منابع پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت مردم، سلسله مراتب، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

بسياري وجود دارد و به سادگي نمي‌توان اصول اخلاقي واحدي را كه مورد توافق و قبول همگان باشد، به دست آورد
2- احساس مسئوليت اجتماعي:
سازمان و جامعه با هم در تعاملي پويا قرار دارند و در اين رابطه است كه افراد و اعضاي جامعه مايل‌اند سازمان در مقابل آنان احساس مسئوليت كند و تنها به فكر سود و نفع سازماني نباشد. هر گاه شهروندان اطمينان حاصل كنند كه مديريت سازمانها نسبت به آنها احساس مسئوليت مي‌كنند و به پاسخگو بودن در مقابل جامعه مي‌انديشند، تلقي مثبتي در مقابل سازمان پيدا مي‌كنند و در پرتو اين جو اطمينان و اعتماد سرمايه اجتماعي توليد مي‌شود.
3- وحدت با جامعه:
يكي از مسائلي كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي مي‌شود، جدايي مديران با جامعه است كه به صورت عارضه متفاوت بودن «ما» و «آنها» جلوه مي‌كند. در چنين حالتي مديران خود را با ديگران متفاوت مي‌بينند و بين خود و مراجعه‌كنندگان جدايي احساس مي‌كنند. اين نوع نگرش بر تصميمات و رفتارهاي مديران اثر منفي به جاي مي‌گذارد و اعتماد جامعه را از سازمان سلب مي‌كند. براي ايجاد سرمايه اجتماعي مديران بايد بر اين جدايي غلبه و نوعي يگانگي و وحدت با ديگران احساس كنند. آنها بايد بدانند كه كاركنان، مراجعان، مشتريان، شهروندان و همسايگان «آنها» نيستند، بلكه جزئي از ما به عنوان مدير و وابسته و پيوسته به «ما» هستند. اگر آنها آسيب ببينند ما هم آسيب خواهيم ديد.
4- تلاش در جهت ايجاد اعتماد در سازمان:
يكي ديگر از اقدامات مهم در اين زمينه، تلاش مديران و رهبر سازمان براي اعتمادسازي بين اعضاي گروهها و واحدهاي سازماني و نيز بين واحدهاي مختلف است. اعتماد نيز صرفاً با ايجاد روابط و ارتباطات مستمر موفق و تدريجي شكل مي‌گيرد. انسانها پس از كسب شناخت مناسب و تدريجي از يكديگر، به هم اعتماد پيدا مي‌كنند. اين امر در روابط بين افراد، واحدهاي مختلف درون سازماني و روابط بين سازمانها داراي اهميت است. متأسفانه در بسياري از سازمانها نوع روابط و ارتباطات سازماني به گونه‌اي است كه افراد و واحدهاي سازماني از يكديگر شناخت واقعي مناسبي كسب نمي‌كنند و طبيعتاً زمينه لازم نيز براي ايجاد شبكه‌هاي اعتماد فراهم نخواهد بود.
5- تأكيد مداوم بر آموزش:
ايجاد و استفاده از سرمايه اجتماعي به تغيير رفتار و طرز تفكر نياز دارد. برنامه‌هاي آموزشي جامع، الگوي مطلوب براي افرادي است كه قصد دارند رفتارهاي جديد را بياموزند، مشاهده، كشف و اجرا كنند. از اين رو، يكي از وظايف مهم مديران براي ايجاد سرمايه اجتماعي، اين است كه فرصتهاي مداوم و مشخصي براي آموزش درون سازماني و برون سازماني تدوين و برنامه سالانه براي تمامي سطوح مشاغل تهيه و به كاركنان ابلاغ كنند.
