منابع پایان نامه ارشد با موضوع محیط زیست، جرایم سازمان یافته، آمریکای لاتین، پولشویی

دانلود پایان نامه ارشد

امکان کسب سود بیشتری دارند. چنین مشاغلی باعث ترویج فساد است. حقوق رسمی چنانچه تا حدود زیادی با کل درآمدی که از موقعیتی خاص حاصل می شود فاصله داشته باشد نقش مهمی در جلب افراد به مشاغل خاص بازی نمیکند. برای نمونه در کشورهای آسیاس جنوب شرقی ضمن سالهای گذشته، شمار افرادی که در امتحانات مربوط به استخدام بازرس مالیات بر درآمد شرکت میکنند سخت افزایش یافته است، گرچه این شغل حقوق رسمی چندانی ندارد، اما تعداد داوطلبان مشاغل در وزارت خارجه که ظاهراً حقوق بالایی دارد کاهش یافته است. علت این است که داوطلبان مزبور احساس کرده اند شغل بازرس مالیاتی گرچه حقوقش کم است ولی درآمد اضافی قابل توجهی دارد.86
فساد از طرق مختلف باعث اخلال در نقش توزیعی دولت میشود. اگر افراد برخوردار از رابطههای خوب بهترین مشاغل را بگیرند و سودآورترین قراردادهای دولتی را بدست آورند و از اعتبارات سوبسیددار و ارز خارجی با نرخ ترجیهی و مانند اینها برخوردار شوند و در عین حال مالیات خودشان را با دادن رشوه کم کنند، احتمال اندکی وجود دارد که فعالیتهای دولت منجر به بهبود امر توزیع درآمدها و ایجاد مساوات در نظام اقتصادی شود.87 از طرف دیگر پولشویی به روند توسعه بازار غیررسمی که دولت در صدد محدود کردن آن است دامن زده و سبب تخریب پایههای مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میشود.
کانالیزه شدن این منابع در بخشهای خاص مانند مسکن، بورس و بازرگانی داخلی موقتی بوده و عملاً به ایجاد حبابهای قیمت منجر شده و پس از بازگشت این سرمایه ها به مبدأ بیثباتی در بازارها را در پی داشته است که به عنوان یک خطر بالقوه ثبات اقتصادی کشور را تهدید میکند.88 پولشویی همچنین سبب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی که بصورت قانونی مشغول فعالیت است، کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصادی، بیثباتی در روند نرخهای ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد.89
پیآمدهای اقتصادی صنعت مواد مخدر نیز کاملاً آشکار و روشن است. این پیآمدها را برای نمونه می توان بر کشورهای آمریکای لاتین به سبب درگیری شدید آنها با این صنعت بررسی کرد. زیرا هیچ شکی نیست که اقتصاد جنایی نمایانگر بخش بزرگ و پویاترین بخش اقتصادهای آمریکای لاتین در پایان هزاره است. علاوه بر این، برخلاف الگوهای سنتی بین المللی شدن تولید و تجارت در آمریکای لاتین، این صنعت صادرات گرا تحت کنترل آمریکای لاتین است که توانایی رقابت جهانی آن محرز شده است. حتی اگر در آینده، مواد مخدر شیمیایی جایگزین مواد طبیعی شود، شبکههای مستقر در کلمبیا برای ادامه سلطه خود در بازار از جمله فعالیتهای تحقیق و توسعه که آنها برای طراحی محصول جدید و تکنولوژی حمل و نقل، منابع مالی آن را تأمین میکنند، بر حفظ این سیستم خواهند کوشید.90 نکته مهم و قابل توجه در خصوص اثرات اقتصادی بزهکاری سازمان یافته آن است که معمولاً فعالیتهای مختلف جرم سازمان یافته علاوه بر اینکه خود در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند با برخی دیگر از اعمال مجرمانه نیز ارتباط مییابند که این مسأله بر دامنه تأثیرات نامطلوب آنها میافزاید. برای مثال پولشویی به عنوان یک گونه مهم از جرم سازمان یافته آثار اقتصادی خود را دارد. اما امروزه برخی شواهد و مشاهدات نشان دهنده آن است که فرایند فعالیتهای غیرقانونی پولشویی احتمالاً خود به دامنه گستردهتری از فساد میانجامد. در خصوص جرایم سازمان یافته علاوه بر اینکه آثار اقتصادی ناشی از رواج این پدیده در یک جامعه را باید مورد توجه قرار داد هزینههایی را هم که برای مقابله با آن صرف میشود را نیز باید محاسبه نمود، و به عنوان یک اثر نامطلوب اقتصادی مورد توجه قرار داد. نکته دیگر در خصوص آثار اقتصادی جرم سازمان یافته میتوان مطرح کرد، توجه به جنبههای فراموش شده یا به تعبیر بهتر غفلت شده این نوع جرایم است. امروزه نقش و اهمیت محیط زیست در زمینه توسعه پایدار به خوبی شناخته شده است و حتی گامهای مهمی نیز در جهت حمایت کیفری از محیط زیست برداشته شده است. حال جرم سازمان یافته میتواند بر محیط زیست نیز اثرات مخربی بگذارد و در نتیجه روند توسعه پایدار را با اخلال روبرو کند. برای مثال شاید تصور بسیاری بر این باشد که کوکائین محصولی است که با برداشت برگهای کوکا و انجام یک فرآیند شیمیایی ساده بر روی آن به دست میآید. در حالی که برای تولید کوکائین 51 نوع ماده شیمیایی لازم است که برخی از آنها نیز فقط در کشورهای صنعتی جهان تولید میشود. از طرف دیگر مواد شیمیایی مصرف شده برای تولید کوکائین پس ماندههایی تولید میکند که سازمانهای جنایتکار آنها را وارد محیط زیست میکنند.
متخصصان برآورد کردهاند که تنها در منطقه درهی (Haut Huallagua) در کشور پرو در سال 1986، 57 میلیون لیتر نفت سفید، 32 میلیون لیتر اسید سولفوریک، 16هزار تن آهک زنده، 6 میلیون لیتر استون و … در رودخانههای این منطقه از آمازون، پس از مصرف در آزمایشگاههای تولید کوکائین، وارد شده است.91
بند دوم: بعد بینالمللی
منافع عظیم گروههای جنایتکارانه سازمان یافته که از ارتکاب جرم حاصل میشود و در بازارها جهانی تطهیر میشود، امنیت سیستم مالی و اقتصادی جهانی را تهدید میکند. با اشتغال جنایتکاران سازمان یافته فراملی به جاسوسی صنعتی و تکنولوژیکی، قدرت رقابت بازرگانی مشروع به شدت کاهش مییابد. ارتشاء و سایر فعالیتهای جنایتکارانه سازمان یافته مانع از سرمایهگذاری خارجی میشوند که این امر نیز به نوبه خود رشد اقتصادی را کاهش میدهد و دولت را از درآمدهایی که برای بازسازی زیر ساختها و پیدایش فرصتهای جدید اقتصادی نیاز دارد، محروم میکند. میلیاردها دلار از اموال و سرمایههای کشور در ورای مرزها تطهیر میشوند و دولت از سرمایه لازم حتی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، مستأصل میگردد. «بسیاری از سرمایهگذاران احتمالی احساس میکنند کشورهایی که جنایت سازمان یافته در سرزمین آنها کمتر وجود دارد برای سرمایهگذاری و حفظ دارایی بسیار مناسبتر هستند. برای کسانی هم که در چنین کشورهایی سرمایه گذاری میکنند، انطباق با رشاء و ارتشاء یکی از فنون اساسی است که باید هرچه زودتر برای فراگیری آن اقدام و خود را به این فن تجهیز کنند. این در شرایطی است که قوانین ملی اعمال مختلف و متعددی از جمله رشوه را جرم تلقی میکنند؛ لیکن این قوانین در محل خیلی پیش پا افتاده و غیرعملی تلقی میشوند.»92 انحراف فرایند خصوصیسازی در دولتهای جانشین شوروی سابق توسط جنایت سازمانیافته و مأمورین مرتشی، منجر به دو قطبی شدن این جوامع شده است. به جای پیدایش و گسترش طبقه متوسط، یک اقلیت بسیار ثروتمند و یک طبقه خیلی بزرگ بسیار فقیر که شامل اکثریت جمعیت میشود، به وجود آمدهاند. به ویژه این وضعیت در این کشورها که قبلاً از ایدئولوژی تساوی اجتماعی افراد پیروی میکردند، بیشتر غیرقابل تحمل مینماید. اگرچه نابرابری اقتصادی در تمام دوران حکومت شوروی وجود داشت، لیکن حداقل شکل پنهانی داشت و مثل سرمایه داران جدید کسی تظاهر به ثروتمندی و برتری اقتصادی و مالی خویش نمیکرد.93 در تجارت بینالمللی، فساد به ویژه ارتشاء به عنوان یک مانع اساسی در امر تجارت و سرمایهگذاری عمل میکند. جامعه فساد زده به سرمایه گذاران جهانی یک محیط و جو فقیری را برای سرمایهگذاری ارائه میکند. سرمایهگذارانی که قصد سرمایهگذاری برای یک دوره دراز مدت به منظور عمران و توسعه اقتصادی را دارند، از سرمایهگذاری در چنین محیطی مأیوس میشوند؛ در عوض آنهایی که در جستجوی منافع سریع مضاعف هر چند با پذیرش برخی مخاطرات احتمالی هستند، بیشتر رغبت به سرمایهگذاری در چنین محیطی را نشان میدهند.94
گفتار سوم: آثار اجتماعی
بطور معمول جرم واکنش منفی جامعه را بدنبال دارد. از آنجا که جرم یک عمل ضد اجتماعی است واکنش جامعه برای مقابله با آن برانگیخته میشود. همانطور که توضیح داده شد سازمانهای جنایتکار با فعالیت اقتصادی غیرقانونی، اخذ مال به عنف و تحصیل امتیاز انحصاری بازارها هزینه کالا را برای مصرف کننده افزایش میدهد و در نتیجه شهروندان باید هزینههای سنگینتری را برای غذا، مسکن، خدمات بهداشتی و دارویی و … بپردازند. ترویج اعتیاد میان افراد جامعه به ویژه جوانان و گسترش فحشا حتی در میان کودکان و نوجوانان، آثار اخلاقی انکار ناپذیری از خود بجای میگذارد و حتی در کیفیت تحصیل و آموزش آثار و عواقب مخربی دارد. قاچاق آثار فرهنگی ملل مختلف و صید غیرمجاز و قاچاق گونههای نایاب و … نیز از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. میدانیم که حفظ گونههای کمیاب و نایاب در طبیعت و محیط زیست برای آیندگان و حق آنان برای دیدن و استفاده کردن از آنها، یکی از حقوق بشری محسوب میشود. لذا انقراض و نابودی این گونهها ناقض حقوق بشری نسلهای آینده نیز خواهد بود. قاچاق انسان نیز کرامت انسانی او را مورد تهدید قرار میدهد. افزایش فحشا و تصاویر پرنو آثار اجتماعی شدیدی بر جای میگذارد. سالانه هزاران نفر زن و مرد و کودک بطور غیر قانونی قاچاق میشوند؛ و سپس به ارتکاب انواع جرایم وادار میگردند. آنها مورد استثمار اقتصادی، جنسی و جسمی قرار میگیرند. بردهداری اقتصادی و جنسی امروزه تبدیل به یک صنعت جهانی پرسود شده است، که توسط سازمانهای جنایتکارانه قدرتمندی مانند یاکوزا، تریاد و مافیا اداره میشوند. این سازمانها شبکههای خود را هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته گسترش میدهند. زنان و نوجوانان غالباً از طریق آگهی استخدام در مشاغل داخلی کشور خارجی اغفال شده و سپس متوجه میشوند که از طریق کاتالوگها خرید و فروش شدهاند. به محض اینکه به بردگی گرفته میشوند مورد تجاوز واقع شده سپس توسط مالک اولی به بعدی و یا صاحب فاحشه خانهها فروخته میشوند. روشن است که تمام این موارد بیانگر تهدید و نقض حق حیات و سایر حقوق بشری و انسانی است. افراد بشری بیآنکه اراده و تقصیری داشته باشند، طعمه قاچاقچیان شده و انواع هتک حرمتها به آنها روا داشته میشود. جنایتکاران سازمان یافته به دلیل اینکه روزنامه نگاران و نویسندهها در صدد مقابله و افشای جنایات آنها هستند، اقدام به حذف فیزیکی این افراد مینمایند. این امر هم حق حیات این افراد را نقض مینماید و هم حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات را مورد تهدید قرار میدهد و هم با ایجاد جو رعب و وحشت امنیت جامعه را به مخاطره میاندازد.
همانطور که دیدیم جرایم سازمان یافته به هیچ عنوان قابل قیاس با جرایم عادی نیستند؛ لذا کنوانسیونهای بینالمللی برای اینکه مبارزه با این جرایم کاآمد باشند، روشها و آئین جدیدی را تجویز نمودهاند. بدنبال آن دولتها نیز در قوانین داخلی خود از این آئین جدید پیروی نموده و اصول سنتی را کنار نهادهاند. برای ارزیابی این روش جدید ناگزیر باید مبانی فلسفی تشکیل جامعه، دولت، حدود اختیارات و اقتدارات دولت، آزادی افراد و دخالت دولت در محدود کردن این آزادیها… مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما از آنجا که بررسی تمام مکاتب فلسفی و نظری تشکیل دولت و حدود آزادیهای افراد در این مجال امکان پذیر نیست لذا نگارنده در حد وسع خود فقط به لیبرالیسم پرداخته است به این دلیل که لیبرالیسم اندیشه غالب نظامهای حکومتی در قرن حاضر است تنها به این اندیشه پرداخته میشود.
جرم به عنوان پدیدهای ضد اجتماعی دارای آثار منفی در هر جامعهای است و جرایم سازمان یافته نیز از این اصل کلی نه تنها مستثنی نیستند، بلکه آثار منفی و ضد اجتماعی آنها به مراتب بیش از سایر جرایم است. بدلیل همین آثار منفی عملی عنوان مجرمانه میگیرد. لذا مبنای جرم انگاری هر جرمی همانا آثار و پیآمدهای مخربی است که از ارتکاب آن عمل ناشی می شود.
نتیجه گیری
یکی از ویژگیهای جرایم سازمان یافته، که آنها را تبدیل به جرایم جهانی نموده، تنوع زیاد گونهها و مصادیق آن نسبت به جرایم داخلی و بینالمللی است.گونه اول جرایم اقتصادی- مالی، گونه دیگر جرایم جهانی، جرایم خشونتآمیز است که در عرصه حقوق بینالملل عنوان تروریسم را به خود گرفته است و گونه سوم جرایمی مانند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، قانونگذاری، کشورهای در حال توسعه، فساد مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق طبیعی، جرایم سازمان یافته، جامعه شناسی، حقوق بشر