منابع پایان نامه ارشد با موضوع فناوری اطلاعات، روش تحقیق، تربیت معلم، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
ب) پژوهش های خارجی
وزارت آموزش و پرورش و مرکز پیشبرد تحقیق و توسعه در فناوری آموزشی قبرس توسط (ورسیداس و همکاران25،2010)، ارزیابی وسیعی از برنامه های پرورش حرفه ای معلم در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته است. نتایج ارزیابی حاکی از علاقه کم معلمان به کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بنا به دلایل کمبود زمان، طراحی بی ساختار برنامه درسی مدرسه، کمبود تشکیلات زیربنایی و ابزارهای جهت حمایت معلمان و یادگیرندگان بوده است.
در پژوهشی که کوبان26 و دیگران (2001) در باره استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دست رسی به آن در مدارس راهنمایی انجام دادند، موانع بهره گیری نوآورانه از فناوری را شناسای کردند. این عوامل عبارتند از:
معلمان برای یافتن و ارزشیابی نرم افزارها، زمان کافی در اختیار ندارند.
آموزش رایانه در اوقات مناسب انجام نمی شود.
اکثر آموزش ها کلی بوده و به ندرت با نیاز خاص معلمان تناسب دارد.

براساس پژوهشی که اسنوینک و ارتمر27 (2000) انجام دادند، معلمان اظهار تمایل کرده اند قبل از آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی گنجانده شود، مهارت های رایانه ای پایه را بیاموزند. در این پژوهش نیز موانع استفاده از رایانه به دو دسته ی بیرونی و درونی تقسیم بندی شده است. از جمله موانع بیرونی می توان به تجهیزات و امکانات مربوط اشاره کرد. مهارت های مورد نیاز برای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به موانع درونی مربوط می شود. اسنوینک و ارتمر معتقدند موانع بیرونی همواره سبب می شود که موانع درونی خود را نشان ندهند.
ممتاز28 (2000) عوامل اثر گذار بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسی قرار داده است؛ این بررسی نشان می دهد که دست رسی به منابع، کیفیت نرم افزار و سخت افزار، سهولت استفاده، محرک های یادگیری شغلی و آموزش هایی که معلمان برای استفاده، محرک های یادگیری شغلی و آموزش هایی که معلمان برای استفاده از رایانه داده اند، از مهمترین عوامل موثر بر تصمم گیری معلمان برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس درس به شمار می روند. در این پژوهش، بر نقش آموزش تاکید شده است. همچنین، ممتاز پیشنهاد کرده است که کاربرد موفقیت آمیز فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند قرار گرفتن سه عامل معلم، مدرسه و سیاست گذاران در چارچوب تغییر است.
گوها29 (2000) درباره معلمان مدارس ابتدایی ایالات متحده مطالعه ای انجام داد. پژوهش او نشان داد معلمان بر این باور بودند که رایانه می تواند یادگیری دانش آموزان را افزایش دهد و دیدگاه مطلوبی در باره کسب مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند. برخی معلمان سختی کار و زمان ناکافی را به عنوان موانع به کارگیری رایانه در طول فرایند تدریس بر شمردند.
کاکس30 و دیگران (1999) عوامل موثر بر استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس درس را مورد بررسی قرار داده اند؛ یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مهمترین عوامل عبارتند از:
جذاب تر و آسان تر کردن درس ها
تفریحی و متنوع ساختن آموزش
بالا بردن انگیزه دانش آموزان و ایجاد محیط لذت بخش برای معلمان و دانش آموزان
به علاوه تعدادی عامل نیز شناسایی شدند که تنها به معلمان مربرط می شود. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
عرضه بهتر مواد آموزشی
دست رسی هرچه بیشتر به رایانه، به منظور استفاده شخصی
بالا بردن قدرت معلم در مدرسه
بالا بردن قدرت ومنزلت معلم در مدرسه
افزایش کارایی معلمان
سیمپسون31 و دیگران (1999) پژوهشی انجام داده اند که در آن مهارت های معلمان و نگرش دانش آموزان نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است؛ بر اساس یافته های این پژوهش، میزان ارزش و اعتباری که معلمان برای فناوری اطلاعات و ارتباطات قائل می شوند و میزان تمرین مهارت های بالا به وسیله معلمان از جمله عواملی هستند که بر کسترش مهارت های آنان تاثیر می گدارند.
