منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، جریان های نقدی، بورس اوراق بهادار، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

دارند. از آنجا که اغلب مدل هاي محاسبه ارزش شركت بر اساس اطلاعات مربوط به سود يا جريان هاي نقدي (كه خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعيين مي شود) استوار است. بنابراين اطلاعات مربوط به سود در صورتي توان ايفاي وظيفه اصلي خود را دارند و در صورتي به هدف بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 1كمك خواهند كرد كه بتوانند سرمايهگذاران را در ارزشيابي سهام ياري كنند و در تعيين ارزش شركت مربوط باشند.
جنسن 43(1986) در تئوري جريان هاي نقد آزاد بيان مي نمايد كه مديران به جاي توزيع جريان هاي نقد آزاد بين مالكان، تمايل به سرمايه گذاري مجدد آن در شركت دارند؛ زیرا كه پرداخت وجه به سهامداران موجب كاهش منابع تحت كنترل مديران و در نتيجه كاهش قدرت آن ها مي گردد. از طرفي اين امر احتمالا به دليل نياز به جذب سرمايه جديد توسط شركت موجب افزايش نظارت بازار سرمايه خواهد شد به عبارت ديگر انباشت جريان هاي نقد آزاد باعث كاهش توان نظارت بازار بر تصميمات مديريت مي شود. مديران تمايل به رشد شركت بيش از اندازه بهينه آن دارند؛ زيرا رشد شركت با افزايش منابع تحت كنترل مديران، افزايش قدرت و همچنين افزايش پاداش ايشان را در پي خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مديران از اهداف مالكان وجود جريان هاي نقد ايجاد شده در داخل شركت مازاد بر نقد لازم جهت تامين مالي پروژه هاي جديد با خالص ارزش فعلي مثبت، منجر به سرمايه گذاري اين مبالغ در پروژه هايي با خالص ارزش فعلي منفي گرديده و در نتيجه موجب ايجاد پتانسيل بالقوه اتلاف اين منابع خواهد شد(جنسن44، 1998)درواقع مدیران شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین احتمال بیشتری دارد که وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند.
یون ومیلر45(2003)تاثیرجریان نقد آزادومحتوای اطلاعاتی سودحسابداری رابربازده سهام در105شرکت کرهای دربازه 5ساله راموردبررسی قراردادندنتایج پژوهش نشان دادکه محتوای اطلاعاتی سودبابازده سهام وجریانات نقدی رابطه قوی ومثبتی داردﻓﻮادرﺣﻤﺎنوﻣﺤﺪﺻﺎﻟﺢ2010به بررسی تاثیر مسئله جریان نقدآزادﺑﺮﻣﺤﺘﻮياﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺳﻮدوارزشدﻓﺘﺮيﻫﺮﺳﻬﻢﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎﺑﻪآزﻣﻮناﻳﻦﻣﻬﻢﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﻛﻪآﻳﺎﻣﺤﺘﻮاياﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاريوارزشدﻓﺘﺮيﻫﺮﺳﻬﻢدرﺷﺮﻛﺖﻫﺎيدارايﻣﺴﺎﺋﻞﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺟﺮﻳﺎنوﺟﻮهﻧﻘﺪﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺳﺎﻳﺮﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻛﻤﺘﺮاﺳﺖ؟ﻧﺘﺎﻳﺞﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪﻛﻪﻣﺤﺘﻮياﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺳﻮدوارزشدﻓﺘﺮيﻫﺮﺳﻬﻢدرﺷﺮﻛﺖﻫﺎيدارايﻣﺸﻜﻼتﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﮔﺮدشوﺟﻮهﻧﻘﺪآزادﻛﻤﺘﺮاﺳت.
2-9- پيشينه پژوهش
2-9-1 پیشینه پژوهش در ایران
مرادزاده فرد و دیگران (1389) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد ارتباط معنا داری وجود ندارد و این نتیجه گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباطمعنا داری وجود دارد.
