف دشمن
2. حمله به نقاط ضعف
3. خودداری از حمله مستقیم
4. بی اعتبار ساختن دشمن
5. معرفی جنبه های متضاد (تضاد و تناقض در نظرات و اهداف دشمن)
6. تمسخر دشمن (همان، 103)
نکته ای که باید در نظر داشت این است که حدفاصل اطلاعات و پروپاگاندا بسیار نزدیک است. پروپاگاندا ضرورتا دروغ نیست و می تواند رویدادهای فعلی را بازنمایی کند. برای تمایز میان دروغ و واقعیت ضروری است روشی که اطلاعات به مخاطبان داده می شود تحلیل شود و اگر ممکن است نگرش تولید کننده متن روشن شود.( لیسی35، 1998، 175)
3-8 روش انجام پروژه
در اين پروژه ابتدا متن خبر به همراه توصيف نما به نماي تصوير رويداد پياده شده است و سپس در دو فرايند جداگانه براي درك بهتر معناي متن به تحليل پرداخته شده است. فاز اول تحليل ژورناليستي خبر است. در تحليل ژورناليستي ابتدا سبك نگارش رويداد و سپس اجزاي خبر شامل تيتر و ليد مشخص شده است. ملاك ارزيابي اين عناصر، الگوي كلاسيك خبرنويسي است تا معياري باشد براي درك آنچه كه اكنون و در سبك تلويزيوني خبر اتفاق مي‌افتد. سپس گزاره‌هاي اصلي خبر بدون هر پيرايه‌اي زباني آورده شده است. اين گزاره‌ها كمك مي‌كنند تا هر رويداد در ذات خود معرفي شود و درك آنچه كه زبان و تكنيك ژورناليستي بر سر متن مي‌آورند تا رويكردي ويژه در رويداد شكل بگيرد، به راحتي مشخص شوند. در ادامه عناصر خبري آورده شده كه با آوردن آن مسائل زيادي مشخص مي‌شوند اول ميزان اطلاعات رويداد در خبر مشخص مي‌شود و سپس در ادامه با آوردن ارزش خبري، ويژگي خبر و دليل انتخاب و ارائه آن روشن مي‌شود. استفاده ديگر عناصر خبري در تعيين نوع ليد است كه در آن هر چه كه اولويت انتخاب داشته باشد رويكرد بولتن خبري به مسائل روشن مي‌شود. به عنوان مثال استفاده از ليد كه، شخص محوري در پرداخت به رويداد، چه، رويداد محوري، چرا، رويكرد جستجوگري در پرداخت به رويداد و يافتن علل شكل‌گيري رويداد و توجه آن را در بولتن خبري مي‌رساند. سپس در نوع خبر موضوع و حوزه‌اي كه رويداد به آن تعلق دارد اجتماعي، سياسي و… مشخص مي‌شود. رويكرد تفسيري يا پرداخت خام به اخبار، ويژگي ذاتي خبر كه جز رويدادهاي مشخص برنامه‌ريزي شده است يا غير آن، ارزش زماني خبر، فراگيري زماني آن، نوع رويداد از نظر پايان و انجام در زمان، تك بعدي بودن يا قرار گرفتن در دل مجموعه‌اي از رويدادها، در برگيري جغرافيايي خبر، منابع پوشش دهنده كه به نوعي ميزان دروازه‌بانی در خبر را مي‌رساند (از نظر واحد يا متواتر بودن)، اخبار قابل انتشار و محدوده اختيارات سازندگان بولتن در انتخاب رويداد و شكل پرداخت به آن، معتبر بودن منابع خبري، اندازه پرداخت به آن در بولتن خبري و در واقع بحث اهميت آن براي بولتن براي پرداخت و شيوه پردازش خبر كه بيشتر مستند است و گرايش به الگوي كلاسيك دارد يا نمايشي بودن براي قصه‌گويي و جذابيت به خبر مشخص مي‌شود.
در ادامه اگر خبر داعيه‌اي چالشي داشته باشد در جدولي ادعاي خبر آورده مي‌شود. اين قسمت پس از آوردن داعيه خبر، داعيه‌هاي مقابل كه امكان طرح و رمزگشايي تقابلي دارند مطرح مي‌شوند. سپس در دو مرحله از اين خبر رمزگشايي مي‌شود. اول دلالت صريحي كه از رويداد استخراج مي‌شود، آورده شده است و سپس دلالت ضمني. در دلالت ضمني رويكرد موافقان و مخالفان بر اساس رمزگشايي در چارچوب هژمونيك و رويكرد تقابلي در دو سر طيف رمزگشايي، مشخص مي‌شود. اين قسمت كمك مي‌كند كه رويكرد و موضع‌گيري رسانه به رويداد كاملاً مشخص شود كه در شيوه بازنمايي و معناسازي به كمك مخاطب خواهد آمد. در مرحله بعد و نگارش ويژگي خبر ، از مجموعه آن چه در خبر اتفاق افتاده است كه به نوعي به ويژگي‌هاي ژورناليستي خبر مرتبط است تحليلي از جانب پژوهشگر نوشته شده است كه كاملاً باز است. پس از آن ويراستاري خبر در ٤ بعد آورده شده است. ابتدا خبر از نظر ساختاري، سپس فني، موضوعي و محتوايي و در آخر زباني و ادبي بررسي مي‌شود. در اين ٤ بعد مي‌توان به نكاتي دست يافت كه بر اساس آن فاصله از الگوي كلاسيك تا حدودي مشخص مي‌شود.
