منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار، مفقودالاثر

دانلود پایان نامه ارشد

که براي کارکنان ارتش مانند محدوديت امکانپذير بودن اعاده تا 5 سال از زمان استعفاء و آنهم يک بار وجود دارد، براي کارگران متصور نيست.
3-مستمري و مزايا:
برابر تبصره ماده 20 قانون کار، کارگري که پس از ايام تعليق مستعفي شناخته شده را مستحق دريافت حق سنوات به ازاي هر سال يک ماه آخرين حقوق دانسته است، اما پيرامون حق کارگر به دريافت حق سنوات در موارد استعفاي ارادي و به خواست خود ( برابر ماده 21قانون کار) تصريحي ديده نميشود. با ملاک قرار دادن تبصره ماده 20 و نيز اطلاق در کليه مطالبات به ماده 22 قانون کار، استحقاق کارگر مستعفي در دريافت حق سنوات( در اين موارد) نيز بديهي است. ( رفيعي، پيشين: 8-347)
در تطبيق وضعيت سه گره شاغلين همانگونه که قبلاً در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش بيان گرديد، مستمري و مزايايي بابت استعفاء دريافت نمينمايند و کارگران نيز مستحق دريافت مستمري شناخته نشدهاند اما با توجه به مواردي که در بالا بيان شد، استحقاق دريافت حق سنوات به ازاي هر سال يکماه آخرين حقوق را دارند.

مبحث چهارم:
فوت

فوت سرنوشت حتمي هر انساني است و اين مسئله دير يا زود براي هر فردي اتفاق ميافتد. لذا هر فرد شاغلي نيز از اين موضوع مستثني نيست و بههمين لحاظ در همه قوانين استخدامي و کارگري فوت به عنوان يکي از راههاي پايان خدمت درج گرديده است. عوامل و اتفاقات زيادي سبب فوت فرد ميگردد و اين عوامل ميتواند بيماري يا تصادف و … باشد. اين نوع خاتمه خدمت ارادي نبوده و مورد توافق هيچکس نميباشد. ولي گريزي از آن نيست و با فوت مستخدم خاتمه خدمت وي تحقق مييابد.

گفتار اول: فوت کارمندان
يکي از راههاي خاتمه خدمت مستخدم فوت او در زمان خدمت است، مستخدم بيمار ميشود معالجات مؤثر واقع نميگردد در حاليکه به سن بازنشستگي نرسيده، فوت ميکند؛ يا ممکن است در اثر حوادث غير مترقبه مثل تصادف، برق گرفتگي، غرق شدن در دريا از کوه پرت شدن و نظاير آن فوت نمايد. فوت مستخدم در هر روزي از شروع استخدام تا لحظه بازنشستگي ممکن است اتفاق بيفتد و با فوت مستخدم خاتمه خدمت وي به صورت قهري محقق ميشود. ( مدني، پيشين: 229)
در قانون مديريت خدمات کشوري در بين موارد خروج از خدمات کشوري به فوت اشاره نشده است. ولي در ماده 101 آن، مستمري فوت مستخدم را تابع قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي قرارداده و بدين ترتيب آن را مورد حمايت قرار داده است.
بند اول: انواع فوت
1-فوت مستخدم در اثر انجام وظيفه:
اگر مستخدم به علت حادثهي ناشي از کار يا به سبب انجام وظيفه فوت نمايد يا اينکه بيمار و مصدوم شده و سپس فوت نمايد، فوت در اثر انجام وظيفه محسوب ميگردد. تشخيص فوت در اثر انجام وظيفه با شوراي عالي اداري مي باشد و ورثه متوفي مورد حمايت قانونگذار از لحاظ تأمين اجتماعي ميباشند.
2-فوت مستخدم در اثر حوادث خارج از کار( فوت عادي):
اگر مستخدم به سبب حادثه و علتي که مرتبط با کار و خدمت نباشد مثل حوادث روزمره زندگي فوت نمايد و اين فوت ارتباطي با کار و انجام وظيفه شغلي نداشته باشد، فوت عادي محسوب ميگردد. اين نوع فوت نيز مورد حمايت قانونگذار از لحاظ تأمين اجتماعي ميباشد و تفاوت اين دو نوع فوت نيز در محاسبه ميزان مستمري استحقاقي ورثه متوفي ميباشد.
نوع ديگري از فوت براي کارمندان شهادت ميباشد. بديننحو که چنانچه کارمندي در جنگ تحميلي شرکت نمايد و در حين درگيري کشته شود، شهيد محسوب ميگردد.