مهرانی و بهروز باقری(1388) با استفاده از اطلاعات 90 شرکت نمونه طی سال های 78-84 به بررسی اثر جریان های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.
نوروش وهمکاران (1388) در پژوهشی تحت عنوان رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه نمایندگی، به بررسی تاثیر برخی از شاخصهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداخت. نتایج به دست آمدهو در نتیجه افزایش ارزش شرکت می باشد.
خدمتی همپا (1388) در پژوهشی تحت عنوان تاثیر حاکمیت شرکتی بر هموار سازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، به این نتیجه رسید که با توجه به مقادیر سطح معنی‌داری و مقایسه آن با 5 درصد، با اطمینان 95 درصد می‌توان ادعا کرد که بین متغیرهای درصد مالکیت اعضاء هیأت مدیره، تعداد اعضاء غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهام شناور آزاد و نوع حسابرسی بر اساس هموارساز بودن یا غیر هموارساز بودن سود شرکت تفاوت وجود ندارد و بین متغیرهای فوق و هموارسازی سود شرکت رابطه وجود ندارد.
رجبی و محمدی(1387) در پژوهشی ارتباط هزینه‌های نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل را مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس عوامل اثر‌گذار بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی به همراه شاخصهای هزینه نمایندگی به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. نتیجه پژوهشنشان داد که روابط نمایندگی اثری معنی دار بر تقاضا برای خدمات حسابرسی ندارد.
فعلی (1387) در پژوهشی تحت عنوان رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، به بررسی نقش سهامداران نهادی و ترکیب هیأت مدیره بر ارزش شرکتها پرداخت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود سهامداران نهادی زیاد در شرکتها رابطه معنی‌داری بین درصد مدیران غیرموظف و ارزش شرکت وجود ندارد. نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

مشايخ و اسماعيلي(1385) در تحقيقي به بررسي رابطه كيفيت سود و برخي جنبه هاي اصول راهبردي شامل درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره و تعداد مديران موظف در بورس تهران پرداختند. نتايج تحقيق وجود رابطه غير خطي بين اقلام تعهدي و درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره را نشان مي دهد.
حساس يگانه ،‌مرادي و اسكندری(1385)طي مطالعه اي بر روي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در فاصله زماني سالهاي 1376 تا 1383 ، رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و ارزش شركت را مورد آزمون قرار دادند. يافته هاي تحقيق مبين ارتباط مثبت بين سرمايه گذاران نهادي و ارزش شركتهامی باشد. ايشان نتايج تحقيق را اين گونه تفسير نمودند كه سرمايه گذاران نهادي با توجه به انگيزه هايي كه براي بهبود عملكرد شركت هاي سرمايه پذير دارند،‌نظارتي كارآمد بر آن ها اعمال نموده و مديران اين شركت ها را به اتخاذ تصميمات بهينه و در نتيجه بهبود عملكرد شركت ترغيب ميكنند .
مشایخی و صفری (1385) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ضعیف است شرکت ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست های کاهش سود دارند.
نوروش و ابراهيمي كردلر(1384) طي مطالعه اي به بررسي نقش سرمايه گذاران نهادي در كاهش ناقرينگي اطلاعاتي در بورس تهران پرداختند. يافتههاي تحقيق بيانگر اين است كه در شركت هاي با درجه بالاي مالكيت نهادينسبت به شركتهاي بادرجه پاييني از مالكيت نهادی اطلاعات سودهاي آتي بيشتر در قيمت سهام منعكس شده است. آن ها اين يافته را مطابق با مزيت نسبي سهامداران نهادي در جمع آوري و پردازش اطلاعات دانسته و بيان نمودند كه با افزايش مالكيت نهادي ناقرينگي اطلاعات كاهش خواهد يافت. شواهد اين تحقيق نشان از وجود نقش نظارتي سرمايه گذاران نهادي در شركت دارد.