در ادامه تاكتيك‌هاي به كار گرفته شده براي درك رويكرد رسانه نسبت به رويداد مشخص مي‌شود. اين تاكتيك‌ها علاوه بر اين كه كمك مي‌كند تا ميزان عبور از عينيت كه مهمترين ويژگي الگوي كلاسيك است مشخص شود، كمك مي‌كند تا به اين درك نائل آييم كه چه شيوه‌هايي براي معناسازي رسانه به كار مي‌گيرد. هر تاكتيك، تكنيك اقناع، شيوه عملي و ضد تبليغ مي‌تواند حاوي معناي خاصي باشد.
در مرحله دوم با آوردن توصيف نما به نماي رويداد خبري ابتدا جدول دال و مدلولي آورده شده است كه در اين جدول نكات ويژه‌اي كه در متن تصويري وجود دارد انتخاب مي‌شود و سپس بر اساس رمزگان فني يا اجتماعي رمزگشايي مي‌شود. در ادامه بر اساس محور همنشيني تحليلي از آن آورده مي‌شود. علت اين كه اينجا از محور جانشيني استفاده نشده اين است كه تصوير به كمك متن خبر مي‌آيد تا رويكرد رسانه را اثبات كند. اين امر نكته‌اي است كه به حوزه پيام خبر و تحليل ژورناليستي مرتبط است كه در اخبار چالشی، محور جانشيني در قالب داعيه‌هاي خبر و داعيه‌هاي مقابل و دلالت‌هاي صريح و ضمني آورده شده است و نيازي به تكرار دوباره آن در مرحله تحليل تصويري نيست.
3-9تحلیل
مرحله تحلیل، مهمترین مرحله برای رسیدن به نظام معنایی حاکم بر رسانه هاست. لیندلوف و تیلور در مرحله تحلیل سه فرایند را معرفی می کنند: « مدیریت داده ها، کاستن از حجم داده ها و پروراندن نظریه و مفاهیم». (تیلور و لیندلوف، 1388،269)
از نظر این دو مدیریت داده ها، اعمال نظارت بر داده ها است که از طریق مقوله بندی، کدگذاری و سروسامان دادن به داده ها میسر است.
کاستن از حجم داده ها، تعیین اولویت و ارزش کاربرد داده هاست براساس تفسیرهای نوپدید که بازهم به کمک کدها و مقولات انجام می شود.
پروراندن نظریات و مفاهیم، برقراری پیوند عمیق بین داده ها با کاهش حجم داده ها به روش کدگذاری ومقوله بندی است.(همان،269)
«…نخستین تلاش نظام مند برای تحلیل داده ها با مقوله بندی و کدگذاری انجام می شود.» (همان، 272)
«مقوله بندی، فرایند تعیین معنا برای یک واحد اطلاعاتی با توجه به برخی از ویژگی های آن است … که مجموعه ای از پدیدارهای کلی مانند مفاهیم، سازه ها، مضامین، و دیگر قالب های واژگانی را دربر می گیرد.» (همان، 273)
«گاه پژوهشگران با مراجعه به نظریه های موجود مقوله ها را تعیین و بر اساس این نظریه ها داده ها را به شکلی قیاسی و درونی دسته بندی می کنند.» (همان، 273)
«کدها پیوندهایی هستند که پژوهشگر بین داده ها و مقوله ها برقرار می کند… برچسب زنی، جداسازی، گردآوری، و سازماندهی داده ها می آیند و طیفی از انواع گوناگون مقوله هارا … در بر می گیرند… کدها همان مقوله ها نیستند. هدف اصلی کدگذاری مشخص کردن واحدهایی از متن است که به شکلی معنادار به مقوله ها … ربط پیدا می کند.» (همان، 274-275)
بر این اساس پس از تحلیل نما به نمای تصویر و روابط دلالتی، داده ها بر اساس مقولاتی که از دل نظریه بازنمایی درآمده است(6 محور) طبقه بندی می شوند و بر اساس کدهایی که به داده ها اختصاص یافته است تحلیل می شوند.