6- چرخش مشاغل:
يكي از اهداف مهم چرخش شغلي، ايجاد و تقويت سرمايه انسانی و اجتماعی است چرخش مشاغل، اين فرصت را به كاركنان مي‌دهد كه ضمن شناخت وظايف و فعاليتهاي ساير مشاغل و افزايش توانمندي خود، ارتباطات و تعامل خود را با همديگر افزايش دهند و در نتيجه روح اعتماد جمعي را (كه جوهره سرماية اجتماعي است) گسترش بخشند كه اين امر موجب تسهيم و تسهيل دانش و تجربه كاركنان مي‌شود
وجود دستورالعملها و بخشنامه هاي بيش از حد، نهادهاي متعدد نظارتي، تخلفات اداري، شايعه پراكني و بي‌اعتنايي كاركنان به سازمان از جمله نشانه هاي ضعف سرمايه اجتماعي در سازمان يا به عبارتي ضعف سازمان در ايجاد سرمايه اجتماعي است.
7- افزايش رضايت شغلي كاركنان:
سرمايه فيزيكي، با ايجاد تغييرات در مواد براي شكل دادن و تسهيل ابزارهاي توليد به وجود مي‌آيد. سرمايه انساني با تغيير نگرش افراد، مهارتها و تواناييهاي آنان را افزايش مي‌دهد. سرمايه اجتماعي نيز هنگامي به وجود مي‌آيد كه روابط ميان كاركنان به شيوه‌اي دگرگون شده باشد كه هركدام از آنان بتوانند براحتي نقش و وظيفه خود را انجام دهند. از اين رو، فضاي مبتني بر تفاهم، صداقت، اعتماد و همكاري باعث افزايش رضايت شغلي كاركنان و در نهايت بهره‌وري سازماني مي‌شود.
2-1-5-عناصرسرمايه اجتماعي
ناهاپيت و گوشال [ 24 ] با رويكرد سازماني جنبه هاي مختلف سرمايه اجتماعي را درسه طبقه جاي مي دهند: ساختاري، رابطه اي و شناختي.
1. عنصر ساختاري:
عنصر ساختاري سرمايه اجتماعي اشاره به الگوي كلي تماسهاي بين افراد دارد يعني ،شما به چه كساني و چگونه دسترسي داريد. مهمترين جنبه هاي اين عنصر عبارتند از روابط شبكه اي بين افراد ؛ پيكربندي شبكه اي ؛ و سازمان مناسب.
1-1 . روابط شبكه اي:
پيشنهاد اصلي تئوري سرمايه اجتماعي اين است كه روابط شبكه اي امكان دسترسي به منابع (مثل دانش ) را فراهم مي سازند . روابط اجتماعي ، ايجاد كننده كانالهاي اطلاعاتي هستند كه ميزان زمان وسرمايه گذاري مورد نياز براي گردآوري اطلاعات را كاهش مي دهند.
2-1. پيكربندي روابط شبكه اي:
پيكربندي كلي روابط شبكه اي يك جنبه مهم سرمايه اجتماعي را شكل مي دهد كه مي تواند بر توسعه سرمايه فكري تأثير بگذارد . براي مثال، سه ويژگي ساختار شبكه شامل: تراكم، پيوند، و سلسله مراتب همگي از طريق تأثير برميزان تماس يا قابليت دسترسي اعضاء شبكه باعث انعطاف پذيري وسهولت تبادل اطلاعات مي شوند .براي مثال ، برت بحث مي كند شبكه پراكنده ، باتعداد تماس ها ي بسيار كم ، فراهم كننده مزاياي اطلاعاتي بيشتري است . شبكه متراكم ، از اين جهت كه فراهم كننده اطلاعات متنوع كمتر با همان هزينه شبكه پراكنده است ، شبكه اي ناكارآ است.هم چنين، هانسن پي برده است كه پيوندهاي ضعيف مانع انتقال دانش مي شوند.
