منابع پایان نامه ارشد با موضوع فناوری نانو، توزیع قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

ژنراتور………………………………………………………………………………………………..
۴-۲-
۶۵
مشخصات ۳ کاتالیستB،C وD ساخته شده…………………………………………………………………………………..
۱-۳-
۷۵
اندازه کریستالهای بدست آمده از رابطه شرر برای کاتالیستهایB،C وD قبل از تست(احیا)…….
۲-۳-
۷۶
اندازه کریستالهای بدست آمده از رابطه شرر برای کاتالیستهایB،C وD بعد از تست……………….
۳-۳-
۷۷
اندازه کریستالهای بدست آمده از رابطه شرر برای کاتالیستهایE،F، GوH………………………………
۴-۳-
۷۷
اندازه کریستال کاتالیست I قبل و بعد از تست……………………………………………………………………………….
۵-۳-
۷۸
اندازه کریستال کاتالیست K قبل و بعد از تست……………………………………………………………………………..
۶-۳-
۷۸
اندازه کریستال کاتالیستهای بدست آمده از رابطه شرر برای کاتالیستهای K و L قبل از تست.
۷-۳-
۷۸
اندازه کریستال کاتالیستهای بدست آمده از رابطه شرر برای کاتالیستهای K و L بعد از تست..
۸-۳-
۷۹
نتایج حاصل از آنالیز BET برای پایه گاما آلومینا و کاتالیستهایB،C،D وL قبل و بعد از تست..
۹-۳-
۸۲
درصد وزنی ایریدیوم موجود در کاتالیست……………………………………………………………………………………….
۱۰-۳-
۸۶
شرایط تستهای راکتوری انجام شده برای کاتالیستB،C،D وI……………………………………………………
۱۱-۳-
۸۸
شرایط تستهای راکتوری انجام شده برای کاتالیست K وL………………………………………………………….
۱۲-۳-
۸۹
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست B در دمای بالا………………………………….
۱۳-۳-
۸۹
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست B در دمای پایین……………………………..
۱۴-۳-
۹۰
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست C در دمای بالا………………………………….
۱۵-۳-
۹۰
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست C در دمای پایین……………………………..
۱۶-۳-
۹۰
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست D در دمای بالا…………………………………
۱۷-۳-
۹۰
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست D در دمای پایین……………………………..
۱۸-۳-
۹۱
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست I در دمای بالا…………………………………..
۱۹-۳-
۹۱
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست I در دمای پایین……………………………….
۲۰-۳-
۹۲
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست K در دمای بالا…………………………………
۲۱-۳-
۹۲
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست K در دمای پایین……………………………..
۲۲-۳-

۹۳
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست L در دمای بالا………………………………….
۲۳-۳-
۹۳
روند افزایش دمایی در حین تست راکتوری برای کاتالیست L در دمای پایین……………………………..
۲۴-۳-
۹۴
وزن کاتالیستها قبل و بعد از تست برای کاتالیستهای B،C،D وI……………………………………………..
۲۵-۳-
۹۴
وزن کاتالیستها قبل و بعد از تست برای کاتالیستهای K وL……………………………………………………..
۲۶-۳-

فهرست شکلها
صفحه
عنوان شکلها
شماره شکل
۸
محفظه تراست کوچک مونوپروپلنت هیدرازین با بستر کاتالیستی، روشهای متفاوت تزریق……
۱-۱-
۱۳
واکنش آبگیری از اکسید آبدار………………………………………………………………………………………………………
۲-۱-
۱۵
طرح پیشنهادی برای سایتهای اسیدی γ-Al2O3………………………………………………………………………
۳-۱-
۱۶
توزیع قدرت اسیدی برای γ-Al2O3…………………………………………………………………………………………….
۴-۱-
۱۹
شماتیک بستر کاتالیستی تکپیشرانه…………………………………………………………………………………………..
۵-۱-
۳۵
متغیرهای ساخت برای طراحی آزمایش تلقیح پالادیوم بر آلومینا………………………………………………
۶-۱-
۳۶
نفوذ پلاتین وابسته به اسید HCl………………………………………………………………………………………………….
۷-۱-
۴۰
دستگاه استفاده شده برای اندازهگیری سرعت تجزیه هیدرازین روی کاتالیست رودیوم پایهدار..
۸-۱-
۴۰
سیستم تست کاتالیست مولیبدن بر پایهی آلومینا………………………………………………………………………
۹-۱-
۴۱
دستگاه مورد استفاده برای آنالیز کروماتوگرافی محصولات گازی از تجزیه…………………………………
۱۰-۱-
۴۸
سیستم تست راکتوری مورد استفاده در این تحقیق……………………………………………………………………
۱-۲-
۶۷
طیف XRD پایه گاما آلومینا………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-
۶۷
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۱۰ درصد فلز فعال(کاتالیست B)……………………………………………………
۲-۳-
۶۷
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۲۰ درصد فلز فعال(کاتالیست C)…………………………………………………….
۳-۳-
۶۸
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۳۰ درصد فلز فعال(کاتالیست D)……………………………………………………
۴-۳-
۶۸
طیف XRD، مقایسه ۳ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 (کاتالیستهای B،C وD)………………………………….
۵-۳-
۶۸
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۱۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیستB1)……………………………….
۶-۳-
۶۹
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۲۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیستC1)……………………………….
۷-۳-
۶۹
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۳۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیست D)………………………………..
۸-۳-
۶۹
طیف XRD، مقایسه ۳ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 بعد از تست (کاتالیستهای B1،C1 وD1)………..
۹-۳-
۷۰
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۱۰ درصد فلز فعال(کاتالیست I)……………………………………………………..
۱۰-۳-
۷۰
طیف XRD، Ir/γ-Al2O3 با ۱۰ درصد فلز فعال بعد از تست(کاتالیستI1)…………………………………
۱۱-۳-
۷۰
طیف XRD، مقایسه ۲ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 قبل و بعد از تست (کاتالیست I وI1)……………….
۱۲-۳-
۷۱
طیف XRD، مقایسه ۴ کاتالیست Ir/γ-Al2O3 (کاتالیستهایE،F، GوH)…………………………………
۱۳-۳-
۷۱
طیف XRD، Ir-Ni/γ-Al2O3 با ۱۰درصد ایریدیوم و۲۰ درصد نیکل (کاتالیستK)…………………..
۱۴-۳-
۷۲
طیف XRD، Ir-Ni/γ-Al2O3 با۲۰ درصد ایریدیوم و۱۰ درصد نیکل (کاتالیستL)……………………
۱۵-۳-
۷۲
طیف XRD، مقایسه ۲ کاتالیست Ir-Ni/γ-Al2O3 (کاتالیستهای K و L)………………………………..
۱۶-۳-