گرمرودي (1384) در پژوهشی تحت عنوان تأثير هزينه نمايندگي بر سياست سود تقسيمي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر جريان‌هاي نقدي آزاد، تعداد سهامداران و دارايي‌هاي وثيقه‌اي به عنوان عامل هزينه نمايندگي با سياست سود تقسيمي شركت‌ها پرداخت . نتيجه تحقيق بدين صورت بود كه بين عوامل هزينه نمايندگي و سياست سود تقسيمي ارتباط مثبت و مستقيم وجود دارد
صمدزاده (1374) در پژوهشی تحت عنوان خط‌مشي‌هاي تقسيم سود و تأثيرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران كه بر روي 84 شركت موجود در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت به این نتیجه رسید که 5 شركت (%6) از سياست تقسيم سود مبلغ ريالي ثابت، 23 شركت (%27) از سياست ثابت و متغير، 9 شركت (%11) از سياست تقسيم نسبت ثابت سود و بقيه كه 47 شركت بودند از سياست نامشخص تقسيم سود پيروي كردند.

2-9-2- پیشینه پژوهش در خارج از ایران
اوتامی وایناگا (2011)ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦﻣﻮﺿﻮعﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﻛﻪآﻳﺎﻫﺰﻳﻨﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺟﺮﻳﺎنوﺟﻮهﻧﻘﺪآزادﺑﺮﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎيﺗﻘﺴﻴﻢﺳﻮدواﻫﺮمﻣﺎﻟﻲﺷﺮﻛﺘﻬﺎياﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﻳﻲﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﻫﺴﺖ. ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮراﻗﺪامﺑﻪﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﺷﺮﻛﺘﻬﺎدردوﮔﺮوهﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪﻳﻚﮔﺮوهدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهشرکتهایاﺳﺖﻛﻪﺑﻄﻮرﻣﻨﻈﻢودورهاياﻗﺪامﺑﻪﺗﻘﺴﻴﻢﺳﻮدﺑﻴﻦﺳﻬﺎﻣﺪارانﻣﻲﻛﻨﻨﺪوﮔﺮوهدومﺳﻮدراﺑﺼﻮرتدورهايوﻣﻨﻈﻢﺗﻘﺴﻴﻢﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻠﻴﻞرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲدورهآﻧﻬﺎﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪﻛﻪﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎيﻧﻘﺪيآزادﺑﺮﺳﻴﺎﺳﺖﺗﻘﺴﻴﻢﺳﻮدﺷﺮﻛﺘﻬﺎيﻛﻪ5دورهﭘﺮداﺧﺖﺳﻮدﭘﺮداﺧﺖﻛﺮدهاﻧﺪﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺜﺒﺖوﻣﻌﻨﺎداروﺑﺮﺷﺮﻛﺘﻬﺎيﻛﻪﻛﻤﺘﺮ5دوره سودداﺷﺘﻪاﻧﺪﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻨﻔﻲوﻣﻌﻨﺎداريداﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦآﻧﺎندرﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻛﻪﺟﺮﻳﺎنﻫﺎيﻧﻘﺪيآزادﺑﺮاﻫﺮمﻣﺎﻟﻲﻫﺮدوﮔﺮوهﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺜﺒﺖاﻣﺎﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ(ﻧﺎﻣﻌﻨﺎدار)داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
رینا و دیگران (2009) در پژوهشی با عنوان “جریان های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چه قدرجریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت هایی که از جریان های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش نشان میدهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می کند تا بر رویه های مدیریت سود نظارت داشته باشد.