لازم به ذكر اين نكته است كه دو بولتن انتخابي ٢ ويژگي خاص دارند. دو بولتن اول كه مربوط به ١٨ تير است تاريخ رويداد سياسي خاصي در ايران است كه نحوه پرداخته دو بولتن مي‌تواند كمك زيادي به تحليل رويكرد دو شبكه داشته باشد. در يكي ٩ مهر، رويداد خاصي مطرح است يعني رويدادي در ايران رخ داده كه در پردازش سريع دو بولتن به رويداد مي‌توان به نكات ويژه‌اي دست يافت. به عبارتي اولي تاريخ محور و دومي رويداد محور است.
3-10 روایی و پایایی
پژوهش های کیفی به مقتضیات ماهیت خود، ارزیابی متفاوتی دارند. از آنجایی که در این روش با کمیت، عدد و فرمول مواجه نیستیم بنا بر روش استفاده شده و ماهیت سوژه پژوهش باید راهکاری برای ارزیابی برای سایر پژوهشگران ارائه دهیم.
«پایایی به ثبات و یکدستی مشاهدات مربوط می شود : آیا ابزار پژوهش … در هر بار استفاده نتایج مشابهی به بار خواهد آورد؟ اگر این ابزارها دردفعات پیاپی نتایجی نسبتا همسان به دست دهند، آنگاه می توان گفت که ابزارهای به کاررفته برای هدف مورد نظر قابل اعتمادند.» (تیلور، لیندلوف، 1388، 299)
در این حوزه در باب پژوهش حاضر می توان از سه مقوله کمک گرفت:
• متن تحلیل شده در این دو تاریخ بدون تغییر باقی مانده است و دستخوش مرور زمان نشده است. این چهار تصویر به صورت ضبط شده برای مراجعه موجود است.
• در تحلیل ژورنالیستی الگوی ثابتی در نظرگرفته شده و نتایج به طور مستند موجود است. هر پژوهشگری در مواجهه با متن اخبار می تواند با پاسخ دادن به به گزینه های درنظر گرفته شده که مبانی نظری مطابق با الگوی کلاسیک خبرنویسی دارند و قرار دادن در کنار تحلیل نشانه شناختی تصاویر دست به تحلیل و ارزیابی بزند.
• در تحلیل نشانه شناختی تصاویر، صرفا به تحلیل جانشینی پرداخته شده است. زیرا تصاویر در جهت اثبات متن و باور پذیری به کار گرفته شده اند. برای دسته بندی داده ها از 6 محور یا مقوله استفاده شد و هر تصویر در هر 6 مقوله که قرار گرفته، نتایج مشابهی در تحلیل داشته است که آزمون آن برای هر پژوهشگری امکان پذیر است.
«مساله روایی به حقیقی بودن مشاهدات مربوط می شود: آیا ابزار گردآوری داده ها به درستی سرشت موضوع پژوهش و تنوع های آن را گزارش می کند؟»(همان، 300)
برای سنجش روایی روش های گوناگونی وجود دارد که از آن جمله می توان به مثلث سازی اشاره کرد. «شاید آشناترین شیوه مثلث سازی، به کارگیری روش های متنوع باشد. در این شیوه پژوهشگر در جستجوی همگراسازی تفسیرها در انواع شواهد … حول محور موضوع مورد نظر است.» (همان، 302)
در این پژوهش شیوه معناسازی و خبرسازی با دو شیوه تحلیل ژورنالیستی و تحلیل نشانه شناختی برای سنجش داعیه های رسانه با تحلیل متن و تصویر خبر استفاده شده است که هر دو برای القای پیام مدنظر رسانه به کار گرفته شده اند.

فصل چهارم
تحلیل یافتهها

4-1 تحلیل بولتن ها
دراین فصل ابتدا دو خبر مشترک بین دو بولتن و سپس دو خبر متفاوت از آنها برای نمونه آورده شده است و سپس تحلیل داده ها آمده است.
4-1-1 20:30
18 تیر 1390
مدت زمان خبر: 1:22
برد موشک‌های ایران به اقیانوس هند رسید
فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران که برای ارائه گزارش رزمایش موشکی پیامبر اعظم 6 به میان خبرنگارا اومده بود اول، از موفقیت‌های دفاعی ایران در این رزمایش گفت و بعد خبر نفوذ موشک‌های ایرانی تا اقیانوس هند را رسانه ای کرد.
کلام مستقیم فرمانده: «بهمن ماه سال گذشته دو فرزند موشک در برد 1900 km از کویرسمنان به دهانه اقیانوس هند ما

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آستان قدس رضوی، روابط بین‌الملل، نهادهای اجتماعی، راهنمایی و رانندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اقیانوس هند، برجسته سازی، نورپردازی، مذهبی بودن