3-1. سازمان مناسب :
سرمايه اجتماعي ايجاد شده ، ازجمله روابط وپيوندها، هنجارها، و اعتماد دريك محيط خاص ،اغلب مي تواندازيك محيط اجتماعي به محيط اجتماعي ديگري انتقال داده شود، و بدين ترتيب بر الگوهاي تبادل اجتماعي تأثيرگذارد. سازمان هاي اجتماعي مناسب مي توانند يك شبكه بالقوه دسترسي به افراد ومنابع شان ازجمله اطلاعات ودانش را فراهم كنند ، و از طريق ابعاد شناختي ورابطه اي سرمايه اجتماعي ممكن است انگيزش و قابليت را براي تبادل تضمين كنند . لكن ، اين سازمانها هم چنين ممكن است مانع اين تبادل شوند . تحقيق نشان مي دهد چگونه فعاليتهاي جاري سازماني ممكن است گروه هاي سازماني را به عوض هماهنگ ساختن،ازهمديگرجدا سازند ، يا به عوض قادر ساختن به يادگيري وايجاد سرمايه فكري، آنها را محدود سازند.
2. عنصر شناختي
عنصر شناختي سرمايه اجتماعي اشاره به منابعي دارد كه فراهم كننده مظاهر، تعبيرها و تفسيرها وسيستم هاي معاني مشترك در ميان گروه ها است . مهمترين جنبه هاي اين بعد عبارتند از زبان وكدهاي مشترك، وحكايات مشترك.
1-2. زبان وكدهاي مشترك :
به دلايل مختلفي زبان مشترك بر شرايط تركيب و تبادل دانش تأثير مي گذارد. اول اينكه ، زبان كاركرد
مستقيم و مهمي در روابط اجتماعي دارد ، چراكه ابزاري است كه از طريق آن افراد با يكديگر بحث مي كنند ، اطلاعات را مبادله مي كنند، از يكديگر سؤال مي پرسند و در جامعه امور تجاري انجام مي دهند . دوم اينكه ، زبان بر ادراكات مان تأثير مي گذارد. كدها هم چنين يك چارچوب مرجع براي مشاهده و تفسير مان از محيط فراهم مي كنند. سوم اينكه ، زبان مشترك قابليت تركيب اطلاعات را افزايش مي دهد.
2-2 . حكايات مشترك :
علاوه بر زبان وكدهاي مشترك، محققان نيز معتقدند اسطوره ها، داستانها و استعاره ها ابزارهاي قدرتمندي در اجتماعات براي ايجاد،تبادل،و نگهداري مجموعه هاي غني معاني فراهم مي كنند. آر نشان مي دهد چگونه حكايات تبادل تجربه پنهان را در بين متخصصان تسهيل مي كند . بنابراين ، ظهورحكايت ها ي مشترك دريك اجتماع باعث خلق وانتقال تفسير هاي جديدي از رويدادها شده و تركيب اشكال مختلف دانش،كه عموماً به صورت پنهان هستند، را تسهيل مي كند.
3- عنصر رابطه اي
عنصر رابطه اي سرمايه اجتماعي توصيف كننده نوعي روابط شخصي است كه افراد بايكديگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار مي كنند. مهمترين جنبه هاي اين بعد از سرمايه اجتماعي عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات؛ و هويت
1-3 اعتماد :
تحقيقات نشان مي دهد در جا يي كه روابط مبتني بر اعتماد درسطح بالايي وجود دار ند، افراد تمايل زيادي براي تبادل اجتماعي و تعامل همكارانه دارند . ميسزتال بنتيس هم چنين .« اعتماد، تامين كننده ارتباطات وگفت مان است » اظهارمي دارد ]مطرح مي كند اعتماد مي تواند ايجاد سرمايه فكري را تسهيل كند . بويسوت نيز بر اهميت اعتماد بين افراد براي ايجاد دانش در شرايط ابهام وعدم اطمينان زياد تأكيد دارد.

2-3 . هنجارها :
هنجارهاي همكاري مي توانند پايه اي قوي براي ايجاد سرمايه فكري بوجود آورند .براي مثال ، استارباك اهميت هنجارهاي اجتماعي صداقت وكارتيمي را به عنوان ويژگي هاي كليدي شركت هاي دانش محور يادآورمي شود . هنجارهاي تعاملي كه اهميت آنها در ايجاد سرمايه فكري نشان داده شده اند عبارتند از : تمايل به ارزش گذاري و پاسخ به تنوع، روحيه انتقادي و تحمل شكست.