بند دوم: آثار فوت
1-خاتمه خدمت اداري:
با فوت مستخدم خاتمه خدمت مستخدم اتفاق افتاده و ديگر موجوديتي ندارد که مورد بحث قرار گيرد. ورثه مستخدم نيز هيچ تکليفي در مقابل اداره ندارند، فقط وظيفه آنها اين است که چنانچه اسناد، مدارک، اوراق يا پروندههايي مربوط به امور ادارهي متوفي در نزد آنها مانده است با نهايت امانت به اداره مربوط تحويل دهند. ( همان : 230)
2-مستمري و مزايا:
ميزان مستمري وراث قانوني مستخدم رسمي كه به سبب انجام وظيفه فوت مينمايد برابر است با آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي مستخدم با احتساب 2 گروه بالاتر قبل از فوت كه حسب مقررات پرداخت ميگردد40.( سايت سازمان بازنشستگي کشوري: 22/10/93) اما ميزان مستمري وراث کارمندي که به صورت عادي و غير ناشي از کار فوت نموده، برابر با معدل تمامي حقوق و کسور دريافتي در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي به تناسب سنوات خدمت متوفي( سنوات کمتر از 15 سال 15 سال محاسبه ميگردد) خواهد بود و تمام حقوق و مستمري به وراث متوفي تعلق خواهد گرفت.( امامي، پيشين: 311) بدين نحو که ميزان مستمري ورثه کارمنداني که به سبب انجام وظيفه فوت نمودهاند با اضافه نمودن دو گروه تشويقي براي آنان محاسبه ميگردد ولي براي فوت عادي آنان مبناي محاسبه همان گروه زمان فوت ميباشد.

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش
در ماده 106 قانون ارتش با توجه به شرايط ويژه شغلي کارکنان ارتش شهادت و فوت به عنوان راهي براي خاتمه خدمت معرفي شده است. بدين گونه که شهادت، به سبب کشته شدن و فوت کردن کارکنان در هنگام جنگ و درگيري مسلحانه با دشمن و به سبب مأموريتهاي مقابله با دشمنان و ساير مأموريتهاي محوله ميباشد. فوت نيز درگذشت به طريق عادي در وضعيت عادي و بر اثر بيماري يا حوادث روزمره ميباشد. بنابراين در اين گفتار به بيان شهادت و فوت ميپردازيم.
بند اول: انواع فوت
1-شهادت:
شهادت در فرهنگ فارسي معين به معناي کشته شدن در راه خدا آمده است. در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز شهيد و مفقودالاثر به کسي اطلاق مي شود که جان خود را در راه تکوين، شکوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي کشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود. ( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، مصوب 2/10/1391: ماده يکم)
ماده 107 قانون ارتش مواردي را که در صورت فوت کارکنان به سبب آنها، شهادت محسوب ميشود را بيان نموده است. کشته شدن يا فوت در صورتي که:
در ميدان نبرد به سبب مأموريت ارجاعي نيرو يا سازمان ذيربط باشد، در هرگونه مأموريت رزمي يا جنگي يا ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت باشد، در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان باشد، در هر گونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن باشد، در رفت و برگشت از منطقه عمليات رزمي تا محل مرخصي باشد، توسط اشرار، سارقين مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت باشد، توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابکاري عوامل دشمن باشد، در هرگونه آموزشهاي رزمي و عمليات مانوري باشد، حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي باشد، به سبب خدمت از طريق سوء قصد، اعم از اينکه در ايام خدمت يا غيرخدمت باشد؛ شهادت محسوب ميگردد.
براي تعيين اينکه درگذشت کارکنان ارتش مصداق شهادت است يا فوت، برابر ماده 120 قانون ارتش، کميسيوني موسوم به کميسيون ماده 120 قانون ارتش تشکيل و در آن در خصوص اين موضوع تصميم گيري ميشود41.
شهادت براي کارمندان نيز محتمل بوده و علت توجه ويژه قانونگذار به آن در خصوص کارکنان ارتش شرايط ويژه شغلي آنها ميباشد.
2-فوت:
علاوه بر شهادت نوع ديگر خاتمه خدمت کارکنان ارتش فوت محسوب ميگردد. بدينگونه که درگذشت کارکنان به سبب حوادث عادي و غير از موارد گفته شده در خصوص موارد شهادت را فوت ناميده و به دو نوع، فوت در حين انجام وظيفه و فوت عادي تقسيم ميگردد.
الف:فوت حين انجام وظيفه يا به سبب آن:
در صورتي که کارکنان ارتش به دلايلي مرتبط با امور خدمتي و فعاليتهاي مربوط به کار فوت شود، فوت در حين انجام وظيفه ناميده ميشود. در ماده 119 قانون ارتش نيز موارد فوت حين انجام وظيفه را بيان نموده است. بدين ترتيب که کارکنان در صورتي که در شرايطي چون؛ در محل خدمت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي، در حال مأموريت غير از موارد مذکور مرتبط با شهادت، در اثر بيماريهاي ناشي از شرايط خاص خدمتي42 يا مأموريتهاي محوله يا در رفت و برگشت از مرخصي فوت نمايند، فوت حين انجام وظيفه محسوب ميگردد.