طیف XRD، Ir-Ni/γ-Al2O3 با ۱۰ درصد ایریدیوم و ۲۰ درصد نیکل بعد از تست (کاتالیستK1)………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۷-۳-
۷۳

طیف XRD، Ir-Ni/γ-Al2O3 با ۲۰ درصد ایریدیوم و ۱۰ درصد نیکل بعد از تست (کاتالیستL1)……………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۸-۳-
۷۳

۷۳
طیف XRD، مقایسه ۲ کاتالیست Ir-Ni/γ-Al2O3 بعد از تست (کاتالیستهای K1 و L1)……….
۱۹-۳-
۸۱
تصاویر SEM کاتالیستهای B،C وD با بزرگنماییهای متفاوت قبل و بعد از تست………………….
۲۰-۳-
۸۲
تصاویر SEM کاتالیستهای E،F،G،H و I با بزرگنماییهای متفاوت…………………………………………
۲۱-۳-
۸۳
تصویر طیف بینی بخشی انرژی برای کاتالیست B………………………………………………………………………
۲۲-۳-
۸۳
تصویر طیف بینی بخشی انرژی برای کاتالیست C………………………………………………………………………
۲۳-۳-
۸۳
تصویر طیف بینی بخشی انرژی برای کاتالیست D………………………………………………………………………
۲۴-۳-
۸۴
منحنی TPR مربوط به کاتالیست C …………………………………………………………………………………………..
۲۵-۳-
۸۴
تصویر TEM کاتالیست C قبل از تست………………………………………………………………………………………..
۲۶-۳-
۸۵
تصویر TEM کاتالیست C بعد از تست…………………………………………………………………………………………
۲۷-۳-

چکیده
در این تحقیق نانو کاتالیستهای Ir/γ-Al2O3 و Ir-Ni/γ-Al2O3 سنتز شدند و در تجزیهی هیدرازین مورد بررسی قرار گرفتند. روشهای مختلف سنتز مورد بررسی قرار گرفت و روش تلقیح به دلیل هزینه و تعداد مراحل کمتر و قطر ذرات تولیدی مناسب به نسبت سایر روشهای مورد بررسی، انتخاب شد. کاتالیستهای ایریدیوم بر پایهی آلومینا با استفاده از حل کردن اسید هگزاکلروایریدیک به عنوان پیشمادهی فاز فلزی فعال در آب دیونیزه و اسید کلریدریک آماده شد. قبل از اولین تلقیح، پایه در آون در دمای oC۱۲۰ به مدت ۱۶ ساعت خشک شد. بعد از هر تلقیح، نیز دانهها در آونی با دمای oC۱۲۰ قرار گرفتند. سپس در کوره با دمایی oC۳۸۰ و ۵۰۰ کلسینه شدند. بر روی کاتالیستهای سنتز شده، آنالیزهای SEM، TEM، XRD و TPR انجام گرفت. تستهای راکتوری برای واکنش تجزیه هیدرازین در دو دمای عملیاتی oC۱۰۰ و ۴۰ با میزان حدود ۰/۲ گرم کاتالیست انجام شد. نتایج نشان داد که کاتالیست ۲۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایهی آلومینا بالاترین راندمان در تجزیه آمونیاک را دارد. لازم به ذکر است که این تفاوت در راندمان واکنش تجزیه آمونیاک، با دو کاتالیست ۱۰ و ۳۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایه آلومینا مقداری ناچیز است.

فصل اول
مروری بر منابع

مقدمه
کاتالیستها که برخی صنایع دنیا بر پایهی آنها استوارند، تولید بسیاری از محصولات را در طی فرآیندهای شیمیایی تسهیل میکنند. کاتالیستها به علت خواص سطحی ویژه و با تعویض مسیر واکنش شیمیایی بر روی سرعت واکنش تاثیر می گذارند. با ورود فناوری نانو به صنعت تولید کاتالیستها، نانو کاتالیستها نمود بیش تری پیدا کردند. این کاتالیستها در اکثر موارد، خواص چشمگیری از خود نشان داده اند و پارهای از آنها به فرآیندهای صنعتی راه یافتهاند.
برخی از کاتالیستهای مورد استفاده شامل کریستالهای فلزی قرار گرفته روی پایهای با مساحت سطح بالا میباشند. این کاتالیستها توسط تلقیح1پایه با محلولی از ترکیبات فلزی میتوانند تولید شوند. در طول تلقیح و خشک کرد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲-۱-، ۱۶، ۱۰۸ Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگ جهانی دوم، ظرفیت حرارتی، منابع طبیعی