مورفی و گرین وود32 (1998) موانع بهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه های درسی مراکز تربیت معلم انگلستان را بررسی کردند؛ براساس یافته های این پژوهش، دست رسی ناکافی دانشجویان به رایانه، سیاست فناوری اطلاعات وارتباطات که از سوی طراحان اولیه برنامه های تربیت معلم اتخاذ شده است و نبود تشویق دانشجویان تربیت معلم در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های تمرینی، از جمله موانعی بودند که شناسایی شدند.
نتایج پژوهشی که به وسیله راسل و برادلی33 (1997) بر روی 350 معلم مدارس ابتدایی و متوسطه استرالیا انجام شد، نشان داد اگرچه معلمان به طور کلی نگرش مثبتی نسبت به استفاده از رایانه داشتند، اما آنان دارای توانایی های اندکی در این زمینه هستند. یک سوم از این معلمان رایانه را منع اضطراب دانستند و اضطراب خود را به عواملی از قبیل ترس از آسیب رسیدن به رایانه و بروز شرم ساری در صورت استفاده نامناسب از رایانه نسبت دادند.
فابری و هیگز34 (1997) با طرح این سوال که «چرا بین میزان استفاده واقعی و استفاده مورد انتظار از فناوری تفاوت وجود دارد؟»، موانع استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش و پرورش را مورد مطالعه قرار دادند. آنان دریافتند عواملی چون مقاوت در برابر تغییر، نگرش منفی نسبت به رایانه، هزینه ی بالای فناوری رایانه و دست رسی ناکافی به فناوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت یاد شده را توجیه می کند.
لارنر و تیمبرلیک35 (1995) پیمایشی انجام دادند که در آن 78 معلم دوره ی ابتدایی انگلستان شرکت داشتند. در این پژوهش معلمانی مورد نظر بودند که از دانش رایانه ای محدودی برخوردار بودند. این پیمایش به منظور مطالعه در مورد مهمترین متغییرهای موثر بر میزان استفاده از رایانه از سوی معلمان انجام شد. دانش، نگرش و اضطراب معلمان و همچنین منابع و امکانات موجود در مدرسه متغییرهای مهمی بودند که میزان استفاده از رایانه به وسیله معلمان یاد شده در آموزش را تحت تاثیر می دادند. لارنر و تیمبرلیک دریافتند که بین دو متغییر اضطراب و استفاده از رایانه هم بستگی بسیار بالا و منفی وجود دارد. بدین معنی که هر چه این معلمان اضطراب بیشتری داشته باشند کمتر از رایانه استفاده می کنند.
در پژوهش وین36 (1992) نقش باور در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد پژوهش قرار گرفته است. وین معتقد است چنانچه معلمان بتوانند از فناوری جدیدی که وارد برنامه ی آموزشی می شود، مطایق با فعالیت های جاری و باورهایشان استفاده کنند، به احتمال زیاد آن را می پذیرند. وی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات را در دو دسته ی عوامل مدرسه ای و عوامل مربوط به معلم مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیریم که عوامل مربوط به معلم از اهمیت بیشتری برخوردارند.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1. مقدمه:
روش های تحقیق در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند و این روش ها متعدد می باشند. و هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند. در هر پژوهشی محقق سعی می کند تا بهترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است، که به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق، اهداف، سوالات تحقیق، دامنه موضوع تحقیق و امکانات اجرایی دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر، آسان تر، سریع تر، ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ های برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند (حسن زاده، 1383).
در این فصل به توضیح روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، روش و ابزار جمع آوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم تا مراحل کار روشن گردد.
3-2. روش تحقیق
در این پژوهش از روش ترکیبی از نوع طرح همسوسازی «طرح مثلث سازی همزمان» استفاده شده است.