ب:فوت عادي:
چنانچه فوت کارکنان به سبب امور عادي روزمره و غيرمرتبط با کار اتفاق بيفتد، فوت عادي محسوب ميگردد. شايان ذکر است مرجع تشخيص فوت در حين انجام وظيفه و فوت عادي کميسيون موضوع ماده 120 قانون ارتش ميباشد.
موارد فوت عنوان شده براي کارکنان ارتش براي کارمندان نيز به همين منوال بوده و از روش مشابهي استفاده مينمايند. مواردي که منجر به فوت حين انجام وظيفه کارکنان ارتش ميگردد به دقت مشخص و احصاء گرديده است ولي در خصوص کارمندان چنين نميباشد.
بند دوم: آثار فوت
1-خاتمه خدمت:
در صورت فوت مستخدم به صورت غير ارادي خاتمه خدمت اتفاق افتاده و براي هميشه خدمت وي پايان ميپذيرد.
2-مستمري و مزايا:
1-مستخدمين شهيد با پيشبيني پستها يا مشاغل سازماني به نام در تشکيلات مربوط همطراز با مشاغل قبلي آنان، به منزله مستخدمين شاغل تلقي و تابع مقررات پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق و مزاياي شغل يا مزاياي مستمر و همچنين افزايش سنواتي و ارتقاي گروه و ساير عناوين مشابه همانند مستخدمين شاغل با دو گروه تشويقي بالاتر با آنان رفتار خواهد شد. سپس بر اساس مقررات استخدامي ذيربط باسنوات مقرر بازنشسته شده و ورثه آن از حقوق بازنشستگي يا مستمري بهرهمند خواهد شد. ( ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالأثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، مصوب 11/ 7 / 72)
مستمري و مزاياي کساني که شهيد ميشوند به استناد قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد و… براي کارمندان و کارکنان ارتش و کارگران يکي بوده و همگي از اين قانون تبعيت مينمايند.
2-در خصوص کارکنان پايور و پيماني چنانچه فوت آنها حين انجام وظيفه يا به سبب آن باشد، برابر آخرين حقوق و مزايا با احتساب دو رتبه حقوقي بالاتر و در صورت فوت عادي معادل آخرين حقوق دريافتي مستمري کامل به وراث آنها پرداخت ميشود. ( ماده 6 دستورالعمل اجرائي قانون اصلاح پارهاي از مقررات حقوق بازنشستگي نيروهاي مسلح43)
مستمري پرداختي به وراث کارمندان متوفي به سبب انجام وظيفه همانند کارکنان ارتش با احتساب دو گروه تشويقي محاسبه ميگردد. از طرف ديگر براي فوت عادي، هر دو قشر از شاغلين به يک شيوه مستمري دريافت ميدارند.

گفتار سوم: فوت کارگران
برابر ماده 21 قانون کار، فوت کارگر به عنوان يکي از راههاي خاتمه قرارداد کارگر شناخته شده است. تعهدي که به موجب قرارداد کار بر عهده کارگر قرار ميگيرد، انجام کار است و چون اين تعهد جنبه مالي ندارد تا به ديگري منتقل شود با پايان زندگي، ايفاي آن از سوي کارگر ديگر ممکن نيست و قرارداد کار خاتمه مييابد. (عراقي، پيشين: 312) قرارداد کار از جمله عقودي است که شخصيت کارگر در آن نقش اساسي داشته و اصولاً به اعتبار شخصيت وي قرارداد منعقد ميشود. با توجه به اين خصوصيت، طبيعي است زماني که کارگر فوت نمايد امکان ادامه قرارداد ميسر نبوده و قرارداد خاتمه مييابد.
نکته قابل توجه اين است که خاتمه قرارداد کار در اثر فوت کارگر اختصاص به نوع خاصي از قراردادهاي کار نداشته و قراردادکار اعم از موقت و يا غير موقت به اين طريق خاتمه خواهد يافت. همچنين قرارداد کار به علت قائم به شخص بودن تعهد کارگر در انجام کار با فوت او منحل ميشود و به وراث او منتقل نميشود، زيرا تعهد کارگر در مقابل کارفرما جنبه شخصي دارد، ولي تعهد کارفرما در مقابل کارگر جنبه مالي دارد، کارفرما با توجه به ويژگيهاي فردي کارگر از جمله ميزان تحصيلات، تجربه، توانايي، مهارت و حتي بر اساس سن او اقدام به انعقاد قرارداد کار مينمايد و دليل اصلي بهکارگيري او نيز داشتن ويژگيهاي شخصي است و تعهداتي نيز که کارگر بر عهده ميگيرد، تعهداتي است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره منابع غذایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار، عملکرد کارکنان