3-3 . الزامات و انتظارات :
الزامات نشان دهنده يك تعهد يا وظيفه براي انجام فعاليتي درآينده است . كلمن الزامات را از هنجارهاي عمومي شده متمايز مي سازد ، وآن را به عنوان انتظارات ايجاد شده در درون روابط شخصي خاص در نظر مي گيرد . ناهاپيت و گوشال درزمينه ايجاد سرمايه فكري اظهار مي دارندكه الزامات وانتظارات احتمالاً بردسترسي و انگيزش افراد وگروهها براي تبادل وتركيب دانش مي گذارند.
4-3 . هويت :
هويت فرايندي است كه درآن افراد احساس مي كنند با فرد يا گروهي از افرادديگر،عضو يك گروه واحد هستند . كرامر و همكارانش دريافته اند كه احساس همانندي كردن با يك گروه يا جمع ،نگراني درباره فرايندها ونتايج جمعي را افزايش مي دهد، وبدين ترتيب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزايش مي يابد . لويسكي و بيونك در تحقيق شان نشان مي دهند كه هويت گروهي چشمگير نه تنها ممكن است فرصت هاي تبادل اطلاعات را افزايش دهد ، بلكه هم چنين ممكن است فراواني واقعي همكاري را بين اعضاء افزايش ده د. در مقابل، جايي كه گروه ها داراي هويت هاي متمايز و مغاير هم هستند ، ممكن است موانع عمده اي را در برابر تسهيم اطلاعات ، يادگيري و ايجاد دانش بوجود آورند.
2-1-6-فراتحليل و روند سرمايه ي اجتماعي در ايران:
سرمايه اجتماعي در ايران با توجه به بافت تاريخي وجغرافيايي و سياسي كشور، بسيار نوساني است . «در برخي از شرايط خاص سياسي و تاريخي، همدلي و سرمايه اجتماعي سيگنال هاي مثبتي از خود نشان مي دهد اما با توجه به اين كه به درستي مديريت نمي شود، روند نزولي به خود مي گيرد . آن چه كه معلوم است، اين مي باشد كه كشور ايران با توجه به پيشينه تاريخي و مذهبي، پتانسيل قوي براي سرمايه اجتماعي دارد؛ اما به دليل عدم وجود مديريت صحيح و هدايت كننده سرمايه اجتماعي در قرن گذشته، استفاده مناسبي از اين سرمايه نشده و اين امر سبب كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي شده است».(سعادت، 1386)
«در حالت كلي، متغيرهاي سن، تحصيلات، تاهل، شاغل بودن و درآمد به جز با عنصر اعتماد با ساير عناصر سرمايه اجتماعي اعم از آگاهي و توجه به امور عمومي، مشاركت هاي رسمي و غير رسمي رابطه مستقيم دارد. و مردان در آگاهي و توجه به امور عمومي و مشاركت رسمي نقش بيشتري نسبت به زنان دارند و مشاركت غير رسمي زنان بيشتر مي باشد و در ميزان اعتماد تفاوتي بين زن و مرد ديده نمي شود». (ناطق پور و فيروزآبادي، 1385: 160-190)
علاوه بر اين در ايران اسلامي تا سال87، ميان مولفه هاي متعدد سرمايه اجتماعي، ميزان اعتماد به خانواده و نظام سياسي و نيز ميزان ارتباطات اجتماعي بالاست. در حوزه سياسي ميزان اعتماد به نظام سياسي بالا، ميزان اعتماد به نهادهاي سياسي متوسط و ميزان اعتماد به کنشگران سياسي پايين بوده است. همچنين ميزان مشارکت مردم در حوزه هاي گوناگون اجتماعي بسيار پايين است. مجموع يافته ها نشان مي دهد از نظر مردم ميزان ارزش هايي مثل صداقت، امانتداري و گذشت در بين مردم پايين است و ميزان رواج ضد ارزش هايي چون کلاهبرداري و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، توسعه اجتماعی، سرمایه فیزیکی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع شبکه روابط، سلامت روان، سرمایه ی اجتماعی