منابع پایان نامه ارشد با موضوع معني‌‌دار، n.s، متيونين

دانلود پایان نامه ارشد

ال-کارنيتين
8
2
120062/6667
114704/8889
15007/8333
57352/4444
19/51**
74/55**
/00001
/00001
ليزين- متيونين
ال-کارنيتين×ليزين- متيونين
خطاي آزمايش
کل
2
4
18
26
2778/0000
2579/7778
13848/0000
133910/6667
1389/0000
644/9444
769/3333
15007/8333
1/81 n.s
0/84 **
0/1929
0/0024
38/05362 ضريب تغييرات(درصد)
*: معني‌‌دار در سطح پنج درصد (05/0>P) **: معني‌‌دار در سطح يک درصد (01/0>P) ns: غيرمعني‌‌دار (05/0نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي LDL خون (± انحراف معيار ميانگين?ها)

نمودار4-20- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي LDL خون (± انحراف معيار ميانگين?ها)

نمودار4-21- اثر تيمارها روي LDL خون (± انحراف معيار ميانگين?ها)

4-11-HDL خون
با بررسي جدول تجزيه واريانس مربوط به HDL خون مشخص مي?شود که استفاده از سطوح ال-کارنيتين و درسطوح ليزين- متيونين هيچگونه تفاوت معني?داري درسطح پنج درصد و يک درصد وجود ندارد. همچنين اثر متقابل ال-کارنيتين و ليزين- متيونين در سطح احتمال پنج درصد داراي تفاوت معني?دار است.
جدول4-12- نتايج تجزيه?واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي HDL خون
منبع تغييرات
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات

F

Pr > F

تيمار
ال-کارنيتين
8
2
714/962963
296/5185185
89/370370
148/2592593
1/00 n.s
1/67 n.s
0/4665
0/217
ليزين- متيونين
ال-کارنيتين×ليزين- متيونين
خطاي آزمايش
کل
2
4
18
26
226/7407407
191/7037037
1602/666667
2317/629630
113/3703704
47/9259259
89/037037
1/27 n.s
0/54 *
0/3039
0295/0
10/63760 ضريب تغييرات (درصد)
*: معني‌‌دار در سطح پنج درصد (05/0>P) **: معني‌‌دار در سطح يک درصد (01/0>P) ns: غيرمعني‌‌دار (05/0نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنيتين روي HDL خون (± انحراف معيار ميانگين?ها)

نمودار4-23- اثر سطوح ليزين- متيونين اضافي روي HDL خون (± انحراف معيار ميانگين?ها)

نمودار4-24- اثر تيمارها روي HDL خون (± انحراف معيار ميانگين?ها)

4-12-VLDL خون
با بررسي جدول تجزيه واريانس مربوط به VLDL خون مشخص مي?شود که استفاده از سطوح ال-کارنيتين و سطوح ليزين- متيونين هيچگونه تفاوت معني?داري در سطح پنج درصد و يک درصد وجود ندارد. همچنين اثر متقابل ال-کارنيتين و ليزين- متيونين هم در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد تفاوت معني?داري وجود ندارد.
جدول4-13- نتايج تجزيه?واريانس اثر ال-کارنيتين و ليزين- متيونين بر روي VLDL خون
منبع تغييرات
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات

F

Pr > F

تيمار
ال-کارنيتين
8
2
199/8518519
1/8518519
24/9814815

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ال-کارنيتين، آزمايشي، 308 Next Entries بینامتنیت، ادبیات عرب، خلافت عباسی