متداول ترین و شناخته شده ترین رویکرد در روش های ترکیبی، طرح همسوسازی است. هدف از این طرح «به دست آوردن داده های متفاوت، اما مکمل، در مورد یک مسئله» است، تا بتوان مسئله پژوهشی را کاملا درک کرد. هدف از بکارگیری این طرح، کنار هم گذاشتن نقاط قوت و ضعف روش های کمی (حجم بزرگ نمونه، روندها، تعمیم)، با روش های کیفی (حجم نمونه کوچک، جزئیات، عمیق) است. این طرح و هدف بنیادی آن در همگرایی روش های متفاوت، به شکل گسترده ای در منابع مورد بحث قرار گرفته است. از این طرح هنگامی استفاده می شود که پژوهشگر می خواهد به صورت مسقیم نتایج آماری کمی را با یافته های کیفی مقایسه یا مقابله نماید و یا با داده های کیفی نتایج کمی را بسط داده و یا رواسازی نماید (کرسول و پلانوکلارک، 1390).

در مرحله کمی تحقیق می توان روش های تحقیق در علوم رفتاری را با توجه به دو ملاک، هدف و نحوه گرد آوری اطلاعات تقسیم بندی کرد. تحقیقات علم با توجه به هدف تحقیق به سه تحقیق بنیادی، کاربردی، و توسعه ای تقسیم می شود (سرمد و دیگران، 1381). لذا با توجه به اینکه پژوهش حاضر به منظور ارزشیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت فاوا براساس مدل کرک پاتریک می باشد و نتایج آن می تواند بلافاصله در جامعه به کار گیرد، با توجه به تقسیم بندی فوق از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.
همچنین در مطالعات کمی می توان تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی گردآوری داده ها به دسته های زیر تقسیم کرد:
1- تحقیقات توصیفی
2- تحقیقات آزمایشی
پژوهش حاضر با توجه به ملاک دوم (نحوه ی گرد آوری داده ها) از نوع تحقیقات توصیفی (پیمایشی) می باشد. در تحقیقات توصیفی توجه بیشتر معطوف به توصیف کردن و گزارش نویسی از موقعیتها و وقایع بر اساس اطلاعاتی است که صرفا جنبه وصفی دارند (نادری، سیف نراقی،81). پیمایش یکی از روش های جمع آوری داده هاست که در آن اطلاعات از طرق افرادی که پاسخگو نامیده می شود به سوالات جواب می دهند گرد آوری می شوند و از آن می توان در انواع مطالعات اکتشافی، توصیفی، تبیینی وارزشیابی استفاده کرد وچند جنبه مثبت دارد:1)تعمیم پذیری 2) در تمام پیمایش ها پاسخگویان باید به تعداد سوال پاسخ دهند(نادری، سیف نراقی، 1373: 72).اجرای تحقیقات توصیفی صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری به فرایند تصمیم گیری می باشد (سرمد و دیگران، 80).
در مرحله کیفی تحقیق از روش مطالعه موردی استفاده می شود: منظور از مطالعه موردی یک روش شناسی، نوعی طرح پژوهش کیفی و همچنین نوعی خروجی پویش است. پژوهش مطالعه موردی رویکردی کیفی است که در آن پژوهشگر طی زمان به بررسی یک سیستم محدود(یک مورد) یا چندین سیستم محدود(موردها) می پردازد و این کار را با گردآوری داده تفصیلی و عمیق از مآخذ اطلاعاتی چندگانه(مشاهدات، مصاحبه ها، مطالب دیداری شنیدار و اسناد گزارش ها)، و ارائه توصیفی از مورد و مضمون های مبتنی بر مورد انجام می دهد. برای مثال می توان چندین برنامه (یک مطالعه چندمحلی) یا یک برنامه واحد (یک مطالعه درون محلی) را برای مطالعه انتخاب کرد(کرسول،1391).
با توجه به این پژوهش که از روش ترکیبی استفاده شده است هدف این است که با جمع آوری اطلاعات به صورت عینی و منظم از دوره های آموزش ضمن خدمت در شهرستان ملایر، بررسی شود که آیا برگزاری این دوره ی آموزشی توانسته است در نگرش، رفتار و دانش فراگیران تاثیری ایجاد کند؟ و اینکه آیا معلمان از فاوا در آموزش استفاده به عمل می آورند؟ و در صورت استفاده یا عدم استفاده از فاوا در آموزش، چه موانع و مشکلاتی بر سر راه آنها می باشد؟
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها) متغییر واحدهای آن به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه آموزشی، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، دوره های آموزش Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، سلسله مراتب