ﻣﻚﻧﺎﻳﺖو(2009)ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲﺗﺄﺛﻴﺮوﻛﺎرﻫﺎيﻧﻈﺎمراﻫﺒﺮيﺷﺮﻛﺖوﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺑﺮﻫﺰﻳﻨﻪهای نمایندگی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲآنها 534 ﺷﺎﻣﻞ 128 ﻣﺸﺎﻫﺪهازﺷﺮﻛﺖﺑﺰرگاﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻃﻲﺳﺎلهای 1996 الی 2000بوددرﺗﺤﻘﻴﻖآنﻫﺎازﻣﺪلرﮔﺮﺳﻴﻮنوروﻳﻜﺮددادهﻫﺎيﭘﺎﻧﻠﻲاﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراییﻫﺎ،ﺗﻌﺎﻣﻞﺑﻴﻦﻓﺮﺻﺖﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي نقدآزادوﺗﻌﺪادﺷﺮﻛﺖﻫﺎيﺗﺤﺼﻴﻞﺷﺪهﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲازﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﻧﺘﺎﻳﺞﺗﺤﻘﻴﻖآنﻫﺎﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﻦﺑﻮدﻛﻪاﻓﺰاﻳﺶدرﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺪﻳﺮانﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶهزینهﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺮﺻﺖ رشددرﺻﻮرتاﺳﺘﻔﺎدهازﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎيرﺷﺪوﺟﺮﻳﺎنﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻧﻘﺪيآزادﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻌﻴﺎرهزینهﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻧﻴﺰﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻧﻬﺎديﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻣﻲﺷﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺎاندازه ﮔﻴﺮي هزینهﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺑﻪﺻﻮرتﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲﻫﺎﺑﻴﻦﻧﺴﺒﺖﺑﺪﻫﻲوﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداروﻣﻨﻔﻲوﺟﻮددارد.
ﺗﺮواﻧﮓ(2008)ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲارﺗﺒﺎطﺑﻴﻦﺗﺮﻛﻴﺐ هزینهﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهوﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺑﺎهزینهﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺷﺮﻛﺖﻫﺎياﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ پرداخت. درﺗﺤﻘﻴﻖويﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازدوﻣﻌﻴﺎر،ﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲﻫﺎﻫﺰﻳﻨﻪوﻧﺴﺒﺖﻫﺎيﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺑﻪﻓﺮوشاﻧﺪازهﮔﻴﺮيشد. ﻧﺘﺎﻳﺞﺣﺎﺻﻞازﺑﺮرﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪایﺷﺎﻣﻞسالهای 2004 تا2005ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﻦﺑﻮدﻛﻪﺑﻴﻦﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲوﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲﻫﺎارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداروﻣﺜﺒﺖوﺟﻮددارد. ﻟﻴﻜﻦﺑﻴﻦﺗﻌﺪادﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪه )ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺗﻤﺮﻛﺰ ( درﺻﺪﺳﻬﺎم،ﻧﮕﻬﺪاريﺷﺪهﺑﻪوﺳﻴﻠﻪﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪهوﺗﺮﻛﻴﺐ هزینه ﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهﺑﺎﻣﻌﻴﺎرﻫﺎيﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداريﻳﺎﻓﺖﻧﺸﺪ
یودیانتی (2008) در تحقیقی با استفاده از 150 شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان میدهد که با 95 درصد اطمینان تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با 99 درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه ودرسطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان های نقدی با ثروتایجاد شده برای سهامداران می شود.
مک نایت و ویر46 (2008) در پژوهشی تاثیر متغیرهای نظام راهبری شرکت را بر هزینه‌های نمایندگی آزمون کردند. در این پژوهش هزینه‌های نمایندگی به سه صورت اندازه‌گیری شدند: نسبت فروش به داراییها، رابطه جریانهای نقد آزاد و فرصتهای رشد، و تعداد شرکتهای تحصیل شده توسط شرکت. متغیرهای مستقل نیز نسبت مدیران غیر موظف، نسبت مالکیت مدیران، نسبت مالکیت نهادی، نسبت بدهی بوده است. آنها در این پژوهش به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش سهام، بازار سهام، مشکلات نمایندگی، ثروت سهامداران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روش پژوهش، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری