منابع پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت نهادی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

قلمرو مكاني تحقيق حاضر بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.

3-5- فرضیههای پژوهش
فرضیه اول:
بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند.
فرضیه سوم:
بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند.

3-6- متغیرهای پژوهش
اولين گام براي آزمون فرضيههاي تحقيق ارائه تعريف دقيق و مناسبي از متغيرهايي است كه امكان اندازهگيري خصوصيات مورد توجه در تحقيق را ميسر ميسازند. هرچیزی که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد، به آن متغیر گویند. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف، در مطالعات مختلف، برای یک شخص، یا یک چیز متفاوت باشد و یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف ، ارزشهای متفاوت داشته باشد. میزان رضایتمندی کارکنان در زمانهای مختلف، در خصوص موضوعات مختلف، براساس شیوههای سنجش مختلف و … میتواند متفاوت باشد (طبیبی و همکاران، 1392 : ص217).
متغيرهاي اين تحقيق عبارتند از:
-محافظه کاری
-مالکیت نهادی
– بازده سرمایهگذاری
– عدم تقارن اطلاعاتی
متغیرهای مستقل:
منظور از متغیر مستقل متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر میگذارند. متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط پژوهشگر مقادیری را میپذیرد تا تأثیری بر روی متغیر دیگر (وابسته) مشاهده شود (طبیبی و همکاران، 1392 : ص219). در این پژوهش؛
در این پژوهش محافظهکاری و مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل عمل می کنند.
محافظه کاری: محافظه کاری عبارتست از الزام به داشتن درجه بالایی از تأیید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف میشود( باسو ,1977).
مالکیت نهادی: مالکیت نهادی، به مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها، هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوق بازنشستگی ، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری، سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی و بطور کلی سهامداران عمده شرکت اطلاق میشود (ازیبی و همکاران، 2010).
متغیر وابسته:
متغیر وابسته متغیری است که از متغیر مستقل تاثیرپذیر است.
در این پژوهش بازده سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته عمل میکنند.
بازدهسرمایهگذاری: اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایهگذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری میگویند استفاده میشود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایهگذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان میکنند که نشاندهنده درصدی از مبلغ سرمایهگذاری است و به آن نرخ بازده سرمایهگذاری میگویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیمگیریهای مالی جهت سرمایهگذاری به شمار میرود (ابزری و همکاران، 1386 ).
متغیر تعدیلگر:
متغیرهایی هستند که رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار میدهند.
که دراین پژوهش عدم تقارن به عنوان تعدیلگر عمل میکنند.
عدم تقارن: عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم که بتوانیم آنرا کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده میکنیم(چیانگ و کینتاش، 1986).

جدول3-1متغیرهای پژوهش
فرضیه
متغیرمستقل
متغییروابسته
متغییر مداخلهگر
فرضیه1
محافظهکاری
بازده سرمایهگذاری
…………………
فرضیه2
محافظهکاری
بازده سرمایهگذاری
عدم تقارن اطلاعاتی
فرضیه3
مالکیت نهادی
بازده سرمایهگذاری
………………..
فرضیه4
مالکیت نهادی
بازده سرمایهگذاری
عدم تقارن اطلاعاتی

3-7-مدل های مورد استفاده در تحقیق:
الف)فرضیه یک:
بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .
مدل مورد استفاده:
ROIit=α+βCoit+εit

ب)فرضیه دو:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند.
مدل مورد استفاده:
ROIxit=α+β1Coit+β2Iait+εit

پ)فرضیه سه:
بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
مدل مورد استفاده:
ROIit=α+βSIoit+εit

ت)فرضیه چهار:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند.
مدل مورد استفاده:
ROIit=α+β1SIit+ β2Iait+εit

3-8- جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که پژوهشگر میخواهد به پژوهش دربارهی آنها بپردازد. به عبارت دیگر، جامعهی آماری به مجموعهای از افراد اطلاق میشود که لااقل دارای یک صفت مشخص کننده مشترک باشند (طبیبی و همکاران، 1392 : ص183). جامعه آماری دو نوع است: جامعهی آماری محدود و جامعهی آماری نامحدود. جامعهی آماری محدود، جامعهای است که تعداد عناصر آن قابل شمارش باشد مانند: جامعهی دانشجویان دانشگاه تهران. جامعهی آماری نامحدود، جامعهای است که تعداد عناصر آن غیر قابل شمارش باشد مانند جامعهی ستارگان آسمان (رنجبران، 1390 : ص2).
جامعه آماری تحقيق حاضر شامل کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای انجام این پژوهش دادههای کمی جامعهی نمونه که شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هستند از طریق بانکهای اطلاعاتی ره آور نوین و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد. سپس دادههای گردآوری شده در مدلهای تعریف شده برای متغیرهای پژوهش قرار خواهد گرفت و با بدست آوردن مدلهای مربوط متغیرها آماده تجزیه و تحلیل هستند که این کار از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و همینطور آزمونهای t-test و تحلیل کوواریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1388 هجری شمسی تا پایان سال 1392 هجری شمسی می باشد .

3-9- تعیین حجم نمونه پژوهش
در این مطالعه برای این‌که نمونه پژوهش يک نماينده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، براي انتخاب نمونه از روش غربال‌گری120(حذفی) استفاده شده است که طبق بندهای گفته شده تعداد 83 شرکت به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد.
1- با توجه به اطلاعات مورد نیاز از سال 1384، شرکت‌هایی که حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1383 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند و نام آن‌ها تا پایان سال 1392 از فهرست شرکت‌های یاد شده، حذف نشده باشد.
2- در طول دوره مورد‌نظر، سهام آن‌ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.
3- به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکت‌های مورد بررسی، دوره مالی آنها باید منتهی به 29 اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
4- جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها و بیمه‌ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن‌ها، نباشند.
5- برای محاسبه ارزش بازار در پایان سال، شرکت‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که در بهمن یا اسفند هر سال طی دوره مورد نظر، سهام آن‌ها حداقل یک‌بار در بورس معامله شده باشد.
6- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

شرح تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در انتهای سال 1392 576
کسر میشود :
تعداد شرکتهای جزء صنایع سرمایهگذاری، هلدينگ، بانكها و واسطهگريهاي مالي (85 )
تعداد شرکتهایی که سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه هر سال ندارند. (155)
تعداد شرکت هایی که طی دوره مالی اطلاعات آنها کامل نبوده است. (129)
تعداد شرکتهایی که وقفه معاملاتی بیش از سه سال داشتهاند. (89)
تعداد شرکتهایی که تغییر سال مالی داشتهاند. (35)
تعداد نمونه 83͇

3-10- اعتبار درونی و برونی پژوهش
جهت تعيین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح است که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده است یا خیر. اعتبار درونی شرطی است که باعث می‌گردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تأثیری در متغیر وابسته نداشته‌اند. به دلیل عدم وجود استاندارد‌های حسابداری لازم‌الاجرا تا قبل از سال 1380 و هم‌چنین عدم آشنایی کافی با استاندارد‌ها در سال‌های ابتدايی، لازم‌الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد استفاده و اثر ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری مورد استفاده جهت اندازه‌گیری و گزارش‌گری رویدادهای مالی، ممکن است بر نتایج پژوهش اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی است که می‌تواند اعتبار درونی را خدشه‌دار سازد. جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، می‌توان این‌گونه بیان نمود که، آیا یافته‌های پژوهش قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت می‌باشد یا خیر. در پژوهش حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 88 تا 1392 می‌باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می‌باشد. لذا تسرّی نتایج به سایر سال‌ها و سایر واحد‌های اقتصادی خارج از بورس می‌باید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته‌های یک پژوهش مطرح می‌شود. اول این‌که نسبت به یافته‌های پژوهش تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی پژوهش را مد‌نظر قراردهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه می‌توان یافته‌های پژوهش را به جوامع دیگر در شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی پژوهش ارتباط دارد. روایی و پایایی از ویژگی‌هایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روش‌های جمع‌آوری داده‌ها شرط اساسی به شمار می‌روند.
روائی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت است که اندازه‏گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد.

3-11- روش آزمون فرضیات
در این پژوهش براي آزمون فرضيه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده‌های پانل می‌باشد، زيرا به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از يك سو، اين متغيرها در ميان شركت‌هاي مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني 1388-1392 آزمون مي‌شوند. در ادامه نخست روش داده‌های پانل و آزمون‌های مربوط به آن تشریح می‌گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنا‌دار بودن کل مدل و معنا‌دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. در هر آماره، نحوه تصمیم‌گیری و داوري در مورد رد یا پذیرش آزمون مورد نظر نيز بیان می‌گردد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار اس پی اس اس20 و ایویوز 7 گرفته شده است.

3-12- روش داده‌های پانل
مدل‌ها از لحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با استفاده از «اطلاعات سری زمانی121» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدلها بر اساس «داده‌های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روش پژوهش، محافظه کاری، گزارشگری مالی، حافظه کاری Next Entries تحقیق درباره تحلیل واریانس، توانمندسازی، توانمندی روانی، زنان سرپرست